PHẬT NÓI KINH BÍ MẬT TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG

Hán dịch: Truyền Pháp Đại Sư THI HỘ phụng chiếu dịch
Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ

 

QUYỂN THỨ NHẤT

NHẤT THIẾT NHƯ LAI ĐẠI THỪA HIỆN CHỨNG TAM MUỘI
KIM CANG NGHI QUĨ HỘI.

Ta nghe như vầy một thời đức Thế Tôn ở cõi trời Tam thập tam, đất nhiều màu trong cung điện báu nơi lầu các của Đế Thích, cùng các Đại Bồ Tát một trăm sáu mươi vạn cu chi na dưu đa. Tên của các vị đó là Bồ Tát ma ha tát Kim Cang Thủ, Bồ Tát ma ha tát Kim Cang Câu, Bồ Tát ma ha tát Kim Cang Cung , Bồ Tát Ma ha tát Kim Cang Thiện Tai, Bồ Tát ma ha tát Kim Cang Tạng, Bồ Tát ma ha tát Kim Cang Quang, Bồ Tát ma ha tát Kim Cang Tràng, Bồ Tát ma ha tát Kim Cang Hỉ, Bồ Tát ma ha tát Kim Cang Nhãn, Bồ Tát ma ha tát Huệ, Bồ Tát ma ha tát Kim Cang Chuyển Pháp Luân, Bồ Tát ma ha tát Kim Cang Ngữ, Bồ Tát ma ha tát Kim Cang Nghiệp, Bồ Tát ma ha tát Kim Cang Tinh Tân, Bồ Tát ma ha tát Kim Cang Hàng Ma, Bồ Tát ma ha tát Kim Cang Quyền. Lại có Kim Cang hi hí, Kim Cang kế, Kim Cang ca, Kim Cang vũ với bốn ngàn chúng Kim Cang minh phi. Lại có Kim Cang Câu, Kim Cang sách, Kim Cang Toả, Kim Cang Linh v.v.. với bốn ngàn chúng Kim Cang chấp trì. Lại có Kim Cang Hương, Kim Cang Hoa, Kim Cang Đăng, Kim Cang Đồ hương bốn ngàn các chấp trì Kim Cang nữ. Lại có Đại Phạm Thiên Vương, Đại Tự Tại Thiên, Na la Diên Thiên các chúng, cùng với Thiên Đế Thích và quyến thuộc. Các chư Thiên cùng các Thiên nữ khởi lòng hoan hỷ dâng tấu các món âm nhạc và làm các việc tối thượng rộng lớn để cúng dường.

Khi ấy chư Thiên ở trong Đại mạn đà la rộng một ngàn do tuần. Đức Thích Ca Mâu Ni ở trong đó, có vô lượng trăm ngàn đại chúng cung kính vây quanh để nghe thuyết pháp.
Bấy giờ Đại Bí mật chủ Bồ Tát ma ha tát Kim Cang Thủ Đại Chấp Kim Cang đang xem xét chúng trong chúng hội xong. Tay trái Kết Kim Cang cao cử ấn, tay phải cầm chày Tối sở diệu lạc Đại Kim Cang để nơi tim làm thế mạnh mẽ. Nói hết thảy Như Lại Đại thừa hiện chứng tam muội da Bí mật tâm chơn ngôn rằng :

-Hồng.

Khi nói chơn ngôn này hết thảy thế giới thảy đều chấn động. Hết thảy Như Lai lại dùng chư Phật Đại Bồ đề Trí, lại nói hiện chứng Chánh Đẳng Bồ đề, hết thảy Bồ tát bất hoại các việc lợi ích chúng sanh, rốt ráo thành tựu. Thiên chủ Đế Thích cùng các quyến thuộc đều an trụ trong Kim Cang tát đoả thành tựu tam muội.

Khi ấy Đức Thế Tôn Tỳ lô giá na Như Lai nói hiện chứng Chánh Đẳng Bồ Đề xong. Các Như Lai đều cùng thỉnh Bồ tát Kim Cang thủ “Hãy vì hết thảy chúng sanh mà làm đại lợi lạc, khiến được thành tựu các pháp bí mật. Xin nói các pháp thắng nghĩa thanh tịnh, pháp nghĩa tối thượng bí mật trong bộ.

Bấy giờ Bồ Tát ma ha tát Kim Cang Thủ nghe các Đức Như Lai thỉnh xong, trước làm Kim Cang đàn chỉ (khảy móng tay) lại nói Như Lai thỉnh triệu tâm minh rằng.

– Úm ma ha tô kha phạ nhựt la tát đoả, tát lị phạ đát tha nga đa na khất lị xá, bát ra phệ thiết tam ma duệ lị phạ trì phạ, phạ thi cô rô thi yết ra mật muội lị ma ha mãn đát ra bát nãi nịch hồng vãm hô.

Khi nói đại minh nầy mười phương thế giới hết thảy Như Lai đều vân tập đầy cả hư không như hạt mè, không có chỗ trống.

Khi ấy ở phương Đông Như Lai A Súc trước Thế tôn có Kim Cang Thủ và bốn Bồ tát vây quanh. Nam phương Như Lai Bảo Sanh ở bên phải Đức Thế Tôn, có Kim Cang Tạng và bốn Bồ tát vây quanh. Tây Phương Như Lai Quán Tự Tại ở phía sau Thế Tôn có Kim Cang Nhãn và bốn Bồ tát vây quanh. Bắc phương Như Lai Bất Không Thành Tựu ở bên trái Thê Tôn có Kim Cang yết ma và bốn Bồ tát vây quanh, các Đức Như Lai đều an trụ nơi tự ấn.

Bấy giờ Bồ tát ma ha tát Kim Cang Thủ nhiếp hết thảy Như Lai, hết thảy Đại chúng cho đến các thế giới đều khiến an trụ nơi Thê tôn Đại Tỳ Lô Giá Na trong Đại mạn đà la, xong nói Bí mật Kim Cang Ca vịnh Đại minh làm việc cúng dường bí mật, sau đó đại minh rằng:

-Pha nhật ra tát đoả tăng khất ra hạ.
-Phạ nhựt ra ra đát na ma nậu đa ra.
-Phạ nhựt ra đạt rị ma nga dã nãi.
-Phạ nhựt ra yết rị ma ca mãnh bà phạ.

Lại nói kệ mạn đà tụng rằng.

Ta nay y pháp mà nói ra
Đại mạn đà la Kim Cang giới
Nơi Kim Cang giới tướng bình đăng
Nên gọi tên là Kim Cang giới.
Thanh tịnh các vị mạn đà la
Bổn tôn đại ấn đều nhiếp thọ.
Như vậy xem xét đầy đủ cả.
Vô số trì tụng được thành tựu.
Mạn đà la này nơi bốn hướng
Bốn cửa bốn bên đều an bày
Theo pháp thành lập đại đàn tràng
Vuông vức ba mươi ba khủy tay
Bốn cửa bốn góc nhi du ha.
Ở giữa trang nghiêm các dây lụa
Sau lại an tri nữa vành trăng
Dùng báu Kim Cang để nghiêm sức.
Y pháp họa vẽ bốn lầu các.
Bên trong theo pháp mà an trí
Theo pháp Kim Cang mở cửa đàn
Kim Cang bốn cửa mở đầy đủ.
Khai môn đại minh rằng.

– Úm phạ nhựt ra tát đỏa mục.

Trong đàn vẽ bánh xe tám căn
Dùng lụa Kim Cang quấn các dây
Đầu tiên hướng bắc theo thứ lớp.
Bốn dây cột nơi tám căm xe.
Ở nơi trục xe y bồn pháp
Phân bày năm phương tượng Thế Tôn
Năm Phật, phải trái và bốn góc.
Vẽ ca múa tràng hoa và các tướng.
Ở nơi bốn góc mạn đà la
Nên vẽ hương hoa, đèn, đồ hương
Câu, sách, tỏa, linh bốn minh vương
Đông, Nam, Tây, Bắc theo thứ lớp.
Như vậy chư Phật và Hiền thánh.
Theo pháp bố trí và phân chia.
Kim Cang mạn đà la thành rồi
Sau đó triệu thỉnh các Hiền thánh.

Câu triệu thỉnh rằng:

– Úm ma ha tô kha phạ nhựt ra tát đoả a dã tôn thi kiệt lam tát lị phạ đát tha nga đa ma ha dã na tì tam ma đã phạ nhựt ra tát đoã tam ma dã ma nổ tát ma ra tất nỉnh tất minh, tam ma dã tát dát phạ nại ri kê di bà phạ tô đô du di bà phạ a nổ ma khất đổ di bá phạ tô bố du di bà phạ a đề để sắt tra tát lị phạ đát tha nga da tất đề dựng di bát ra dã sái ha ha ha ha bà nga vam na na nễ nễ đà na tát đoả tát lị phạ đát tha nga đam tát phạ nhựt la đà ra na khất rị xá bát ra phệ xá tam ma duệ rị phạ trì phạ phạ thi khất rị sam ma ha tô kha phạ nhựt ra tát đoả sa đà dã nịch hồng vãm hô a.

Khi nói đại minh như vậy rồi
Hết thảy các đức Phật tối thượng.
Cùng trong đại hội các Chư Thiên.
Đều nhập Kim Cang tát đoa pháp.
Lại hiện các việc vui vẻ tốt.
Phóng các ánh sáng các mùi thơm
Hoặc tự mình thấy và kẻ khác
Đều được thành tựu việc tối thăng
Cùng thành tối thượng tam muội da
Các Kim Cang Thủ, đều nhiếp thọ
Trứơc ở một cửa cầu thành tựu.
Cầu, sách, tỏa, linh theo thứ tự.
Các thứ cúng dường theo bí mật.
Dùng các diệu hoa y pháp hiến.
Hiền bình đầy các nước hương thơm
Vẫy cành Kim Cang để trì tụng.

Đại minh rằng.

– Úm ma ha tô kha phạ nhựt ra a mục da tam ma dã bát ra phệ xá tất nỉnh phạ nhựt ra tát đoả nịch hồng vãm hô.

Khi nói Đại mình như vậy rồi
Tôi thượng Kim Cang các Bồ tát.
Các thứ ẩn khế, tam muội gia
Các pháp cúng dường đều được nhập.
Nếu được uống nước cam lộ nầy.
Hoặc y theo pháp để sải tịnh.
Sắc lực, thọ mạng được dài lâu.
Hay làm hết thảy việc thành tựu.
Theo pháp dẫn vào mạn đà la.
Trước dâng hoa sau lại cúng dường
Sau đó lãnh thọ Kim Cang ấn.
Ban cho tam muội và pháp thệ.
Nếu phá tam muội Kim Cang Thủ.
Bị Kim Cang chuỳ đập nát đầu.

Đại minh rằng.

– Úm phạ nhựt ra ha na tắc bố tra dã mộ rị đà na nẵng phấn tra.

Sau lại nhìn xem khắp trên đàn
Bưng các hoa thơm tùy ý ném
Hoa dính vị nào tức bổn tôn.
Sau cầu pháp thành tựu tối thượng
Xong rồi mở khăn che mặt ra.
Toàn thân sát đất mà lễ lạy.
Lễ mạn đà la bổn tôn xong.
Dâng hiến các thứ pháp cúng dường
Thấy khắp các tướng mạn đà la.
Hiểu rõ hết thảy mạng chúng sanh
Sau đó y theo pháp quán đảnh
Dùng nước Kim Cang rảy nơi đầu
Hiện ra chày Ngũ trí Kim Cang.
Đại Kim Cang chùy nghĩa như vậy
Như vậy hiến dâng hết thảy xong
Sau đó đứng dùng tên Kim Cang
Kim Cang Thủ và các Đại sĩ T
hảy đều từ tâm Kim Cang sanh
Cho thọ Kim Cang mật ấn xong.
Lại nói pháp Bất không tam muội.
Kim Cang tát đỏa không xa lìa.
Hết thảy Như Lai từ đây sanh.
Y pháp nên ở nơi buổi sáng.
Một lòng xưng niệm danh Kim Cang
Sau đó thọ giữ giới Kim Cang
Bồ tát Kim Cang Thủ thắng tôn.
Kim Cang chùy là Đại Kim Cang
Tuỳ theo ý muốn đều thành tựu.
Sau đó dâng hiến pháp cúng dường
Cúng dường khắp cả mạn đà la.
Dùng các loại hoa thơm ưa thích.
Cùng các thứ để cúng dường
Là Kim Cang giới mạn đà la.

Lại nói các pháp thành tựu. Trước nói pháp thành tựu Thân. Hành giả muốn tạo tượng Bồ tát Kim Cang Thủ, hoặc khắc, hoặc đắp, hoặc vẽ tuỳ theo ý thích mà làm, xong rồi ở nơi trước tượng rộng bày các thứ cúng dường. Hành giả mặc áo màu đỏ kết Kim Cang cao cử ấn, trong một năm chuyên chủ trì không kể biến số, hết thảy các việc ưa thích tuỳ ý ăn uống, khoái lạc được thọ dụng không ngăn ngại. Sau một năm tức được thành tựu, ngay trong đời này được thành thân Bồ tát ma ha tát Kim Cang Thủ.

Lại nói pháp thành tựu Ngữ. Hành giả tuỳ chỗ tuỳ thời dùng Kim Cang ngữ trì tụng trăm ngàn biến. Đầy đủ biến số rồi được hết thảy Như Lai ban cho thành tựu, qua đời sau được thành Phật, nhất định thành tựu Bồ tát Kim Cang Thủ.

Lại nói pháp Bồ tát ma ha tát Kim Cang Thủ thành tựu. Hành giả y pháp nơi trước bổn tôn, tay trái kết Kim Cang quyền, tay phải cầm chày Kim Cang y pháp trì tụng trăm ngàn biến, tức được thành tựu Kim Cang chày, cầm chày này tuỳ ý tới lui các việc ham muốn đều thành tựu không có ngại. Lại được Bồ tát ma ha tát Kim Cang Thủ và các Đức Như Lai hoặc ẩn hoặc hiện ban cho các việc thành tựu, khiến hành nhơn tự biến hoá thọ dụng, hết thảy các việc làm đều đầy đủ, trong hiện đời thành Bồ tát Kim Cang Thủ.

Lại nói pháp thành tựu ba nghiệp. Hành giả y theo bốn tôn nghi quĩ, tuỳ chỗ tuỳ lúc an trí tượng bổn tôn; nơi trước tượng kết đại ấn nhớ tưởng bổn tôn trì tụng một năm. Sau đó được thành Bồ tát ma ha rát Kim Cang Thủ.

