DƯỢC SƯ THẤT PHẬT CÚNG DƯỜNG NGHI QUỸ NHƯ Ý VƯƠNG KINH

KINH SỐ 927

Hán dịch: PHỔ TRÍ TRÌ KIM CANG Đạt Lai Lạt Ma soạn
Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ

 

Cúi lạy Vô Cấu Mãn Nguyệt Chủ
Pháp vũ nhiêu ích chư chúng sanh
Tu trì nghi quỹ hạnh nguyện Pháp
Nguyệt diệt chư khế hộ an ninh
(Kính lạy vị đầy đủ tướng tốt không dơ bẩn
Mưa Pháp lợi ích khắp chúng sanh
Tu trì nghi quỹ hạnh nguyện Pháp này
Xin nguyện các khổ tiêu diệt thường được an vui)

Tu tạo Dược Sư Đàn Pháp: Hoặc tạo lập hoặc họa vẽ đều được, sau đó an Phật Thích Ca, Dược Sư bảy Phật Như Lai, các Đại Bồ Tát, Hộ Pháp, mười hai Dạ Xoa Đại tướng, mỗi mỗi theo thứ lớp, hương đèn hoa quả hiến cúng tùy sức bày biện.

Nếu muốn tu trì, tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo mới, không ăn uống các loại rượu thịt uế ác ..v…v… ăn Tam bạch thực, tâm phải xa lìa các cấu nhiễm. Nếu là cư sĩ giữ gìn trai giới (ngày ăn một bữa ngọ). Nếu là xuất gia phải giữ gìn Đại thừa giới luật.

_ Nguyện quy y Tam Bảo cần Chư Phật Bồ Tát nhiếp thọ thành tựu tất cả sức tối thắng, Pháp giới thanh tịnh bất tư nghị tất cả Chư Phật gia hộ đệ tử …. Nơi đây làm Pháp Bồ Tát, phước điền xin nguyện giáng lâm nạp thọ.

Thương xót chúng sinh năm ác trược
Kinh Đại Phương đẳng nghĩa sâu xa
Gần gũi dạy dỗ cho chúng con
Các vị Tôn sư con đảnh lễ
Thế Tôn đầy đủ Đại bi tâm
Đủ các món Trí làm Đạo sư
Phước đức trí huệ sâu như biển
Con xin đành lễ các Như Lai
Thanh tịnh xa lìa các tham dục
Hay khiến xa lìa các ác thú
Tối thắng tối tôn nghĩa nhiệm màu
Thanh tịnh Pháp bảo con đảnh lễ
Tự mình hiểu được khiến người hiểu
Lại hay an trụ các học xứ
Đủ các công đức làm Phước điền
Các vị Tăng già con đảnh lễ
Đảnh lễ Tối Tôn Chánh biến tri
Đảnh lễ tất cả các Diệu Pháp
Đảnh lễ tất cả hàng Tăng già
Mãi mãi chí thành xin đảnh lễ
Xem khắp mười phương các chúng sanh
Xót thương xoay chuyển Diệu Pháp luân
Độ cho tất cả loài hàm thức
Đảnh lễ mười phương Phật Thế Tôn
Đồng lòng phát thệ nguyện sâu dầy
Tu tập cùng nhau làm bạn lữ
Nguyện trong hiền kiếp chứng Như Lai
Đầy đủ ngàn Phật con kính lễ
Từ lâu vô số kiếp ngày xưa
Vì cứu chúng sanh bị khổ hoài
Nên phát các lời đại nguyện thệ
Tám Phật Như Lai con cúi đầu
Duy hệ, Thi khí, Tỳ xá phù
Câu lưu, Na hàm và Ca Diếp
Thích Ca Như Lai ở cõi đời
Bảy Phật như trên con đảnh lễ
Thù thắng mặt như mặt trăng tròn
Thân sắc vàng tươi con đảnh lễ
Xa lìa ba cõi các bụi nhơ
Các vị Thế Tôn con đảnh lễ
Đại bi Thế Tôn xin thương xót
Nghe tên tiêu trừ khổ sáu đường
Trừ ba bệnh độc Phật Dược Sư
Lưu Ly Quang Vương con đảnh lễ
Chỗ nơi Chánh Giác hiện ra đời
Và chỗ Ngài thành đạo Bồ đề
Cùng chỗ Pháp Luân đầu tiên nói
Nay con thảy đều xin đảnh lễ
Chỗ Đức Như Lai thường an ở
Kinh hành qua lại hoặc ngồi nằm
Nói Pháp thậm thâm dạy chúng sanh
Những chỗ như vầy con đảnh lễ
Trên dưới mười phương tới trung ương
Chẳng cần phân biệt các hướng phương
Có Xá lợi hay không Xá lợi
Hễ có chùa tháp con cúi đầu
Trí huệ thâm sâu chẳng nghĩ bàn
Không sanh không diệt thể hư không
Tùy theo các loại mà sanh khởi
Phật Mẫu ra đời con kính lễ
Văn Thù, Cứu Thoát, Bí Mật chủ
Cùng với Quan Âm hạnh rộng sâu
Độ khắp chúng sanh không mỏi mệt
Đại Thừa Tăng già con đảnh lễ
Tâm sáng đầy đủ chiếu khắp nơi
Con xin đảnh lễ thân chói ngời
Khiến được an vui lìa các khổ
Các nơi như vậy con đảnh lễ
Các căn trong sạch trí mênh mông
Dạy bảo mọi loài ở thế gian
Pháp Phật lưu truyền hay ủng hộ
Mười sáu La Hán con đảnh lễ
Tu quán mười hai khắp nhân duyên
Được gọi Duyên Giác quả như trên
Không nương nơi Pháp tự mình tu
Chứng Đạo Độc Giác con đảnh lễ
Thần thông biến hóa thật khó lường
Vâng lời Phật dạy suốt ngày đêm
Ủng hộ Như Lai mật Pháp truyền
Hộ Giáo Kim Cương, con đỉnh lễ
Đời xưa Bố Thí nhân này
Đời nay thọ mệnh ,tiền tài, trang nghiêm
Cúng dường Tam Bảo Đạo Tâm
Con xin kính lễ ân thâm mọi người
Chư Phật Bồ Tát khắp Hư Không
Biến hóa Thần Thông độ chúng sinh
Khắp cõi vi trần đều có đủ
Tất cả các Thời, con kính lễ
Mười Phương tất cả Thế Giới đây
Ba đời chư Phật hiện ra nay
Con dùng thân khẩu ý trong sạch
Cúi đầu đỉnh lễ các Như Lai
Phổ Hiền hạnh nguyện thật oai thay
Trước Phật Như Lai hiện đủ đầy
Một hiện ra trăm, trăm hiện ức
Thảy đều có đủ lễ Như Lai
Ở trong tất cả ở mười phương
Phật Hội Bồ Tát Chúng hiện đương
Tin Phật rất sâu đầy đủ cả
Tận khắp vi trần thật khó lường
Hay dùng tất cả mọi âm thanh
Vô tận lời hay ý đẹp lành
Khen Phật vô cùng công đức lớn
Tận vi trần kiếp khắp nơi sinh
Lại dùng tất cả các tràng hoa
Âm nhạc và cùng các thứ hương
Đầy đủ trang nghiêm không có sót
Xin đều dâng hiến Phật mười phương
Tất cả y phục, tất cả hương
Hương bột, hương đốt, đèn đuốc trong
Tất cả chứa đầy như núi lớn
Cúng dường chư Phật hết lòng thành
Lại dùng rộng lớn Thắng Giải Tâm
Tin Phật sâu xa chẳng đổi lòng
Y Đức Phổ Hiền hạnh nguyện đó
Cúng dường khắp hết Phật mười phương
Con xưa đã tạo các Ác Nghiệp
Đều do vô thủy Tham Sân Si
Từ thân miệng ý phát sinh ra
Tất cả con đều xin sám hối
Mười Phương tất cả các chúng sinh
Nhị Thừa Hữu Học và Vô Học
Tất cả Như Lai và Bồ Tát
Có bao Công Đức đều tùy hỷ
Mười Phương tất cả Thế Gian Đăng
Đầu tiên thành tựu Đạo Bồ Đề
Nay con thảy đều xin khuyến thỉnh
Cầu Ngài xoay chuyển bánh xe Pháp
Chư Phật nếu muốn vào Niết Bàn
Con nguyện chí thành xin khuyến thỉnh
Cầu Phật ở lâu tại nơi đời
Lợi lạc tất cả các chúng sanh
Tất cả lễ tán, cúng dường phước
Thỉnh Phật nơi đời chuyển Pháp luân
Tùy hỷ sám hối các Thiện căn
Hồi hướng chúng sanh và Phật đạo

(Chắp tay đọc lời Bồ Tát rằng: )

_ Nhớ xưa Đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác như người dạy ngựa, dạy voi, chỗ đáng làm đã làm xong, thệ nguyện đủ đầy, lợi mình lợi người, hết các kiết sử, đủ các giải thoát, đủ các trí huệ. Nay vì chúng con, vì lợi ích, vì giải thoát, vì xa lìa tật bệnh, xa lìa đói khát, vì đầy đủ các phương tiện, vì Chánh Đẳng Bồ đề làm Pháp giải thoát. Chúng con … từ lúc này cho đến lúc mặt trời mọc, xin thọ Bồ Tát.

Bắt đầu từ đây không sát hại
Lại cũng không trộm cướp của người
Lại cũng không làm chuyện dâm dục
Lại cũng không nói dối mọi lời
Lại cũng nguyện xin chừa bỏ rượu
Mọi tội phát sinh bởi đây thôi
Chẳng nằm giường rộng ngồi chỗ ao
Chẳng có thèm ăn uống trái thời
Cũng chẳng đeo hoa xoa phấn sáp
Chẳng cần ca hát nhạc vui chơi
Như Phật xưa kia cũng đã làm
Nay con theo Phật chẳng sát sanh
Tất cả việc trên đều theo học
Nguyện thành vô thượng chứng kim thân
Nguyện sớm thoát ly qua biển khổ
Nguyện ban an lạc cứu quần sanh

Ngạc ma a ma hắc hợp tí y lạp, tát ma bạt hợp lặc tát ma bạt hợp lạt, bạt hợp lạt, bạt hợp lạt, ma hợp a thư bạt đạt hợp tát linh ba đạt ma tất bất lương y đáp bất tạp đạt hợp lặt đạt hợp lặc tát mạn đáp a oát la cơ đắc hồng phì dà sa a hợp a (21 lần)

Giữ gìn giới cấm lìa ô nhiễm
Thanh tịnh đầy đủ chẳng ngại ngăn
Xa lìa cấm giới bị chấp trước
Giới Ba La Mật giữ gìn luôn

Quy y mười phương ba đời các Như Lai công đức của ba nghiệp Thân, Khẩu, Ý, tự nơi tự tánh sanh tám vạn bốn ngàn Pháp. Tất cả Thánh Tăng để làm Thân giáo sư (A Xà Lê) và các Ngài có đủ oai đức tự tại.

Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, qu y Thế Tôn và tám Như Lai trong hội Dược Sư cùng các quyến thuộc.
Phát tâm Bồ đề:

Vì các hữu tình nguyện thành Phật quả. Do tu trì tám đại Như Lai Phật hội, cùng các quyến thuộc cúng dường lễ thỉnh. Dùng ý phát nguyện lần lượt theo thứ tự :

Từ trong bản tánh Chân như phát bốn Tâm Vô lượng

Ta cùng các hữu tình Pháp tánh bổn lai không khác

Do vì không hiểu lý này, nguyện cho tất cả chúng sanh thường được an lạc và các nghiệp thanh tịnh

Nguyện khiến xa lìa khổ não và các nhân khổ

Nguyện khiến dứt các khổ thường được an lạc

Nguyện khiến bỏ các nhân ác chấp trước được an ẩn thường lạc, luôn có tâm bình đẳng.

Cúi mong Tam Bảo, tất cả Chư Phật và Bồ Tát nhiếp thọ, hai món đầy đủ, lực Pháp giới thanh tịnh không thể nghĩ bàn. Nguyện bảy Phật Như Lai bổn nguyện như trong kinh đã nói, mười phương Như Lai chứng cho đệ tử, các Thánh Hộ Pháp nơi đàn cùng các cúng vật, nguyện oai lực của Phật Bồ Tát biến thành cõi Phật thanh tịnh như cõi Cực Lạc của Phật A Di Đà đầy đủ tất cả công đức trang nghiêm. Đất này đều do các thứ báu mà thành, bằng phẳng sạch sẽ rộng rãi, ánhsáng vi diệu chiếu khắp mọi nơi, hoa trời tán rải các mùi hương Ngưu Đầu, Chiên Đàn xông khắp, vàng bạc các báu rải lát nơi đất, các ao báu có nước tám công đức, các thứ chim chóc đủ màu bay nhảy hót lên các âm thanh vi diệu. Lại có cây báu Như ý nghiêm sức bằng các báu ma ni, trân châu, san hô, treo thòng các ngọc báu, nở các hoa quả, khi có gió thổi rung động các chuông vàng phát ra âm thanh vi diệu đầy đủ các món như vậy, tự nhiên thành tựu.

