KINH KHỔNG TƯỚC VƯƠNG CHÚ

KINH SỐ 988

(KINH DIỆU TÍCH ẤN TRÀNG ĐÀ LA NI)

Hán dịch: Đời Diêu Tần _Quy Tư Tam Tạng CƯU MA LA THẬP
Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ

 

_ Đông phương Đại Thần Long Vương, bảy dặm kết Giới làm nhà Kim Cang (thất lý kết giới Kim Cang Trạch)
Nam phương Đại Thần Long Vương , bảy dặm kết Giới làm nhà Kim Cang
Tây phương Đại Thần Long Vương , bảy dặm kết Giới làm nhà Kim Cang
Bắc phương Đại Thần Long Vương , bảy dặm kết Giới làm nhà Kim Cang
Trung ương Đại Thần Long Vương , bảy dặm kết Giới làm nhà Kim Cang Như vậy nói ba lần

_ Đông phương Thanh Đế Đại Thần Long Vương thống lãnh tám vạn bốn ngàn Quỷ gìn giữ phương Đông
Nam phương Xích Đế Đại Thần Long Vương thống lãnh tám vạn bốn ngàn Quỷ gìn giữ phương Nam
Tây phương Bạch Đế Đại Thần Long Vương thống lãnh tám vạn bốn ngàn Quỷ gìn giữ phương Tây
Bắc phương Hắc Đế Đại Thần Long Vương thống lãnh tám vạn bốn ngàn Quỷ gìn giữ phương Bắc
Trung ương Hoàng Đế Đại Thần Long Vương thống lãnh tám vạn bốn ngàn Quỷ gìn giữ phương chính giữa

_ Đông phương Đàn Điện Quân Đầu, miệng rộng trăm bước, mở ra hang núi mười mười năm năm, ngậm lại y như ăn nuốt
Nam phương Đàn Điện Quân Đầu, miệng rộng trăm bước, mở ra hang núi mười mười năm năm, ngậm lại y như ăn nuốt
Tây phương Đàn Điện Quân Đầu, miệng rộng trăm bước, mở ra hang núi mười mười năm năm, ngậm lại y như ăn nuốt
Bắc phương Đàn Điện Quân Đầu, miệng rộng trăm bước, mở ra hang núi mười mười năm năm, ngậm lại y như ăn nuốt
Trung ương Đàn Điện Quân Đầu, miệng rộng trăm bước, mở ra hang núi mười mười năm năm, ngậm lại y như ăn nuốt

_Đông phương Bạc Cưu Thâm Sơn Sa-La Khư bắt giam trăm Quỷ của ngươi đeo gông vào cổ.
Nam phương Bạc Cưu Thâm Sơn Sa-La Khư bắt giam trăm Quỷ của ngươi đeo gông vào cổ.
Tây phương Bạc Cưu Thâm Sơn Sa-La Khư bắt giam trăm Quỷ của ngươi đeo gông vào cổ.
Bắc phương Bạc Cưu Thâm Sơn Sa-La Khư bắt giam trăm Quỷ của ngươi đeo gông vào cổ.
Trung ương Bạc Cưu Thâm Sơn Sa-La Khư bắt giam trăm Quỷ của ngươi đeo gông vào cổ.

_ Đông phương Đại Thần Long Vương, Kim Cang Mật Tích Sĩ, Phổ Hiền Bồ Tát, Dược-Vương, Dược Thượng, Cứu Thoát Bồ Tát nhập vào.
Nam phương Đại Thần Long Vương, Kim Cang Mật Tích Sĩ, Phổ Hiền Bồ Tát, Dược-Vương, Dược Thượng, Cứu Thoát Bồ Tát nhập vào.
Tây phương Đại Thần Long Vương, Kim Cang Mật Tích Sĩ, Phổ Hiền Bồ Tát, Dược-Vương, Dược Thượng, Cứu Thoát Bồ Tát nhập vào.
Bắc phương Đại Thần Long Vương, Kim Cang Mật Tích Sĩ, Phổ Hiền Bồ Tát, Dược-Vương, Dược Thượng, Cứu Thoát Bồ Tát nhập vào.
Trung ương Đại Thần Long Vương, Kim Cang Mật Tích Sĩ, Phổ Hiền Bồ Tát, Dược-Vương, Dược Thượng, Cứu Thoát Bồ Tát nhập vào.