Lại nói các pháp thành tựu khác. Hành giả y theo Bồ tát Kim Cang Thủ pháp tương ưng trì tụng liền được các pháp thắng giải thành tựu, các việc thành tựu, được thấy thân của Bồ tát ma ha tát Kim Cang Thủ, lại được nghe tiếng nói. Ngày ngày ban cho các việc thành tựu, nên biết đây là pháp môn bí mật của Bồ tát Kim Cang Thủ, dầu không được thành tựu các pháp như trên, nếu như vào trong mạn đà la cũng hay làm các pháp ủng hộ, tức tai, an lạc, tăng trưởng thọ mạng sắc tướng, sức lực, tinh tấn các việc cát tường. Hết thảy các bệnh khổ, rét, độc, buồn rầu, ác mộng, ác tướng, noã chỉ nễ dựa, pháp chướng, nghiệp chướng, phiền não chướng các loại chướng ngại, hoạnh tử, các việc sợ sẽt, các pháp ác cùng các thứ khổ thảy đều tiêu trừ. Sau lại hay làm các pháp a phệ xá, hoặc khiến cử động, hoặc khiến ca múa, hoặc nói việc vị lai, hoặc hiện thân tướng, hoặc nói ra tiếng, hoặc làm các pháp đều phục, phá hoại hoặc ẩn dấu, hoặc cột trói, hoặc nhiếp trì các ấn pháp, hoặc khiến mê man, hoặc cột hoặc mở, các việc ham muốn thảy đều được cho đến trong thế gian thảy đều cầu triệu khiến a phệ xá và kính ái, các việc như trên thảy đều thành tựu, hay làm hết thảy các việc, được hết thảy Kim Cang tam nghiệp thành tựu, hiện ra các pháp huyễn hoá; lại hay dời đổ phá hoại, được các pháp của Khẩn-na-la, dạ xoa, tất-xá-dá cùng các quyến thuộc; lại hay cấm chỉ mưa gió, lụt, bão, lại hay làm mưa, cũng hay làm gảy đổ cây cối; lại hay trái thời sinh ra hoa quả, dùng lời nói ra tuỳ ý đều thành, cho đến các pháp tối thượng thảy đều thành tựu. Do đó, nên biết đây là Kim Cang tát đoả bí mật tâm minh và mạn đà la hay thành trăm ngàn sự nghiệp.

Như trên đã nói đều là Kim Cang bí mật pháp môn.

Bấy giờ thế tôn Đại Tỳ Lô Giá Na và hết thảy các Như Lai vui vẻ cười lớn cùng nói hết thảy Như Lai hiện chứng giác trí Kim Cang Đại minh rằng:

-Úm tát lị phạ đát tha nga đa ma đế ma ha tô kha khạ phựt ra đà rị ni tát lị phạ tam ma đa bát ra vị đạt nễ tát lị phạ nậu kha sát thưỡng yết lị tát lị phạ tô ha bát ra na duệ kế tát phạ rị tha sa đạt nễ sa ha.

Khi nói Đại minh xong, chư Như Lai bảo Bồ tát ma ha tát Kim Cang Thủ rằng: Kim Cang Thủ, ông nên thọ trì Đại-minh nầy của ta vì các chúng sanh làm đại lợi ích. Nay ta lại nói pháp MẠN ĐÀ LA : Hành giả nên y theo nghi quĩ bổn pháp, phân chia hoạ vẽ mạn đà la bốn tướng bốn phương; ở nơi giữa làm bánh xe tám căm, nơi trục bánh xe an để Như Lai Tỳ Lô Giá Na, tám căm vẽ tám Như Lai. Y pháp an bố mạn đà là xong, Kim Cang A Xà Lê kế Kết Nhất Thiết Như Lai quyền ẩn, nên mặc quần áo mới sạch vào trong mạn đà la, toàn thân sát đất đảnh lễ Hiền Thánh, trước tụng Triệu Thỉnh Đại Minh rằng:

-Úm tát lị phạ dát tha nga đa phạ nhựt lãm cô thi ma ha mạo ca rị sa ni tát lị phạ đạt rị ma bát ra phệ xá nễ tát lị phạ tam ma đề mãn đà nễ tát lị phạ bố nhạ vĩ đề vĩ sa đạ ra ca rị kế phạ đà sa ha.

Tụng Đại-minh nầy xong, hết thảy Như Lai và các Hiền thánh thảy đều vân tập hiện ra các tướng vui vẻ cát tường. Sau đó, A xà lê khiến đệ tử y như trước, mặc áo mới sạch sẽ che mặt làm Kim Cang hợp chưởng cắm hoa sạch thơm vào mạn đà la, tụng kệ tam muội rằng:

Nên biết Phật, Pháp, Tăng ba báu,
Tối thượng tối thắng nên qui y.
Suốt đời luôn luôn thường cúng dường.
Và không qui y các trời khác.
Lại thọ Đại-minh rằng:

– Úm ha na phạ nhựt ra na ra ca xá tát hắc hô.

Thọ Đại-minh nầy xong, mở tấm khăn che mặt, khiến đệ tử sát đất lễ lạy Hiền Thánh, lại ban cho chày Kim Cang, sau đó dùng Ngũ Như Lai bình quán đảnh, cho thọ bổn bộ Đạiminh cùng các ấn pháp. Sau đó tùy lực cúng dường rồi ra khỏi mạn đà la.
Đây gọi là Đại Tổng Trì Mạn Đà La.

Lại nói pháp thành tựu. Hành già nên theo y nghi quĩ ngồi kiết già trước tượng Như Lai kết hết thảy Như Lai quyền ấn không cần biến số trì tụng mãn một năm, ngày ăn một bữa không được sai y bổn pháp, không lui sụt mãn một năm liền thành Phật, làm chủ tam giới, được tự tại sống lâu vô lượng, khéo hay điều phục các loài chúng sanh. Như trên đã nói các pháp thành tựu dầu chưa được viên mãn, chỉ nơi Đại-minh nầy chí tâm trì tụng cũng hay thành biện hết thảy sự nghiệp, được năm phần công đức, cho đến nói pháp để độ chúng sanh và các phương tiện khác. Đời sau, không lâu cũng thành Phật.

Đây gọi là Như Lai Đại Tổng Trì Nghi Quĩ.

Kim Cang phá Ác Đại Nghi Quĩ Hội.

Bấy giờ Bồ tát ma ha tát Kim Cang Thủ lại bạch Như Lai rằng :”Nguyện cho hết thảy ai thọ trì Đại-minh Nghi-quĩ Đại Tam Muội Kim Cang phá ác bí mật tâm minh nầy của con thì hết thảy kẻ ác, chư Thiên và các chúng sanh ở trong giáo pháp của Như Lai sanh lòng ác đều được điều phục, cho đến khi ngồi nơi đạo tràng. Từ đây về sau cái ác không khởi.

Khi đó hết thảy Như Lai đều ngồi im lặng. Thời Bồ tát ma ha tát Kim Cang Thủ vì muốn đầy đủ các thắng nguyện, tay trái kết Kim Cang cao cử ấn, tay phải ném chày Kim Cang, vui vẻ mỉm cười ngồi kiết già nói với tâm minh rằng:

– Úm nễ tô bà hô bà nga vam phạ nhựt ra hồng phấn tra.

Khi nói tâm minh nầy, hết thảy thế giới đều chấn động, hết thảy Như Lai dùng chư Phật Đại Bồ-đề-trí hiện chứng Chánh-đẳng Bồ-đề, chỗ có núi non thảy đều nghiêng ngả, hết thảy các ác đều điều phục, bị câu triệu vào trong mạn đà la, an trụ nơi tam muội sanh lòng cung kính, hết thảy các quỉ mẫu, bộ đa, ác tú, dạ xoa, la sát, tỳ na dạ ca cho đến địa ngục thảy đều phá nát mê man la thét.

Khi ấy Bồ tát Kim Cang Thủ điều phục kẻ đáng điều phục, xong dùng mắt Kim Cang xem xét khắp cả, hiện ra Kim Cang Hàng Tam thế Đại phẫn nộ tôn dùng các chúng phẫn nộ làm quyến thuộc, hiện tướng hung ác bậm môi nhe răng, nhăn mày, xung quanh lửa cháy rực rỡ, tay cầm Kim Cang câu, yết mộ nga, kiếm, dây, trượng, linh, xoa, phan trang nghiêm đầy đủ các thứ, xuất hiện xong thảy đều ngồi quanh Bồ tát ma ha tát Kim Cang Thủ.

Khi ấy Bồ tát ma ha tát Kim Cang Thủ nói rằng Hàng Tam thế Đại mạn đà nghi quĩ, trước cần nên tương ưng pháp Đại mạn đà la, sau hoạ vẽ ngoại mạn đà la, ở trong tướng trời đầy đủ, Kim Cang mạn đà la làm bốn phương; ở giữa an Kim Cang Thủ Đại chấp Kim Cang tôn, mặt vui vẻ nhe nanh ra ngoài, tay trái kết Kim Cang cao tử ấn hoặc cầm hoa sen xanh, tay phải ném chày Kim Cang, phía trước an Hàng Tam Thế Đại phẫn nộ tôn, phía sau Kim Cang Kiếm phẫn nộ tôn, bên trái an Kim Cang Sách Tôn, ở nơi bốn góc hoạ vẽ Kim Cang phẫn nộ chủ tôn: Kim Cang Ca La, Kim Cang Trượng, Kim Cang Ma Rô Đa. Hoạ vẽ như vậy xong, sau đó Kim Cang A xà lê mặc áo xanh kết Hàng Tam thế ấn, làm tướng phẫn nộ vào mạn đà la đảnh lễ Hiền Thánh đọc tụng rằng:

Vì muốn lợi ích các chúng sanh
Vì muốn thành tựu các pháp giáo
Vì muốn điều phục các thứ ác
Xin Bồ tát Kim Cang gia hộ con

Sau đó, kết Kim Cang câu ấn. Dùng hai ngón tay trỏ đầu hơi cọ như câu tức thành, tụng Thỉnh-triệu Đại-minh rằng:

-Úm nễ tô sa phạ nhựt ra yết rị sa dã, bát ra phệ xá dã mãn đà dã phạ thi cô rô, ma ha phạ nhựt ra đà ra ma na dã hồng tát lị phạ, phạ nhựt ra cô ra na yết rị sa dã hồng, tát lị phạ mẫu nại ra nga noã bát ra phệ xá dã hồng tát lị phạ tam ma diễm vi trì phạ na dã hồng tát lị phạ yết rị ma tất đề dựng a mộ dà bát ra để hạ dương sa đà dã hồng hồng nịch nịch nịch nịch.

Đại-minh nầy nếu tụng hai mốt biến, hết thảy Chấp Kim Cang minh phi thảy đều vào trong hết thảy Như Lai Kim Cang bộ. Thời Kim Cang A xà lê làm tướng phẫn nộ khiến tất cả làm a phệ xá, hết thảy các chướng và các tội thảy đều bị tiêu trừ. A xà lê sau đó lại làm tướng phẫn nộ kết Kim Cang đã trịch ấn dâng các món cúng dường xong, sau đó bảo đệ tử cũng mặc áo màu xanh, dùng vải xanh che mặt làm tướng phẫn nộ, kết Kim Cang đã trịch ấn, sau cầm hoa dẫn vào trong mạn đà la cho thọ bài tụng tam muội:

Rộng vì chúng sanh làm lợi ích
Điều phục hết thảy loại cực ác
Ngày ngày thường nơi buổi sớm mai
Một biến tụng ném chày Kim Cang

Lại cho thọ Đại-minh rằng:

– Úm nễ tô bà phạ nhựt ra hồng phần tra.

Cho thọ Đại-minh xong, lại khiến đệ tử ném hoa, hoa rơi nơi vị nào vị ấy là Bổn tôn, xong mở vải bịt mặt bảo đệ tử đảnh lễ Hiền Thánh, ném chày Kim Cang. Sau đó, cho thọ Kim Cang quán đảnh và Tâm-minh cùng ấn pháp, như vậy làm pháp cúng dường xong ra khỏi mạn đà la.

Lại nói pháp thành tựu. Hành giả y theo bổn tôn nghi quĩ tạo vẽ tượng, ở giữa vẽ Kim Cang hàng Tam Thế phẫn nộ minh vương, bên phải vẽ bốn Phẫn nộ vương, bên trái cũng vẽ bốn phẫn nộ vương. Như vậy, vẽ xong y pháp an trí. Hành giả nơi trước tượng ném chày Kim Cang ngồi kiết già làm tướng phẫn nộ giận dữ ngó khắp nơi, trì tụng mãn tâm ngàn biến hay khiến thân này được thành Kim Cang Phẫn nộ vương, sắc tướng, thọ mạng, oai lực, tinh tấn đồng bổn tôn, đầy đủ thần thông sự nghiệp là pháp Đại-thành-tựu, làm lợi ích chúng sanh không cùng tận. Như trên đã nói, dù chưa thành tựu, nếu vào trong mạn đà la trì tụng Đại-minh trên một biến hay làm trăm ngàn việc hay cấm chế tình và vô tình, phá tiêu các sợ sệt, làm tan nát, ẩn dấu, cột trói, ly tán, bẻ gãy, mê muội lại hay khiến các ác hữu tình nói năng, hoặc câm, hoặc bị bức bách bỏ chạy hoặc làm tôi tớ hoặc che không cho thấy, hoặc bị rét, hoặc té xuống đất hoặc rớt trong na lạc ca, hoặc đoạ trong loại bàng sanh cho đến trong thế gian bố rô sa tất để lị cũng hay cấm chỉ, các việc hoà hợp khiến không hoà hợp, lại làm ra các việc phá hoại, hoặc khiến cười nói, cũng hay khiến bịnh hay cấm bịnh cho đến các kẻ ác thảy đều tiêu; lại hay câu triệu hết thảy, khiến a phệ xá, khiến phải yêu thương, kẻ bị điều phục hoặc ngả nghiêng múa men ca hát, hoặc nói các việc vị lai, như vậy hết thảy các ác đều điều phục, thương kính. Hết thảy sự nghiệp thảy đều thành biện. Hết thảy Thiên long Dạ Xoa, La Sát, Tỳ na dạ ca, Bộ đa, Mẫu quĩ thảy đều tiêu tán. Hết thảy các giới địa, thuỷ, hoả, phong, không đều dùng tam muội giáo lịnh nhiếp hết. Hay thành biện các việc trong thế gian. Hay khiến Phạm vương, Na la diên, Đại tự tại, Tỳ sa môn các thiên, đều được xa lìa các tham đắm cho đến giả sử Như Lai có tâm tham nhiễm cũng được thanh tịnh. Hết thảy các Bồ tát cũng như vậy cho đến ta- Đại phẫn nộ vương cũng như vậy.

PHẬT NÓI KINH BÍ MẬT TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG
QUYỂN THƯỢNG (Hết)

PHẬT NÓI KINH BÍ MẬT TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG.

QUYỂN THỨ HAI

Hán dịch: Truyền Pháp Đại Sư THI HỘ phụng chiếu dịch Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ

Chuyển tự luân mạn đà la hội

Bấy giờ Bồ tát ma ha tát Diệu Cát Tường bạch Bồ tát Kim Cang Thủ rằng : “Nay ta ở trong mạn đà la của ông cũng muốn nói tự môn luân bí mật pháp nghĩa danh dự chương cú đà la ni, nếu có người tu hành pháp này hay giai đoạn trừ hết thảy cá ckhổ phiền não, được thành tựu việc sung sướng. Tự môn luân Đại-minh chương cú như sau:

– A ca rô mục khiếm tát lị phạ dạ rị ma bà a ninh nổ đát bán na noả đốt.

Khi nói tự luân Đại-minh này hết thảy chúng sanh đều đoạn diệt các khổ phiền não Bồ tát Diệu Cát Tường lại nói như vầy: Kim Cang Thủ, nếu có người ngày ngày tụng trì tự môn bình đẳng chương cú tức được đoạn trừ các chướng và các khổ phiền não, không bị các ác ma nhân duyên lại làm não loạn, nếu tụng tự môn luân pháp nầy cũng đồng tụng trí bát nhã ba la mật da, gom nhóm hết thảy bí ẩn đại thừa trong a tăng kỳ các pháp môn, mau chóng thành tựu quả A nậu đa la tam miệu tam Bồ đề, tất cả các tối thượng tuỳ tâm mong muốn, các pháp môn thảy đều thành tựu.

