PHẬT NÓI KINH ĐẠI KIM SẮC KHỔNG TƯỚC VƯƠNG CHÚ

KINH SỐ 987

Hán dịch: Mất tên người dịch. Nay phụ bản ghi chép của đời Tần
Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ

 

Nam mô Phật

Nam mô Pháp

Nam mô Tỳ Kheo Tăng

Nam mô bảy Phật Đẳng Chánh Giác

Nam mô Bích Chi Phật

Nam mô chư A La Hán

Nam mô tất cả Bồ Tát của hàng Di Lặc

Nam mô chư A Na Hàm

Nam mô Tư Đà Hàm

Nam mô Tu Đà Hoàn

Nam mô Thế Gian Chánh Tín Hướng Giả

Con lễ Thánh Chúng ấy xong, muốn nói Kinh Đại Khổng Tước Vương Chú. Nguyện như ý thành tựu tốt lành

_Các hàng Quỷ Thần hãy nghe cho rõ. Hoặc ở hư không, trên bờ dưới nước. Trời, Rồng, A Tu La, Ma Lâu Đa, Ca Lâu La, Càn Thát Bà, Khẩn Na La, Ma Hầu La

Già, Dạ Xoa, La Sát, Ngạ Quỷ, Tỳ Xá Già, Phù Đà, Cưu Bàn Trà, Phú Đan Na, Yết Tra Phú Đan Na, Càn Đà, Ôn Ma Đà, Xa Gia, A Bát Ma La, Uất Đa La Già…. hãy nghe Ta nói

_Quỷ Thần ăn các thứ, Hấp Khí Quỷ, Thực Thạch Mật Quỷ, Thực Huyết Quỷ, Thực Tủy Quỷ, Thực Nhục Quỷ, Thực Chi Quỷ, Thực Thai Quỷ, Thực Mạng Quỷ,

Thực Lực Quỷ, Thực Phát Quỷ, Thực Hoa Quỷ, Thực Thanh Quỷ, Thực Khí Quỷ, Thực Ác Tâm Quỷ, Thực Âm Mưu Tâm Quỷ, Hại Tâm Quỷ, Hảo Đoạt Tha Mạng chư Quỷ Thần…. hãy nghe Ta nói Kinh Đại Khổng Tước Vương Chú này. Nay ban cho hương, hoa, đồ ăn uống… Các ngươi hãy nhận lấy.

Hại tâm ác của ngươi, hại tâm âm mưu… đi đến ăn hơi thơm. Loài có tâm Từ, tâm Thiện, tin Phật, tin Pháp, tin Tỳ Kheo Tăng…. hãy nghe Ta nói.

_Mười bốn nữ La Sát: Một là Hắc Ám, hai là Tác Hắc Ám, ba là Cưu Bàn Trà, bốn là Bạch Cụ, năm là Hoa Nhãn, sáu là Thủ Tử, bảy là Thủ Phát, tám là Tác Hoàng, chín là Thuỳ Hạ, mười là Cực Thuỳ Hạ, mười một là Tý Tiện, mười hai là Diêm La Sứ, mười ba là Diêm La La Sát , mười bốn là Khám Quỷ . Các ngươi nhận hương, hoa, đồ ăn uống của Ta, thời hãy ủng hộ cho Ta (họ tên…) với các quyến thuộc, khiến cho câu Chú của Ta như ý thành tựu tốt lành

********

Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trụ ở nước Xá Vệ, rừng cây Kỳ Đà, vườn Cấp Cô Độc. Khi ấy, trong vườn có một Tỳ Kheo nhỏ tuổi tên là Cát Tường xuất gia chưa lâu, vì Tăng mà nấu nước, chẻ củi. Thời có một cái cây lạ, bên dưới có một con rắn đen bò đến, cắn ngón chân của Tỳ Kheo, khiến bị mê man té xuống đất, mắt trợn ngược, sùi bọt mép

Lúc đó, Trưởng Lão A Nan thấy tỳ kheo Cát Tường bị đau đớn nên rất hoảng sợ, liền đến chỗ Đức Phật, cúi đầu mặt sát đất, làm lễ xong rồi bạch Phật rằng:”Thế Tôn ! Trong nước Xá Vệ, rừng cây Kỳ Đà, vườn Cấp Cô Độc có vị tân học tỳ kheo tên là Cát Tường vì Tăng mà chẻ củi, nấu nước. Dưới gốc cây lạ có một con rắn đen bò ra cắn ngón chân phải của tỳ kheo, khiến bị mê man man té xuống đất, mắt trợn ngược, sùi bọt mép… Làm sao mà trị khỏi?”