_ Đông phương Đại Thần Long Vương tên Ha Đầu Ha ở Đại Hội của Đức Phật, tự nói là:”Ta sẽ hộ giúp ngươi” Ma-Ha Bát-Nhã Ba-La-Mật Thần Chú.
Nam phương Đại Thần Long Vương, tên Ha Lâu Lặc Xoa Đề ở Đại Hội của Đức Phật, tự nói là:”Ta sẽ hộ giúp ngươi” Ma-Ha Bát-Nhã Ba-La-Mật Thần Chú.
Tây phương Đại Thần Long Vương tên Na Đầu Hoa ở Đại Hội của Đức Phật, tự nói là:”Ta sẽ hộ giúp ngươi” Ma-Ha Bát-Nhã Ba-La-Mật Thần Chú.
Bắc phương Đại Thần Long Vương tên Ha Lê Lặc Xoa Đề ở Đại Hội của Đức Phật, tự nói là:”Ta sẽ hộ giúp ngươi” Ma-Ha Bát-Nhã Ba-La-Mật Thần Chú.

_Thanh Tu Bồ Tát nhập vào thân cầu Ma.
Tịnh Tạng Bồ Tát chiết tủy cầu Ma.
Hỏa Quang Bồ Tát cầm lửa cầu Ma.
Nguyệt Quang Bồ Tát phóng ánh sáng cầu Ma.
Trì Địa Bồ-tát đào đất cầu Ma.
Phổ Hiền Bồ Tát nghênh đón tinh thần ấy.
Quán Thế Âm Bồ Tát tìm âm thanh đến cứu.

_ Có tám vị Long Vương: Nan-Đà Long Vương, Bạt-Nan-Đà Long Vương, Sa Già La Long Vương, Hòa Tu Cát Long Vương, Đức Xoa Ca Long Vương, A Na Bà Đạt Đa Long Vương, Ma Na Tư Long Vương, Ưu Bát La Long Vương cùng với trăm ngàn quyến thuộc của mình đều đi đến, vào trong cái Thất này, khiến cho câu Chú của Ta thành tựu như ý.

_ Có bốn vị Khẩn-Na-La Vương: Pháp Khẩn-Na-La Vương, Diệu Pháp KhẩnNa-La Vương, Đại Pháp Khẩn Na La Vương, Trì Pháp Khẩn La La Vương cùng với trăm ngàn quyến thuộc của mình đều đi đến, vào trong cái Thất này, khiến cho câu Chú của Ta thành tựu như ý.

_ Có bốn vị Càn Thát Bà Vương: Nhạc Càn Thát Bà Vương, Nhạc Âm Càn Thát Bà Vương, Mỹ Càn Thát Bà Vương, Mỹ Âm Càn Thát Bà Vương cùng với trăm ngàn quyến thuộc của mình đều đi đến, vào trong cái Thất này, khiến cho câu Chú của Ta thành tựu như ý.

_ Có bốn vị A-Tu-La Vương: Bà Trĩ A-Tu-La Vương, Khư-La Khiên-Đà ATu-La Vương, Tỳ Ma Chất Đa La A-Tu-La Vương, La-Hầu-La A-Tu-La Vương cùng với trăm ngàn quyến thuộc của mình đều đi đến, vào trong cái Thất này, khiến cho câu Chú của Ta thành tựu như ý.

_ Có bốn vị Ca Lâu La Vương: Đại Oai Đức Ca Lâu La Vương, Đại Mãn Ca Lâu La Vương, Đại Thân Ca Lâu La Vương, Như Ý Ca Lâu La Vương cùng với trăm ngàn quyến thuộc của mình đều đi đến, vào trong cái Thất này, khiến cho câu Chú của Ta thành tựu như ý.