Lại nói mạn đà la nghi quĩ: y theo pháp trước vẽ mạn đà la, nơi trung tâm vẽ tự luân văn tự luân tức là chữ A v.v.. biến các chữ ở trong luân (bán xe) an Bồ-tát Diệu Cát Tường tay cầm Kim Cang Kiếm, tướng như đang ngồi ngó hết thảy các Như Lai, bốn hướng bốn góc vẽ tám Bồ tát Giải Thoát mỗi mỗi đều cầm kinh Bát Nhã La Mật Đa, mỗi mỗi đều đang nhập tam ma địa, hoạ vẽ xong Kim Cang A xà lê trịch vải áo bên hữu kết Kim Cang kiếm ấn vào mạn đà la quì gối sát đất lãnh lễ Hiền Thánh, dùng hai bàn tay lam Kim Cang phước hai ngón giữa như câu thành ấn Thỉnh-triệu. Tụng chơn ngôn Thỉnh-triệu các Hiền thánh Đại-minh rằng:

– Úm tát lị phạ đát tha nga đa nễ sáp bát ra bán tử dã hê tất lị phạ nậu kha ha ra dã hê tát lị phạ khất lê xá thiết na dã hê tát lị phạ át sát ra bát ra tì na dã hê tát lị phạ bát ra nghê dã bát ra mi đa na dã hê tắc mạt rị mẫu nai ra mãn đát ra bát nãi tất nĩnh, a ra bạt tả na.

Tụng Đại-minh nầy bổn tôn lại giáng ban cho thành tựu, trong hư không hiện chữ A và các chữ rõ ràng, sau lại khiến đệ tử chắp tay dùng vải sạch che mặt vào mạn đà la cho thọ tụng tam muội rằng:

Kim Cang tự luân câu nơi đây
Ngày ngày thường đọc tụng một biển
Tuỳ theo sức lực làm như vậy
Hết thảy các việc điều thành tựu

– Úm tát lị phạ, phạ cu bát ra bán tả đạt rị ma đa phạ nhựt ra ha na tát lị phạ kình.

Thọ Đại-minh xong, mở tấm khăn che mặt đệ tử vào mạn đà la đảnh lễ các Hiền Thánh. A xà lê lại dạy cách quán các chữ trong hư không, sau đó cho thọ pháp quản đảnh và ban cho kiếm và kinh Bát Nhã La Ba Mật Đa. Tùy đệ tử hoặc lấy kiếm hoặc lấy kinh nếu lấy kiếm tức được các pháp, lấy kinh cũng vậy. Sau lại cho thọ ấn pháp làm lễ cúng dường, lại khiến tụng chơn ngôn rằng:

– A ca rô mục khiến tát lị phạ đạt rị ma bà tát lị phạ bố nhạ tam mãn na phạn dạ đốt.

Đây là Kim Cang nhập luân mạn đà la.

Lại nói các pháp thành tựu. Hành giả chí tâm tưởng trong hư không, mật trì tụng mãn một năm, sau đó được như Bồ tát Diệu Cát Tường không khác.

Các pháp như trên dầu chưa được thành tựu, chỉ cần tụng trì bốn bộ tâm minh một biến thì bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, phương tiện, tam ma địa các páhp tánh, diệu lạc các việc và pháp cúng dường các việc thành tựu, nhất định trong đời nấy được đầy đủ.

Đây là nghi quĩ Đại tam muội Đại giáo vương chuyển tự luân.

Bấy giờ chư Bồ tát ma ha tát Đại Tự Tại bạch Bồ tát ma ha tát Kim Cang Thủ rằng :”Kim Cang Thủ ! Nay ta ở trong nghi quĩ của ông cũng muốn nói Đại-minh, nếu có người tụng Đại-minh này một biến, người nầy không bị các ác ma lại làm não hại không bị các khổ, liền nói Đại-minh rằng:

Đát diệt tha: Úm phạ nhựt ra phạ noã đà rị ni tát lị phạ nở ra nga ni tát lị phạ ca mau di sa đà dã vĩ nhi duệ hô sa ha.

Đại-minh nầy nếu hay ngày ngày trì tụng, người nầy tức xa lìa các khổ, không còn tạo các tội nghiệp. Các lậu chướng đều tiêu trừ.

Lại nói nghi quĩ mạn đà la, nên y bổn pháp hoạ vẽ ngoại mạn đà la xong, theo pháp bốn hướng mạn đà la mở bốn cửa. Ở giữa an Bồ tát ma ha tát Kim Cang Cung tay cầm tên Kim Cang, thế như đang bắn hướng các Như Lai, bốn phương bốn góc vẽ tám các Hiền Thánh một là Diệu Lạc, hai là Cát Tường, ba là Tối Thắng, bốn là Cao Cử, năm là Cao Duyệt, sáu là Phá Ma, bảy là Thiện Ái, tám là Tác Cúng dường. Các Hiền Thánh đều kết bổn ấn, như vậy án bố mạn đà la xong. Kim Cang A xà lê dùng hương thơm xoa thân tuỳ sức trang nghiêm, tướng đẹp đẽ, mạnh mẽ, tay trái cầm Kim Cang cao cử ấn, tay phải cầm tên, vào trong mạn đà la nhiễu bên phải ba vòng, lại làm tướng Kim Cang hỉ hí (vui vẻ) đảnh lễ Hiền Thánh. Hai tay kết Kim Cang quyền, hai ngón trỏ hơi co như câu, thành Kim Cang thỉnh triệu ấn, tụng Thỉnh Triệu Đại-minh rằng:

Úm tát lị phạ nổ nga ra yết lị sa dã di doả ma dã tôn thi kiệt lam ma ha phạ nhựt ra bà ra tát đế na phạ nhựt ra tát đoả tam ma duệ na bát ra phệ xá bát ra phệ xá hồng mạn noa la hồng sa phạ đề bát đế tát lị phạ mạt nổ ra nghê noã sa đà dã a hô tô kha tô kha bộ lị bộ phạ sa tát lị phạ tô kha tao ma na tát lị duệ mạt dã bát dã nịch.

Tụng Đại-minh nầy xong, Bổn tôn tức lại hiện thân màu đỏ lửa cháy rực rỡ xung quanh, ban cho hết thảy thành tựu, sau lại bảo đệ tử tưởng như A Xà Lê đứng pháp trang nghiêm, vào mạn đà la vào xong, thọ tụng tam muội.

Đây là Tên Kim Cang đại bi
Phá sạch hết thảy tâm yểm ly
Và dùng cung Kim Cang trí huệ
Khiến cho xa lìa tham, ái, mạn.

Lại cho thọ Đại-minh:

-Úm phạ nhựt ra phạ nở nạp da tra dã sa ha.

Khi thọ Đại-minh nầy xong, bảo đệ tử mở khăn che mặt nhiễu bên phải ba vòng đảnh lễ Hiền thánh, như A Xà Lê, làm xong cho thọ quán đảnh và các ấn pháp, lại cho tho Đại Kim Cang tiễn được tên là Kim Cang đại ái. Đệ tử sau đó làm Kim Cang vũ và Kim Cang ca để cúng dường hoặc đầu hôm hoặc nửa đêm không được ngủ, nghĩ làm các ca múa v.v.. các món ăn uống tuỳ ý thọ dụng như vậy một tháng hoặc một năm không được ngủ nghĩ, y pháp làm các việc thành tựu. Sau đó hết thảy các việc phú quí, các điều mong muốn hết thảy các việc cúng dường đều đầy đủ, mới được tuỳ ý ra khỏi mạn đà la .

Lại nói pháp thành tựu. Hành giả dùng cây màu đỏ tạo tượng Bồ tát Kim Cang cung kết Kim Cang tiễn ấn như vậy mà làm, y pháp tụng trì một năm liền được thành Bồ tát Kim Cang cung, thọ mạng vô cùng, không già không chết.

Như trên các pháp dầu chưa được thành tựu nếu hay nơi bổn bộ Đại-minh tụng một biến cũng hay làm pháp kính ái, cầu triệu, a phệ xã hoặc khiến ca hát nhảy múa vui cười, hoặc xua đuổi ma, hoặc mở, hoặc trói, hoặc lấy làm tài vật, tham, sản, si các thứ đắm nhiễu hoặc làm tăng trưởng hoặc làm ngưng dứt, hoặc tăng trưởng các pháp lành tốt, các điều sung sướng, thương yêu, cho đến sắc, thanh, hương, vị, xúc, các thư sung sướng đều được thành tựu.

Đây là nghi quĩ Đại tam muội da Đại giáo vương hết thảy kính ái Kim Cang.

Lúc bấy giờ Bồ tát ma ha tát Hoa Hỷ vương bạch cùng Bồ tát ma ha tát Kim Cang Thủ rằng: Ta nay trong Đại nghi quĩ của ông cũng muốn nói pháp môn. Nếu có người tu pháp này được hết thảy Như Lai ngợi khen huống là các kẻ khác, nếu có người ngày ngày ở trước Như Lai hoặc Bồ tát Kim Cang Thủ xưng niệm sa độ sa độ mãn ngàn bi6én hoặc không cần biến số, người nầy được tâm thanh tịnh được hết thảy các thành tựu.

Lai nói mạn đà la nghi quĩ. Y pháp hoạ ngoại mạn đà la trong mạn đà la có bốn hướng bốn cửa. Ơ giữa Bồ tát Kim Cang Thiện Tai, bốn hướng bốn góc an tám Kim Cang Thiện Tai Hiền Thánh. Như vậy bố mạn đà la xong. Kim Cang A xà lê kết Kim Cang thiện tai tam muội quyền vào mạn đà la làm tướng Thiện Tai đảnh lễ Hiền thánh trước xưng “ Sa độ sa độ “ dùng hai tay ngón trỏ đầu hơi co như câu liền thành Thỉnh Triệu ấn. Tụng Thỉnh Triệu Đại-minh rằng:

-Úm phạ nhựt ra đổ sắc tra dã hê sa độ bát ra vĩ xá mạn noã lam sa độ phạ thi sa phạ tát rị vãng sa đà dã sa độ phạ nhựt la nịch.

Tụng Đại-minh xong, Bổn tôn lại ban cho các pháp thành tựu, tức nghe trong mạn đà la có tiếng khen “ lành thay “. Lại y pháp dẫn đệ tử vào mạn đà la, vào xong cho họ tụng tam muội rằng:

Hoặc thiện, hoặc ác hoặc tư, tha
Như vậy lời nói không nên nói
Luôn luôn khen ngợi là lành thay
Tức được ngữ nghiệp thường thanh tịnh.

Lại cho thọ Đại-minh:

-Úm tần na phạ nhựt la ha na xá thiết đát.

Thọ Đại-minh xong, khiến đệ tử mở khăn che mặt đảnh lễ Hiền Thánh. Đệ tử kết Kim Cang Thiện tai ấn làm lễ cúng dường. Đây là Kim Cang Thiện tai mạn đà la.Lại nói pháp thành tựu. Hành giả ở trước tượng Như Lai dùng Kim Cang tam nghiệp chí ý niệm “sa độ sa độ “ mãn tám ngàn biến, người nầy tức được thành Phật, được thành tựu các sự nghiệp rộng lớn.
Như trên đã nói đầu chưa được thành tựu nếu hay nơi Bôn bộ Đại-minh tụng một biến cũng được ngợi khen, hoan hỉ, thương yêu cho đến thành tựu được các pháp. Đây là hết thảy Kim Cang Hoan Hỷ thành tựu nghi quĩ.

Bây giờ Bồ tát ma ha tát Hư Không Tạng bạch Bồ tát ma ha tát Kim Cang Thủ rằng: ta nay trong mạn đà la nghi quĩ của ông cũng nói Đại-minh “ nếu có người tu theo pháp nầy thường được hết thảy pháp quán đảnh và mọi sự giàu có an vui, liền nói với Đại-minh rằng: -Úm phạ nhựt ra ra dát na tì thi ca tát lị phạ ra tha tam bát đốt ca ra ca tì tiên tả nam phạ phạ tra tra dát ra.

Lại nói mạn đà la nghi quĩ. Trước y nơi bổn pháp hoạ ngoại mạn đà la trong vẽ bát bức luân (bánh xe tám căm) ở giữa an Bồ tát Kim Cang Bảo chưởng nơi tám căm an tam trời Hộ Thế, một là nhật Thiên, hai là Nguyệt Thiên, ba là Đế Thích, bốn là Đa Văn, năm là Địa Thiên, sáu là Thuỷ Thiên, bảy là Hoả Thiên, tám là Phong Thiên. Như vậy an bốn mạn đà la xong, Kim Cang A Xà Lê kết Kim Cang bao ấn xưng niệm chữ Vam vào mạn đà la đảnh lễ Hiền Thánh hai ngón trỏ đầu hơi co như câu tức thành Triệu thỉnh ấn tụng Thỉnh Triệu Đạiminh:

-Úm tát lị phạ xá bà lị bố ra ca ma ha phạ nhựt la ra đát na tô lị dã hê bà nga vam bà nỉnh tất nỉnh phạ nhựt ra đà ra tát đế na dã hê tát lị phạ tì bát ra diễm bà lị bố ra dã phạ phạ tra tra đát tam.

Tụng Đại-minh xong liền thấy ánh sáng quang minh, liền biết bổn tôn lại giáng ban cho thành tựu. Sau đó y Bảo bảo đệ tử kết Kim Cang bảo quyền, cầm hoa tốt vào mạn đà la cho thọ tam muội, tụng rằng:

Trong bố thi tài pháp không sợ
Chỉ có pháp thi là tối thượng
Ngày ngày không bỏ các việc lành
Kim Cang Tạng biết con đã được
Lại cho thọ Đại-minh rằng:

-Úm vĩ dã nạp phạ nhựt ra ha na dát ra.

Thọ Đại minh xong bảo đệ tử mở khăn che mặt ra đảnh lễ Hiền Thánh, A xề la y pháp làm pháp quán đảnh và cho thọ Kim Cang Bảo, đệ tử kết bảo tam muội quyền ấn làm lễ cúng dường.
Đây là Kim Cang Bảo mạn đà la.

Lại nói pháp thành tựu Hành giả thường nói hư không quán tưởng trì tụng một năm không gián đoạn. Mãn một năm rồi hết thảy các việc thành tựu, các việc giàu có sung sướng các sự cúng dường tự nhiên tự trong hư không hiện ra. Hành giả đồng Bồ tát Hư Không Tạng không khác.

Như trên đã nói dầu chưa được thành tựu hay y nơi bổn bộ Đại minh tụng một biến cũng hay câu triệu, hoặc cột trói, hoặc kính ái hay khiến tất cả hoặc tới, hoặc lui, hoặc gom chứa tài liệu hoặc tán thí (phân tán) tuỳ ý mà dùng hoặc khiến xuất hiện phục tàng trong lòng đất hoặc xuất hiện các món báu như vàng, bạc, trân châu, ma ni và thành tựu các pháp quán đảnh.

Đây là nhất thiết nghĩa thành tựu nghi quĩ.