Bấy giờ Đức Phật bảo A Nan:”Ông trì Như Lai Đại Khổng Tước Vương Chú Kinh ủng hộ Tỳ Kheo Cát Tường và kết Giới kết Chú , khiến cho chất độc chẳng thể gây hại, dao gậy chẳng thể chạm đến, mọi Hoạn đều trừ

Hoặc Trời làm, hoặc Rồng làm, hoặc Ma Lâu Đa La làm, hoặc Ca Lâu La làm, hoặc Càn Thát Bà làm, hoặc Khẩn Na La làm, hoặc Ma Hầu La Già làm, hoặc Dạ Xoa làm, hoặc La Sát làm, hoặc Ngạ Quỷ làm, hoặc Tỳ Xá Già làm, hoặc Phù Đà làm, hoặc Cưu Bàn Trà làm, hoặc Phú Đan Na làm, hoặc Hắc Phú Đan Na làm, hoặc Càn Đà làm, hoặc Ôn Ma La làm, hoặc Vi Xa Gia làm, hoặc A Bát Ma La làm, hoặc Uất Đa Già làm, hoặc Cát Già làm, hoặc Yết Ma Na làm, hoặc Khư Khu Đà làm, hoặc Xí Lan Na làm, hoặc Tỳ Đa Tra làm, hoặc Chi Ma làm, hoặc Tỳ Sa Ca làm…

Hoặc ăn Phi Pháp, nôn mửa Phi Pháp, ảnh Phi Pháp, nhìn Phi Pháp, cử động Phi Pháp, vượt Phi Pháp, tiếp chạm Phi Pháp

Hoặc có bệnh nóng sốt: một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày, nửa tháng, một tháng… một ngày, một khoảng thời gian phát bệnh một lần.

Hoặc Quỷ Thần gây bệnh nóng sốt, bệnh phong, bệnh lửa, bệnh nước, Hoắc Loạn nhiệt.

Hoặc đau nửa thân, đau đầu, đau mắt, đau mặt, đau cằm, đau cổ họng, đau gáy, đau tai, đau răng, đau miệng, đau tim, đau lưng, đau bụng, đau eo lưng, đau trán, đau vùng kín, đau bắp đùi, đau bắp tay, đau bàn tay, đau bàn chân, đau chi tiết … tất cả các bệnh đau nhức đều khiến trừ khỏi. Ủng hộ cho tôi (họ tên…)

Liền nói Kệ Chú là:

Ngày an đêm an

Khoảng giữa thường an

Ngày đêm an ổn

Chư Phật gia hộ.

Liền nói Chú là:

“Y trĩ, bỉ trĩ, cát trĩ, hất trĩ, bà trĩ, ni trĩ, a trĩ, già trĩ, đậu gia trĩ, a trĩ, bàn cầu trĩ , bà tu ti, xá chi nị, a lâu ha nị, bà lâu ha nị, ô lâu ha nị

Y lệ, di lệ, đế lệ, đế lệ, di lệ, đế lệ, đầu lệ, đầu đầu lệ

Y trí, di trí, tỳ liệp địa, tỳ ma lợi, hưu lâu, hưu lâu

A xá bà khế già trĩ, ma-ha già trĩ, bà chỉ, na chỉ chỉ

Cú lâu, cú lâu, đa phá lậu, cứ lâu, cứ lâu

Độ sa đàm bà, độ đàm bà, đậu ma đàm bà, cồ na gia, bỉ la gia

Hề du, hề du, hề lợi, hề lợi, di lợi, di lợi, để lợi, để lợi

Châu lậu, châu lậu

Mậu hống, mậu hống, mậu hống, mậu hống

Mậu lậu, mậu lậu, mậu lậu, mậu lậu, mậu lậu

Hống hống hống hống hống hống hống hống hống, bà hống

Bà bà bà bà bà bà bà bà bà, xà bà

Xà la, xà xà la, xà xà la

Ma đà, ma đà nỉ, đá bà, đá bà nỉ, tọa bà, tọa bà la la nỉ

Tiễn đầu, tỳ già xà nỉ bạt, sa nỉ, bố tra nỉ, bà già nỉ, kiếm bà nỉ, ma đà nỉ

Mạn trì, trí ca ma, ca lợi, xá lợi ca gia lợi, xá ca, tọa lợi bà la nỉ

Đầu ma, đầu ma lợi, bà nhĩ di, cụ la dạ bà, lợi tỳ-la dạ

Bạt sa đầu đề bà, sa mãn đầu đề bà, sa mãn đề na, y chỉ lợi tử, tất ba ha”

_Kinh Đại Khổng Tước Vương Chú này, sáng sớm nói thời tự hộ, ban ngày liền an ổn. Chiều tối nói thời tự hộ, ban đêm liền an ổn.