Lại nơi giữa đất do bảy báu thành tựu, có vô lượng cung điện phóng ánh sáng rực rỡ chiếu khắp vô lượng thế giới, các cảnh như thế, thế gian không gì sánh kịp, dùng các món thiện căn thanh tịnh oai đức tự tại lễ nơi Đức Như Lai ngự cùng các chư Bồ Tát, Thánh Tăng, Thiên Long, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Dà, Nhân, Phi nhân vô số qua lại giỡn chơi, lại phát ra các Pháp vị độ tất cả hữu tình thảy đều an lạc, xa lìa các phiền não cấu chướng, vĩnh viễn không có việc ma. Tất cả việc như trên thành tựu không nghi thế gian không bì được cũng như cõi Tịnh độ của Phật, được đại trí huệ quyết định chứng ngộ Đại thừa chỉ quán nhập vào cửa Giải thoát, tự tánh không tướng, vô lượng tòa sen báu, vô lượng công đức, vô lượng bảo điện tự nhiên thành tựu.

Lại nơi trong đàn tòa Liên Hoa Sư tử Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương Như Lai, Bảo Nguyệt Liên Hoa Trí Nghiêm Quang Âm Vương Như Lai, Kim Sắc Vô Cấu Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai, Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như Lai, Pháp Hải Lôi Âm Như Lai, Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, Thích Ca Mâu Ni Như

Lai và mười phương Như Lai, Bồ Tát Thánh thần Hộ Pháp chúng hội các vị đều nơi tòa của mình an trụ theo thứ lớp tự nhiên thành tựu đầy đủ.

Lại nữa trong ngoài tất cả mọi nơi, tùy lực các món thắng diệu uống ăn nơi cõi trời người y phục âm nhạc các thứ vật cúng như trong kinh đã nói nơi phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện đầy như mây biển cúng dường khắp Thánh chúng. Xin nguyện nạp thọ.

Chỉ ngạt ma nạp ma bạt hợp hắc oác đắc bạt nan lặc tát a lặc ba lặc ma lặc đạt nạp đáp tháp a hắc đáp a nha a lặc hợp đắc tát ma nha ưu tát ma phổ đạt đạt hợp nha đáp đạt nha tháp a chỉ ngạc ma bạt tạp phù bạt tạp phù ma lạp a tất đạt nha a bạt tạp phù, ma lạp a bạt đề tư đáp đáp bạt tạp phù ma cáp a bạt đề mạn đốt ba tang kiết lạt ma na bạt tạp phù tát lạt oát kiết lạt ma a a oát lạt ma tất thạc đạt cáp nạp bạt tạp phù sa a cáp a.

Lại xin tất cả Chư Phật Bồ Tát nhiếp thọ hai món tư lương đầy đu sức tối thắng, lực bất khả tư nghị tối thắng của Pháp giới như vậy thành tựu.

Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương Như Lai, Bảo Nguyệt Liên Hoa Trí Nghiêm Quang Âm Vương Như Lai, Kim Sắc Vô Cấu Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai, Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như Lai, Pháp Hải Lôi Âm Như Lai, Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, Thích Ca Mâu Ni Như

Lai … Ba đời mười phương tất cả Như Lai Ứng Cúng Cháng Đẳng Giác cùng tất cả chư Bồ Tát xót thương chứng giám. Thế Tôn đầy đủ đại từ bi do vì khi Tượng Pháp chuyển năm trăm năm sau, tất cả chúng sanh bị các nghiệp chướng ràng buộc, tất cả ác bệnh bức bách, tất cả khổ não làm hại cùng sự nghèo khổ vì muốn cứu vớt các hữu tình như vậy và vì lợi ích trời người được an lạc. Tất cả Như Lai đủ các phương tiện khéo léo và đủ các đại nguyện do các lực tối thắng này nhiếp thọ không cùng, khiến cho … tên … cầu … và tất cả chúng sanh làm chỗ dựa nương. Nguyện xin giáng lâm tại Đạo tràng này thọ các cúng dường từ bi nhiếp thọ gia hộ cho.

Bổn sư hiện tại của chúng con Thích Ca Mâu Ni Văn Phật phân thân biến hóa khắp mười phương cõi du hý thần thông làm lợi ích chúng sanh. Nguyện Thế Tôn đại từ đại bi không bỏ lời thệ nguyện thương xót con và tất cả chúng sanh thời Mạt Pháp làm chỗ nương dựa giáng lâm Đạo tràng thọ lãnh cúng dường ban cho thành tựu.

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát, Cứu Thoát Bồ Tát, Kim Cang Thủ Bồ Tát … và tất cả các Bồ Tát từng ở nơi Hội của bảy Như Lai, khi nghe kinh Bổn nguyện Công đức ở trong đại hội nhiép thọ kinh nghĩa vì thành tựu Diệu Pháp của Như Lai mà phát tâm, nay vì tên … cùng chúng con và tất cả chúng sanh làm nơi nương dựa xin thỉnh giáng lâm tại đạo tràng này thương xót nạp thọ.
Lại ở trong Pháp hội của các Như Lai từ xưa đã dùng lời chân thật của cõi Trời các vị thệ nguyện ủng hộ kinh Công Đức Bổn Nguyện của bảy Như Lai, Chánh Pháp cùng bốn chúng nguyện xin Thích Đề hoàn nhân, Đại Phạm Thiên Đế, Trí Quốc Thiên Vương, Tăng Trưởng Thiên Vương, Quảng Mục Thiên Vương, Đa Văn Thiên Vương … cùng các Hộ Pháp Thánh chúng. Nay vì (tên … ) con cùng tất cả chúng sanh làm nơi nương dựa nguyện xin giáng lâm tại đạo tràng thương xót nạp thọ.

Lại nơi trong Pháp hội của các Như Lai, thuở xưa đã từng phát nguyện hộ trì các hữu tình ủng hộ Chánh Pháp Bổn Nguyện Công Đức Kinh các vị

Cực Ý Dạ Xoa Đại Tướng
Kim Cang Dạ Xoa Đại Tướng
Chấp Nghiêm Dạ Xoa Đại Tướng
Chấp Tinh Dạ Xoa Đại Tướng
Chấp Phong Dạ Xoa Đại Tướng
Cư Xử Dạ Xoa Đại Tướng
Chấp Lực Dạ Xoa Đại Tướng
Chấp Ẩm Dạ Xoa Đại Tướng
Chấp Ngôn Dạ Xoa Đại Tướng
Chấp Tưởng Dạ Xoa Đại Tướng
Chấp Động Dạ Xoa Đại Tướng
Viên Tác Ý Dạ Xoa Đại Tướng

Các vị Dạ Xoa Đại Tướng xưa đã có ý cao đẹp nay vì …. (tên … ) con và tất cả chúng sanh làm nơi nương dựa xin phụng thỉnh giáng lâm đạo tràng thọ nạp cúng dường, xót thương gia hộ.

Chẳng có tới lui thân bất hoại
Tùy cơ mà hiện các Hóa thân
Như vầng trăng sáng ở trên không
Chiếu rọi thế gian trừ tăm tối
Phụng thỉnh Thế Tôn Xuất Hữu Họai
Con nay có chút phần công đức
Cầu xin từ bi thương nạp thọ
Chư Tôn Pháp thân vốn thanh tịnh
Xa lìa tham ái các buộc ràng
Thương xót chúng con trừ các chướng
Nước trong sạch này xin gội rửa
Tất cả Chư Tôn đều đầy đủ
Nước thơm con chứa bình báu này
Viên mãn tràn đầy xin hiến cúng
Lại xin các món kỹ nhạc đây
Dâng cúng tối thắng vô tỷ y
Ứơp tẩm hương thơm trùm thân Phật
Lại nguyện dâng hoa đủ sắc màu
Hương thơm vô cùng xin hiến cúng
Lại dùng các món của cõi trời
Cúng dâng Bất hoại Kim Cang thể
Con dùng tâm bền không lui sụt
Xin nguyện đắc được Kim Cang thân
Phiền não làm khô các hữu tình
Nước Pháp làm cho được đầy đủ
Thành tựu tất cả các nghiệp duyên
Nay xin dâng hiến bình nước sạch
Tại nơi thanh tịnh đạo tràng này
Oai đức tòa sen xin phụng cúng
Ở nơi Thiền định không lay động
Cầu thỉnh Chư Tôn nguyện an trụ
Ngồi trên tòa báu, quý không lường
Hiển hóa thần thông không chướng ngại
An nơi bình đẳng tánh kiên cố
Phẩm vật nơi đây xin nạp thọ

Tám đại Như Lai ở tại quốc độ mình dùng thần thông nương hư không mà lại nơi đạo tràng an nhiên trụ nơi tòa Sư tử báu nơi trung ương. Chư Bồ Tát quyến thuộc Phạm Thiên Đế Thích, Hộ Pháp, Thập Nhị Dạ Xoa Đại Tướng, mỗi vị đều y nơi bổn tòa của mình an trụ.

Tưởng xong dâng các món cúng dường ..v…v… các món dâng cúng tùy sức bày biện.

Cứu độ Trời người chúng sanh con Đại Phạm
Văn Thù Sư Lợi là con của Pháp Vương
Đạo giáo gốc rễ Đức Phật thường nuôi dưỡng
Ngay ngắn đoan trang chí thành con kính lễ
Thánh thiên chi tử Tát trì nạp lặc y
Giải thích đính chánh các văn tự
Hay Nhẫn Khổ hành thiên phổ Kim Cang Đức
Chủ Tể hộ quang bốn vị con đảnh lễ
Tôn sùng Tam Bảo Tối thượng đức bền chắc
Thành kính Thánh giáo an đế nhật quang tôn
Chúa tể các đại diệu Pháp cát tường đế
Thượng sư nơi đời bốn vị con đảnh lễ
Chấp Tài tự hộ Thiên trung đế
Chúng tôn tộc tánh đại đức quang minh đế
Tuyết lảnh tối thân nhất Thiên đảnh tôn đế
Phan địa hàng oan bốn vị con đảnh lễ
Đại Thiện tri thức Thư an Trí huệ xưng
Dương địa độc tuyền mậu thạnh Pháp tràng sư
Phù xuyên Thành giáo Nhật quang trác ma xa
Chánh giác tu quán bốn vị con đảnh lễ
Cao tộc giáng sanh tâm tạng Kiết tường tràng
Vô tỉ lạc phổ biến hoan nguyện hộ túc
Thảo xá Thượng sư danh xưng Kiết Tường hiền
Thượng sư Phước xưng bốn vị con đảnh lễ
Pháp phổ Đại sư Bảo danh kiết tường phan
Như Ngài Văn Thù Bồ Tát trí huệ đủ
Trì luật tối thượng tôn đủ các nghi tắc
Biến hỷ trí huệ bốn vị con đảnh lễ
Giữ gìn giới luật ngừa tội phước lục sư
Diệt vọng ngữ Phổ Hiền lực oai mãnh sư
Quyết định tất cả chủng trí thật đầy đủ
Tự tại bền chắc bốn vị con kính lễ
Thế Tôn phước đức đầy đủ thật an lành
Pháp sư ân nghĩa gối rễ sạ rô ba
Cư xử Pháp sư ý tứ quảng bác sư
Tu Bảo Thần Hải ba vị con kính lễ
Diệu ngữ cụ tư lệ tạng thắng trí huệ
Trụ trì Kim Cang tối thượng hai vị sư
Nên được tên Pháp ân Ngữ vương trí huệ
Hiền nhận Diệu hải hai vị con kính lễ
Chánh giác tu quán tùy trì hư không xưng
Đại Thiện trí thức phước đức trí huệ đủ
Chánh biến tri giác gọi là Phước Đức hòa thượng
Vô tỉ hàng chỉ ba vị con kính lễ
Thánh giác Căn bản pha đề tát anh tôn
Thí chủ Pha đề tát anh là sau xửa
Ở trong tát hòa lặc là vua Thiện kiết tường
Để y bà ma kiết a lặc bốn vị con kính lễ
Thánh giáo mạng Mộc Thiên đức Bồ đề quang
Cứu độ hữu tình Đế tư Quảng đại hiệu
Bồ Tát ma cáp a tát anh nguyệt tràng sư
Công bà Thích sư bốn vị con kính lễ
Thắng tràng sư hay diệt phiền não các báu
Gia oát tự tại Diệu mỹ tên lừng lẫy
Gia oát Đức diệu nói giới đủ các hành
Oai đức tự tại bốn vị con kính lễ
Quảng đại công đức Thương ba trì Luật sư
Các Pháp sư Bồ Tát hoà thượng được khen
Tám đại Như Lai bổn nguyện nghi quỹ kinh
Cùng các Đại sư danh xưng con kính lễ
Tuuyết lảnh lợi ích phước lục là chỗ sanh
Thắng liệt tu hành đều có thể lâm đạo
Kim Bổn Nguyện Công Đức của Đấng Pháp Vương
Các vị Hộ pháp giúp lưu truyền con kính lễ
Nhị lợi cứu cánh Phật đạo sư chánh đẳng
Nhị đế lưỡng trùng Thánh giáo Chánh diệu pháp
Nhị túc thọ trì Tối thắng chúng Tăng già
Quy y tất cả Tam Bảo con kính lễ
(

Phần kệ này do các Lạt Ma soạn vào đời Thanh có những câu xưng tán bằng tiếng Tây Tạng nên không cần phải thọ trì và hơn nữa có tên các vị của Tây Tạng trong này. Vì dịch thuật nên phải dịch ra.)