Lúc bấy giờ Bồ tát ma ha tát Đại quang bạch Đại Bồ tát Kim Cang Thủ rằng: Ta nay ở trong nghi quĩ của ông cũng muốn nói Kim Cang quang pháp, nếu có người tu pháp này có vô lượng ánh sáng chiếu rực rỡ lại có hết thảy ánh sáng. Liền nói Đại minh rằng:

-Úm phạ nhựt ra tô lị du nại du đát dã tát lị phạ ma bát tát du.

Lại nói mạn đà la nghi quĩ. Trước y pháp vẽ ngoại mạn đà la, ở giữa vẽ nhật luân mạn đà la, trung tâm an Bồ tát Đại quang tay cầm Nhật, Nguyệt, an bố mạn đà la xong, Kim Cang A Xà Lê kết Kim Cang quang ấn vào trong mạn đà la làm tướng xem ánh sáng, đảnh lễ Hiền thánh xong, y pháp kết ấn tụng Triệu Thỉnh Đại minh rằng:

-Úm phạ nhựt ra tô lị dã ma bát tát du bát tẩm bát ra tắc khế nịch.

Tụng Đại minh xong, bổn tôn lai giáng hiện nhật nguyệt luân tướng ban cho các việc thành tựu, giàu có sung sướng. Sau đó bảo đệ tử mặc áo màu vàng lấy khăn màu vàng che mặt tay cầm đèn đuốc làm Kim Cang chiếu diệu vào trong mạn đà la, cho thọ tam muội tụng:

Ngày nhày thường ở nơi trước Phật
Hoăc trước tượng Bồ tát Kim Cang Thủ
Luôn luôn thắp đốt đèn đuốc sáng
Người nầy xa lìa được hôn mê
Lại cho thọ Đại minh.

-Úm a vĩ nĩnh đa ma yết ra ma.

Thọ Đại minh xong, bảo đệ tử mở khăn che mặt đảnh lễ Hiền thánh, cầm đèn đuốc làm pháp cúng dường, xong ra khỏi mạn đà la.

Lại nói pháp thành tựu. Hành giả thường ngó mặt trời trì tụng bốn bộ Đại minh mãn trăm ngàn biến, người nầy được vô lượng oai quang đồng với Bồ tát Kim Cang Quang không khác.
Như đã nói trên, dẫu chưa thành tựu, nếu hay nơi bổn bộ Đại minh tụng một biến cùng hay tăng trưởng oai quang, việc làm không đắm nhiễm, được sự tâm thanh tịnh cũng hay phát ra quang minh chiếu phá si ám, ở nơi hư không hiện ra nhặt, nguyệt phóng ánh sáng, lại hiện ra ánh sáng đầy đủ các màu chiếu trừ tối tăm. Các ánh sáng nơi thế gian chiếu khắp thân thể, lại có quang minh rực rỡ, trong mặt trăng ra nước, trongmặt trời ra lửa, cho đến được nhập vào hết thay Như Lai Đại Kim Cang quang minh mạn đà la.

Đây là Đại tam muội da Kim Cang quang minh nghi quĩ.

Bấy giờ Bồ tát ma ha tát Bảo Tràng, bạch Bồ tát ma ha rát Kim Cang Thủ rằng: Ta ở trong đại nghi quĩ của ông muốn cho Vô Năng Thắng tràng pháp. Nếu có người tu pháp nầy ở trong hết thảy ma quân oán địch được vô năng thắng (không ai hơn), các thứ trân bảo, tài cốc, giàu có sung sướng đầy đủ không cạn. Liền nói Đại minh rằng:

-Úm a bà ra nễ đa khất ra thỉ rô thái rị đế tát lị phạ thiết đốt rô bát ra ma rị na nễ tát lị phạ ra đát na trì phạ phạ nga ra kế du rị nhạ dã nhạ dã tát lị võng di sa đà dã hồng đát ra tra.

Lại nói mạn đà la nghi quĩ. Y pháp vẽ ngoại mạn đà la ở giữay pháp đều nhau làm bốn phương mạn đà la xung quanh an Kim Cang bảo tràng, trung tâm an Bồ tát Kim Cang Bảo Tràng tay cầm bảo tràng, bốn phương bốn góc để các món trân bảo, các thứ y phục trang nghiệm. An bố mạn đà la xong, Kim Cang A Xà Lê hai tay làm Kim Cang quyền như tướng bảo tràng đứng thẳng. Vào trong mạn đà la , A Xà Lê khởi tâm mạnh mẽ cúi đầu làm lễ, xong sau đó đọc Thỉnh Triệu Đại minh.

-Úm phạ nhựt ra trì phạ phạ nga ra kế du nga ra sa tát lị phạ rị tha bát ra nổ di sa phạ vĩ nhạ dã vĩ nhạ dã tất nĩnh tát lị phạ tăng nga ra di tì du đa ra diễn đế lị.

Tụng Đại minh nầy xong, bổn tôn lai giáng nơi không trung hiện ra các thứ vàng bạc, tài vật, y phục các thứ trang nghiêm; từ đây về sau thường được ban cho như vậy. Sau đó y pháp bảo đệ tử vào mạn đà la, vào xong, cho thọ tam muội tụng rằng:

Đây là hết thảy chư Phật tràng
Như Ba la mật là trên hết
Nếu để tràng nầy trong nhà
Ở trong các ác là thắng hơn.

Lại cho thọ Đại minh rằng:

-Úm a bà ra nhạ dã phạ nhựt ra tắc phổ tra.

Thọ Đại minh xong bảo đệ tử bỏ khăn che mặt đảnh lễ hiền thánh. A xà lê ban cho đệ tử bảo tràng để dùng tràng này cúng dường.

Đây là tối thượng Tràng Trang nghiêm mạn đà la.

Lại nói pháp thành tựu ấn trì Kim Cang Bảo Tràng, chí tâm trì tụng một lạc xoa liền được Bảo tràng thành tựu, được hết thảy việc giàu có thọ dụng đầy đủ, nếu cầm bảo tràng nầy đồng như Bồ tát Kim Cang Bảo tràng. Như trên đã nói đầu chưa được thành tựu, nếu hay nơi bổn bộ Đại minh trì tụng một biến cũng được thành tựu các việc tối thắng. Các thứ cần như chơn châu, ma ni, y phục trang nghiêm, đồ ăn uống tài vật đều được đầy đủ.

Đây là Đại tam muội da Vô Năng Thắng Bảo tràng nghi quĩ.

Bấy giờ Bồ tát ma ha tát Cực Hỷ căn bạch Bồ tát ma ha tát Kim Cang Thủ rằng: Nay ta ở trong nghi quĩ của ông cũng muốn nói Đại hoan hỷ pháp, nếu có người tu hành pháp nầy, ở trong mọi lúc đều được vui vẻ liền nói Đại minh rằng:

-Úm ha ha ha ha ha ma ha tất di đế ma ha tất lị để ca rị kế hê hê hê hê.

Lại nói mạn đà la nghi quĩ. Y pháp vẽ ngọai mạn đà la nơi trung tâm làm bốn phương mạn đà la bằng thăng, ở giữa an Bồ tát Kim Cang Hỷ hai tay kết Hoan Hỷ ấn, bốn phương an bốn Bồ tát là: Bồ tát Kim Cang Thủ, Bồ tát Quán Đảnh v.v.. Như vậy an bố mạn đà la xong Kim Cang A Xà Lê kết Hoan Hỷ ấn vào mạn đà la đảnh lễ Hiền thánh. Lại kết thành Triệu ấn tụng Đại minh rằng:

-Úm ma ha ha sa a dã hê nịch tát lị phạ mục khiếm bát ra phệ xá dã hồng tát lị phạ tất lị đa du nễ mãn đà mãn đà tát lị phạ ha rị sam sa đà dã hô ha ha ha bác.

Tụng Đại minh xong bổn tôn lai giáng không hiện sự tướng. Hành giả tự biết trong tâm rất vui vẻ là đúng, được thành tựu pháp hoan hỷ sau đó bảo đệ tử y pháp kết ấn cầm hoa vào trong mạn đà la cho thọ tam muội tụng rằng:

Ở trong hỉ huệ hai pháp nầy
Không oán, không thân không khổ vui
Mắt nhìn vui vẻ lời vui vẻ
Tức được hết thảy đều bình đẳng
Lại cho thọ Đại minh:

-Úm tát lị phạ a rị bát ra nại ha.

Thọ Đại minh xong bảo đệ tử bỏkhăn che mặt đảnh lễ Hiền thánh ban cho Hoan hỷ Kim Cang, đệ tử kết Kim Cang hỉ ấn cúng dường.

Đây là Kim Cang Hoan Hỷ mạn đà la.

Lại nói pháp thành tựu. Hành giả y theo pháp nghi của bổn bộ làm tướng hoan hỷ trì tụng mãn trăm ngàn biến được thành Bồ tát Hoan hỷ căn.

Đây gọi là Đại tam muội da Kim Cang Hoan Hỷ Nghi quĩ.

PHẬT NÓI KINH BÍ MẬT ĐẠI TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG
QUYỂN THỨ HAI (Hết).

PHẬT NÓI KINH BÍ MẬT TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG.

QUYỂN THỨ BA.

Hán dịch: Truyền Pháp Đại Sư THI HỘ phụng chiếu dịch
Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ

Bấy giờ Bồ tát ma ha tát Thánh Quán Tự tại bạch Bồ tát ma ha tát Kim Cang Thủ rằng : “Nay ta ở trong nghi quĩ của ông cũng nói Tam ma địa pháp. Vì sao? Do hay quán tưởng Tam ma địa tức hay được các pháp tự tại của kết thảy Như Lai làm chủ của tam giới. Ta được tên là Quán tự Tại cũng từ nơi pháp nầy”.,

Thời Bồ tát ma ha tát Quán tự Tại hiện cao cử thế, tay trái cầm hoa sen, tay phải kết Khai phun ấn nói tam ma địa pháp môn rằng:

-Úm dã tha ra khất đa di nẵng nạp mam ra nga nổ bá rị da lị bà dã đế phạ tát nổ bá thất tả vĩ vĩ bánh tát đát tha thuật độ sa phạ tát nại.

Đại minh Tam ma địa pháp môn nầy, nếu người hay y pháp quán tưởng tức mau được các thành tựu.

Lại nói Mạn đà la nghi quĩ: Y theo pháp hoạ ngoại đà la, ở giữa vẽ hoa sen tám cánh, giữa an Bồ tát Kim Cang Nhân; nơi tám cánh an tám Bồ tát Trì Liên Hoa sắc tướng trang nghiêm như Bồ tát Kim Cang Thủ. Ngoài bốn góc an Phạm vương, Na la Diên, Đại tự Tại, Thập nhất Diện tôn. An bố mạn đà la xong, Kim Cang A Xà Lê kết Đại Liên hoa ấn vào trong mạn đà la, vào rồi lại kết Thỉnh Triệu ấn tụng Thỉnh triệu Đại minh:

-Úm phạ nhựt ra ni đát ra phạ lộ chỉ đế thuyết ra vĩ thuyết rô bá dã hệ phạ nhựt ra đạt rị ma tam ma địa tát lị phạ nhạ nga đề na diểm cô rô ma ha bát nạp ma ha sa đa phạ lộ ca dã mam sa bà phạ thú nĩnh vĩ thú nĩnh vĩ thú nỉnh sa đà dã tát lị vam sa đà dã bát nạp mam hô.

Tụng Đại minh nầy xong Bổn tôn giáng lai tuỳ theo phước đức mà hiện các việc thành tựu. Sau đó đệ tử kết Liên Hoa tam muội quyền cầm hoa sen vào trong mạn đà la. Vào xong, cho thọ tam muội tụng rằng:

Hết thảy tự tánh đều thanh tịnh
Thế gian trong tịnh hoặc không tịnh
Ở nơi mọi chỗ tâm xa lìa
Nhiễm tịnh hai thứ tướng phân biệt

Lại cho thọ Đại minh rằng:

-Úm a thú đề ha na phấn tra.

Thọ Đại minh xong bảo đệ tử mở khăn che mặt trong tâm kính lễ Hiền Thánh, lấy hoa sen cầm nơi tay an trí trong đàn, sau đó kết Liên hoa tam muội quyền ấn để cúng dường.

Đây là Phổ Thông mạn đà la.

Lại nói các pháp thành tựu. Hành giả tạo tượng y bổn pháp vẽ Bồ tát Quán tự Tại, ở hai bên vẽ tám Như Lai, vẽ xong ở trước tượng kết Đại Liên ấn tâm tưởng tam ma địa vương trì tụng một năm, công hạnh thành xong ở trong các thế giới được tự tại như Bồ tát ma ha tát Quán tự Tại không khác.

Như trên dẫu chưa được thành tựu, nếu được nhập vào trong mạn đà la và tụng Đạiminh một biến cũng hay thành tựu các việc, giàu có vui sướng, hiểu biết hết thảy các pháp làm hết thảy các việc.

Đây gọi là Hết Thảy Thế Gian Tự Tại nghi quĩ.

Bấy giờ Bồ tát ma ha tát Kim Cang Luân bạch Bồ tát ma ha tát Kim Cang Thủ rằng: “Nay ta ở trong Đại nghi quĩ của ông, cũng nói pháp môn, nếu hay tụng bổn bộ Đại minh một biến, người này hay vào hết thảy mạn đà la, được hết thảy pháp bất không thành tựu, liền nói Đại minh rằng:

-Úm phạ nhựt ra tát khất ra hồng nịch.

Lại nói Mạn đà la nghi quĩ. Nên y trước, hoạ mạn đà la pháp, sau vẽ Kim Cang giới, Kim Cang Luân, Kim Cang Bảo. Ở trong luân vẽ Bồ tát Phát Tâm Chuyển Pháp Luân, bốn đại Bồ tát một là Đại Dõng Mãnh, hai là Nhất Thiết ấn chủ, ba là Đại Tam muội, bốn là Đại thành tựu chủ, bốn góc an hí, man, ca, vũ bốn món cúng dường. An bố mạn đà la xong, Kim Cang A Xà Lê kết Kim Cang chuyển Pháp luân ấn vào mạn đà la, hữu nhiễu dùng ấn, hai tay ngón trỏ như câu làm Kim Cang Chuyển Pháp Luân thỉnh triệu ấn. Tụng Thỉnh triệu Đại-minh rằng:

-Úm phạ nhựt ra tát khất ra ca lị sa dã tát lị phạ ma ha tát đát vam nịch hồng bát ra phệ xá dã tát lị phạ mẫu nại ra nga bà hồng hồng vị trí phạ na dã tát lị phạ tam ma diêm vam hồng sa đà dã tát lị phạ tất đề dựng hô hồng hồng hồng hồng.

Tụng Đại minh xong, Bổn tôn lai giáng, A Xà lê tức được vào Kim Cang mạn đà la cho đến thành Đại Kim Cang A Xà Lê. Sau lại bảo đệ tử kết Kim Cang chuyển luân ấn, dùng hai tay bưng hoa sen vào mạn đà la, cho thọ Đại tam muội tụng rằng:

Nếu hai ngày ngày hoặc một tháng
Hoặc chí đầy đủ đến một năm
Tuỳ sức cúng dường các thù thắng
Dáng lên mạn đà la tối thượng.
Lại cho thọ Đại Minh rằng:

-A bát ra phệ xá na hồng.