Liền nói Chú là:

“Hống hống hống hống hống hống

Na già lợi ly, đàm bà lê lê ly , tỳ ma lê lê ly

Huy dạ, huy dạ, tỳ xà, tỳ xà, đâu bị, cầu bị

Y la di la, y già la di, y lợi di la, y lợi di đế lợi, tri lợi di lợi

Y tri lợi, hề lợi, đế lợi di đế lợi, tu lợi di đế lợi

Đố tu đố cù la chi la già bà la, tỳ-la già, y tri lợi, tỳ tri lợi, tri lợi

Nam mô A-la-ha đà, a la đà la, bạt sa đầu đề ba, tam mãn đề na”

_A Nan ! Nay Ta vì ông nói Đại Khổng Tước Vương Tâm Chú. Liền nói Chú là:

“Y trí, di trí, đế lợi, tỳ lợi, di trí, di lợi, đế di tẩu, đàm bà, đâu bà, tu bà chí lợi cát, tỳ dạ, tỳ na di trĩ

Nam mô Phật-đà nam, chí lợi cát tử, bà đa mưu lê, y trí ha la, lô hề đa mưu la đâu bà am bà, cưu trí, cưu cưu na trí, cưu na trí, tri la, cưu xà na trí, a trà bạt đa dạ na bà ma, sa đà xá ma tứ đế

Y lợi, di lợi, cát lợi, di lợi, xí la di la, xí đẩu mưu lệ, đầu đầu ma tát đầu, di lợi, đà lợi di

Tát phù bà đế, phù tát đế, phù tát đế, y la bà tất đá, bà xí na ca la, na la ma cát lợi, di la cát la, ma kết lệ , y đế tát xà lệ, đâu bị, đâu bị

A đế, bà la na đế, A na na na đế, bạt sa đầu, đề bà gia, thiện đà, xí na na la hất trĩ, bà la hất trĩ, ha lợi, đa lợi, cưu đa lợi

Y lợi, di lợi, cát đế lợi di đế, y lợi di, tất đàm đậu đà-la tỳ đà, sa ba ha”. Câu Chú thành tựu tốt lành

 

Này A Nan ! Đây gọi là Đại Khổng Tước Vương Chú Tâm

_ A Nan ! Đại Khổng Tước Vương Chú này, Di Lặc Bồ Tát tuỳ thuận đã nói.

Liền nói Chú là:

“Thi-lợi lê, thi-lợi, thi-lợi, bà địa địa thụ thụ tri bà đế, lệ ha lệ ha, lệ lệ, a lợi nị đàm đế, xa bà lệ, thi bị , xoa la xoa la, ba nị ba nị, bồ-đề bồ-đề, bồ-đề bồđề, tát đẩu bà, bồ đề bà lợi già la thi duệ, tất bà ha”

 

_A Nan ! Đại Khổng Tước Vương Chú này, Sa Bà Thế Giới Chủ Phạm Thiên Vương tuỳ thuận đã nói.

Liền nói Chú là:

“Hề lệ, hề lệ, ha lệ lệ di, ma lợi nị, bà cư lợi, cát lợi cát lợi, cát lợi cát lợi, cát lợi để phạm ma duệ, cưu lan trà, xí tỳ đồ ha, phù lâu phù lâu, phù lâu phù lâu, tất ba ha”

 

_ A Nan ! Đại Khổng Tước Vương Chú đó, Thiên Đế Thích tuỳ thuận đã nói.

