CỐ HÒA THƯỢNG
THÍCH QUẢNG TRÍ

Thầy THÍCH QUẢNG TRÍ, tên tục là PHẠM THUYÊN , sinh năm 1948 tại Quảng Nam, viên tịch ngày 19/11/2021 (nhằm ngày 15/10 năm Tân Sửu)

Thuở nhỏ do Thầy ưa thích việc thần bí, huyền thoại nên đã gia công tìm hiểu Mật Giáo  và được một vị cư sĩ chỉ dẫn phương cách tu Mật Chú. Từ đó trở đi Thầy luôn đi theo con đường này.

Năm 1960, Thầy xuất gia với Bổn Sư Hòa Thượng THÍCH MINH THỂ và được đặt Pháp Danh là QUẢNG TRÍ .

Năm 1964, do Đức Bổn Sư viên tịch nên Thầy đến an trú tại Phật Học Viện LONG TUYỀN và cầu xin Hòa Thượng THÍCH CHƠN PHÁT làm Y Chỉ Sư. Trong giai đoạn này vì thiếu thốn Kinh Điển nên việc tìm học nghiên cứu rất khó khăn.

Năm 1970, Thầy vào Sài Gòn, chuyên chú vào việc tu tập và cùng với Thầy THÍCH VIÊN ĐỨC tham cứu, phiên dịch, lưu hành Kinh Điển Mật Giáo dưới dạng đánh máy.

Năm 1981,  gia đình cư sĩ Liên Hoa phát tâm  ấn tống một số Kinh Điển do Thầy dịch, ghi trong quyển  Kinh  “A Lợi Đà La Đà La Ni” .

Năm 2000, Thầy hướng dẫn cư sĩ HUYỀN THANH  sưu tập, biên dịch các Kinh Điển Mật Giáo và cho lưu hành các tập “Mật Tạng Phật Giáo” . Đến năm 2005 ở Việt Nam đã lưu hành được 6 tập dưới dạng photocopy. Trong thời gian này gia đình cư sĩ Liên Hoa đã phát tâm ấn tống 2 tập “Mật Tạng Phật Giáo Việt Nam” và lưu hành bên nước Mỹ.

Năm 2008, Kinh Điển do Thầy biên dịch được lưu hành trên trang Kinh Mật Giáo tại địa chỉ https://kinhmatgiao.wordpress.com

Tâm nguyện của Thầy chỉ  muốn làm giàu thêm cho nền văn hóa của Phật Giáo Việt Nam , đồng thời giúp cho các vị tìm hiểu Mật Tông có tài liệu để nghiên cứu tu tập chứ không có mục đích nào khác.