Thọ Đại minh xong, khiến đệ tử bỏ khăn che mặt, đảnh lễ Hiền thánh cho thọ Kim Cang luân ấn, dùng ấn nầy mà cúng dường. Đây gọi là Kim Cang luân mạn đà la.

Lại nói các pháp thành tựu. Hành giả tạo Kim Cang luân mạn đà la lớn nhỏ tuỳ ý, y pháp an bố, xong vào trong mạn đà la, trước tượng nhiễu xong mà an trụ, trì tụng bổn bộ Đại-minh một lạc xoa công hành thành xong, được hết thảy tối thượng mạn đà la tập hội đầy đủ. Sau đó tức thành chất Kim Cang tôn, hoặc thành Bồ tát Phát Tâm Chuyển Pháp Luân. Nếu hay y nơi bổn Đại minh, tụng một biến tức ở trong tất cả mật ấn hết thảy tam muội, hết thảy sự nghiệp, thành tựu đầy đủ.

Đây là thành tựu nhập cúng dường nghi quĩ.

Bấy giờ Bồ tát ma ha tát Kim Cang Pháp bạch Bồ tát ma ha tát Kim Cang Thủ rằng: “ Nay ta ở trong đại nghi quĩ cũng muốn nói chánh pháp mật câu. Nếu hành nhơn tu pháp nầy liền hay thành hết thảy sự nghiệp, tiêu trừ hết thảy các tộ,i làm gì đều thành tựu, mau được đầy đủ, xa lìa các ma chướng, cho đến được đắc A nậu đa la tam miệu tam Bồ đề. Liền nói Đại minh rằng:

-Úm sa bà phạ thuật đà tát lị phạ đạt rị ma.

Lại nói Mạn đà la nghi quĩ . Y pháp vẽ ngoại mạn đà la. Ở giữa vẽ Đại Liên hoa luân (bánh xe có hoa sen), giữa bánh xe an Bồ tát Chánh Pháp Luân. An bố mạn đà la xong, Kim Cang A Xà Lê kết Chuyển Chánh Pháp Luân ấn để trên đảnh vào mạn đà la, toàn thân sát đất đảnh lễ Hiền thánh, hai tay ngón trỏ đầu hơi co như câu, tụng thỉnh triệu Đại minh rằng:

-Úm sa bà phạ thuật đà đa nga ra tát đạt rị ma, tát khất ra nịch hồng y sa bát ra phạ rị đa dã di đế tát lị phạ bá bá phạ ra noã na xá dã ác.

Tụng Đại minh xong, Bổn tôn giáng lâm hay khiến A Xà Lê hiểu biết các pháp tự thánh bổn lai thanh tịnh. Sau đó, khiến đệ tử y pháp như tướng A Xà Lê vào mạn đà la, vào xong cho thọ tụng rằng:

Ở trong các loại thường hiện tiền
Chỉ có Đại pháp là tối thượng
Như Phật Thế Tôn đã thường nói
Pháp nầy tức là bất không thành.
Lại nói Đại minh rằng:

-Úm ma ra khất ra ma.

Thọ Đại minh xong, bảo đệ tử bỏ khăn che mặt đảnh lễ Hiền thánh, cho thọ chánh pháp mật câu, sau đó kết chánh Pháp Mật ấn để cúng dường.

Đây là Chánh Pháp Luân Mạn đà la.

Lại nói pháp thành tựu. Hành giả y pháp nên hoạ vẽ ngoại mạn đà la, ở giữa chỉ an Bổn tôn Bồ tát Chánh Pháp Luân. Như vậy an bố mạn đà la xong, y pháp vào đàn trì tụng không cần biến số cho đến khi thành tựu. Trong hiện đời đồng như Bồ tát Chuyển Pháp Luân. Như trên, dầu chưa được thành tựu, nếu y Bổn bộ Đại minh tụng một biến, thì hết thảy nghiệp chướng, ác mộng, ác tướng, các thứ khủng bố, bệnh khổ, buồn rầu, tham ái, ngu si, ngã mạn v.v.. quỉ mị chấp trì, bị pháp chú cấm chế, mê man, chiến đấu, cãi cọ cho đến tham, sân, si thảy đều tiêu trừ.

Đây là Kim Cang Chánh Pháp luân nghi quĩ.

Lúc bấy giờ Bồ tát ma ha tát Kim Cang Vô Ngôn bạch cùng Bồ tát ma ha tát Kim Cang Thủ rằng: “ Ta nay ở trong nghi quĩ của ông cũng nói pháp ngôn trì tụng. Nếu có người y theo pháp này trì tụng một biến người nầy tức được hết thảy các việc thành tựu, đầy đủ các sự nghiệp tối thắng, liền nói Đại minh rằng:

-Phạ phạ phạ phạ.

Lại nói Nghi quĩ mạn đà la. Y theo pháp hoạ vẽ ngoại mạn đà la, ở trong vẽ bốn phương tướng mạn đà la, ở giữa chỉ để Bồ tát Kim Cang Ngữ, tay cầm sổ châu, an bố mạn đà la xong, Kim Cang A Xà Lê kết sổ châu ấn vào mạn đà la, quì gối sát đất đảnh lễ Hiền thánh, tay trái ngón trỏ hơi co như câu, tay phải nắm lại thành quyền an nơi hông, tức thành Thỉnh Triệu ấn. Tụng Thỉnh Triệu

Đại minh rằng:

-Úm phạ nhựt la phạ tả dã hệ tất nỉnh phạ phạ phạ phạ nịch.

Tụng Đại minh nầy xong, Bổn tôn lai giáng ban cho Kim Cang Ngữ thành tựu. Sau đó y pháp khiến đệ tử như trước, kết ấn vào mạn đà la cho thọ tam muội rằng:

Ngày ngày luôn luôn thường trì tụng
Đại minh số đủ một trăm tám
Tụng xong không thủ và không xả
Tâm nghĩ lý chơn thật tối thẳng
Sau lại cho thọ Đại minh.

-Úm mẫu ca bà ra đa phạ.

Thọ Đại minh xong bảo đệ tử mở khăn che mặt đảnh lễ Hiền thánh, ban cho sổ châu, như trên làm lễ cúng dường.

Lại nói các pháp thành tựu. Hành giả y pháp trước tụng Bổn tôn kết Kim Cang Ngữ ấn trì tụng một năm, công hạnh đầy đủ, liền được Bổn tôn Kim Cang Thủ ban cho các việc thành tựu tối thượng.

Như đã nói trên, dầu chưa được thành tựu, nếu y bổn bộ Đại minh tụng một biến hết thảy việc làm đều được như ý.

Đây là Đại tam muội da vô ngôn nghi quĩ.

Lúc bấy giờ Bổn tôn ma ha tát Kim Cang Xảo Nghiệp bạch Bổn tôn ma ha tát Kim Cang Thủ rằng: “Ta nay ở trong Đại nghi quĩ của ông cũng nói pháp Yết ma, nếu có người nào tu theo pháp nầy, người nầy mau hay thành tựu các sự nghiệp. Liền nói Đại minh rằng:

-Úm ma ha ra đa tì thi ca tuý đô đế nễ lị sam bố nhạ vương hê dã vĩ thấp phạ phạ nhựt ra sa đà dã tát lị tha bát ra sa nại dã phạ nhựt vam nễ rị sam nễ rị sam vĩ cô rị phạ hô bà nga vam phạ nhựt ra yết rị ma a.

Lại nói nghi quĩ Mạn đà la. Y pháp hoạ vẽ ngoại mạn đà la, ở trong vẽ Kim Cang tám mạn đà la, ở giữa an Bổn tôn Kim Cang Xảo Nghiệp, bốn phương an tám Hiền thánh cúng dường, một là Diệu Lạc, hai là Kim Cang Quán Đảnh, ba là Xưng tán, bốn là Thí Vũ, năm là Hi hí, sáu là Hí Tiếu, bảy là Diệu Vị, tám là Thời phần cúng dường. Như trên an bố mạn đà la xong, Kim Cang A Xà Lê kết Kim Cang Hi hí ấn cầm hoa thơm vào mạn đà la, phần trên thân làm Kim Cang Thi Vũ cúng dường, xong sau đó y pháp kết Thỉnh triệu ấn. Tụng Thỉnh triệu Đại minh rằng:

-Úm phạ nhựt ra vĩ thấp phạ mộ da bát ra đế ha đa thú yết lị ma dã hê nịch bát ra phệ xá hồng mãn đà phạ thí cô rô ma ha phạ nhựt ra đà ra ha nhi thi da vam hô ma ha rị ma ni di lao chỉ ca lộ cô đa ra ni a thú cô rô cô rô sa đà dã sa đà dã a.

Tụng Đại minh xong, Bổn tôn lai giáng. Như trên, trong mạn đà la hiện ra điềm lành, sau đó y pháp khiến đệ tử như trước vào trong mạn đà la, thọ tam muội tụng rằng:

Kim Cang Thủ cùng các Thánh Hiền
Tuỳ theo sức luôn luôn cung kính
Tự lợi lợi tha mọi việc thành
Ngày ngày thường dâng các cúng dường.

Lại cho thọ Đại minh:

-Úm ha na phạ nhựt ra bố nhạ ca lị dã nhi ni nhi ni. Um ha na phạ nhựt ra bố nhạ ca mam.

Thọ Đại minh xong, khiến đệ tử bỏ khăn che mặt, dạy bảo làm các pháp cúng dường.

Đây là Kim Cang Xảo Nghiệp mạn đà la.

Lại nói các pháp thành tựu. Hành giả y theo pháp, trước Bổn tôn tượng tuỳ lực dâng hiến các món cúng dường Bổn tôn và hết thảy Như Lai, Hành giả làm Kim Cang thí vũ, làm pháp cúng dường bí mật, trì tụng một năm, công hạnh thành rồi, liền cũng như Bồ Tát Kim Cang Xảo nghiệp không khác, lại được hết thảy các Như Lai ban cho xảo nghiệp thành tựu.

Như trên đã nói, dầu chưa được thành tựu, nếu y Bổn bộ Đại minh tụng một biến, tất cả mọi việc cũng mau hay thành tựu. Đây là vô thượng hết thảy yết ma tam muội nghi quĩ.

Khi bấy giờ Bồ tát ma ha tát Kim Cang Hộ bạch Bồ tát ma ha tát Kim Cang Thủ rằng: “ Ta nay trong Đại nghi quĩ của ông cũng nói pháp ủng hộ. Nếu người ở trong Kim Cang bộ mà tu pháp này liền được ẩn thân, các ác ma không dám lại làm bức não, liền nói Đại minh rằng:

-Úm ma ha phạ nhựt ra ca phạ tả phạ nhựt rị cô rô tát lị vam phạ nhựt ra khiếm.

Lại nói Nghi quĩ mạn đà la. Y pháp vẽ ngoại mạn đà la, trong vẽ bốn phương Mạn đà la, xung quanh vẽ Kim Cang giáp mạo chiếu hiện ánh sáng. Nơi giữa an trí Bồ tát Kim Cang Hộ, bốn phía an bốn đại Bồ tát, một là Kim Cang Đảnh, hai là Kim Cang Hào Tướng, ba là Kim Cang pháp, bốn là Kim Cang quyền. An bố mạn đà la xong, A Xà Lê kết Kim Cang giáp mạo ấn vào mạn đà la, đầu sát đất đảnh lễ Hiền thánh, hai ngón trỏ hơi co như câu thành Kim Cang giáp mạo triệu thỉnh ấn. Tụng thỉnh Đại minh.

-Úm tát lị phạ đát la đà đô đa ri nga đa tát lị phạ tát đoả lao xoa noã tì du nĩnh đa ma ha mạt ra phạ nhựt ra ca phạ tả dã hệ tát lị phạ đát tha nga đa lao xoa ca thi đát ra ma dã hê ma ha phạ nhựt ra đà ra tam ma duệ na lao xoa lao xoa mam nễ sam phạ nhựt ra lao xoa hồng nịch.

Tụng Đại minh xong, Bổn tôn lai giáng tuỳ theo phước đức tức được hết thảy thân mạng kiến cố như Kim Cang, sau y pháp bảo đệ tử kết Kim Cang giáp mạo ấn, cầm Diệu hoa vào mạn đà la, cho thọ tam muội tụng rằng:

Tự tại trong hai loại oán thân
Là lòng xót thương và bình đẳng

Đây là pháp ủng hộ là trên hết Luôn luôn thường làm việc ủng hộ.

Lại cho thọ Đại minh.

-Úm tát lị phạ đát ra tát dã.

Tho Đại minh xong, bảo đệ tử bỏ khăn che mặt lại ban cho Kim Cang bị giáp hộ than. Đại minh rằng:

-Úm bộ lâm.

Đại minh nầy ở trong tam giới hay làm các pháp ủng hộ và kính ái. Ở trong các mạn đà la đều dùng giáp mạo Đại minh để cúng dường.

Lại nói pháp thành tựu. Hành giả y pháp trì tụng giáp mạo Đại minh mãn trăm ngàn biến, liền ở trong đời nầy được kiên cố không già không chết.

Như trên, dầu chưa được thành tựu, nếu hay ở trong bổn bộ Đại minh tụng một biến, người nầy thường làm pháp ủng hộ, dùng Kim Cang tam nghiệp để kết giới, kết mạn đà la giới được hết thảy giáp mạo pháp tối thượng.

Đây là hết thảy nghi quĩ ủng hộ tối thượng.

Khi ấy Bồ tát Hàng chư ma dùng hết thảy Như Lai phương tiện nhiếp hoá pháp Kim Cang Dạ xoa, nói với Bồ tát ma ha tát Kim Cang Thủ rằng: “ Ta nay ở trong Đại nghi quĩ nầy cũng nói pháp điều phục tối thắng; nếu có người tu pháp nầy hay điều phục các ác ma; hay làm mau chóng thành tựu các pháp điều phục; liền nói Đại minh rằng:

Úm phạ nhựt ra dạ xoa phạ nhựt xa năng sắc tra ra yết ra ma nhập phạ lị đa tì sa noã để nở nại vam yết ra bà khất nễ tắc kiện đà tán nễ lao nhập phạ la ma ra cô ra phạ đát ra hê tì du hồng phạ nhựt ra hắc hắc hắc hắc.

Lại nói mạn đà la nghi quĩ. Y pháp vẽ ngoại mạn đà la, bốn bên vẽ Kim Cang chuỳ xung quanh lửa cháy, ở trong vẽ Nhật luân mạn đà la. Ở giữa an Bồ tát Kim Cang Nha tay phải cầm bánh xe ném Kim Cang chùy rực lửa, tay trái đứng thẳng ngón trỏ làm ấn kỳ khắc, đầy đủ các sắc tướng trang nghiêm như bổn pháp đã nói. An bố mạn đà la xong , Kim Cang A Xà Lê dùng da cọp làm áo, búi tóc dựng đứng, hai tay kết Kim Cang Nha ấn làm tướng rất hung dữ như muốn đánh đập, lại kết Đại tiểu ấn vào mạn đà la, xong làm tướng hiểu biết đảnh lễ Hiền thánh, dùng hai tay ngón trỏ như câu thành ấn thỉnh triệu Tụng Đại minh rằng:

-Úm tát lị phạ đát tha nga đa ma ha ca rô nỗ bá dã cốt rô đà phạ nhựt ra dược xoa hác hác hác hác duệ na tát để na sân đa phiến đế tì dược tát lị phạ đát tha nga đa rô tì tì dược tát lị phạ tát đoả vĩ na dã na lị tha đát võng a để lao nại ra thất tán nổ bạt dã nhạ ca tam bộ đa tất dế na tát để na dã hê y hê phạ nhựt ra dược xoa y hê phạ nhựt ra tán noã y hê phạ nhựt ra lao xoa sa y hê ma ha phạ nhựt ra đà ra nạp sắc tra tát da mẫu lật đế y hê duệ hê đát ra tát dã ha na nại ha bát tả vỉ na duệ bát ra để sắc sá dã tát lị phạ nạp sắc sá hồng hệ hệ hệ tì du.