Liền nói Chú là:

“Đà-la thiền đâu lệ, ma la thiền đâu lệ, già côn trí thiền đâu lệ, ma ha nị, già bà nị, già đa nị, hề lợi, thi-lợi trù đế, thi-lợi, đa liễu đa liễu, na tứ

Hề, ha ha ha ha ha, tư hề chi để, tỳ lượcđế, cưu liễu cưu liễu, bà la thệ, đâu tra đâu tra tứ, bà tra bà tra tứ, tư lợi tư lợi, kiếp ti lệ kiếp ti la, mưu lệ, ha hề hống

Khiến cho tất cả hung ác thảy đều hàng phục, nhiếp lấy tay chân chi tiết của kẻ ấy đừng cho động đậy…Cho đến 33 cõi Trời

Ưu trí giả lợi, tu la bà đế, bà thị la, bà thị la, bà thị la, bà thị la, ba đế, tất ba ha”

 

Này A Nan ! Ông nên thọ nhận danh hiệu Thần Tiên xuất ra trước tiên đó, cuối cùng thành tựu tốt lành, thành tựu chí niệm, thành tựu Chú Thuật, thường tu khổ hạnh, chỉ trụ ở núi rừng, thế lực tự tại, cảm biến mau chóng , năm Thông như ý, dạo trong hư không.

Nay Ta nói danh hiệu của các vị ấy là: Danh Bát Thoát Đại Tiên, Danh Tả Đại Tiên, Tả Thiên Đại Tiên, Ba Lợi Đại Tiên, Bạch Thí Đại Tiên, Thiện Cập Đại Tiên,

Phước Trụ Đại Tiên, Ca-Diếp Đại Tiên, Lão Ca-Diếp Đại Tiên, Trứu My Đại Tiên,

Chi Sơn Đại Tiên, Nhĩ Lạc Đại Tiên, Danh Thị Đại Tiên, Danh Tiền Đại Tiên, Lộc Đầu Đại Tiên, Xà La Đại Tiên, Nhị Thục Đại Tiên, Hắc Nhị Thục Đại Tiên, Thải

Thanh Đại Tiên, Nhẫn Nhục Đại Tiên, Danh Xưng Đại Tiên, Danh Hang Đại Tiên, Danh Cáp Đại Tiên, Danh Mã Đại Tiên, Danh Tuyết Đại Tiên, Xích Mục Đại Tiên, Nan Sự Đại Tiên, Tỳ Nhược Sa Gia Đại Tiên, Danh Khải Đại Tiên, Danh Thu Đại

Tiên, Thái Bạch Đại Tiên, Danh Tuế Đại Tiên, Vô Tránh Đại Tiên, Dạ Bộ Đại Tiên, Danh Giác Đại Tiên, Phạ Chỉ Đại Tiên, Trì Hương Đại Tiên, Nhất Giác Đại Tiên,

Tiên Giác Đại Tiên, Yết Cồ Đại Tiên, Đan Trà Gia Na Đại Tiên, Danh Đầu Đại Tiên, Phần Giới Đại Tiên, Kiếp-Tất-La Đại Tiên, Cồ Đàm Đại Tiên, Xích Mã Đại Tiên, Mao Tụ Đại Tiên, Vô Lạc Đại Tiên, Cát Nị Lô Đại Tiên.

Này A Nan ! Nhóm này là Đại Tiên xuất ra trước tiên, tạo bốn bộ Vi Đà (Veda) làm chỗ như ý, khéo hành nghiêm tấn, có oai thế lớn, chỗ làm đều xong.

Nhóm này cũng dùng Kinh Đại Khổng Tước Vương Chú này, ủng hộ cho tôi (họ tên….) khiến sống thọ trăm tuổi, được thấy trăm mùa Thu.

Liền nói Chú là:

“Ha lợi, ha lợi, ha lợi, hi lợi, di lợi, tu lợi, tu lợi, hề lợi, hề lợi, di lợi, di lợi, đà phúc, đà trà phúc, già ba nị, ma đà nị, đà ha nị, già đa nị, ba già nị, ba đa nị, ha na nị, la già, la già, la nị, ba tra nị, ma-ha nị, đảm ba nị, xà bà nị, tất ba ha”

_Tứ Thiên Vương với các Đại Quỷ Thần Vương cũng dùng Khổng Tước  Vương Chú ủng hộ cho tôi (họ tên…) khiến thọ trăm tuổi, được thấy trăm mùa Thu Liền nói Chú là:

A ca đế, A ca đế, văn la nị, văn la nị, a la ni, hống xí, hống xí, phụ xí, phụ xí, ha trà, ha trà, ha trà, ha trà, ha trà, ha trà, ha trà, ha trà, ha trà, ha trà, ha trà