Đảnh lễ cúng dường quy y ba đời mười phương các Thiện Thệ và chúng đệ tử

Đảnh lễ cúng dường quy y Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác Thiện Danh Xưng Kiết Tường Vương Như Lai cùng trăm ngàn vạn ức vô lượng vô biên các chúng Bồ Tát đoanh vây.

Đảnh lễ cúng dường quy y Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác Bảo Nguyệt Liên Hoa Trí Nghiêm Oai Âm Vương Như Lai cùng các Bồ Tát đoanh vây.

Đảnh lễ cúng dường quy y Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Kim Sắc Vô Cấu Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai cùng trăm ngàn vạn ức Bồ Tát đoanh vây.

Đảnh lễ cúng dường quy y Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác Vô Ưu Tối Thắng Kiết Tường Như Lai cùng vô lượng ức Bồ Tát đoanh vây.

Đảnh lễ cúng dường quy y Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác Pháp Hải Lôi Âm Như Lai cùng vô lượng Bồ Tát quyến thuộc đoanh vây.

Đảnh lễ cúng dường quy y Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai cùng vô lượng Bồ Tát đoanh vây.

Đảnh lễ cúng dường quy y Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai cùng quyến thuộc Bồ Tát, Nhật Quang Biến Chiếu, Nguyệt Quang Biến Chiếu, vô lượng Bồ Tát. Thân thể sáng xanh màu ngọc báu

Quang minh tướng hảo thể hư không
Biến khắp mọi nơi ban thành tựu
Dược Sư Như Lai con kính lễ
Pháp ngữ nhiều lời làm lợi ích
Phạm âm thanh tịnh đủ lời hay
Đủ đầy giải thoát các Pháp tạng
Dược Sư Diệu ngữ con kính lễ
Trí huệ thâm sâu như biển cả
Vô duyên từ bi cứu mọi loài
Tất cả Thệ nguyện vì độ chúng
Dược Sư Thắng ý con kính lễ
Đảnh lễ cúng dường quy y
Bản Sư Thế Tôn Như Lai
Ứng Cúng Chánh Đẳng Chán Giác
Thích Ca Mâu Ni Văn
Phật cùng các quyến thuộc
Ba vạn sáu ngàn Bồ Tát.
Diệt mọi tối tăm đuốc tối thắng
Trừ các bệnh khổ thuốc thang hay
Tất cả các Pháp bảo vi diệu
Đảnh lễ quy mạng và cúng dường
Đảnh lễ cúng dường quy y
Thánh giả Văn Thù đồng tử
Cứu Thoát, Kim Cang Thủ các
Bồ Tát ma ha tát.

Đảnh lễ cúng dường quy y Đại Phạm, Đế Thích, Tứ Đại Thiên Vương, tất cả các Hộ Pháp. Đảnh lễ cúng dường quy y Cực Úy Dạ Xoa Đại Tướng, mười hai vị Dạ Xoa Đại Tướng nơi Thánh hội này. Phụng cúng nước công đức, hương thoa, hoa đẹp thơm, hương xông, đèn sáng, đồ ăn, thuốc thang, bảo cái, tràng phan, tận lực bày biện dâng cúng, thêm thượng nhơn gian có các món tốt đẹp nào thảy đều dâng cúng với lòng thành kính đầy đủ như mây biển giống như Phổ Hiền hạnh nguyện phẩm trong kinh đã nói rõ như hư không, như biển lớn không có bờ bến, tất cả đều dâng hiến. Nay vì tên … con và tất cả hữu tình từ vô thủy lại đây ở trong luân hồi thọ các thứ thân không làm các việc lành, việc không đáng làm lại làm, việc đáng làm lại không làm ..v…v… Tất cả mọi việc phải trái trên thảy đều thành tâm sám hối, ba đời phàm thánh chỗ có các việc lành, tất cả phước đức thảy đều tùy hỷ, mười phương Chư Phật xin thỉnh chuyển bánh xe Pháp làm đèn sáng nơi đời. Nếu có vị nào muốn nhập Niết Bàn chí thành cầu khẩn các Ngài thườg ở mãi nơi đời làm lợi ích an lạc chúng sanh như vậy tất cả phước đức của mình của người thảy đều hồi hướng. Xin nguyện làm nhơn chứng đắc Vô thượng bồ đề.

Cúi xin tất cả Thế Tôn ở nơi Pháp đàn xót thương hộ niệm. Chư Phật đủ đại từ đại bi vì chúng sanh ở đời vị lai năm trăm năm sau khi Tượng Pháp chuyển bị các ác nghiệp ràng buộc, các bệnh khổ bức bách, các khổ não làm hại, bị nghèo đói khốn khổ, vì muốn cứu độ các chúng sanh kia, vì muốn lợi ích trời người, từ xưa bảy Phật Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác dùng phương tiện thiện xảo phát ra các lời nguyện rộng lớn gia hộ nhiếp thọ không thể nghĩ bàn. Đức Bổn sư hiện tại của chúng con Thích Ca Mâu Ni Như Lai đã gần gũi dạy bảo xin vì nhiếp thọ, các Thánh Văn Thù Sư Lợi, Cứu Thoát Kim Cang Thủ …v…v… Các chư Tôn Bồ Tát ma ha tát ngày trước đã từng thề nguyện làm cho thành tựu các nghĩa nơi kinh nguyện xin nhiếp thọ. Phạm Thiên, Đế Thích, Tứ Đại Thiên Vương, mười hai Đại Tướng Dạ Xoa …v…v… ủng hộ Phật Pháp làm các việc lớn. Nay nơi Pháp hội chỗ nào có Bổn Nguyện Công Đức Kinh, nếu có ai thọ trì đọc tụng sẽ được ủng hộ cứu độ, nayc húng con y theo Bổn Nguyện Kinh Nghi quỹ hòa hợp các cúng phẩm tận lực bày biện hiến dâng ngưỡng mong ơn trên ban cho đầy đủ các nguyện, chư Thế Tôn ở nơi Pháp đàn từ bi hộ niệm chư tôn Thánh giả đầy đủ trí huệ thương xót, nguyện tất cả các việc không thể nghĩ bàn này đều xin hồi hướng Phật Pháp hưng long, các vị Thượng sư chưởng giáo thân thể bình an mạnh khỏe sống lâu, Tăng già hưng thạnh an hóa đầy đủ mười Pháp hành, các người thọ trì, tăng trưởng lưu thông thế lực. Tất cả hữu tình đều được an lạc hiện tiền thí chủ … tiêu trừ tai chướng, đủ hai món tư lương, mau chứng Chánh Đẳng Chánh Giác. Cúi xin gia hộ.

(Lại mỗi khi cúng dường đều phát nguyện, đảnh lễ tám Như Lai, Diệu Pháp, Tăng già, xin thành tựu Tổng trì bảo bình … tám Như Lai bắt đầu từ Thiện Danh Xưng

_Thứ nhất niệm danh hiệu Thiện Danh Xưng Kiết Tường Vương Như Lai dâng cúng và phát nguyện.

Đảnh lễ cúng dường quy y Thế Tôn Ứng Cúng chánh Đẳng Chánh Giác Thiện Danh Xưng Kiết Tường Vương Như Lai (7 lần)

Các Phật tử nay tại đạo tràng trước Đức Thiện Danh Xưng Kiết Tường Vương Như Lai nghe tên nhớ niệm tụng 7 lần cúng dường xưng tán Thiện Danh Xưng Kiết Tường Vương Như Lai đã từng phát nguyện: Ta sẽ vì tất cả chúng sanh nếu ai bị các thứ bệnh khổ, nóng lạnh, quỷ mị, chú khởi thi quỷ, các nạn bức bách, tai họa, bệnh tật tức thời tiêu diệt cho đến cứu cánh Bồ đề không bị các bệnh nóng, quỷ mị, tội chướng thảy đều trừ diệt.

Ta nguyện vì tất cả chúng sanh nếu bị điên cuồng lác hủi các bệnh, ta sẽ cứu cho đến cứu cánh Bồ đề các căn đầy đủ, tất cả khổ não tật bệnh thảy đều chấm dứt đoạn tuyệt.

Ta nguyệnvì tất cả chúng sanh nếu bị tham sân ngu muội hoặc làm các tội ngũ nghịch làm các hành phi pháp, phỉ báng Chánh Pháp, tạo các tội nghiệp chẳng lành đọa vào tam đồ Địa ngục, các chúng sanh đó ở nơi Điạ ngục thọ khổ nhớ niệm tên ta tất cả các tội ngũ nghịch, các ác nghiệp chướng thảy đều tiêu trừ cho đến chứng được Vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác không bị đọa vào các ác đạo, Địa ngục, thường sanh Chư Thiên hưởng các điều vui sướng.

Ta nguyện vì tất cả chúng sanh nếu ai bị nghèo cùng đồ ăn thức uống món mặc tiền bạc lúa gạo …v…v… nguyện cho tất cả cho đến khi chứng đạo Bồ đề, vàng bạc, lúa gạo, quần áo …v…v… tất cả các thứ cần dùng đều đầy đủ, lại nếu bị cùm trói lao ngục, chiến đấu, thân thọ các thứ khổ, nguyện cho tất cả cho đến khi được đạo Bồ đề thường được giải thoát các khổ, diệt trừ tất cả phiền não nơi thân.

Ta nguyện vì tất cả chúng sanh nếu không nơi nương dựa, thân bị sa vào các chỗ Sư tử, hổ lang, gấu, rắn độc, hầm lửa khiến cho nguy hiểm tánh mạng, nguyện cho tất cả cho đến Bồ đề , hầm lửa dập tắt các loài ác thú đều khởi lòng từ được đến chỗ an ổn.

Ta nguyện vì tất cả chúng sanh nếu có kiện cáo đấu tranh làm não loạn sợ sệt, nguyện cho tất cả đến khi cứu cánh Bồ đề, kiện cáo đấu tranh đều tiêu diệt lại khởi lòng thương xót lẫn nhau.

Ta nguyện vì tất cả chúng sanh nếu đi thuyền bè vào trong sông lửa gặp các hiểm nghèo, muốn đoạt mạng sống bị các thứ khổ, nguyện cho tất cả đến cứu cánh Bồ đề ở nơi sông biển an nhiên vào ra không có sợ sệt.

Nguyện con khi hết thân này được sanh nơi cõi Phật Thiện Danh Xưng Kiết Tường Vương Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác, nơi tòa Liên Hoa Sư tử đầy đủ các Pháp Tổng trì thiền định …v…v… tất cả công đức. Hiện tiền được Vô thượng Đạo sư Thiện Danh Xưng Kiết tường vương và mười phương Chư Phật xoa đầu thọ ký, tâm sanh vui vẻ trong khoảng chốc lát dạo chơi các cõi Phật vô ngại tự tại.

Từ xưa tối thắng Phật Như Lai
Đã phát rộng sâu tám đại nguyện
Y Phật từ bi nhiếp thọ cho
Tất cả chúng sanh đều thành tựu
Xin nguyện Phật Pháp thường còn mãi
Khiến cho hữu tình mãi an vui
Tối tăm phiền não đều tiêu trừ
Mau được vô thượng Bồ đề đạo

_Thứ hai niệm danh hiệu và phát nguyện dâng cúng Oai Âm Vương Như Lai.