Tụng Đại minh nầy xong, Bổn tôn lai giáng ban cho thành tựu. A xà lê rất là sợ sệt, sau đó trong thân, lông tóc dựng đứng cũng như các Chấp Kim Cang không khác. Sau đó bảo đệ tử kết Kim Cang Dạ Xoa ấn cầm hoa tốt vào mạn đà la, vào xong cho thọ tụng tam muội rằng:

Thường luôn giữ gìn lời Phật dạy
Cứu hộ chúng sanh y như vậy
Luôn luôn cảnh giác chư hữu tình
Thanh tịnh hết thảy các ma cảnh
Lại cho thọ Đại minh rằng:

– Úm phạ nhựt ra dược xoa tì sa dã tì du.

Thọ Đại minh xong, bảo đệ tử bỏ khăn che mặt cầm hoa kết Đại tiếu đảnh lễ Hiền thánh, sau kết Kim cang Lợi nha ấn để cúng dường.

Đây là Nhiếp Phục các ác mạn đà la.

Lại nói pháp thành tựu: Hành giả y theo pháp, trước tượng Bồ tát Kim cang Thủ như trước kết ấn trì tụng Đại minh một lạc xoa, đầy đủ túc số rồi liền thành Bồ tát Kim cang Thủ hay điều phục các ác.

Như trên đã nói, dầu chưa được thành tựu, nơi Bổn bộ đại minh trì tụng một biến cũng hay cảnh giác điều phục các kẻ theo tà giáo, lại hay khiến A phệ xá, lại hay khiến xoay chuyển múa nhảy phát ra các lời nói, lại cũng hay khiến quỉ mị dựa được xa lìa, cũng hay làm ra các bệnh v.v … làm các việc ác hoặc làm ngưng nghỉ, cũng hay chấm dứt các tà ác phải sanh sợ sệt. Ở trong các ma oán và các ác hữu tình hoặc khiến phải sanh sợ sệt hoặc dùng ấn pháp giữ nhiếp, hoặc câu triệu hoặc cột hoặc trói hoặc xua đuổi, điều phục, thương yêu, vui vẻ cho đến điều phục khắp các giới, hết thảy sự nghiệp đều thành tựu.

Đây là Kim cang hỉ Huệ đại nghi quĩ.

Bấy giờ hết thảy Bồ tát ma ha tát Như Lai Kim Cang Quyền, bạch Bồ tát ma ha tát Kim cang thủ rằng: “ Nay ta ở trong Đại nghi quĩ của ông cũng muốn ban cho các ấn pháp. Nếu có người tu pháp nầy không lâu liền được các pháp môn tối thượng, được thân kiên cố như Kim cang, liền nói Đại minh rằng;

– Úm ma ha tô kha phạ nhựt ra tam ma duệ nịch hồng vảm hô.

Lại nói mạn đà la nghi quĩ. Như Đại mạn đà la, nên vẽ ngoại mạn đà la, ở giữa an trí Bồ tát Kim cang quyền, trong phía trong xung quanh mạn đà la vẻ các Đại sỉ mỗi vị đều cầm cờ xí, lửa cháy rực rỡ. An bố mạn đà la xong, A Xà lê và đệ tử đều dùng Kim Cang tam muội quyền làm ấn khế như trong các nghi quĩ đã nói tuỳ sức cúng dường.

Đây là Nhất thiết ấn mạn đà la.

Lại nói pháp thành tựu. Hành giả y pháp trước Bổn tôn kết Kim cang Tam muội quyền ấn trì tụng Bổn bộ Đại minh trăm ngàn biến, xong lại kết ấn trên để triệu thỉnh tức được hết thảy Như Lai, cùng các Đại sĩ giáng lâm. Hành giả thấy được Chư Như Lai, người khác cũng có thể thấy như vậy. Công hạnh xong rồi tự thân ngay trong đời nầy thành Bồ tát Kim cang Thủ thành tựu Kim cang Tam nghiệp, được thân kiên cố.

Như trên đã nói, dầu chưa được thành tựu Bồ tát như Kim cang Thủ đã nói, nếu y nơi bổn bộ Đại minh trì tụng một lạc xoa và vào trong mạn đà la, cũng hay thành hết thảy các việc, lại được Bất

Không Vô Năng Thắng hết thảy đều thành tựu.

Lại nói tụng rằng:

Bồ tát Kim cang đại vô uý
Đầy đủ các pháp lạc như vậy
Ở trong hết thảy các Như Lai
Ở khắp mọi nơi làm chúa tể
Nếu cầu thành tựu hoặc cúng dường
Một lần xưng Bồ tát Kim Cang
Cũng đồng xưng niệm các Đức Phật
Nếu người được đại nghi quĩ này
Như được pháp bí mật chân thật
Người này tức thành chấp Kim cang
Các hạnh thành tựu như chư Phật.

Đây là Nhất thiết Như Lai Bất không tam muội Đại nghi qui.

Bấy giờ Bồ tát ma ha tát Kim cang Thủ nghe tất cả chư Bồ tát nói hết thảy Như Lai Bất không Vô năng thắng Tam muội Hàng phục Đại lạc pháp môn xong, lại nói tụng rằng.

Bồ tát tối thắng sức khó bì
Thường trú ở trong cõi luân hồi
Không vào niết bàn, làm các việc
Lợi ích quần sanh không mỏi mệt
Ưa thích các việc làm lợi lạc
Hư không vô tánh và vô biên
Ở trong luân hồi cũng như vậy
Phát tâm dõng mãnh lợi chúng sanh
Nguyện lực Bồ tát hay thanh tịnh
Trong cõi chư Thiên các Thiên tử
Thường sanh tham ái và giải đải
Khiến trừ các khởi của tham ái
Hết thảy đếu chuyển thành thanh tịnh
Nghi quĩ chơn thật ta ban cho
Bí mật đại lạc hay thành tựu
Gốc rễ vô tánh là cửa đầu
Trong các nghi quĩ thường nói trước
Nên biết từ lâu ở các đời
Nghi quĩ đầu tiên là Đại lạc
Như vậy xưa nay các Hiền thánh
Là ta, Bồ tát Kim cang vậy.
Do đây sanh hết thảy chúng sanh
Trong các thế giới lúc khởi đầu
Phát lời tán thán Kim Cang ta
Sau đó là chủ của thế gian
Ta có đầy đủ tính diệu lạc
Tất cả chúng sanh do đây sanh
Chúng sanh đó vừa sanh ra
Xa lìa hết thảy các đắm nhiễm
Hiểu được pháp sanh kia được rồi
Hoặc sanh hoặc diệt đều xa lìa
Quán khắp thế gian đều thanh tịnh
Cũng như hư không, không ngã tướng
Không tướng chúng sanh, không kẻ độ
Không cầu quả Phật, vô sở chứng
Làm được các việc tịch tịnh vậy
Liền khỏi thương xót các chúng sanh
Sau vì lợi ích của thế gian
Thường quán vô tánh tâm tịch nhiên
Nếu không lợi lạc các chúng sanh
Vì kẻ tham nhơn đọa địa ngục
Mười phương trong hết thảy thế giới
Hiện nay hết thảy các Như Lai
Ta nói câu Đại minh bí mật
Cảnh giác chư Phật đều vân tập.

Đại Minh rằng :

– Úm ma ha tô kha phạ nhựt ra tát đoả nịch hồng vãm hô, tô đa ra tát đát vãm.

Trong khi nói câu đại minh nầy
Hết thảy đều được pháp diệu lạc
Thanh tịnh các dục thành tựu xong
Trong khắp thế gian được đại lạc
Ta dùng gia trì của chư Phật.
Từ Phật tối thượng hóa sanh ra
Do Phật gia trì các nguyện lực.
Từ đó ta được phần pháp thân
Chư Phật có các pháp đại ái
Chư Phật cũng có pháp đại lạc
Tức là tánh chư Phật Phổ Hiền
Nên nói đầu tiên là Hiền kiếp
Ở trong Hiền kiếp mà sanh ra.
Có danh hiệu Phật Câu lưu Tôn
Ta nơi Phật kia được truyền thọ.
Bí mật pháp nghi nay nói ra
Tên gọi là đại tam muội da
Tức hiện chư Phật Đại cao thắng
Lý chân thật của tam muội nầy
Ban cho Pháp Đại lạc Kim cang

Khi đó Bồ tát Kim cCng Thủ muốn hết thảy chư Phật, Bồ tát và các chúng trong hội hiện ra tướng bên ngoài. Tay trái kết Kim cang quyền, tay phải ném Tối sơ Diệu lạc Đại Kim cang chuỳ, uy thế mạnh mẽ, miệng mỉm cười lại nói Đại tam muội chân thật Đại minh rằng:

– Úm ma ha tô kha phạ nhựt ra tát đoả nịch hồng vãm hô tô đa ra tát đát vãm.

Khi nói Đại minh nầy, tâm chư Phật thảy đều rung động, dùng Ly tham Kim cang luân đập nát hết thảy ngoại đạo tà giáo.

Khi đó Đế Thích Thiên chủ và các chư Thiên sanh tâm vui vẻ, chắp tay đảnh lễ Bồ tát Kim Cang Thủ nói lời khen ngợi rằng: “Sung sướng thay! Thật ít có Cát Tường Thắng tôn, vui vẻ, sung sướng thanh tịnh ở trong Phật pháp Đại sĩ Tối Thượng.”

PHẬT NÓI KINH BÍ MẬT TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG
QUYỀN THỨ BA (Hết)

PHẬT NÓI KINH BÍ MẬT TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG

QUYỂN THỨ TƯ

Hán dịch: Truyền Pháp Đại Sư THI HỘ phụng chiếu dịch
Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ

Bấy giờ Bồ tát Ma ha tát Kim Cang Thủ lại nói Diệu Lạc Kim cang bí mật mạn đà la rằng:

Phần tướng trong ngoài mạn đà la
Đều y pháp đại mạn đà la
Ở giữa y pháp an bổn tôn.
Tức là Kim cang tát đỏa tượng.
Dùng các thứ Kim mà làm tượng
Hoặc đắp hoặc vẻ tùy ý làm.
Dung mạo đầy đặn ngồi kiết già
Cầm chày Kim cang giơ lên cao.
Mặt mày vui vẻ thân màu trắng
Quanh thân hào quang như lửa cháy
Đầu đội mão Phật dùng trang nghiêm
Đeo các anh lạc để trang sức
Trước mặt Bồ tát và hai bên
Y pháp họa vẽ tám đại sĩ.
Vàng, đỏ, trắng, đen tùy theo phương
Các vị đều cầm các cờ xí Phía trước
Kim cang tôn Ý Sanh
Mạnh mẽ cầm khí tượng Kim cang.
Bên phải an Chỉ Lị Chỉ La.
Mặt mày vui vẻ rất dễ mến
Phía sau an niệm Kim cang tôn
Đứng thẳng tay cầm Tiên tràng phan
Bên trái an Kim cang Dục tự tại
Hiện tướng Kim cang dáng giơ cao.
Bốn góc an để bốn Bồ tát.
Các thứ cúng dường Hương, Hoa, đăng,
Góc ngoài an vị, sắc, thanh, hương,
Bốn cửa, câu, sách, toả, linh để.
Nễ du ha bán thường an trí
Cung, tên, cùng với các cờ xí
Phía ngoài lại để bốn hiền bình
Cắm cành Kim cang nước đầy tràn
Tạo lập đàn xong, người làm pháp
Đeo các tràng hoa thân ướp hương
Mặc áo màu đỏ thật sạch sẽ
Vào đàn nên kết Cao Cử ấn
Vào xong đảnh lễ khắp mười phương
Lại làm tướng Kim cang vui vẻ.
Tay trái giơ cao, phải như câu
Đọc thỉnh triệu ấn đại minh rằng:

– Úm ma ha tô kha phạ nhựt ra tát đoả dã hê thi yết vãm ma ha tam ma dã tát đoả ma miệu tam ma ra bát ra bà dạ bát ra bà dạ, tô đa ra tát đát vam tam ma phệ xá tát lị phạ ca dã phạ chỉ tức đa phạ nhựt lị tì du bà nga vam na na nhỉ nễ đà na tát đoả tát lị phạ tất đề nĩnh di bát ra dã nghị át đát ra mạn noa lê tam ma dã ma mạo bá ra dã y sa đát võng a khất rị sa dã, bát ra phệ xá ma duệ rị phạ, trì phạ phạ thi yết rô di muội mẫu nại ra bát nãi, nịch, hồng vãm, hô.

Nói đại minh xong, lại nói Kim Cang Căn bản Vô Tánh pháp môn tụng rằng.

Sau đó Bổn tôn đại Kim cang.
Dùng lý chân thật mà nói ra
Tuỳ lạc, dịêu lạc tức chơn thật
Các pháp tự tại đều thành tựu.

Sau đó A Xà lê khiến đệ tử y theo pháp tay phải kết Kim cang quyền để bên hông, tay trái cầm hoa vào mạn đà la, vào xong cho thọ Bí mật chơn thật tam muội tụng rằng. Chư Phật thường trú pháp diệu lạc

Là Kim cang Thủ Đại lạc môn.
Hết thảy đều từ đại lạc ra

Cần nên tôn kính như cha mẹ.
Lại cho thọ chơn ngôn rằng.
Úm tô ra đa phạ nhựt ra phấn tra.

Thọ Đại minh xong, lại nói rằng: “Nếu có người phạm vào Kim cang tam muội nầy ta dùng Bất Không minh chú mà tồi phục, khiến trong hết thảy đời đều tiêu hoại”. Nói như vậy xong, khiến đệ tử đảnh lễ Hiền Thánh, lại cho thọ Ngũ trí Kim cang chùy, sau đó cho thọ quán đảnh, liền tụng Kim cang quán đảnh đại minh.

– Úm phạ nhựt ra đề, bát để đoả ha tì tiên tả di ma ha, tô kha phạ nhựt ra đạt la hệ phạ nhựt ra na ma hô.

Khi làm pháp Quán đảnh tụng đại minh nầy và xưng tên kẻ kia nên gọi là Kim Cang Quán đảnh vì ở trong hết thảy mạn đà la được Đại lạc Cam lồ Kim cang thủy rải nơi tâm, đảnh nên gọi là Kim Cang Quán đảnh. Làm quán đảnh nầy thời hết thảy các thứ cúng dường bổn bộ, các pháp ấn vào đàn, các món hoa, hương v.v… đều như trong bổn pháp đã nói.

Lại nói tụng rằng:

Vào trong hết thảy các đạo tràng.
Sẽ được các quả báo tối thượng.
Đại sĩ nói ra cần lắng nghe.
Liền được pháp Kim Cang Đại lạc.