Phương Nam Định Quang Phật, phương Bắc Thất Bảo Đường, phương Tây Vô-Lượng-Thọ, phương Đông Dược Sư Lưu Ly Quang, bên trên có tám vị Bồ Tát, bên dưới có bốn vị Thiên Vương. Phương Nam Đại Tự Tại Thiên với các Quyến Thuộc. Hàng Dạ Xoa Đại Tướng, Quỷ Thần Vương… hãy nghe ! Nay Ta muốn nói chương cú của Chú này. Hãy khiến cho câu Chú của Ta thành tựu như ý.

Bảo tất cả Quỷ Thần phương trên, phương dưới, Đông, Tây, Nam Bắc, bốn phương bàng, trên, dưới thảy đều đi đến tập hội, tuỳ theo Ta sai khiến

_ Nam mô Đại Kim Sắc Khổng Tước Vương Thần Chú. Ma-Ha Bát-Nhã BaLa-Mật Thần Chú. Quán Thế Âm Bồ Tát Đà-La-Ni Thần Chú。

Bên trên đến chư Thiên của cõi Vô Sắc giới, Thủ Đà Hội Thiên, Biến Tịnh Thiên, Quang Âm Thiên, Hoá Lạc Thiên, Tha Hóa Tự Tại Thiên, Bất Kiêu Lạc Thiên, Đâu-Suất-Đà Thiên, Diệm Ma Thiên, Đao Lợi Thiên, Thích-Đề-Hoàn-Nhân Thiên, Đề Đầu Lại Tra Thiên Vương, Tỳ-Lâu Lặc Xoa Thiên Vương, Tỳ Lâu Bác Xoa Thiên Vương, Tỳ Sa Môn Thiên Vương với khắp sáu Vương, mặt trời, mặt trăng, năm vì sao, hai mươi tám Tú, Quỷ Tử Mẫu, Ngũ La Quan Thuộc, Tán Chi Quỷ Thần Đại Tướng Quân, Ma Hê Thủ La, hai mươi tám Bộ, các Đại Long Vương … ủng hộ cho thân của tôi (tên họ là…. ).

Đại Phạm Thiên Vương, Tam Thập Tam Thiên, Hộ Thế Tứ Thiên Vương, Ta Bà Thế Giới Chủ Phạm Thiên Vương, Thi-Khí Đại Phạm, Quang Minh Đại Phạm….Kim Cang Mật Tích, Ma Hê Thủ La, Đại Kim Sắc Khổng Tước Vương, Cưu Bàn Trà Vương, Đại Biện Thần Vương, Na-La-Diên Vương, Vua A-Xà-Thế con của

Vi Đề Hy, Sơn Thần Vương, Thọ Thần Vương, Hà Thần Vương, Hải Thần Vương, Địa Thần Vương, Thủy Thần Vương, Hỏa Thần Vương, Phong Thần Vương, Dạ Xoa Đại Tướng, La-Sát Vương, Mãn Thiện, Bảo Thiện, Xa Già La Bát La Đàm Ma La, Bát La Đàn Tra La, tám vị Đại Thần Vương của hàng A Già Lễ, bảy vị Đại Thần

Vương của hàng Tra Xí, các vị Đại Thần Vương của hàng Khư Khư Lô Đà , sáu vị Đại Thần Vương của hàng Đồ La, mười vị Đại Thần Vương của hàng Thức Xoa Ca La, Tiên Nhân, Quỷ, Đại Huyễn Trì Chú Vương ….. đều nên ủng hộ cho thân của tôi (họ tên là…)

Liền nói Chú là: (Phần trên, ba tờ giấy bảy hàng Kinh Âm chỉ là Kinh nguỵ tạo)

_ Nam mô Phật

Nam mô Pháp

Nam mô Tăng

Nam mô quá khứ thất Phật Đẳng Chánh Giác

Nam mô Bích Chi Phật Nam mô chư Phật

Nam mô chư A-La-Hán

Nam mô Di Lặc đẳng nhất thiết Bồ Tát

Nam mô chư A-Na-Hàm

Nam mô Tư Đà Hàm

Nam mô Tu Đà Hoàn

Nam mô Thế Gian Chánh Pháp Giả, Chánh Hướng Giả 。

Con lễ các Thánh Chúng xong, muốn hành Đại Kim Sắc Khổng Tước Vương Chú Kinh. Nguyện như ý thành tựu tốt lành.