Đảnh lễ cúng dường quy y Thế Tôn Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác Bảo Nguyệt Liên Hoa Trí Nghiêm Oai Âm Vương Như Lai (7 lần)

Các Phật tử nay tại đạo tràng này trước Đức Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Oai Âm Vương Như Lai nghe danh và nhớ niệm 7 lần, xưng tán cúng dường các căn lành. Đức Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Oai Âm Vương Như Lai khi xưa đã có phát nguyện:

Ta vì tất cả chúng sanh nếu có người kinh doanh buôn bán làm các nghề nghiệp, tâm bị các lo rầu bỏ quên các Pháp lành và tâm Bồ đề ham ưa nơi Luân hồi thọ các thứ khổ não sanh lão bệnh tử, thương yêu ghét muốn các khổ không được an lạc,vô lượng vô biên các lo buồn, nguyện cho tất cả thảy đều tiêu trừ cho đến Chánh Đẳng Bồ đề Ứng Chánh Đẳng Giác, đồ ăn thức uống y phục các thứ cần dùng đều đầy đủ, tiền tài lúa gạo vàng bạc giàu có, lại khiến các Pháp lành tăng trưởng, không xa lìa tâm Bồ đề, các loài ác đạo, Địa ngục, các luân hồi khổ nạn đều được giải thoát.

Ta vì tất cả chúng sanh nếu có nóng lạnh đói khát làm cho thân bị các khổ não đáng thương xót. Nguyện cho tất cả túc nghiệp chướng đều được tiêu trừ cho đến nơi thân này và thân cuối cùng và cho đến Vô thượng Bồ đề, tất cả các khổ đều được giải thoát thọ các điều vui sướng nơi cõi trời.

Lại nữa nếu có người nữ bị các thứ bệnh tật bức bách muốn bỏ thân nữ hoặc bị các khổ sanh đẻ. Nguyện cho tất cả hết thảy các khổ não đều đoạn trừ sạch, từ thân này cho đến thân cuối và cho đến Vô thượng Bồ đề thường làm thân nam. Ta nguyện vì tất cả chúng sanh bị các nạn sáu đời chết chóc, vào các chỗ hiểm nạn bị giặc cướp và cha mẹ anh em chị em bà con quyến thuộc thọ các khổ não bức bách nơi thân, nguyện cho tất cả đều được giải thoát cho đến cứu cánh Bồ đề, tử ách oán nạn, các chỗ thọ khổ thảy đều tiêu trừ mau được xa lìa.

Ta nguyện vì tất cả chúng sanh nếu trong ban đêm đi vào các chỗ tối tăm hoặc vì các nhân duyên sự nghiệp bị các ác quỷ thần làm cho sợ sệt não loạn, lớn tiếng la hết kêu gào. Nguyện cho tất cả thảy đều tiêu trừ cho đến cứu cánh Bồ đề, không còn các hcỗ tối tăm ác quỷ thần thảy đều giải thoát đều cúng dường thừa sự làm các việc lành tốt.

Ta nguyện vì tất cả chúng sanh ngu si đần độn không có trí huệ đối với các Pháp lành, Bồ đề giác chi Thiền định các môn Tổng trì và Phật Pháp Tăng hay quên mất. Nguyện cho tất cả đều được giác ngộ cho đến cứu cánh Bồ đề, Thiền định, chánh niệm, các môn Tổng trì, Bồ đề giác chi hiện tiền thành tựu, được trí huệ lớn, việc làm không có ngăn ngại.

Ta nguyện vì tất cả chúng sanh vị nghĩ tưởng hạ liệt, muốn cầu Thanh Văn và Độc Giác thừa tu hành theo đó, không ham ưa Vô thượng thắng diệu Bồ đề. Nguyện cho tất cả thảy đều tiêu trừ cho đến cứu cánh Bồ đề nơi Vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác không có thối chuyển các địa vị Độc Giác Thanh Văn đều vượt khỏi làm đạo Bồ đề không lìa bỏ.

Ta nguyện vì tất cả chúng sanh hoặc gặp lúc đại kiếp tận, lửa lớn nổi dậy thiêu đốt tất cả khiến bị lo rầu do bị ác nghiệp đời trước nay chịu báo khổ không có chỗ dựa nương. Nguyện cho tất cả các khổ não lo rầu đều được xa lìa được mát mẻ.

Nguyện thân này lúc lâm chung được sanh về cõi của Đức Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác Bảo Nguyệt Liên Hoa Trí Nghiêm Oai Âm Vương Như Lai liên hoa hóa sanh nơi tòa Sư tử, lại được các môn Tổng trì thiền định công đức hiện tiền, Vô thượng Đạo sư Bảo Nguyệt Liên Hoa Trí Nghiêm Oai Âm Vương Như Lai và mười phương Chư Phật thảy đều thọ ký tâm sanh vui vẻ, trong khoảng chốc lát đi đến các cõi Phật tự tại vô ngại.

Thế Tôn oai đức Diệu Âm Vương
Đã từng phát tám lời thệ nguyện
Y theo Phật từ bi nhiếp thọ
Tất cả chúng sanh đều thành tựu
Duy nguyện Phát Pháp luôn hưng thạnh
Khiến cho hữu tình được an lạc
Vô minh phiền não đều tiêu trừ
Mau được Vô thượng Bồ đề đạo

_Kim Sắc Vô Cấu Như Lai

Đảnh lễ cúng dường quy y Thế Tôn Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác Kim Sắc Vô Cấu Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai (7 lần)

Các Phật tử nay tại đạo tràng này trước Đức Kim Sắc Vô Cấu Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai được nghe và niệm danh hiệu Ngài 7 lần xưng tán cúng dường đảnh lễ các căn lành, Kim Sắc Vô Cấu Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai đã từng phát nguyện:

Ta nguyện vì tất cả chúng sanh nếu tạo các việc sát hại không lành, đoạn mạng các loài chúng sanh, do các nghiệp ác này bị đoản mạng, nhiều bệnh tật, nước lửa, đao, độc, các bệnh làm cho phải chết. Nguyện cho tất cả các ác nghiệp chướng ràng buộc thảy đều tiêu diệt, sống lâu không bệnh, bất cứ ở đâu lúc nào cũng không bị phi thời mà chết.

Nguyện vì tất cả chúng sanh làm tất cả các nghiệp tội ác, trộm tiền của người nên bị bần cùng hạ tiện, thiếu quần thiếu áo bị đói khát, thân bị các khổ. Nguyện cho tất cả các tội tiêu trừ cho đến cứu cánh Bồ đề giàu có tự tại không có thiếu thốn.

Nguyện vì tất cả chúng sanh nếu có tâm độc hại làm các việc đấu tranh giết hại lẫn nhau. Nguyện cho tất cả đều được tiêu sạch cho đến Vô thượng Chánh Đẳng Bồ đề thương yêu lẫn nhau xem như cha mẹ.

Nguyện vì tất cả chúng sanh nếu bị tham sân si phạm các giới cấm, làm các tội lỗi nơi các học xứ, thọ lãnh của tín thí đọa vào tam đồ Địa ngục. Nguyện cho tất cả nghiệp chướng đều tiêut rừ xa lìa tất cả phiền não cho đến khi ngồi nơi Bồ đề đạo tràng giữ gìn Giới luật, hay phòng hộ ba nghiệp Thân, Khẩu, Ý không xa lìa tâm Bồ đề.

Đáp đạt nha tháp a, tây đạt đắc tây đạt đắc ma tạp ni ma ưu sát nisam ưu đắc tất sam ưu đắc a ma lặc, tất ma lặc ma ma hắc lạp diệp, hy lặc ra nha yết lặc bạch, lặt đáp nạp hắc lặc bạch tát lợi oát a lặc tháp tát ha đạt cáp ni ma nạp tắc, ma cáp a ma nạp tắc, a đạt bất đắc a đáp nha đạt bất đắc, tất y đáp bạt cáp nha tô bạt lạt nạp ba lạt cát ma quách khái ba lặc cáp ma a đạt cáp khê đắc, tát lạp oát a lặc trì quật, a ba lặt a tư đắc tạp da tư tạp tạp si phố đạt đạt cáp oa chi bạt cáp a khê đắc nạp ma ma tát lặc oát đát tháp a hắc đáp a nan a bà a cáp a.

Thế Tôn Vô Cấu Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai khi xưa nơi tòa Bồ đề quán xét các hữu tình bị Tham, Sân, Si làm chướng ngại, các ác tật bệnh làm cho khổ não, oan gia các nạn làm chết chóc, bị nạn nơi các chỗ nguy hiểm, vào Địa ngục cả kiếp thọ các thứ khổ, vì muốn lợi ích các hữu tình khiến họ vào đạo Bồ đề ứng chánh tri giác tiêu trừ tất cả nghiệp chướng nên nói ra căn bản Tổng trì, tụng chân ngôn này nhiếp thọ chúng con và tất cả chúng sanh các tội Vô Gián thảy đều tiêu trừ, tất cả các nguyện vọng đều đầy đủ, khi mạng chung lại được Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai hộ niệm, nguyện cho thân này kho xả bỏ được vãng sanh cõi Phật Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu hoa sen hóa sanh nơi tòa Liên hoa Sư tử, lại được các môn Tổng trì thiền định các công đức đầy đủ, hiện tiền Vô Thượng Đạo Sư Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai cùng mười phương Chư Phật thọ ký cho, tâm sanh hoan hỷ trong khoảng chốc lát dạo chơi các cõi Phật được tự tại vô ngại.

Thế Tôn Kim Sắc Vô Cấu Quang
Đã từng phát ra bốn nguyện lớn
Y Phật từ bi sức nhiếp thọ
Tất cả chúng sanh đều thành tựu
Duy nguyện Phật Pháp thường hưng thạnh
Khiến khắp hữu tình an lạc
Vô minh phiền não thảy tiêu trừ
Mau được Vô thượng Bồ đề đạo

_Vô Ưu Tối Thắng Như Lai

Đảnh lễ cúng dường quy y Thế Tôn Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác Vô Ưu Tối Thắng Kiết Tường Như Lai (7 lần)

Các Phật tử nay tại nơi đạo tràng được nghe và nhớ niệm danh hiệu Vô Ưu Tối Thắng Kiết Tường Như Lai cung kính ngợi khen niệm tụng 7 lần, Đức Phật kia đã từng phát nguyện.
Nguyện vì tất cả chúng sanh bị thọ các khổ não, tâm ý không vui sướng, nhiều thứ buồn khổ. Nguyện cho tất cả các thứ buồn rầu, tâm ý không ưa các buồn khổ đều được tiêu trừ, vĩnh viễn xa lìa không còn bị nữa, thường được an vui vừa ý sống lâu.

Nguyện vị tất cả chúng sanh nếu tạo các nghiệp ác bị đọa vào Địa ngục Vô Gián, các chỗ tối tăm. Nguyện khi bị sanh vào các chốn đó gặp được ánh quang nơi thân của Vô Ưu Tối Thắng Kiết Tường Vương Như Lai chiếu đến thân, tất cả các tội chớng đều được tiêu diệt, giải thoát các khổ nơi Địa ngục cho đến Bồ đề thường hưởng các điều vui sướng nơi cõi trời người.

Nguyện vì tất cả chúng sanh khi xưa đã từng làm các nghiệp ác đoạt tiền của kẻ khác nên sanh vào nhà nghèo cùng áo quần đồ ăn thức uống các tư cụ đều bị thiếu thốn, thường bị khổ vì nóng lạnh đói khát bức bách, thân hình tiều tụy. Nguyện cho tất cả cho đến cứu cánh Bồ đề y phục, ẩm thực, ngọa cụ thọ dụng đều được đầy đủ như các chư Thiên thân có ánh sáng đẹp đẽ đáng ưa đầy đủ các thứ nghiêm sức.

Nguyện vì tất cả chúng sanh bị các ác quỷ thần đoạt lấy tinh khí khiến bị các thứ bệnh khổ. Nguyện cho tất cả cho đến Bồ đề các loại ác quỷ thần đoạt lấy tinh khí thảy đều bỏ chạy, lại khởi lòng từ giải thoát tất cả bệnh tật khổ não. Nguyện thân này khi lâm chung được sanh về cõi Phật Vô Ưu Tối Thắng Kiết Tường Như Lai Ứng Cúng Chánh Chánh Giác hoa sen hóa sanh nơi tòa Liên hoa Sư tử, sau đó lại được các môn Tổng teì thiền địnhc ác thứ công đức, Vô Thượng Đạo sư Vô Ưu Tối Thắng Kiết Tường Như Lai và mười phương Chư Phật thọ ký cho, tâm sanh hoan hỷ, trong hoảng giây lát dạo đi các nước Phật tự tại vô ngại.

