BỒ TÁT SỢ NHÂN, CHÚNG SINH SỢ QUẢ
Thuyết giảng: Sa môn Thích Pháp Hòa