Báo các hàng Quỷ Thần lắng nghe.

Loài ở hư không, trên bờ, dưới nước. Trời, Rồng, A Tu La, Ca Lâu La, Càn Thát Bà, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Dạ Xoa, La Sát, Ngạ Quỷ, Tỳ Xá Già, Phù Đà, Cưu Bàn Trà, Phú Đan Na, Càn Đà, Ôn Ma Đà, Xa Gia, A Bát Ma La, Uất Đa Già La…. hãy lắng nghe Ta nói

_ Quỷ Thần ăn các thứ, Hấp Khí Quỷ, Thực Thạch Mật Quỷ, Thực Huyết Quỷ,

Thực Vị Quỷ, Thực Nhục Quỷ, Thực Chi Quỷ, Thực Mạng Quỷ, Thực Lực Quỷ,

Thực Man Quỷ, Thực Hoa Quỷ, Thực Quả Quỷ, Thực Cốc Quỷ, Thực Khí Quỷ, Thực Ác Tâm Quỷ, Thực Âm Mưu Tâm Quỷ, Hại Tâm Quỷ, Hảo Đoạt Tha Mạng Quỷ. Các hàng Quỷ Thần…. hãy nghe Ta nói Kinh Đại Khổng Tước Vương Chú. Nay ban cho hương, hoa, đồ ăn uống… Các ngươi hãy nhận lấy.

Hoặc loài có tâm ác, tâm âm mưu, tâm hại đi đến ăn hơi thơm (hương khí). Hoặc loài có tâm Từ, tâm hiền lành, tâm tin Phật tin Pháp tin Tỳ Kheo Tăng … hãy lắng nghe Ta nói

_ Mười bốn nữ La Sát: Một là Hắc Ám, hai là Tác Hắc Ám, ba là Cưu Bàn Trà, bốn là Bạch Cư, năm là Hoa Nhãn, sáu là Thủ Tử, bảy là Thủ Phát, tám là Tác Hoàng, chín là Thuỳ Hạ, mười là Cực Thuỳ Hạ, mười một là Tý Tiện, mười hai là Xà La Sứ, mười ba là Xà La Sát , mười bốn là Đạm Quỷ . Các ngươi nhận hương, hoa, đồ ăn uống của Ta thời hãy ủng hộ cho Ta (họ tên…) với các quyến thuộc, khiến cho câu Chú của Ta như ý thành tựu tốt lành

Bấy giờ Đức Phật bảo A Nan:” Ông trì Như Lai Đại Khổng Tước Vương Chú ủng hộ cho tôi (họ tên…) Tỳ kheo Cát Tường cùng với Kết Giới Chú khiến cho chất độc chẳng thể gây hại, dao gậy chẳng thể chạm đến, mọi ác thảy đều từ hết.

Hoặc Trời làm, hoặc Rồng làm, hoặc Ma Lâu Đa La làm, hoặc Gia Lâu La làm, hoặc Càn Thát Bà làm, hoặc Khẩn Na La làm, hoặc Ma Hầu La Già làm, hoặc Dạ Xoa La Sát làm, hoặc Ngạ Quỷ làm, hoặc Tỳ Xá Già làm, hoặc Phù Đà làm, hoặc Cưu Bàn Trà làm, hoặc Phú Đan Na làm, hoặc Hắc Phú Đan Na làm, hoặc Càn Đà làm, hoặc Ôn Ma La làm, hoặc Xà Gia làm, hoặc A Bát Ma La làm, hoặc Uất Đa La Già làm, hoặc Cát Già làm, hoặc Yết Ma Na làm, hoặc Khư Khu Đà làm, hoặc Xí Lan Na làm, hoặc Tỳ Đa Tra làm, hoặc Chi Ma làm, hoặc Tỳ Sa Ca làm…

