PHẬT NÓI KINH
ĐẠI OAI ĐỨC KIM LUÂN PHẬT ĐẢNH
XÍ THẠNH QUANG NHƯ LAI
TIÊU TRỪ NHẤT THIẾT TAI NẠN ĐÀ LA NI

KINH SỐ 964

Hán dịch: Mất Tên Người dịch
Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ

 

Khi bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở tại cung Trời Tịnh Cư bảo Ngài Bồ Tát Ma Ha Tát Văn Thù Sư Lợi cùng bốn Chúng, tám Bộ Du Không Thiên, Cửu Chấp, Thập Nhị cung Thần, Nhị thập Bát Tinh, Nhật Nguyệt, các Tú: “Ta ở trong đời quá khứ nơi Đức Phật Sa La Thọ Vương, thọ được Pháp Đại Oai Đức Kim Luân Phật Đảnh Xí Thạnh Quang Như Lai Tiêu Trừ Nhất Thiết Tai Nạn Đà La Ni. Ở trong đời vị lai, trong các quốc giới, Nhật, Nguyệt, Ngũ Tinh, La Hầu, Kế Đô, Tuệ Bột, yêu quái, ác tinh chiếu đến bổn mạng cùng các tinh vị hoặc lâm đế tòa, hoặc trong nước, trong nhà và các nơi chốn khác, khi bị lăng bức, hoặc tới, hoặc lui nhập vào làm ra các tai nạn. Tức thời ở nơi thanh tịnh trí lập Đạo Tràng chí tâm trì Đà La Ni này 108 biến hoặc 1080 biến hoặc 1 ngày, 2 ngày cho đến 7 ngày. Y Pháp tu lập Đạo tràng thọ trì đọc tụng, tất cả tai nạn tự nhiên tiêu trừ không làm hại được, hoặc Thái Bạch, Hỏa Tinh nhập vào Nam Đẩu, ở trong nước, trong nhà cùng các chỗ khác khởi lên các tai nạn, nên ở trước tụng Phẫn Nộ để hình Thiết Đổ Rô (Śatrū: Oan Gia) niệm Chân Ngôn này gia trì, tai nạn tức tiêu dời đi nơi khác, không dám phạm vào thân, tức nói Đà La Ni rằng:

“Nẵng mồ tam mãn đà một đà nẫm, a bát ra để hạ đa xá tát nẵng nẫm. Ứm khư khư khư hê khư hê, Hồng Hồng nhập phạ la phập phạ la, bát ra nhập phạ la bát ra nhập phạ la, để sắc xá để sắc xá, sắc trí rị sắc trí rị, tát phấn tra tát phấn tra, phiến để ca thất rị duệ sa ha”

 

Phật bảo: “Nếu trong quốc giới hoặc nơi các chỗ cùng Thiện nam tử, nữ nhân bị các Thiên Tinh lâm vào thân hình, nên viết chép kinh này chí tâm thọ trì đọc tụng, thường phải hộ tịnh. Đà La Ni này tất cả Như Lai đều nói, hay thành tựu 8400 các việc tốt lành, hay tiêu trừ 8400 các việc xấu ác. Nếu như Quốc Vương, Đại thần, quyến thuộc cùng nhân dân hoặc bị Ngũ Tinh, La Hầu, Kế Đô, Tuệ Bột, quái ác các Tinh Tú, lăng bức đế tòa, hoặc trong nước, trong nhà, hoặc nơi phần dã (đồng trống) các cung mạng khởi lên các tai nạn, hoặc Thổ Tinh lăng bức hoặc tới hoặc lui, hoặc oan gia nhiều đời muốn mưu hại, các ác hoạnh sự, khẩu thiệt, ếm đối, chú tà, bùa ngải làm ra các tai nạn, khiến các chúng sanh y Pháp thọ trì, tất cả tai họa không làm hại được, chuyển họa thành phước, đều đặng an lành. Ta nói Đà La Ni này công đức không thể suy lường so sánh được. Cần bí mật thọ trì, không nên vọng truyền”.

Phật bảo đại chúng: “Nếu trong quốc giới, tai nạn nổi lên không được an ổn, nam tư, nữ nhân bị các biến quái, nên thỉnh chúng Tăng như Pháp tạo lập Đàn Tràng, an trí tượng Phật, giữ gìn Giới hạnh, hương hoa, đèn, nến, tùy phần cúng dường, khiến cho chúng sanh được phước vô lượng, các tai nạn đều tiêu trừ”.

Đức Phật lại bảo đại chúng rằng: “Nếu như trong năm bị Kim, Mộc, Thuỷ, Hỏa, Thổ năm sao cùng La Hầu, Kế Đô, Nhật, Nguyệt các sao chiếu nơi bổn mạng, khiến có các tai nạn. Ta có Đại Cát Tường Chân ngôn hay phá Tú diệu. Nếu hay thọ trì chí tâm nhớ niệm, các nạn tự tiêu, trở lại thành phước”.

Tức nói chú rằng:

“Úm tát phạ nhạ sát đát ra sam ma duệ thất lị duệ phiến để ca câu lô tát bà ha”

Khi Phật nói Kinh này thời Bồ Tát Ma Ha Tát Văn Thù Sư Lợi, bốn Chúng, Du Không Đại Thiên, các Tinh Tú cùng chư Thánh Chúng y theo Phật sắc, đảnh lễ phụng trì lui về bổn cung. Thiên Long, tám Bộ cùng các chúng nghe Phật nói rồi thảy đều vui vẻ tin chịu làm theo.

 

 

PHẬT NÓI KINH
ĐẠI OAI ĐỨC KIM LUÂN PHẬT ĐẢNH XÍ THẠNH QUANG NHƯ LAI
TIÊU TRỪ NHẤT THIẾT TAI NẠN ĐÀ LA NI
_Hết_

Cửu Diệu Chân ngôn:

_ Kim: “Nẵng mồ tam mãn đà một đà nẫm. Úm ma ha hàm thú vĩ dã sa phạ ha”

_ Mộc: “Nẵng mồ tam mãn đà một đà nẫm. Úm ấn nại ra dả sa phạ ha”

_ Thủy: “Nẵng mồ tam mãn đà một đà nẫm. Úm phạ rô nõa dã sa phạ ha”

_ Hỏa: “Nẵng mồ tam mãn đà một đà nẫm. Úm khất nẵng duệ sa phạ ha”

_ Thổ: “Nẵng mồ tam mãn đà một đà nẫm. Úm bát ra thi duệ sa phạ ha”

_ La Hầu: “Nẵng mồ tam mãn đà một đà nẫm. Úm ra hộ nẵng a tát ra, ra nhạ dã hồng sa phạ ha”

_ Kế Đô: “Nẵng mồ tam mãn đà một đà nẫm. Úm phạ nhựt ra kế đô nhạ khất sát đát ra ra nhạ dã hồng sa phạ ha”

 

_ Nhật: “Nẵng mồ tam mãn đà một đà nẫm. Úm a nhĩ để dã sa phạ ha”

_ Nguyệt: “Nẵng mồ tam mãn đà một đà nẫm. Úm tô ma sa phạ ha”

Mùa Đông năm Bính Tý 1996