Trừ oan gia ấy

Đà ha, đà ha, đà ha, đà ha, đà ha, đà ha, đà ha, đà ha, đà ha, đà ha

Nếu có kẻ hướng đến tôi (họ tên…) sanh tâm ác, thời thảy đều trừng trị hết

Bát chá, bát chá, bát chá, bát chá, bát chá, bát chá, bát chá, bát chá, bát chá, bát chá

Nếu có kẻ hướng đên tôi (họ tên…) tìm cầu dịp thuận tiện gây hãm hại, thời thảy đều trừng trị hết

Đậu đậu đậu đậu đậu đậu đậu đậu đậu đậu

Diệt oán ác ấy

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha_ xà đế, xà đế, xà đế, xà đế, xà đế, xà đế, xà đế, xà đế, xà đế, xà đế

Diệt oan gia ấy

Châu lâu, châu lâu, châu lâu, châu lâu, châu lâu, châu lâu, châu lâu, châu lâu, châu lâu, châu lâu

Hề lợi, hề lợi, hề lợi, hề lợi, hề lợi, hề lợi, hề lợi, hề lợi, hề lợi, hề lợi

Di lợi, di lợi, di lợi, di lợi, di lợi, di lợi, di lợi, di lợi, di lợi, di lợi

Hầu lậu, hầu lậu, hầu lậu, hầu lậu, hầu lậu, hầu lậu, hầu lậu, hầu lậu, hầu lậu, hầu lậu

Chi trí, chi trí, chi trí, chi trí, chi trí, chi trí, chi trí, chi trí, chi trí

Trí chi, hề xí, di xí, chi xí, ma xí

Được Hiền Cát Lợi, Thiện Hiền, thành tất cả việc, Vô Cấu Tịnh Diệu Nguyệt Hiền, Nhật Ái, Đàm Bị Xã Đàm Bị Tỳ Dăng Gia Lệ. Ủng hộ cho tôi (họ tên…) khiến thọ trăm tuổi, được thấy trăm mùa Thu.

Nếu có kẻ hướng đến tôi (họ tên…) tìm cầu dịp thuận tiện gây hãm hại, thời thảy đều trừng trị hết. Nếu có kẻ hướng về con, tìm cầu dịp thuận tiện thì đều trừng trị

Diệt oán ác ấy

Diệt Oán Gia ấy

Được Hiền Cát Lợi, Thiện Hiền, thành tất cả việc, Vô Cấu Tịnh Diệu Nguyệt Hiền, Nhật Ái, Đàm Bị Xã Đàm Bị Tỳ Dăng Gia Lệ. Ủng hộ cho tôi (họ tên…) khiến thọ trăm tuổi, được thấy trăm mùa Thu]

_Liền nói Chú là:

Giải nói Kinh, bên dưới kết Chú Ngữ

A ca loa, a lỗ nan luật đầu, a ni nan đàn lâu như thử sa, đàm ca sa, ni trì lâu loa, a ni ha, a ni ha, châu lưu sở thuộc y đề vô tứ trì đông ba đầu đông ba, a đề hy, hòa trì bỉ bỉ na, vô vô trì

Nam mô tát đàn tam gia phật đà nam, hy trì giả trì hy kim ma đa mưu la ưu đầu ma, sa ma đầu ma, a lợi cưu lê đề đa cưu kỳ na ba lê

Kẻ chẳng thọ Giới , quấy nhiễu người thời mười cõi Trời khởi nước lớn khiến cho ngươi chẳng được chỗ trú ngụ. Tôi (họ tên…) Ha lê ca

Nam mô tát đan tam gia tam phật đà na hy lý lê bỉ lý lê câu đà hy

Nam mô tát đan tam gia tam phật phù đà

Nam mô phù đà tư

Nam mô đàn ma tư

Nam mô tăng già tư

Nam mô A-lê-da Bà lô cát tri, thi hỉ lợi lợi di, bồ-đề tát-đỏa, ma-ha tát-đỏa đa đà đề ca lợi già la lợi già bỉ lợi, tân già la xoa tát phục đậu tra lợi lập lê xà lêda lê bàn

Nam mô chất đề tất ba ha, cát tri ni cát tri tú lâu na giả điện vãn, tất ba ha

Nam mô phù đà tư

Nam mô đàn ma tư

Nam mô tăng già tư

Nhân địa kì tát phục xà Tỳ-kheo, tất ba ha