Hoặc ăn Phi Pháp, ngồi Phi Pháp, ảnh Phi Pháp, nhìn Phi Pháp, cử động Phi Pháp, vượt Phi Pháp, tiếp chạm Phi Pháp

Hoặc có bệnh nóng sốt: một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày, nửa tháng, một tháng… phát bệnh một lần.

Hoặc có Quỷ Thần gây bệnh nóng sốt, bệnh phong, bệnh lửa, bệnh nước, gây hoắc loạn phiền nhiệt.

Hoặc đau nhức nửa thân bên ngoài, khí ngược ngực ho đau nhức, đau cổ họng, đau đầu tai, đau răng, đau tim, đau hông sườn, đau lưng, đau bụng, đau eo lưng, đau trán, đau vùng kín, đau dạ dày, đau gan, đau bàn tay, đau bàn chân, tất cả chi tiết đều đau nhức.

Nay thảy đều trừ khỏi, ủng hộ cho thân của tôi (họ tên là….) Liền nói Chú là:

Ngày an đêm an

Khoảng giữa thường an

Ngày Đêm an ổn

Chư Phật gia hộ.

Y trí, tỳ trí, a trí, gia trí, đậu gia trí

A lê, ha-lê, bà cầu trí, bà tu tỳ, xá chi nị, a lâu ha nị, ô lâu ha nị

Y trí di lệ, đế lệ, di tri lệ, di lệ, di tri lệ, đầu di lệ

Y trí di trí, tỳ lạp địa, tỳ ma lê

Hưu lâu, hưu lâu

A xá mục lăng ca trí, ma-ha ca trí, bà chỉ na chỉ chỉ, cú lâu hấp phá lậu

Độ sa đàm bà, ma đàm bà, y vệ la gia, tỳ-la gia

Hề du hề lệ, di lệ, di để lệ Châu lậu, châu lậu, châu lậu

Độ tinh, sái hống, sái hống, sái lậu

Hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống

Bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà

Xà la, xà la, xà la, xà la, xà la, xà la, xà la, xà la, xà la, xà la, xà la, xà la

Ma đà, ma đà, ma đà, ma đà, ma đà, ma đà, ma đà, ma đà, ma đà, ma đà, ma đà, ma đà

Di đa bá ba đa di, phệ La di, phệ la di, độn đầu tỳ yết xà nỉ, bà nỉ

Sa di, hy tra nỉ, đa bà nỉ, bà già nỉ, trí bà nỉ

Ma đàm chúc, trì trí ca, ma ca nỉ, xá ca nỉ, ca ca nỉ

Tăng ca lê, phệ la nỉ, đầu mạt nỉ, bà cứu nỉ

Cầu la gia, tỳ-la gia, tỳ-la gia, toa ha

_Bốn vị Thiên Vương với các Đại Quỷ Thần Vương cũng dùng Khổng Tước  Vương Chú ủng hộ cho thân của tôi (họ tên….) Liền nói Chú là:

A ca đế, tỳ ca đế, xà la nị, xà la nị

Đà-la-ni, Đà-la-ni, Đà-la-ni, Đà-la-ni, Đà-la-ni, Đà-la-ni, Đà-la-ni, Đà-la-ni,

Đà-la-ni, Đà-la-ni

Hống xí, hống xí, hống xí

A hàng, a hàng, a hàng

A trà, a trà, a trà, a trà, a trà, a trà, a trà, a trà, a trà, a trà

Trừ oan gia của tôi (họ tên…)

A chư, a chư, a chư, a chư, a chư, a chư, a chư

Đà ha, đà ha, đà ha, đà ha, đà ha, đà ha, đà ha, đà ha, đà ha, đà ha, đà ha, đà ha, đà ha

