DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG THẤT PHẬT BỔN NGUYỆN CÔNG ĐỨC KINH NIỆM TỤNG NGHI QUỸ

KINH SỐ 925

Hán dịch: Tam Tạng Sa Môn SA LA BA phụng chiếu dịch THIỆN HỘ Tôn giả soạn
Việt dịch: Thích Quảng Trí

 

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.

Người tu nghi thức này, tắm rửa sạch sẽ, mặc áo quần mới sạch, ăn các món thanh tịnh, xa lìa các phiền não, tâm phải thanh tịnh suy nghĩ nhớ niệm công đức của Tam Bảo và công đức của Kinh, phát lòng tin trong sạch tu bốn món vô lượng, nếu tại gia thì phải thọ trì giữ gìn Tám giới; sáng ngày mùng Tám mỗi tháng y Pháp tạo lập Đàn tràng, sái tịnh, trưng bày các thứ trang nghiêm, tràng phan bảo cái, dùng các bột màu hoặc các loại hoa rải khắp, ở trong Đàn an trí Xá Lợi Phật tượng cùng các vị Hiền Thánh, tùy sức bày biện các món cúng dường. Trước mỗi tượng để 7 ngọn đèn, treo 7 phướng đủ màu cùng đốt các danh hương, hoa, đồ hương, thức ăn thơm ngon tốt đẹp, dùng các món kỹ nhạc, bình báu trong sạch, mọi thức đều tùy sức bày biện, thỉnh Tăng tụng các kinh Bát Nhã, Đại Phương Quảng, hoặc 1 thất 2 thất cho đến 7 thất, nghi thức tạo lập Đạo tràng. Dâng cúng tu trì như vậy xong. Nhóm đại chúng y trước sau mà tu, trước quán tánh Không, vì hữu tình tu Tứ Vô lượng quán, phát tâm Bồ đề, quán trong 10 phương tất cả Chư Phật Bồ Tát cũng đều như vậy, gia trì nhiếp thọ như thế này:

“Lực chân thật của Tam Bảo, lực gia trì nhiếp thọ của Chư Phật chư Đại Bồ Tát, hai loại tư lương đầy đủ của lực quả báo, lực thanh tịnh không thể nghĩ bàn của Pháp giới, Chư Phật Bồ Tát có thệ nguyện rộng lớn tạo thành quốc độ thanh tịnh y như Thất Phật Bổn Nguyện Công Đức Kinh nói, tập hội 10 phương tất cả Chư Phật, chư Đại Bồ Tát, Hộ Pháp Thánh chúng, cung diện Đạo tràng cùng tất cả các thứ cúng dường quốc độ trang nghiêm, xin nguyện chuyển thành giống như sự trang nghiêm nơi quốc độ của Phật Vô Lượng Thọ, tất cả công đức cũng không khác, cõi Phật bằng phẳng đều do 7 báu tạo thành, đầy đủ sự vui sướng, sạch sẽ không dơ, ánh sáng chiếu khắp, có mùi hương thơm của Chiên Đàn đốt, tán rải các hoa Trời, có ao báu dùng các thứ báu bao quanh, lại dùng các loại vàng, bạc, Trân châu rải nơi đáy, có các hoa Ưu Bát La, Câu Vật Đầu, Ba Đầu Ma … lại có các loại chim thú đủ màu hót ca các tiếng vi diệu làm vui lòng đại chúng, lại có các thứ ao đầy đủ nước tắm công đức sạch sẽ rất đáng ưa muốn, lại có các loại cây báu cõi Trời mỗi cây có đủ các thứ hoa trái, ở nơi mỗi cành treo các loại báu Lưu ly, Ma ni, chuông, mõ không đánh tự kêu phát ra các âm thanh nói các diệu Pháp. Như vậy đầy đủ các thứ nghiêm sức. Nơi điện thắng diệu cũng dùng 7 báu nghiêm sức, ánh sáng chiếu khắp 10 phương thế giới, 10 phương thế giới đều hiện ở trong. Tất cả các quốc độ đều thanh tịnh, siêu vượt thế gian. Đây đều do oai lực thanh tịnh căn lành của Như Lai mà có.

Như Lai dùng độ các Bồ Tát vô lượng chúng và các Thiên (Deva), Long (Nāga), Dạ Xoa (Yakṣa), Càn Thát Bà (Gandharva), A Tu La (Asura), Yết Nại Trà (Garuḍa), Khẩn Na La (Kiṃnara), Ma Hô Lạc Già (Mahoraga), Nhân (Manuṣya) và Phi Nhân (Amanuṣya) thường hưởng thọ các Pháp vị vui sướng khoái lạc lợi ích hữu tình, xa lìa các tạp nhiễm ưu, bi, khổ não không có việc ma.