Thế Tôn Vô Ưu Tối Thắng Vương
Từ xưa đã phát bốn nguyện lớn
Y Phật từ bi sức nhiếp thọ
Tất cả chúng sanh đều thành tựu
Quy nguyện Phật Pháp thường hưng thạnh
Khiến khắp hữu tình được an lạc
Vô minh phiền não thảy tiêu trừ
Mau thành Vô thượng bồ đề đạo

_Pháp Hải Lôi Âm Như Lai

Đảnh lễ cúng dường quy y Thế Tôn Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác Pháp Hải Lôi Âm Như Lai (7 lần)

Các Phật tử nay tại đạo tràng này được nghe và xưng niệm nhớ nghĩ sanh hiệu của Pháp Hải Lôi Âm Như Lai 7 lần, cung kính xưng tán cúng dường Đức Phật kia đã từng phát nguyện.

Nguyện vì tất cả chúng sanh nếu sanh vào các nhà tà kiến, không tin Phật, Pháp, Tăng, xa lìa tâm Bồ đề. Nguyện cho tất cả nghiệp chướng thảy đều tiêu trừ cho đến cứu cánh Bồ đề thành tựu chánh kiến nơi Phật, Pháp, Tăng kính tín đầy đủ tâm Bồ đề không thối chuyển.

Nguyện vì tất cả chúng sanh, nếu không nghe Phật, nghe Pháp, nghe Tăng, sanh vào các chỗ biên địa, gần gũi các ác tri thức làm các tội, sau khi mạng chung đọa vào ba nẻo ác, không tu các các việc lành. Nguyện danh hiệu của Đức Pháp Hải Lôi Âm Như Lai lọt được nơi tai tự nhiên phát sanh như tiếng Pháp, tất cả các nghiệp chướng đều được tiêu trừ cho đến cứu cánh Bồ đề không bỏ tâm Bồ đề.

Nguyện vì tất cả chúng sanh bị các khổ não vì thiếu thốn y phục, các thứ trang nghiêm nơi thân, hương xoa, hương đốt, đồ nằm, thuốc thang, làm các việc ác. Nguyện cho tất cả y phục trang nghiêm, hương xoa, hương đốt, đồ nằm, thuốc thang, các vật cần dùng tùy ý mong cầu đều được cho đến cứu cánh bồ đề bất cứ món gì thảy đều đầy đủ.

Nguyện vì tất cả chúng sanh vì các nghiệp quá khứ đã chín muồi tranh đấu sát hại lẫn nhau khiến phải chết chóc, cung, tên, đao, gậy làm cho thương hại, bị các đại nạn khổ não. Nguyện cho tất cả cung, tên, đao, gậy đều quay ngược lại, tất cả oan gia đều khởi lòng từ tôn trọng mạng sống không còn sát hại cho đến cứu cánh Bồ đề các thứ cần dùng tự tại đầy đủ.

Nguyện thân này khi mạng chung được vãng sanh nơi cõi Phát Pháp hải Lôi Âm Như Lai hoa sen hóa sanh nơi tòa Liên hoa Sư tử, lại được các Pháp môn Tổng trì, Thiền định các công đức.

Hiện tiền Pháp Hải Lôi Âm Như Lai và mười phương Chư Phật thọ ký, tâm sanh hoan hỷ, trong khoảng chốc lát dạo chơi các cõi Phật được tự tại vô ngại.

Thế Tôn Pháp Hải Lôi Âm Thắng
Từ xưa đã phát bốn nguyện lớn
Y Phật từ bi sức nhiếp thọ
Tất cả chúng sanh đều thành tựu
Duy nguyện Phật Pháp thường hưng thạnh
Khiến khắp hữu tình được an lạc
Vô minh phiền não thảy tiêu trừ
Mau chứng Vô thượng Bồ đề đạo

_Thần Thông Vương Như Lai

Đảnh lễ cúng dường quy y Thế Tôn Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai (7 lần)

Các Phật tử nay ở tại nơi đạo tràng này được nghe và nhớ niệm danh hiệu Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai 7 lần, xưng tán cúng dường …v…v… Phật Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai đã từng phát nguyện:

Nguyện vì tất cả chúng sanh vì cày cấy canh tác buôn bán giao dịch mà tranh chấp lẫn nhau tạo ra các nghiệp ác. Ta nguyện cho tất cả món cần dùng cho dời sống đều tùy tâm mong muốn đầy đủ, tiêu trừ các việc ác, thường làm các việc lành.

Nguyện vì tất cả chúng sanh do tạo mười nghiệp bất thiện nên bị đọa vào Địa ngục. Nguyện cho tất cả ở nơi mười nghiệp lành đều tu hành đầy đủ, vô lượng chúng sanh đều không bị đọa vào các nẻo ác.

Nguyện vì tất cả chúng sanh vì đi đến chỗ công, thân bị đánh đập cột trói, giam giữ lao tù cho đến bị chết. Nguyện cho tất cả thảy đều tiêu trừ cho đến cứu cánh Bồ đề tất cả trói buộc lao ngục thảy đều giải thoát, được tự tại giàu có đầy đủ.

Nguyện vì tất cả chúng sanh hoặc tạo các nghiệp ác khiến cho phải bị chết non chết yểu. Nguyện cho tất cả tất cả tội nghiệp thảy được tiêu trừ, không bị vĩnh viễn các nạn tử vong, thường được sống lâu, khi chết được nghe danh hiệu của Phật Pháp hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông lọt vào tai, tùy theo ý niệm tức được sanh về các cõi lành, được địa vị cao quý, cho đến cứu cánh Bồ đề thường hưởng các điều vui sướng cõi Trời người.

Nguyện khi hết thân này được sanh về cõi Phật Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông hoa sen hóa sanh nơi tòa Liên hoa Sư tử sau đó các môn Tổng trì, Thiền định công đức thảy đều hiện tiền Vô thượng Đạo sư Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai và mười phương Chư Phật thảy đều thọ ký, tâm sanh vui vẻ, trong khoảng chốc lát dạo đi đến các cõi Phật được tự tại vô ngại.

Thế Tôn Pháp Hải Thần Thông Phật
Từ xưa đã phát bốn nguyện lớn
Y Phật từ bi sức nhiếp thọ
Tất cả chúng sanh đều thành tựu
Duy nguyện Phật Pháp thường hưng thạnh
Khiến khắp hữu tình được an lạc
Vô minh phiền não thảy tiêu trừ
Mau được Vô thượng Bồ đề đạo

_Dược Sư Như Lai

Đảnh lễ cúng dường quy y Thế Tôn Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai (7 lần)

Chư Phật tử nay tại đạo tràng này được nghe và xưng niệm danh hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai 7 lần cúng dường xưng tán Đức Phật kia khi xưa đã từng phát nguyện.

Nguyện vì tất cả chúng sanh 32 tướng đại trượng phu, 80 tướng tốt, thân tướng trang nghiêm của Ta thế nào, tất cả chúng sanh cũng đều được như vậy.

Hào quang nơi thân của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai chiếu khắp vô lượng vô biên thế giới oai đức rực rỡ thân như ngọc lưu ly báu, tướng Ngài thế nào chúng sanh cũng được như vậy. Trong ngoài sáng suốt quang minh chói lọi rộng lớn, oai đức kiết tường an trụ rơi lưới diệm võng trang nghiêm sáng hơn nhật nguyệt, Ngài như thế nào tất cả chúng sanh đều y như vậy, phàm các hữu tình sanh ở khoảng giữa hai thế giới nơi chốn tối tăm, ở nơi thế giới kia ban đêm đi đứng, nguyện cho tất cả thấy được oai quang an lành sung sướng tùy ý làm các sự việc.
Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai dùng vô lượng trí huệ phương tiện lợi ích, nguyện vì tất cả chúng sanh chỗ cần các vật thọ dùng đều không thiếu thốn bất cứ lúc nào cũng được đầy đủ.

Nguyện vì tất cả chúng sanh hoặc hành tà đạo, hoặc hành Thanh Văn Độc Giác đạo, nguyện cho tất cả đều được an trụ nơi đạo Bồ đề trong Pháp Đại thừa.

Nguyện vì tất cả chúng sanh cho đến cứu cánh Bồ đề gìn giữ ba nghiệp tất cả học xứ không có sai phạm, nếu có hủy phạm giới luật cũng không bị đọa ác thú.

Nguyện vì tất cả chúng sanh thân thể xấu ác, các căn không đủ, xú lậu ngoan ngu, thân hình cong quẹo, bối lũ bạch lại, loan tích điên cuồng, tất cả các bệnh khổ bức bách. Nguyện cho tất cả các nghiệp chướng đời trước đều được tiêu trừ, thân thể các căn đều đoan chánh trang nghiêm.

Nguyện vì tất cả chúng sanh bị các chứng bệnh bức bách, không nơi dựa nương, không ai nuôi dưỡng, không thuốc thang, không bà con thân thích nghèo cùng khốn khổ. Nguyện cho tất cả các bệnh đều trừ thảy đều tiêu tán cho đến cứu cánh Bồ đề không còn bị bệnh tật não hại, các thứ cần dùng đầy đủ giàu có.

Nếu có người nữ vì thân nữ có các điều ác làm cho phiền não, không ham thân nữ muốn thành thân nam. Nguyện cho tất cả chuyển nữ thành nam cho đến đầy đủ Bồ đề thơng làm thân nam.

Nguyện vì tất cả chúng sanh bị lọt lưới ma cột trói đều được giải thoát, tất cả các dị kiến,c ác lý bất đồng thảy đề đoạn dứt lại được chánh kiến các hạnh Bồ đề rộng lớn thảy đều thành tựu.

Nguyện vì tất cả chúng sanh hoặc phạm pháp vua nhốt vào tù ngục, xiềng xích đánh đập, lại có chúng sanh bị khổ vì bức thiết Thân, Khẩu, Ý ưu phiền tán loại. Nguyện cho tất cả do phước lực của Ta tất cả tai hại đều được giải thoát.

Nguyện vì tất cả chúng sanh vì bị đói khát tìm cầu miếng ăn tạo các nghiệp ác. Nguyện cho tất cả đều được đầy đủ các món ăn ngon, sau đó lại dùng Pháp vị khiến được an vui sung sướng.

Nguyện vì tất cả chúng sanh, thân thể không y phục, nghèo cùng khổ não, nóng lạnh ruồi muỗi ngày đêm bức bách. Nguyện cho tất cả thảy đều được như ý mong cầu tức được quần áo tốt đẹp các đồ trang sức quý báu hương xoa, tràng hoa, các thức kỹ nhạc, các thứ chúng sanh mong muốn thảy đều đầy đủ vui vẻ giữ gìn Thánh giới, các khổ não đều được giải thoát thường được an lạc.

Nguyện hết thân này tức được vãng sanh về cõi Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai hoa sen hóa sanh nơi tòa Liên hoa Sư tử, sau đó các môn Tổng trì Thiền định công đức thảy đều hiện tiền, Vô thượng Đạo sư Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai và mười phương Chư Phật thảy đều thọ ký, tâm sanh vui vẻ, trong khoảng giây lát dạo đi các cõi Phật được tự tại vô ngại.

Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang
Từ xưa đã phát mười hai nguyện
Y Phật từ bi sức nhiếp thọ
Tất cả chúng sanh đều thành tựu
Duy nguyện Phật Pháp thường hưng thạnh
Khắp vì lợi ích các hữu tình
Vô minh phiền não tận tiêu trừ
Mau được Vô thượng Bồ đề đạo

_Thích Ca Như Lai

Đảnh lễ cung kính quy y Thế Tôn Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác Oai Thắng Thích Ca Mâu Ni Như Lai (7 lần)

Các Phật tử nay tại đạo tràng này được nghe và nhớ niệm danh hiệu Thích Ca Mâu Ni Như Lai 7 lần cung kính cúng dường ngợi khen. Đạo sư Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta và tất cả chúng sanh bị các nghiệp ác ràng buộc các thứ tật bệnh, buồn khổ bức bách nghèo cùng thiếu thốn rất đáng thương xót vì các hữu tình, lợi ích trời người kiến được an lạc mới nói phương tiện thiện xảo cùng các bổn nguyện nhiếp thọ của bảy Đức Phật mà bảo Mạn Thù Thất Lợi rằng : “Nếu người muốn cầu các công đức được thành tựu, phải xa lìa phiền não niệm danh hiệu của 7 Đức Như Lai ngày 3 thời đêm 3 thời, ý niệm bền chắc, cung kính tin trọng, hết lòng tạo hình tượng Phật, hương hoa đèn nến các món ăn uống kỹ nhạc, các thứ phẩm vật dâng cúng, thọ tám phần trai giới, trong 7 ngày ở nơi thanh tịnh, phát nguyện cầu sanh nơi cõi Phật kia, khởi lòng từ bi xem khắp chúng sanh, lại tụng chú này:

Đát đạt nha tháp a Đề tắc đề tắc y mặc ni mật kì ma cô ma cô tát ba đáp đáp tháp a hắc đáp tát ma a đạt cáp nha, đề từ si đắc, a đắc ma đắc ba a lặc ba a lặc thạc đạt cáp ni tát lặc oát ba a ba ma nạp ha sa nha, ma ma bố đạt đắc phố đạt đá đáp đát mặc ô mặc cô mặc phố đạt đạt cáp kiết vi đát lặc ba lịt hạc đạt cáp ni, đạt cáp mặc ni đạt cáp mặc, mặc rô mặc rô mặc rô bái dung hồ tát lặc át a kiết a lạp mật lạt đáp ứ ni bạt a lặc ni phố đạt đác tô phố đạt đắc phố đạt đạt cáp a đề tư xoa a nạp lặc kiết ky bộ mặc tát lặc oát đức oát tát mặc a tát mặc tát a mặc oát a cáp lam bộ tát lặc oát phố đạt đạt cáp pha đề tát cưu sa mặc sa mặc ba đế sa mạn đô mặc, tát lặc oát y đáp ứ ba đạt lặc oát bạt nha a đáp nha tư phổ ô lặc nạp phổ ô lặc ni phổ ô lặc nha mặc tát lặc oát a a sa a nha tự ách châu nha ba lặc đề bạt cáp a mặc tát lặc oát ba a bạt ma kiết sát ương kiết lị sa a cáp kha.

Đây gọi là Bệ Lưu Ly Tổng Trì. Nếu có Thiện nam tử Thiện nữ nhân cúng dường thọ trì đọc tụng mãn 1080 lần, tất cả Như Lai đều hộ niệm, các Bồ Tát nhớ nghĩ, Chấp Kim Cang Bồ Tát lân mẫn, Đế Thích Phạm Thiên Tứ Đại Thiên Vương thảy đều ủng hộ, các tội nặng Vô Gián tất cả nghiệp chướng đều tiêu diệt, không có tật bệnh, sống lâu, không bị chết uổng, tất cả các nạn oan gia, ma quỷ khoáng dã, giặc giã đấu tranh, kiện cáo thảy đều tiêu trừ, xa lìa các oan hại, có chỗ mong cầu đều được toại ý như vậy tất cả đều vì hcúng con như trong Nghi Quỹ Bảy Phật, Đức Thích Ca Như Lai đã nói trước chúng hội cúng dường cầu nguyện niệm tụng thần chú, nhiếp thọ lợi ích chúng con và tất cả chúng sanh mau được hộ trì.

Thế Tôn, Chánh Đẳng Thích Ca Phật
Nói chú Dược Sư được lợi quả
Y phật từ bi sức nhiếp thọ
Tất cả chúng sanh đều thành tựu
Duy nguyện Phật Pháp thường hưng thạnh
Khắp cả hữu tình được an lạc
Vô minh phiền não đều tiêu trừ
Mau chứng Vô thượng Bồ đề đạo

_Pháp Bảo

Phá dẹp tối tăm duốc tối thắng
Trừ các bệnh khổ thuốc thang hay
Tất cả ly dục các Pháp Bảo
Đảnh lễ quy mạng và cúng dường (7 lần)

Diệu chỉ của Phật là chân thật không thay đổi, xin cho chúng con hiện tiền được như bổn nguyện đúng nghĩa chân thật.

Nghe danh tiêu tội sanh công đức
Như Lai đã nói không sai khác
Y Phật từ bi sức nhiếp thọ
Tất cả chúng sanh đều thành tựu
Duy nguyện Phật Pháp thường hưng thạnh
Khiến khắp hữu tình được an lạc
Vô minh phiền não thảy tiêu trừ
Mau chứng Vô thượng Bồ đề đạo

_Tăng Bảo MạnThù Bồ Tát

Đảnh lễ cúng dường quy y Thánh giả Văn Thù Thất Lợi Bồ Tát ma ha tát.

Tâm xa lìa tất cả phiền não cấu uế tội lỗi, thân đầy đủ oai đức thanh tịnh sáng sửa, oai nghi trang nghiêm, như hoa sen sạch đẹp, Trời, người, A Tu La, Rồng, các Trì Minh Tiên vi nhiễu, đầu đội mão báu phá 3 đường ác và các khổ chúng sanh (7 lần)

Thế Tôn, Ngài Mạn Thù Thất Lợi thương xót chúng sanh nơi đời bị các nghiệp chướng ngăn che, các bệnh tật ràng buộc buồn rầu, khổ não bức bách, các tà kiến làm mê hoặckhiến bị đọa lạc vào các chốn ác. Vì thương xót các hữu tình hoặc nếu người nghe được kinh này, ở nơi Vô thượng Bồ đề không bị thối chuyển, tiêu trừ tội chướng, ma quỷ không não, tai hoạ, các việc không vừa ý thảy đều tiêu tan, các việc mong cầu đều được thuận duyên, tùy ý thành tựu Bảy danh hiệu của Phật Dược Sư và Bổn Nguyện Công Đức Kinh ở nơi Pháp hội mà thưa cùng Đức Thích Ca Như Lai rằng: “Bạch Thế Tôn! Sau khi Tượng Pháp chuyển, nếu có người tụng trì Kinh Bổn Nguyện Công Đức, rộng nói cho người khác hoặc tự chép, hoặc bảo người chép tạo thành bản tiếng Phạn, kính tín tôn trọng, dùng các hoa thơm, hương bột, hương xoa, hương đốt, vòng hoa, phướng lọng cúng dường, con sẽ vì người kia xưng danh hiệu của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai cho đến trong giấc ngủ cũng nói nơi tai cho rõ biết, lại dùng lụa năm màu làm đãy đựng kinh này để nơi sạch sẽ, tức thì chỗ đó có bốn Đại Thiên Vương và các quyến thuộc và vô lượng trăm ngàn các vị Trời lại nơi đó. Người thọ trì kinh này không bị hoạnh tử, các quỷ thần không thể đoạt lấy tinh khí, giả sử có bị đoạt sẽ được hoàn lại như cũ . Tất cả lời trên đều là lời Thánh chân thật không có nói dối. Nay tại Đàn này dâng cúng các phẩm vật cúng dườnghải hội các Như Lai, chắc có tiền duyên tu theo nghi quỹ, vệc Thánh lưu thông trong kinh đã nói tất cả mọi việc lợi ích con và chúng sanh đều thành tựu.

Văn Thù thâm rộng Bổn nguyện Kinh
Ân cần thưa hỏi các lợi ích
Y Phật từ bi sức nhiếp thọ
Tất cả chúng sanh đều thành tựu
Duy nguyện Phật Pháp thường hưng thạnh
Khắp cả hữu tình đều an lạc
Vô minh phiền não thảy tiêu trừ
Mau chứng Vô thượng Bồ đề đạo

_Cứu Thoát Bồ Tát

Đảnh lễ cúng dường quy y Cứu Thoát Bồ Tát ma ha tát (7 lần)

Thế Tôn ! Ngài Cứu Thoát thương xót chúng sanh đời ác bị các nhân khổ nên khởi lòng từ nơi trước Thế Tôn trong hải hội chúng mà nói rằng: “ Đại Đức Thế Tôn! Nơi đời sau này khi Tượng Pháp chuyển, nếu có chúng sanh bị các bệnh khổ bức bách, thân hình gầy ốm không ăn uống được, môi cổ khô khốc tướng chết hiện ra, cha mẹ bà con bạn bè quên biết vây quanh khóc lóc mặt nhìn không rõ, thấy Sứ giả của vua Diêm Ma Pháp Vương dẫn thần thức đi đến chỗ Vua Diêm Ma, các thần Cu Sanh ghi rõ các việc làm Thện Ác đầy đủ dâng lên vua Diêm Ma. Diêm Ma Pháp Vương y theo Pháp luật hỏi các tội phước mà xử đoán.

Nếu vì người bệnh quy y Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai như Pháp cúng dường, thần thức người kia hoặc qua 7 ngày, hoặc 21 ngày, 35 ngày, 49 ngày như chiêm bao tỉnh dậy thấy rõ Thiện Ác đều có quả báo, do tự thấy biết nên cho đến chết cũng không làm ác.

Pháp tắc cúng dường: Lại bảo Đức A Nan, nếu có người muốn khỏi các bệnh nạn lớn phải vì người bệnh kia bảy ngày đêm đọc tụng bố thí giữ tám trai giới, dùng các món ẩm thực và các món cần dùng tùy sức cúng dường phụng sự các chúng Tỳ Kheo, ngày đêm sáu thời đọc tụng danh hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, lại tụng này 49 lần, thắp đèn đủ 49 ngày, tạo 7 tượng trước mỗi tượng để 7 ngọn đèn, mỗi ngọn đèn lớn như bánh xe cho đến 49 ngày đêm thắp sáng luôn, lại làm 49 cái phướng ngũ sắc. Đại Đức A Nan! Nếu Sát Đế Lợi, Hoán Đảnh Vương …v….v… có các bệnh nạn, hoặc trong nước hoặc nước ngoài xâm lăng phản nghịch, tinh tú biến quái, nhật nguyệt bạt thức, mưa gió trái mùa, quá thời không mưa, dân chúng tật bệnh, tất cả các ách không được an ổn; thời Sát Đế Lợi, Hoán Đảnh Vương kia … bấy giờ nên khởi lòng từ đối với tất cả hữu tình, mở các tù ngục, giải bớt khổ nạn như Pháp thức trên cúng dường Dược Sư Lưu Ly quang Vương Phật. Do căn lành này và công đức bổn nguyện lực của Phật Dược Sư khiến trong nước an ổn, mưa gió thuận thời, lúa thóc được mùa, nhân dân không bịnh, an lạc vui vẻ, tất cả bạo ác quỷ thần không nhiễu loạn, tất cả ác tướng đều tiêu diệt, quán đảnh vua kia được sống lâu tăng trưởng sắc lực, không bệnh, tự tại. Tất cả lời trên là lời của Thánh chắc thật không sai, nay xin dâng cúng tất cả phẩm vật nơi Đàn này lên hải hội Như Lai, nghĩ nhớ duyên xưa có tu Nghi quỹ nên mới được nghi quỹ này trong kinh nói đến các thứ lợi ích khiến con và tất cả chúng sanh đều được thành tựu, cúi mong nhiếp thọ.