Đà đà đà đà đà đà đà đà đà đà

Nếu có người hướng niệm ác đến tôi (họ tên…) thảy đều trừng trị hết

Bát chá, bát chá, bát chá, bát chá, bát chá, bát chá, bát chá, bát chá, bát chá, bát chá, bát chá, bát chá

Nếu có người hướng đến tôi (họ tên…) muốn chặt đứt, thời thảy đều trừng trị hết

Đậu đậu đậu đậu đậu đậu đậu đậu đậu đậu đậu đậu đậu đậu đậu

Diệt oan gia của tôi (họ tên là….)

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Xà đế, xà đế, xà đế, xà đế, xà đế, xà đế, xà đế, xà đế, xà đế, xà đế, xà đế

Châu lậu, châu lậu, châu lậu, châu lậu, châu lậu, châu lậu, châu lậu, châu lậu, châu lậu, châu lậu, châu lậu

Hề lợi, hề lợi, hề lợi, hề lợi, hề lợi, hề lợi, hề lợi, hề lợi, hề lợi, hề lợi

Di lợi, di lợi, di lợi, di lợi, di lợi, di lợi, di lợi, di lợi, di lợi, di lợi

Hầu lậu, hầu lậu, hầu lậu, hầu lậu, hầu lậu, hầu lậu, hầu lậu, hầu lậu, hầu lậu, hầu lậu

Chi trí, chi trí, chi trí, chi trí, chi trí, chi trí, chi trí, chi trí, chi trí, chi trí

Hề xí, hề xí, hề xí, hề xí, hề xí, hề xí, hề xí, hề xí, hề xí

Di xí, di xí, di xí, di xí, di xí, di xí

Ma xí, ma xí, ma xí, ma xí

Được Phổ Hiền Cát Tường, Phổ Hiền Thành Nhất Thiết Sự, Vô Cấu Tịnh Diệu Nguyệt Hiền, Nhật Ái, Đàm Bị Xã Đàm Bị, Tỳ Dăng Ca Lệ… ủng hộ cho con (họ tên…) được sống lâu trăm tuổi, được thấy trăm mùa Thu.

Liền nói Chú là:

Đại Kim Sắc Khổng Tước Vương Chú Kinh

_ Bấy giờ Tứ Thiên Vương bạch Phật rằng:”Thế Tôn ! Miệng con sẽ nói Đà La Ni này, dùng trị tật bệnh, các ác của tất cả chúng sinh” Rồi nói Chú là: Tam mê, tam ma, tam mê, a bạt địa, tỳ thủ đề bạt địa, ni tát lệ

_ Phật nói Kinh Khoáng Dã Quỷ Thần A Tra Bà Câu Chú trừ khổ hoạn, các bệnh tật của chúng sinh.

Bấy giờ Quỷ Thần liền nói Chú là:

Đầu lưu di, đầu lưu di, đà mê, đa đà mê, đầu lưu mê, đầu lưu mê lịnh

Ni lợi, ni lợi, na la, na la, ni lợi, ni lợi, ni lợi, ni lợi, na la vãn, phú ni lợi

Đậu trà nính, đậu trà nính, ma-ha đậu trà nính, đậu trà nính

Cứu tra nính, ma-ha cứu tra nính, đa tra nính, ma-ha đa trá nính, đa tra nính

Ninh ninh ninh ninh ninh ninh ninh ninh ninh ninh Ma-ha tra tra

A tỳ lợi, A-tỳ lợi, ma-ha A-tỳ lợi, A-tỳ lợi, A tỳ lợi, ma-ha A-tỳ lợi

A bà, A bà, A-tỳ, A tỳ, A bà, A bà, A-tỳ, A-tỳ

Đà tỉ, đà tỉ, đà tỉ, đà tỉ, đà tỉ, đà tỉ, đà tỉ, đà tỉ, đà tỉ

Ni lợi, ni lợi, ma-ha lợi ni, lợi ni, lợi ni, lợi ni, lợi ni, lợi ni, lợi ni, lợi ni, lợi ni, lợi ni