Quả báo tối thượng như là: được các pháp ẩn thân, không bị các ác ma lại quấy nhiễu, dầu tạo các tội nghiệp nặng cũng được thành tựu, huống là pháp đầy đủ mà không được thành tựu sao. Lại được tăng trưởng đầy đủ các trí huệ, các sự nghiệp. Những lời trên đều do Bồ tát Kim cang Thủ nói đều là chân thật. Lại người tu pháp nầy tùy lực, tùy sức, tùy lòng ưa muốn, các thứ ăn uống ngon ngọt, tràng, hoa, các loại âm nhạc v.v… đều được thọ dụng. Cần nên an trí, dâng hiến Bổn tôn, hoặc mình tự thọ dụng đều được tùy ý, không ngại. Vì đây lá Bồ tát Kim Cang Đại lạc pháp có tên là Kim Cang Đại lạc mạn đà la.

Lại nữa nay ta cần nói ra
Cuối cùng nên phụ trách thành tựu.
Hiện đời kẻ y pháp môn tu.
Hay được thành tựu pháp rốt ráo
Như vậy Bồ tát các Đại sĩ.
Ở trong luân hồi không đắm nhiễm
Làm lợi vô biên các chúng sanh.
Không vào Niết bàn, làm việc thịên
Muốn cầu thành tựu pháp bổn tôn
Nên trụ ở trong cảnh Diệu Lạc.
Các món cúng dường dâng hiến đủ
Làm đại câu triệu hội đủ đầy
Sau kết bí mật đại ấn khế
Ca ngân khúc Diệu Lạc Kim cang
Làm pháp trì tụng đầy đủ xong
Được Kim cang thủ thắng thành tựu
Như vậy hết thảy điều mong cầu
Thành tựu đầy đủ điều an lạc.
Sau thành Đại chấp Kim cang vương
Được rồi không già và không chết.
Khoảnh khắc được vào mạn đà la
Tụng đọc đại minh được đại lạc
Thành tựu hết thảy các mong cầu
Các pháp tối thượng đều thành tựu.

Đây gọi là Tối Thượng Bí Mật Đại Tam muội da chơn thật nghi quĩ.

Bấy giờ các Như Lai đầu tiên hội họp, thông đạt hết thảy các pháp, Mâu Ni Tôn dùng nghĩa bí mật hỏi Bồ tát ma ha Kim cang Thủ rằng:

Ông nói đầu tiên dùng lời ca
Những lời ca đó ra làm sao
Đại tam muội da lý chơn thật
Nay ông từ bi nên nói ra
Thế nào gọi là mạn đà la
Khi nào đắc các quả lợi lạc
Thế nào là Kim cang A xà lê
Làm ra hết thảy việc thành tựu.
Thế nào làm được chày Kim cang
Và làm các tướng của cờ xí
Thế nào nói ra các nghĩa ấn
Thế nào kết ấn và thành tựu.
Thế nào là cúng dường bí mật
Và các cúng dường pháp Kim cang.
Và nghĩa hương, hoa, đèn, hương xoa.
Trong đây các thứ nói rõ ràng
Thế nào thành tựu pháp Bổn tôn
Thế nào trì tụng cho đúng pháp.
Kẻ nào không được pháp thành tựu
Có phước, không phước ra làm sao.
Bí mật chơn thật pháp môn nầy
Tùy theo chổ hỏi ông nên nói.
Khiến người tu hành ngay thân nầy
Được đắc hết thảy các thành tựu.

Bấy giờ Bồ tát Ma ha tát Kim cang Thủ vì muốn trọn thành các nguyện tối thắng của Như Lai mà trả lời đầy đủ pháp môn bí mật.

* Gọi là đầu tiên lời ca hát
Là nghĩa đầu tiên được thương yêu.
Trong pháp tùy lực để trang sức
Là dùng chữ Hồng vịnh lời ca
Là tâm bí mật Kim cang thủ
Trước tiên đọc lên để xưng tán
Khiến hay thành tựu các sự việc.
Do đây được gọi là đại ái.
Dùng cho chơn thật mạn đà la
Kim cang,Hiền thánh thường vây quanh
An để Đại tôn Chấp Kim cang
Hết thảy diệu lạc đều viên mãn.
Rộng như trong Đại nghi quĩ nói

* Gọi là tam muội da chơn thật.
Những Đại Kim cang, Đại bồ tát
Đều gọi Bồ tát tên Kim cang
Đây là Tối thượng đại tam muội
Hết thảy chư Phật không vượt qua
Tức là căn bổn vô tánh pháp
Hay là tam muội chơn thật môn
Kim cang Đại lạc Phổ Hiền thân.
Ba cõi đều ngộ bổn Chơn giác

*Gọi là đầu tiên khí thế gian
Cũng là tâm hạnh của chúng sanh
Gìn giữ Kim cang tánh chơn thật
Hết thảy việc làm đều như vậy
Nếu không giải rõ lý chơn thật
Thì không đầy đủ tịnh tín tài
Khiến cho lâu thành các sở nguyện
Đầy đủ lòng tin mau thành tựu.

*Gọi là mạn đà la
Tuỳ nơi mà nói như nghi quĩ
Tuỳ theo nơi người và chổ tu
Đại tam muội da chơn thật vậy
Các vị Đại sĩ y phép vẽ
Chư Phật, Bồ tát thảy đầy đủ.
Đây gọi tên Đại mạn đà la.
Kẻ vào đầy đủ các phứơc báo
Sau đây tùy theo nói rõ ràng

* Gọi là Kim cang A Xà lê.
Đại mạn đà la nói đã xong.
Tâm mạn đà la là trên hết
Đầu tiên vào trong thắng đạo tràng
Trước tự hoán đảnh sau mới làm
Nếu như không có A Xà lê
Các pháp thành tựu cũng trọn vẹn
Cần phải đầy đủ tịnh tín tài
Đây là A Xà lê chánh hạnh
Bồ tát Kim cang đọc tâm minh
Đủ một lạc xoa được thành tựu
Tức là Đại thánh A Xà lê.
Hành giả đắc được pháp tối thượng.

* Gọi là Tối sơ Kim cang chùy.
Nên biết năm dục như mũi tên
Tức là ngũ trí Kim cang chùy.
Cần an lập Đại Trí Kim cang
Sinh ra viên thành đại lạc pháp
Năm trí Kim cang thành tựu lớn
Phát ra ánh sáng chói rực rỡ.
Hết thảy chư Phật chày Kim cang
Như trong ngũ trí Kim cang nói
Thân chày Kim cang có lửa rực rỡ
Xuất hiện Dạ xoa chúng phẫn nộ
Cùng các thánh Hiền và Bồ tát
Gọi là tối sơ Kim cang chùy.

* Gọi là giải thuyết ấn nghĩa
Nhờ thân ngộ được tâm Kim cang
Tức là thể đầu tiên bền chắc
Hình tượng hòa hợp cho đầy đủ
Đây gọi tên là bí mật ẩn.
Cũng như trong đời ấn của vua
Tất cả thảy đều không dám trái
Kim cang đại pháp ấn cũng vậy
Chư phật cũng đều không dám vượt
Nếu khi kết ấn bí mật nầy
Bồ tát Kim cang cùng thánh chúng
Đều ban cho pháp thành tựu lớn
Kẻ kia đầu phá pháp tam muội
Khi kết bí mật ấn pháp nầy
Liền đều nhiếp thọ được hết thảy
Dùng đây cúng dường cùng thánh hiền
Tức được trên hết trong tam giới
Ở nơi trong đời độ chúng sanh
Tuỳ ý mà nói pháp thành tựu.
Dùng sức phương tiện để nhiếp hóa
Hay thành hết thảy tất cả việc
Thành Phật vì lợi ích chúng sanh
Phát ra hết thảy mọi phươngtiện
Không dung Bồ đề là sở cầu
Nên biết ấn nghĩa cũng như vậy.

* Gọi là kết ấn
Mười ngón bền chắc để nơi tâm
Hai tay lại kết Kim cang phược
Đại minh một biến rồi mở ra
Đọc Kim Cang phược Đại minh rằng:

– Úm phạ nhựt ra mãn đà đát ra tra.

Ở trong các ấn dùng ấn nầy
Hay làm các việc đều viên mãn.
Ơ trong chơn thật pháp thành tựu
Dùng chữ Đát lãm để dẫn vào.

* Lại nói các bí mật ấn tướng.
Nếu muốn thành tựu bổn pháp nầy
Cần phải nên kết Đại ấn tướng
Kết rồi đọc chú một biến xong.
Sau mới tuỳ ý lần lượt kết.

Trong đây Đại Tam Muội Da Ấn và nghi quĩ lần lượt sẽ nói:

Bồ tát Kim cang ngồi kiết già
Hết thảy pháp thành tựu tương ứng
Trước co chân trái nơi đầu gối.
Sau lấy chân phải để lên trên
Bồ tát Kim Cang Hoán đảnh xong
Đầu đội mão chư Phật tối thắng
Hãy ngồi kết già như nghi quĩ
Sau có hào quang vây chung quanh
Tay phải như ném chày Kim cang
Tay trái dơ cao thế uy mãnh
Thành tựu thân, ngữ, tâm Kim Cang
Đây là tướng Bồ tát Kim Cang
Thành được Bồ tát Kim cang xong
Tức như chư Phật và Bồ tát
Được thành đầy đủ pháp tư tại.
Hết thảy việc làm đều viên mãn.
Lại đựơc thân, ngữ, tâm Kim cang.
Tùy theo hình tượng và phân lượng
Tuỳ theo cờ xí và ấn nghĩa
Thảy đều là tướng Bồ tát Kim cang
Nếu y bổn pháp kết đại ấn
Liền được thành tựu pháp tối thắng
Vì người cúng dường mà hiện thân
Tùy sự cúng dường mà qui ngưỡng.

Tam Muội Da Ấn:

Hai tay chắp lại mười ngón bằng nhau, gọi là Kim cang chưởng, sau đó mười ngón cột nhau gọi là Kim cang phược, tức là mười ngón đầu xoa nhau, ngón cái phải co vào lòng bàn tay, ngón cái trái dơ cao tức thành. Lại không xả ấn trên, hai ngón giữa co lại trong phược, hai ngón cái thẳng đứng như chùy Kim cang, đây là Diệu Lạc Kim Cang Ấn.

Lại không xả ấn trên, hai ngón giữa như câu làm tướng mạnh mẽ để nơi tìm gọi là Đại Lạc Kim cang ấn. Từ nơi ấn nầy sinh ra bốn ấn tức là Kim Cang Phược ở trên, hai ngón trỏ như câu, hai ngón giữa và hai ngón cái co trong lòng bàn tay, mặt các ngón đối nhau- là Bồ tát Kim Cang Nhãn ấn. Lại không xả ấn trên, hai ngón cái chạm nhau thành Bồ tát Kim Cang Chỉ Lệ Chỉ La Ấn. Lại không xả ấn trên, các ngón hướng vào bên trong hơi duỗi, đứng thẳng ngón trỏ thành Bồ tát Kim Cang Tràng Ấn. Lại không xả ấn trên, làm mạnh mẽ (gồng lên) an nơi t,ì thành Bồ tát Kim Cang Dục Tự Tại ấn.

-Lại nói chư Pháp ngữ ấn: Trước đọc chữ Hồng như ca hát, sau đọc pháp trí ấn minh.

– Hô hùm hạ ha

-Lại nói chư Yết ma ấn :

Hai tay Kim cang phược, hai ngón trỏ như câu, hai ngón vô danh co vào lòng bàn tay để nơi hai ngón cái, thành Đại tam muội quyền ấn. Kết ấn nầy xong, lại từ yết ma quyền Kim cang quyền sanh ra Bồ tát Kim cang cao cử ấn. Hai tay kết Kim cang quyền thế như đương bắn cung, lại đứng như tràng nhướng lên sau Kim cang quyền làm như chớp giật, đưa cao lên trên đỉnh đầu từ từ, làm tướng vui vẻ, lại dâng hiến các món cúng dường, lại làm Kim cang tộc vũ bí mật cúng dường, lại dùng tướng vui vẻ và mạnh mẽ xoay mạnh, sau đó ngước lên đảnh lễ Hiền thánh, ấn nầy gọi tên là Đại tam muội da đại ấn hay làm thành tựu hết thảy sự nghiệp.

Lại nói Hết thảy Như Lai tối thượng thân Kim cang giới đại tự tại ấn :

Trước ngồi thế vô úy, thân thể ngay thẳng sau dùng hai tay kết nhất thiết như lai phược: hai ngón trỏ như câu rồi từ từ mở ra, hai ngón trỏ như vòng tròn tức thành.

Lại nói Kim cang ấn:.

Từ hết thảy Kim cang sanh ra. Ngồi kết già, kết Kim cang phược hướng ngoại ( ngoại phược) như an lập tối sơ tam muội Kim cang chùy. Sau đó từ Bồ tát Kim cang và Kim cang phược sanh ra các ngón, dùng hai ngón trỏ như tướng Kim cang tức thành.

Lại tay phải nắm chặt như đang cầm kiếm, đây là Kim cang Thiện tai ấn. Lại đầu các ngón câu ngược nhau, đây là Bảo ấn. Lại không xả ấn trước, các ngón co vào trong, gọi là Kim Cang Hoả Diệm ấn. Lại không xả ấn trên, làm như chuyển thế vén y, làm Kim cang liên hoa chắp tay lại, các ngón nhập vào lòng bàn tay lại từ từ mở ra gọi là Luân ấn. Lại không xả ấn trên, ấn các ngón tay đây là Chỉ Luân ấn. Lại không xả ấn trên, kết Kim cang hợp chưởng đây là Xuất sanh ấn. Lại hai ngón trỏ như câu, đây là Trung Kim cang ấn. Lại hai ngón trỏ hướng vào trong vịn hai ngón cái, đây là Tam Muội Kim Cang Quyền ấn. Lại hai tay làm Kim cang quyền, y bổn pháp mà kết tên là Yết Ma Phược ấn.

Lại nói chư Bồ tát tâm ấn :

Tay phải kết Như Lai quyền, tay trái Phẫn nộ chi gọi là Bồ tát Kim cang Thủ ấn. Lại hai tay làm Kim cang phẫn nộ chỉ, hai ngón út như đao gọi là Kim cang Bảo ấn. Lại hai ngón trỏ hai ngón cái mở ra gọi là Hoán Đảnh ấn. Lại hai tay chắp lại thật chặt hai ngón út, hai ngón trỏ hơi mỡ như bốn cánh sen gọi là Đại Liên hoa ấn. Lại co hai ngón cái vào trong, gọi là Như Lai Quyền, đứng thẳng ngón trỏ gọi là Kim cang quyền, nếu dùng đầu chỉ như kiếm, như vòng gọi là Thiện Tai ấn, hoặc như hình bảo gọi là Hoả diệm xuất hiện ấn. Lại hai tay tác Kim cang quyền, ngón cái tay trái thẳng, tay phải như ba lá phướn gọi là Tam Phan ấn. Lại tay phải, ngón cái vịn móng ngón giữa tên là Tứ Phương Chuyển Luân ấn. Lại tay phải chận năm ngón tay trái tên là Sổ châu ấn. Lại hai tay múa men từ trên đầu xuống dưới xả, sau đó hai ngón trỏ để nơi giữa lòng bàn tay, các ngón khác hơi duỗi gọi là Thủ Tướng Võng ấn; lại hại tay nắm thành quyền, hai ngón trỏ như câu, hai ngón út vịn nhau hướng ra ngoài như xoay gọi là Lợi Nha ấn.