Cứu Thoát thương xót bệnh nạn thời
Trừ diệt ban cho được an lạc
Y Phật từ bi sức nhiếp thọ
Tất cả chúng sanh đều thành tựu
Duy nguyện Phật Pháp thường hưng thạnh
Khiến khắp hữu tình được an lạc
Vô minh phiền não thảy tiêu trừ
Mau thành Vô thượng Bồ đề đạo

_Kim Cang Thủ

Đảnh lễ cúng dường quy y oai đức Kim Cang Thủ Bồ Tát ma ha tát (7 lần)

Đảnh lễ cúng dường quy y Đại Phạm Thiên Đế Thích, Trì Quốc Quảng Mục Tăng Trưởng, Đa Văn bốn Đại ThiênVương, các Trời gần gũi, Hộ Pháp Thiện Thần (7 lần)

Xin dâng các phẩm vật đầy đủ lên các trời thần trấn giữ 10 phương, 4 Đại Thiên vương và các quyến thuộc, xin nguyện Phật Pháp được hưng thạnh, chúng sanh được an lạc, Kim Cang Thủ Bồ Tát ma ha tát cùng Đại phạm Đế Thích, Trì Quốc, Tăng Trưởng, Quảng Mục, Đa Văn 4 Đại Thiên Vương, Hộ Pháp, Thiện Thần ở nơi hải hội trước đại chúng đã dùng lời chân thật bạch hỏi Đức Phật. Con đã nghe Bổn Nguyện của bảy Như Lai, được thấy và gần gũi phụng sự Như Lai, ở nơi nào có niệm tụng danh hiệu của bảy Như Lai, sao chép lưu thông cúng dường con và các bổn hộ quyến thuộc đều đến chỗ đó. Nếu có Thiện nam tử, Thiện nữ nhân, vua, quan, thọ trì chép viết Bổn Nguyện Tôn Kinh, con thừa oai thần của Phật thảy đều ủng hộ. Thành ấp tụ lạc đều được ủng hộ, nạn chết chóc, oan gia, khoáng dã các nạn, tất cả tật bệnh đều tiêu tan. Chúng con theo Phật từ bi thương xót hữu tình, thảy đều thối tán, đấu tranh kiện tụng đều được tiêu trừ, có mong cầu gì đều được thành tựu, thân tâm an lạc, thọ dụng tự tại, tiền của lúa gạo tăng trưởng, trong tất cả thời con đều ủng hộ. Nay con ở trước Phật tự xin lập thệ : Nếu có Thiện nam Tín nữ nhớ nghĩ chúng con nên tụng chú này:

Đát đạp nha tháp a, a cô ma cô đáp lặc cô ma ma cô cô phù cáp hô ha ma lặc ma lặc ma lặc ma lặc đát đát phù sa ha cáp a

Nếu có người niệm danh hiệu bảy Như Lai và tụng Chú này hoặc chép hoặc bảo người chép cung kính cúng dường. Các người như trên không đọa tam đồ, không thối chuyển nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, nơi các cõi Phật tùy ý thọ sanh, thường được thấy Phật, được Túc mạng trí, Tổng trì, Thiền định đều đầy đủ. Các điều đó tự miệng nói ra. Lại nữa, Kim Cang Thủ Bồ Tát có bạch Phật rằng: Nếu có người trì tụng Bổn Nguyện Tôn Kinh vì lợi các hữu tình kia con xin nói thần chú xin Chư Phật ủng hộ cho con. Đảnh lễ bảy Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác. Đảnh lễ tất cả các vị Chấp Kim Cang.

Đát đạp nha tháp a ngạc ma bạt tạp phù bạt tạp phù ma cáp a bạt tạp phù bạt tạp lặc ba a thương đạt cáp ba lặc ni y tát ma tát ma tát mạn đáp a ba lặc đề cáp đáp bạt tạp phù sa ma sa ma ba lặc sa mạn đô tát lặc oát bạt nha a đạt cáp nha ma nổ tát ma lặc bạt cáp hắc oát a nạp bạt tạp ma lặc ba a ni tát lặc oát a thương mặc ba lị phổ ô lặc điệp sa ha cáp a.

Thế Tôn! Nếu có người niệm danh hiệu bảy Phật và Bổn Nguyện Kinh trì tụng Chú này, con khiến họ thành tựu các mong cầu, tất cả Pháp lành đều được thành tựu. Nếu muốn thấy con nên chép kinh này, tạo 7 tượng Phật và tượng Chấp Kim Cang, dùng Xá Lợi Phật để nơi phụng tượng y theo Như Lai đã nói các Pháp tắc trên, dùng các hương hoa đèn nến, anh lạc, kỹ nhạc trang nghiêm cúng dường, lại tụng chú này nơi tất cả chúng sanh làm các việc lợi ích, thọ tám phần trai giới, ba thời tắm rửa, ba thời thay áo quần, từ ngày Tám cho đến ngày Mười Lăm mỗi ngày tụng 108 lần, con ở nơi mộng tức tự hiện thân cùng nhau nói chuyện tùy ý cầu xin, con sẽ ban cho. Các lời ở trên đều là lời Thánh không có sai khác. Nay tại Đàn này các món phẩm vật cúng dường dâng lên hải hội Như Lai chắc do nhân duyên đời trước được gặp đạo Thánh lưu thông tu theo nghi quỹ như Bổn Kinh nói các việc lợi ích, xin cho con và tất cả chúng sanh mau được thành tựu. Cúi xin nạp thọ.

Lại nguyện Kinh Bổn Nguyện Công Đức của bảy Phật các Pháp vi diệu thâm sâu luôn luôn hưng thạnh, tất cả ma chướng làm gián đoạn sự tu hành ở tại phương này hoặc làm người, súc vật bệnh tật, gió mưa sương tuyết hại mùa màng hoa màu, tất cả tai nạn ác tướng, các việc không tốt làm cho hữu tình lo lắng buồn rầu, tất cả tà ma lị mị vọng lượng ở trong thế giới này, hoặc ở hoặc đi khắp nơi tất cả các đẳng loại nay vì … con hoặc có oan cừu đời trước, hoặc nay kết các ác duyên hoặc do địa lý làm ngại, hoặc do ông bà để lại các tai ách họa ương. Nay vì … con và tất cả hoặc hại mạng kẻ khác hoặc trong quốc giới quyến thuộc lấy vật của người, tất cả ma quái ma quỷ làm các tai ương não hại hữu tình thảy đều dùng phương tiện khéo léo điều phục khiến cho các tâm tổn hại kia thảy đều khởi lòng từ, xa lìa tất cả sự xấu ác, lại không tạo các điều ác nữa được vào Thánh hội, Thánh giáo lưu thông. Cúi xin nạp thọ.

Mật Chú chư Thiên phát nguyện thề
Nói chú Pháp tu Kim Cang Thủ
Y Phật từ bi sức nhiếp thọ
Tất cả chúng sanh được thành tựu
Duy nguyện Phật Pháp thường hưng thạnh
Cầu cho tất cả các Đàn việt
Nghiệp chướng tiêu trừ nguyện đầy đủ
Tà ma tiêu tán duyên thuận lợi
Mười hai Dạ Xoa Đại Tướng

Đảnh lễ cúng dường quy y Cực Úy Dạ Xoa Đại Tướng
Đảnh lễ cúng dường quy y Kim Cang Dạ Xoa Đại Tướng
Đảnh lễ cúng dường quy y Chấp Nghiêm Dạ Xoa Đại Tướng
Đảnh lễ cúng dường quy y Chấp Tinh Dạ Xoa Đại Tướng
Đảnh lễ cúng dường quy y Chấp Phong Dạ Xoa Đại Tướng
Đảnh lễ cúng dường quy y Cư Xử Dạ Xoa Đại Tướng
Đảnh lễ cúng dường quy y Chấp Lực Dạ Xoa Đại Tướng
Đảnh lễ cúng dường quy y Chấp Ẩm Dạ Xoa Đại Tướng
Đảnh lễ cúng dường quy y Chấp Ngôn Dạ Xoa Đại Tướng
Đảnh lễ cúng dường quy y Chấp Tưởng Dạ Xoa Đại Tướng
Đảnh lễ cúng dường quy y Chấp Động Dạ Xoa Đại Tướng
Đảnh lễ cúng dường quy y Viên Tác Ý Dạ Xoa Đại Tướng (3 lần)

Các phẩm vật ngon đầy đủ xin dâng hiến lên chư Đại Tướng Dạ Xoa cùng các thị tùng, cầu xin Phật Pháp được hưng thạnh, cầu xin cho Đàn việt tất cả chướng nạn đều tiêu trừ, thành tâm khấn bái mười hai Dạ Xoa oai đức thân cận các thần tướng cùng các quyến thuộc mỗi vị có 7 ức Dạ Xoa đồng xót thương chiếu giám nhớ nghĩ khi trong chúng hội đã dùng lời chân thật bạch Phật rằng: Chúng con nương theo oai lực của Phật được nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai không còn sợ sệt bởi các ác thú, tất cả chúng con đều đồng một lòng cho đến hết dời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, thề không bỏ một hữu tình nào làm các việc nghĩa lợi nhiêu ích an lạc, tùy ở chỗ nào thành ấp tụ lạc, các chỗ yên lặng vắng vẻ, nếu có kinh này lưu bố hoặc có người đọc tụng thọ trì danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai cung kính cúng dường, con và tất cả quyến thuộc sẽ ủng hộ người đó khiến thoát các nạn các chỗ nguyện cầu đều được thành tựu đầy đủ. Bấy giờ Thế Tôn đã bảo các vị: Vì muốn báo ân đức của Dược Sư Lưu Ly quang Như Lai nên làm như vậy lợi ích an lạc tất cả hữu tình. Lành thay! Lành thay! Tùy ý các ông. Hôm nay tại đạo tràng này dâng cúng các phẩm vật, cúi xin các vị cùng các quyến thuộc phát lòng từ bi thọ cảnh cúng vật. Con có duyên xưa gặp được Thánh gaío lưu thông, tu được nghi quỹ như kinh đã nói các việc lợiích cho con và ất cả chúng sanh đều được thành tựu.

Lại nguyện công đức bổn nguyện kinh, các Pháp thậm thâm vi diệu, luôn được hưng thạnh, tất cả chướng nạn tu hành nửa chừng bỏ lỡ, tất cả ma chướng ở tại nơi đây làm người bệnh tật, hoặc mưa gió sương tuyết phá hại hoa màu, tất cả tai nạn ác tướng, việc không lành làm cho hữu tình phải bị buồn rầulo lắng, tất cả tà ma lị, mị, vọng lượng ở tại cõi này hoặc đi khắp chốn các đẳng loại, nay vì … chúng con hoặc do oan báo đời trước, hoặc kết ác duyên đời này hoặc do địa lý ngăn ngại, hoặc do Tổ Tông truyền lại, nên bị các tai ương họa hoạn làm não loạn, nhân vì … và chúng con hoặc hại thân mạng hoặc các quyến thuộc lấy của người, tất cả ma quỷ yêu quái làm các tai ương thảy đều dùng phương tiện khiến cho điều phục bỏ các tâm tổn hại khởi lòng từ, các thứ xấu ác, các tà hạnh đều được xa lìa, không còn tạo các ác nghiệp nữa. Nguyện cho tất cả đều vào Thánh Hội nơi tại Đạo Tràng không quên lời thề làm cho Thánh giáo lưu thông. Cúi xin nạp thọ.

Dạ Xoa nghe thấy Bổn Nguyện Kinh
Lập thệ bảo hộ cứu quần sanh
Y Phật từ bi nhiếp thọ lực
Tất cả chúng sanh đều thànhtựu
Duy nguyện Phật Pháp thường hưng thạnh
Cầu cho tất cả các Đàn việt
Chúng sanh tiêu chướng mãn nguyện cầu
Thối tán tà ma được thuận duyên

_Địa thần

Nay đem ngũ dục, các món công đức đầy đủ thí thực rộng lớn, phụng hiến Kiên Lao Địa Thiên Thần Nữ là vị trên hết, nơi nơi chốn chốn hộ quốc an dân, tất cả thần kỳ ở tại nơi đây, các vị Trời Rồng, mười hai vị Thần đầy đủ sức lực, tất cả đại lực Phi nhân, các vị thọ hưởng thí thực, gia hộ cho … và quyến thuộc đại chúng khi tu đạo chướng duyên tiêu trừ, tùy ý đầy đủ.

Đát đạp nha tháp a cô mặc cô mặc y mặc ni mật hi ma đề ma đề tát ba đáp tháp hắc đáp tát ma a đạt cáp nha đề tạp si đắc a đắc ma đắc ba a lặc ba a ba thạc đạt cáp ni tát lặc oát ba a ba ma nạp a s nha ma ma phố đạt đắc phố đạt đà nạp nạp mặc, ô mặc cô mặc phố đạt đạt cáp kiết vi đạp lặc ba lị thạc đạt cáp ni, đạt cáp mặc ni đạt cáp mặc, mặc rô mặc rô mặc rô thí tạp phù tát lặc oát a kiết a lạp mật lặc đạt ứ ni bạt a lặc ni, phố đạt đắc tô phố đạt đắc phố đạt đạt cáp a đề tạc xoa a nạp lặc kiết đảm cô mặc a lặc oát đức oát tát mặc a tát mặc, tát ma nạp oát a cáp dủ bộ tát lặc oát phố đạt đạt cáp bạt đề tát anh sa mặc sa mặc ba lặc sa mạn đô mặc tát lặc oát y đáp ứ ba ma đạt lặc oát bạt nha a đáp nha tư, phổ ô lặc nạp phổ ô lặc ni, phố ô lặc nha mặc tát lặc oát a a sa a nhạ tự ách chu ô lặc nha ba lặc đề bạt cáp a mặc a lặc oát ba a bạt ma kiết sát ương kiết lỵ sa a cáp a.

Nạp ma bạt hắt oát đắc tự ách tạc tạp diệp cô rô tự ách chu ô lặc nha ba lặc bạt cáp lặc a tạp a nha đát tháp a hắt đáp nha a lặc cáp đắc tát ma nha kiết tát ma phố bạt cáp nha đát đạp nha tháp a, ngạc ma tự ách tạc tạp diệp lặc a tạp a tát sa đạt hắc đắt sa a cáp a.