Thủ lâu, thủ lâu, thủ lâu, thủ lâu, thủ lâu, thủ lâu, thủ lâu, thủ lâu, thủ lâu, thủ lâu, ma-ha thủ lưu

Cừu lâu, cừu lâu, ma-ha cừu lâu, cừu lâu, cừu lâu, cừu lâu, cừu lâu, cừu lâu, cừu lâu, cừu lâu, cừu lâu, mậu lưu

Cừu mưu ưu cừu mưu, lâu cừu mưu

Cừu ma, cừu ma, cừu ma, cừu ma

Hy lợi, hy lợi, hy lợi, hy lợi, hy lợi, hy lợi, hy lợi, hy lợi, hy lợi, hy lợi

Y trì, y trì, y trì, y trì, y trì, y trì, y trì, y trì, y trì, y trì, y trì, y trì

Bỉ trì, bỉ trì, bỉ trì, bỉ trì, bỉ trì, bỉ trì, bỉ trì, bỉ trì, bỉ trì, bỉ trì, bỉ trì, bỉ trì

Ha la, ha la, ha la, ha la, ha la, ha la, ha la, ha la, ha la, ha la

Hy ni, hy ni, hy ni, hy ni, hy ni, hy ni, hy ni, hy ni, hy ni, hy ni

Hưu ni, hưu ni, hưu ni, hưu ni, hưu ni, hưu ni, hưu ni, hưu ni, hưu ni, hưu ni

Ha na, ha na, ha na, ha na, ha na, ha na, ha na, ha na, ha na, ha na

Mâu ni, mâu ni, mâu ni, mâu ni, mâu ni, mâu ni, mâu ni, mâu ni, mâu ni, mâu ni, ma-ha mâu ni, mâu ni

Bà la bà lan ni sư tri lộ ca già lợi Thần

Thời na, thời na, thời na, thời na, thời na, thời na, thời na, thời na, thời na, thời na, lại sa bà

Thời na, thời na, thời na, thời na, thời na, thời na, thời na, thời na, thời na, thời na, lại sa bà

Thời mộ tu kiệt, đa mâu ni, na mộ xà tu kiệt đa mưu ni, ca la ma xà kiệt đề, đa xà xá ma đà ma

Xá ma tha ma mục đa mê đề na bỉ thời đa di la lưu sư đa di, mưu ni, na bỉ xà na di tu kiệt đô đa ma mâu ni na bỉ xà na di

Thế Tôn ! Câu Đà La Ni này vì bốn Bộ Chúng khiến được an ổn, lìa các não hoạn, chúng Ma, Quỷ ác, trộm cướp, nước, lửa, Toàn Lam Ác Phong, La Sát, Quỷ ác, bệnh nóng sốt, bệnh rét lạnh, bệnh Phong, các phần, các bệnh, gia nghiệp suy hao, các hướng chẳng lợi, thú ác hung bạo…. mau tụng Chú này liền được giải thoát tất cả

_ Nay lại nói Đà La Ni Chú:

Sa ly, sa ly, tỳ lâm bà, sa ha mau đi, mau đi, mau chóng quay về chốn xưa cũ của ngươi

Đạo Tràng Khổng Tước Vương Chú. Lấy phân bò xoa tô mặt đất, rải hoa bảy màu, treo 49 cành phan, bốn cây đao, bốn cái gương, một trăm mũi tên, một cây cung, bảy chén đựng nước, dây bằng lông dê đen dài 60 tầm, 25 miếng bánh mỏng, thắp 7 chén đèn dầu, một vật khí đựng Lạc, một chén bánh khô, một vật khí đựng cơm, một vật khí chứa bánh mỏng, an một vật khí đựng Thạch Lựu, một vật khí đựng hoa.

 

KINH KHỔNG TƯỚC VƯƠNG CHÚ (Hết)