Lại nói Tâm ấn dùng trong các pháp yết ma. Hành nhơn khi kết các Tâm ấn trì tụng bổn bộ đại minh một biến được tương ưng cùng Bổn tôn, tùy sức mà cầu thành tựu. Các ấn như vậy, trong các nghi quĩ khi muốn cầu thành tựu, ngày ngày nên y pháp xử dụng tức được thành tựu tối thượng.

Lại nói ấn tướng thông dụng trong các giáo pháp.

Ở đây Thân Ấn có bốn loại: Một là phấn tấn, hại là câu triệu, ba là a phệ xá, bốn là bá đa na; nếu kết bốn ấn hay làm tất cả các pháp kinh ái, câu triệu, phá ác trong khoảng chốc lát liền được thành tựu.

Ngữ ấn có bốn thứ. Ấn pháp nầy có ấn minh là.

– Ac hồng hồng nịch

Ấn chú nầy hay làm các pháp a phệ xá và các pháp thành tựu.

* Tâm ấn cũng có bốn thứ.

Một là một tâm biến vào các thứ thân rộng làm các điều kính ái, hai là hay nhiếp tâm kẻ khác, ba là hay làm các việc nghĩa lợi, bốn là tiêu trừ các khổ, bồn ấn nầy hay làm bốn loại thành tựu.
Lại Kim Cang ấn cũng có bốn thứ, là Kim cang quyền, một đưa lên, hai đưa xuống, ba đánh, bốn nắm giữ. Trong bốn ấn nầy hay làm các việc đưa cao lên, làm chìm xuống, phá hoại, bẻ gảy đập nát các việc.

Quán thị ấn cũng có bốn thứ. Một là vui cười, mở nhìn như Kim cang, hai là lay động chốc lát có ánh sáng, ba là nhăn mày trợn mắt hung dữ mà ngó, bốn là hai mắt đủng tròng. Bốn ấn nầy hay trừ hết thảy các bệnh rét bệnh độc, các khổ v.v…

Lại nữa trong các ấn, nếu kết đại ấn hay thành tựu các việc tối thượng, các đại ấn là Bồ tát Kim cang Thủ đại ấn. Chư Như Lai Kim cang hàng phục đại ấn, Bồ tát Quán tự Tại đại ấn, Bồ tát Hư không tạng đại ấn. Các đại ấn nầy cũng gọi là Tam Muội Da ấn.

Ở đây Bồ tát Kim Cang Thủ tam muội da ấn như đã nói rõ trong Bổn pháp.

Lại nữa, hai tay kết Kim Cang quyền, trước dung tay trái hướng ra ngoài, đứng thẳng ngón trỏ. Quyền tay phải hướng vào tron, an nơi tim đây là Nhất thiết Như Lai tam muội da ấn.

Lại cánh tay phải co lại như cái vòng, tay trái ngón trỏ đứng thẳng làm kỳ khắc tướng, đây là Kim cang hàng phục tam muội da ấn.

Lại hai tay chắp lại thật chặt, hai ngón út hai ngón cái hơi mở như bốn cánh sen, đây là Liên Hoa bộ Bồ tát Quán tự Tại tam muội da ấn.

Lại hai tay kết Kim cang phược, hai ngón cái, hai ngón trỏ hướng xuống dưới như mở bốn cửa, từ trong tâm tam muội khởi trụ nơi Quán đảnh môn, đây là Bồ tát Hư Không Tạng Tam muội da ấn. Có pháp trì Ấn minh là:

– Hồng, a, hồng, hật rị, đát lam.

Yết Ma Tam Muội Da ấn, y bổn pháp mà kết.

Lại nói Tâm Ấn của chư Bồ tát yết ma quyền. Trong đây là Bồ tát Kim cang Thủ yết ma quyền tức là Kim cang quyền. Trong Như Lai bộ là Nhất thiết Như Lai yết ma quyền. Là Kim cang quyền, co ngón cái lại gọi là Như Lai quyền. Trong Kim cang bộ đứng thẳng ngón trỏ làm tướng kỳ khắc gọi là Kim cang quyền. Trong Liên Hoa bộ, dùng ngón cái vịn móng ngón giữa gọi là Liên Hoa quyền. Trong Bảo bộ gọi là Bảo quyền như Đại bảo tam muội quyền và Kim cang bảo quyền. Y pháp kết xong, ngoài ra các pháp, y trong nghi quĩ mà kết.

* Gọi là Ấn thành tựu
Người tu ngày ngày mỗi sáng sớm
Nên kết đại ấn cầu thành tựu.
Bổn tôn căn bản tâm đại minh.
Y pháp trì tụng mãn trăm biến
Sau đó trì tụng tiểu tâm minh.
Hết thảy mọi việc y pháp làm
Sau đọc chữ Hồng như ca ngâm
Chốc lát liền được ấn thành tựu.

* Gọi là bí mật cúng đường.
Bí mật hát, múa cúng dường lớn
Thành tựu Bồ tát Kim cang vậy
Hoặc tăng, hoặc giảm nên tùy lúc
Chổ làm đều thành được đại lạc
Nên gọi Kim cang cúng dường vậy.
Như trong giáo pháp cũng đã nói.
Trên dưới xoay chuyển và chiêm ngưỡng
Hết thảy chúng sanh đều thành tựu.

*Gọi là Bổn tôn thành tựu.
Trong đời hết thảy loài chúng sanh
Như trong các thời cầu thành tựu
Nên y Bổn tôn pháp tương ưng
Vì sự lợi ích nên trì tụng.

*Gọi là trì tụng và pháp dạng.
Hành giả niệm tụng lưỡi không động
Môi cùng với răng phải khít nhau
Y theo pháp nghĩa trong giáo pháp
Dùng Kim cang ngữ mà trì tụng
Phát ra tiếng rền như trống vang
Tức là Phật bộ pháp trì tụng
Pháp trong Kim cang như sấm sét
Là tiếng vi diệu chúng Kim cang
Tam ma địa là tiếng Liên hoa
Như trong giáo pháp và nghi quĩ
Hết thảy bí mật lời ca hát
Tức là diệu lạc lời Kim Cang
Các bộ trì tụng đủ trăm biến
Trong pháp cầu triệu đọc hai mốt
Y pháp tối thượng kinh đã dạy
Không nên giải đãi thường tụng trì

* Gọi là người không được thành tựu.
Như ta Bồ tát Kim cang Thủ
Hết thảy kính ái pháp Đại lạc
Từ đây sanh ra hết thảy pháp
Kẻ không thanh tịnh không thành tựu.

* Gọi là kẻ ít phước được thành tựu
Các mạn đà la là tối thắng
Được vào nên y theo nghi quĩ
Giả sử ít phước tạo nghiệp nhiều
Ngay trong hiện đời được thành tựu

Đây gọi là Đại Tam Muội da Đại Giáo Vương, trong hết thảy các nghi quĩ là Tối thượng.

Bấy giờ Bồ Tát ma ha tát Kim Cang Thủ vâng giáo sắc của chư Phật bảo khắp hết các Phạm Vương, Đế Thích và các chư Thiên rằng: “Chư Thiên tử, các ông cũng nên ở trong nghi quĩ nầy hãy tự nói tâm minh, theo đó mà làm ngày đêm được thành tựu, rộng vì lợi ích hết thảy chúng sanh.” Nói lời nầy xong chư Thiên thảy đều vui vẽ nhảy múa xong, lòng cao hứng liền cùng nhiễu quanh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai và chư Như Lai xong, mỗi mỗi đều chắp tay cung kính đảnh lễ. Sau lại hướng về đảnh lễ nói nơi chân của Bồ tát Ma ha tát Kim Cang Thủ, và lần lượt nói Tâm minh.

* Đầu tiên Đế Thích Thiên chủ nói Tâm minh.

– Úm phạ nhựt ta mẫu sắc trì tát lị võng cô rô.

Tâm minh nầy của ta, nếu người tu hành y pháp tụng mãn một lạc xoa, người nầy liền được tối thượng đế võng thành tựu, hay cầu mưa ngưng mưa, hay trừ các sấm sét mưa đá, v.v… nơi các chỗ đấu chiến đều được thắng, cho đến các loại lúa thóc hạt giống khiến tăng trưởng nhiều.

Đây là nghi quĩ của Trời Đế Thích.

* Chủ Ta bà thế giới Đại Phạm Thiên vương nói tâm minh rằng:

– Úm bộ lị bộ phạ sa tát đa đốt tát vĩ đô lị phạ lị bà bà lị ngổ nhỉ phạ tả đề ma hê đề du, du na bát ra tổ na dạ đốt.

Tâm minh nầy của ta, nếu người tu hành y pháp tụng mãn một lạc xoa, người nầy hay làm các việc tiêu tai, tăng ích, kính ái, hàng phục, câu triệu các pháp, hết thảy sự nghiệp đều được đầy đủ, lại hay thành tựu các việc hộ ma.

Đây là Đại Phạm Thiên Vương nghi quĩ.

* Bấy giờ Na la Diên Thiên chủ nói tâm minh:

– Úm ma dã tát khất ra sa đạt dã lị võng, tát lị phạ nại ma na hồng.

Tâm minh nầy của ta, nếu có người y pháp trì tụng mãn một lạc xoa, người nầy hay làm các pháp đều phục, hay hiện các việc huyền hoá, hay vào cung A tu la, cho đến tụng tâm minh mãn một lạc xoa, tức ở trong thế gian được Đại tự tại,

Đây là Na La Diên Thiên nghi quĩ.

* Bấy giờ Đại Tư Tại Thiên chủ của hết thảy tam giới nói tâm minh:

– Úm đế lị tát lị phạ, tát lị phạ thương yết ra, ma hạ lao nại ra, tát lị võng ta dã hồng.

Tâm minh nầy của ta, nếu người tu hành y pháp trì tụng mãn trăm ngàn biến. Người nầy được thành tựu hết thảy các pháp trong thế gian. Nếu trong các loài mà tụng chu nầy liền hay câu triệu hoặc cột trói, hoặc khiến a phệ xá, hoặc khiến kính ái, hoặc kêu tới hoặc đuổi đi, hoặc khiến cử động, hoặc khiến nhảy múa hát ca, hoặc khiến phá tiêu tài vật, cho đến các vật thọ dụng thảy đều tùy ý thọ dụng. Ở trong các chúng mẫu quỉ là trên hết. Trong các Mạn đà la được làm A xà lê, hết thảy sự nghiệp đều tùy ý mà làm, cho đến công hạnh thành rồi thì các pháp tối thượng đều được thành tựu.

* Bấy giờ các chúng Thiên Tử trong ba mươi cõi trời lại nói tâm minh:

– Úm tát lị phạ ra để ra nga tất nĩnh hô.

Tâm minh nầy của ta. Nếu có người y pháp trì tụng mãn lạc xoa, liền được các Thiên nữ, A tu la nữ sanh lòng tín trọng, trong các Tất đề lị được tự tại sung sướng, lại được hết thảy mọi người thương yêu kính trọng, ở trong trời được tự tại.

* Bấy giờ các Chúng Thiên nữ nói tâm minh.

– Úm ra để vĩ ra sa tát lị phạ ca mẫu yết ra ma yết ra ma ra ma dã hổ hổ hổ hổ.

Tâm minh nầy của ta. Nếu người trì tụng y pháp tụng mãn một biến, người nầy liền được hết thảy A bát nga ra sanh đại kính trọng, thương yêu. Nếu hành nhơn muốn gì, kẻ kia liền đem lại cho các việc thành tựu. Nếu tụng mãn bốn năm, họ liền hiện thân ban cho các việc khoái lạc và các việc làm khác đều thành tựu.

Lại nói Tam Thập Thiên chư Phật Bồ tát hiện tập Đại mạn đà la. Nên biết đây là nghi qũi của thế gian. Các pháp thành tựu là Bất Không Thành Tựu Thắng pháp.

Mạn đà la có bốn hướng bốn cửa, nên y pháp mà phân chia hoạ vẽ. Các cây báu trang nghiêm xung quanh, treo các tràng phướn, lọng, báu. Lại dùng cây cõi trời trang nghiêm trong vườn trời Vĩ na la thọ v.v… Bên trong vẽ cung điện Đế Thích, giữa cung điện an trí Như Lai Thích Ca Mâu Ni có mười sáu Đại Bồ tát vây quanh; các phương vị y pháp an trí. Ngoại mạn đà là lần lượt an các chư Thiên. An bố mạn đà la xong, Kim cang A Xà lê y pháp kết ấn. Hai tay kết Kim cang quyền, hai ngón út, hai ngón cái kết nhau, từ từ đưa lên cao thành Kim cang Thủy ấn; sau đó cầm hoa thơm tốt vào mạn đà la y pháp rãi hoa, tụng Bổn bộ đại minh một biến tức hay câu triệu Bồ tát Kim Cang và hết thảy Thánh Hiền. Sau đó khiến đệ tử y pháp trước kết ấn, cầm hoa vào Mạn đà la vào xong rãi hoa dính vị nào, vị đó là Bổn tôn. Sau đó A Xà lê cho thọ tam muội tụng rằng:

Nhất thiết Phật, Pháp, Tăng, Tam bảo
Chấp Kim cang tôn cũng như vậy
Tùy sức thường hành tâm hiếu kính
Mọi việc mong cầu đều thành tựu.

Nói tụng xong, lại bảo rằng: Từ đây về sau tất cả mọi việc dều thành tựu.

Đây gọi là Tam thập Tam thiên hiện tập hội Đại mạn đà la.

Bấy giờ Bồ tát ma ha tát Kim Cang Thủ ở trước các Đức Như Lai nói Bí mật Tam Muội Đại Giáo vương pháp môn sâu mầu, rồi vì lợi ích chúng sanh mà nói tụng rằng:

Ta vì lợi ích của chúng sanh
Lại khiến hết thảy đều thành tựu
Nói ra bí mật Đại giáo vương
Gồm hết các pháp đại tam muội
Nếu như có người cầu thành tựu
Nên cần phải phát tâm thanh tịnh
Sẽ được Đại chấp Kim cang vương
Thường ở nơi đảnh mà ủng hộ.
Hành nhơn như cần các thọ dụng
Sẽ được gia hộ cho như ý.
Hết thảy các khổ đều tiêu trừ
Luôn luôn ủng hộ không tai nạn
Nói ra các việc thành tựu đây
Thay vì lợi ích đời vị lai.
Hoặc tay, hoặc lưỡi, hoặc trong mộng
Thường được Kim cang Thủ gia trì
Mọi việc sở cầu mau đầy đủ
Hành trì tam muội đại bí mật
Hết thảy chư Phật và Hiền thánh
Ban cho các pháp đều viên mãn.

Khi Kim Cang Thủ Bồ tát ma ha tát nói các pháp bí mật xong, hết thảy Như Lai đều khen rằng: “Lành thay! Lành thay!” Hết thảy các chúng trong đại hội thảy đều vui vẻ tin chịu vâng làm.

PHẬT NÓI KINH BÍ MẬT TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG
QUYỀN THỨ TƯ (Hết)