(Chú đọc càng nhiều càng tốt)

Do sức chú lực, tám Như Lai và quyến thuộc từ nơi thân phóng ra vô lượng ánh sáng chiếu vào trong các bình đựng nước nhiếp thọ gia trì.

Đảnh lễ các chư Tôn Thượng Sư của Tông phái
Tướng tốt thanh tịnh như sen báu
Tám mươi vẻ đẹp kết thành thân
Nếu được thấy nghe đều hộ niệm
Đạo Sư Thiện Danh con kính lễ
Bảo Nguyệt Liên Hoa Thắng trang nghiêm
Trí huệ cao vời hiểu tất cả
Lời nói thâm sâu dường biển rộng
Oai Âm Vương Phật con kính lễ
Đảm bộ hà Kim Thắng quang minh
Oai đức sáng hơn ngàn mặt Phật
Thân đẹp còn hơn công báu tốt
Kim Sắc Vô Cấu con kính lễ
Đắc được Niết Bàn thường an lạc
Tiêu trừ khổ não của hữu tình
Ở trong sáu đường làm chúa tể
Vô Ưu Thắng Phật con kính lễ
Pháp âm truyền khắp phá các nạn
Sâu như biển cả lời chân thật
Diệt trừ chúng sanh ba món độc
Pháp Vương Hải Âm con kínhl ễ
Pháp huệ xét thấu các lý màu
Du hý ở trong cảnh Pháp giới
Trước mặt thấy khắp tánh các loài
Thần Thông Như Lai con kính lễ
Đại bi Thế Tôn nhiếp hết thảy
Nghe tên tức trừ các nẻo khổ
Trừ ba độc bệnh Phật Dược Sư
Lưu Ly Quang Vương con kính lễ
Đại bi phương tiện sanh dòng Thích
Dẹp trừ tất cả các loài Ma
Thân vàng như thể núi Tu Di
Thích Ca Mâu Ni con kính lễ
Phương Đông xa cách bốn hằng sa
Cõi Phật thanh tịnh Vô Thắng
Vô lượng Bồ Tát thảy đoanh vây
Thiện Danh Thắng Vương con kính lễ
Phương Đông xa các năm hằng sa
Cõi Phật thanh tịnh hiệu Diệu Bảo
Vô lượng Bồ Tát thảy đoanh vây
Bảo Nguyệt Như Lai con kính lễ
Phương Đông xa các sáu hằng sa
Cõi Phật thanh tịnh hiệu Hương Tích
Vô lượng Bồ Tát thảy đoanh vây
Vô Cấu Kim Sắc con đảnh lễ
Phương Đông xa các bảy hằng sa
Cõi Phật thanh tịnh hiệu Vô Ưu
Vô lượng Bồ Tát thảy đoanh vây
Thắng Đức Vô Ưu con kính lễ
Phương Đông xa các tám hằng sa
Cõi Phật thanh tịnh hiệu Pháp Tràng
Vô lượng Bồ Tát thảy đoanh vây
Pháp Hải Lôi Âm con kính lễ
Phương Đông xa các chín hằng sa
Cõi Phật thanh tịnh hiệu Bảo Hải
Vô lượng Bồ Tát thảy đoanh vây
Thắng Huệ Như Lai con kính lễ
Phương Đông xa các mười hằng sa
Cõi Phật thanh tịnh hiệu Lưu Ly
Vô lượng Bồ Tát thảy đoanh vây
Dược Sư Như Lai con kính lễ
Đại bi tinh tấn hơn các Thánh
Đời ác năm trược khó điều phục
Kham nhẫn ra đời cứu chúng sanh
Đạo Sư Thích Ca con kính lễ
Hay trừ thế gian các tối tăm
Tiêu diệt trần lao các khổ nhân
Phật Mẫu trí huệ đến bờ Giác
Ba thừa Diệu Pháp con kính lễ
Trí Tạng Đồng Chân con Pháp Vương
Thương con có đủ trăm bức bách
Thỉnh Phật cầu xin Pháp vi diệu
Văn Thù Bồ tát con kính lễ
Phương tiện vì con bị trầm luân
Quốc thái dân an tăng phước thọ
Nên nói các Pháp tu cúng dường
Cứu Thoát Bồ Tát con kính lễ
Trang nghiêm chúng hội trươc Như Lai
Phát nguyện giữ gìn kinh điển Phật
Mỗi Vị thảy đều vâng lịnh Phật
Mật chư các Thánh con kính lễ
Rộng nghe danh hiệu Phật Dược Sư
Rộng phát từ tâm hộ kinh điển
Mỗi Vị có bảy ức quyến thuộc
Mười hai Đại Tướng con kính lễ
Lại lễ mười phương tất cả cõi
Tin sâu tất cả các công đức
Vô cùng biến hóa khắp các thân
Đảnh lễ khắp cả các cõi Phật
Ở trong thế giới có bao nhiêu
Ba đời hết thảy các Đức Phật
Con dùng thanh tịnh Thân Ngữ Ý
Đảnh lễ hết thảy không thiếu sót
Phổ Hiền hạnh nguyện sức oai thần
Hiện thân đầy khắp trước Như Lai
Một thân biến hiện hết thảy thân
Mỗi thân lễ lạy hết thảy Phật
Nơi trong tất cả các cõi Phật
Và nơi chúng hội các Bồ Tát
Vô tận Pháp giới nhiều như thế
Tin Phật sâu xa đều có đủ
Lại dùng tất cả thứ tiếng tăm
Phát ra tất cả lời cao đẹp
Tận cùng vị lai vô số kiếp
Xưng tán công đức của Chư Phật
Lại dùng tất cả các tràng hoa
Kỹ nhạc, hương xoa, cùng phướng lọng
Như vậy các thứ để trang nghiêm
Thảy đều dâng cúng lên Chư Phật
Áo quần sạch tốt hương thơm ngát
Hương bột hương xoa đèn đuốc sáng
Tất cả chất đầy như núi cao
Hết thảy cúng dường đến Chư Phật
Lại dùng thắng giải tâm rộng lớn
Tin sâu ba đời các Đức Phật
Đều dùng hạnh nguyện của Phổ Hiền
Rộng khắp cúng dường khắp Như Lai
Con xưa đã tạo các vọng nghiệp
Đều do vô thủy Tam Sân Si
Từ Thân Miệng Ý phát sanh ra
Hết thảy con đều xin sám hối
Mười phương hết thảy các chúng sanh
Nhị Thừa Hữu học và Vô học
Tất cả Như Lai và Bồ Tát
Chỗ có công đức đều tùy hỷ
Mười phương tất cả thế gian đăng
Đầu tiên thành tựu đạo Bồ đề
Con đều chí thành xin khuyến thỉnh
Cầu Phật chuyển Vô thượng Pháp luân
Chư Phật khi muốn nhập Niêt Bàn
Con nguyện chí thành xin khuyến thỉnh
Cầu Phật ở mãi nơi thế gian
Lợi ích tất cả loài quần sanh
Tất cả lễ tán phước cúng dường
Cầu Phật ở đời chuyển Pháp luân
Tùy hỷ sám hối các Thiện căn
Hồi hướng chúng sinh và Phật đạo

Như thế, Bảy Phật Công Đức Bổn Nguyện Kinh đã nói. Cung kính bày biện trần thiết đạo tràng dâng các món cúng dường, cung kính chí thành phụng thỉnh bảy Đức Như Lai Ứng Cúng Chánh Đảng Chánh Giác và Phật Thích Ca mâu Ni cùng các quyến thuộc giáng lâm đạo tràng chứng minh nạp thọ. Nơi trước Chư Phật con xin sám hối các tội lỗi, trước Chư Phật con xin tùy hỷ các căn lành, lại nương vào sức của các căn lành, sức nhiếp thọ oai thần của Phật, Bồ Tát, cầu xin các Đạo sư hoằng Pháp lợi sanh, các tội lỗi từ vô thủy trở lại đây thảy đều tiêu trừ, không bệnh, sống lâu, thân thường an ổn, làm các sự nghiệp thế gian xuất thế gian đều cát tường, giàu có đầy đủ, hai món tư lương cứu cánh đầy đủ, chứng được thân bền chắc, mau được vô thượng Phật đạo, tất cả tai nạn trong ngoài ở thế gian đều tiêu tan, vui sướng giàu có, mau chứng Vô thượng Bồ đề. Lại nguyện tất cả mọi nơi người vật không tai ương bệnh tật, không có đói nghèo, tất cả ách nạn thảy đều vĩnh viễn tiêu trừ, mưa hòa gió thuận, lúa cốc được mùa, tất cả chúng sanh an cư lạc nghiệp, đời sau được vãng sanh nơi các cõi Phật, được thấy Phật được nghe Pháp được thọ ký, phước huệ hai món tư lương đầy đủ, chứng được quả vị Đại giác. Lại nguyện Pháp bảo ở đời lâu dài khiếnc ho nhân gian đều được khai hiểu.

Xuất Hữu Hoại Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác bảy vị Phật và quyến thộc cùng Đức Thích Ca Mâu Ni và quyến thuộc trong Thánh hội. Nay vì … chúng con vì lợi lạc tất cả chúng sanh, trì tụng kinh này không đúng giờ khắc làm các ác hạnh, việc làm thiếu sót vì không hiểu biết hết được, phiền não sâu dày hoặc vật cúng ít, hoặc không sạch sẽ, hoặc làm các Pháp tắc không đầy đủ, tất cả mọi việc như trên cúi xin đại từ đại bi thương xót nạp thọ, vĩnh viễn xa lìa chướng nạn, cúi xin nạp thọ.

Không được và sai phạm
Do nhân ngã ngu si
Tự làm hoặc bảo người
Thảy đều xin thương xót
Các hữu tình đời ác
Ít phước nhiều tối tăm
Không hiểu trọn ý Thánh
Thảy đều xin thương xót
Không trí do tham lam
Vật cúng không đầy đủ
Cúi xin Đấng Đại bi
Thảy đều xin thương xót
Việc làm có thiếu sót
Không y như nghi quỹ
Không vừa ý Như Lai
Thảy đều xin thương xót
Tất cả mọi lỗi lầm
Không y nơi nghi quỹ
Có các điều sai lầm
Thảy đều xin thương xót
Phụng tống (tiễn đưa)
Thế Tôn lợi ích các hữu tình
Hạnh nguyện công đức đều thành tựu
Xin Phật trở về nơi bổn độ
Tái thỉnh xin Ngài lại giáng lâm

Đại từ đại bi Chư Phật Thế Tôn, đã làm các việc lợi ích xong, cúi xin Ngài dùng sức thần thông cùng các quyến thuộc trở về bổn độ.

Hồi Hướng

Văn Thù Sư Lợi trí mạnh mẽ
Phổ Nguyện hạnh nguyện cũng như nhau
Con xin hồi hướng các Thiện căn
Cầu cho tất cả đều tu học
Ba đời Chư Phật xin khen ngợi
Hết thảy nguyện lớn của các Ngài
Con xin hồi hướng các Thiện căn
Nguyện làm Phổ Hiền Văn Thù hạnh
Đem các công đức thí chúng sanh
Phước đức trí huệ đã tu tập
Phát sanh các món trí phước đức
Nguyện được tối thắng hai thứ tâm
Thuốc thang hay trừ các bệnh nạn
Tất cả an lạc được phát sanh
Nguyện được cúng dường và cung kính
Thánh giáo, luôn luôn mãi trường tồn
Chư Phật Bồ Tát sức nhiếp thọ
Bốn duyên đầy đủ lực chân thật
Dùng sức thanh tịnh sức tin sâu
Tất cả mong cầu đều đầy đủ
Kiết Tường kệ
Từ quang chiếu rọi hết tối tăm
Oai đức lẫy lừng bảy Như Lai
Bổn nguyện tôn kinh đầy đủ cả
Chư Phật an lành xin tập hội
Kinh lọt vào tai trừ các khổ
Thậm thâm diệu pháp cứu chúng sanh
Bổn nguyện gồm thâu tám trăm Tạng
Các Pháp an lành xin tập hội
Kinh đây ban cho đầy đủ cả
Hộ trì khiến được thảy lưu thông
Bồ Tát Thanh Văn các Thần Tướng
Đại chúng an lành xin tập hội.

DƯỢC SƯ THẤT PHẬT CÚNG DƯỜNG NGHI QUỸ NHƯ Ý VƯƠNG KINH
_Hết_

25/06/1996