Như Lai trang nghiêm thành quách cung điện dùng niệm Đại Bi thắng giải sanh ra. Do Xa Ma Tha (Śamatha:Chỉ), Tỳ Bà Xá Na (Vipaṣyana:Quán) nhập vào cửa giải thoát Không, Vô tướng, Vô nguyện, có vô lượng vô biên công đức, hoa vương trong cung điện báu, các toà Liên Hoa Sư tử Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương Như Lai, Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai, Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh ThànhTựu Như Lai, Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như Lai, Pháp Hải Lôi Âm Như Lai, Pháp Hải Thắng Sắt Du Hý Thần Thông Như Lai, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, Bổn Sư Thích Ca Như Lai và 10 phương thế giới tất cả Như Lai, chư Đại Bồ Tát chúng. Hộ Pháp Thánh chúng, mong các Thánh chúng nguyện lực thù thắng tùy theo quả báo nguyện được như pháp thành tựu tối thù thắng.

Lại ở trong, ngoài tùy các loại xuất ra các thứ thượng diệu tư cụ, đồ ăn uống, y phục, vòng xuyến, kỹ nhạc, các thứ tối diệu cúng dường như mây biển, như vậy tùy theo nguyện mà chuyển thành tất cả các thứ nghiêm sức, phổ biến đầy đủ các món cúng dường mây biển, cúi xin tùy ý được đầy đủ, nguyện cho các Thánh chúng cũng được như vậy, gia trì nhiếp thọ vui vẻ thọ dụng”. Nói như vậy 3 lần.

_Lại nói: “Sức chân thật của Tam Bảo, sức gia trì nhiếp thọ của Chư Phật chư Đại Bồ Tát, sức quả báo viên mãn của hai món tư lương, đức thanh tịnh không tư nghì của Pháp giới, cúi mong tất cả đều tùy ý thành tựu”. Nói 3 lần tức nhiếp thọ gia trì cúng dường xong.

_Lại thỉnh Thánh chúng, 2 gối sát đất chắp tay cầm hoa triệu thỉnh rằng: “Một lòng phụng thỉnh: Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương Như Lai, Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai, Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai, Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Vương Như Lai, Pháp Hải Lôi Âm Như Lai, Pháp Hải Thắng Sắt Du Hý Thần Thông Như Lai, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, Bổn Sư Thích Ca Như Lai, 10 phương ba đời tất cả Như Lai Ứng Cánh Đẳng

Giác, các Đại Bồ Tát, cúi xin thương xót, chư Thế Tôn đại từ đại bi vì lợi ích đời sau 500 năm khi Tượng Pháp chuyển, tất cả hữu tình bị nghiệp chướng ngăn che,các bệnh tật bức bách thường bị u, sầu, khổ não làm hại, các hữu tình tham đắm các khổ mà làm các việc ích lợi, vì muốn an lạc Trời người, y theo oai thần thù thắng vi diệu phương tiện rộng lớn của Chư Như Lai; nay chúng con vì muốn nương dựa, muốn hộ pháp, muốn thế lực kiền thành triệu thỉnh duy nguyện Thánh chúng giáng lâm Đạo tràng này, cúi xin nạp thọ.

Một lòng phụng thỉnh Đạo sư của chúng con Thích Ca Mâu Ni Phật vì lợi ích hữu tình tại Diêm Phù Đề thị hiện Niết Bàn. Xin nguyện Như Lai thần thông du hý tự tại lợi ích hữu tình, nguyện Thế Tôn đại từ đại bi nhớ nghĩ không bỏ lời nguyện, nay con muốn báo ân đức của chúng sanh, nay vì tất cả hữu tình làm chỗ nương dựa, làm pháp cứu hộ, làm thế lực kiền thành triệu thỉnh, cúi xin giáng lâm nơi Đàn xót thương nạp thọ.

Một lòng triệu thỉnh Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát, tất cả các Bồ Tát Thánh chúng đại từ đại bi nhớ lại khi trước đã nói công đức của 7 vị Phật bổn nguyện Kinh ở trước đại chúng, nói ra lời thệ vâng theo lời Phật giữ gìn kinh điển, Chư vị Bồ Tát, nay con vì tất cả hữu tình làm nơi nương tựa, làm pháp cứu hộ, muốn thế lực kiền thành triệu thỉnh, duy nguyện giáng lâm đạo tràng thọ lãnh sự cúng dường.

Một lòng phụng thỉnh xưa nay các vị gần gũi Như Lai, các vị dùng lời chân thật của Chư Thiên thừa giáo sắc của Phật thệ nguyện hộ Chánh Pháp và nguyện hộ trì bốn chúng cùng Kinh Bảy Phật Như Lai Bổn Nguyện, Đại PhạmThiên Vương, Đế Thích Thiên Chủ, Trì Quốc Thiên Vương, Tăng Trưởng Thiên Vương, Quảng Mục Thiên Vương, Đa Văn Thiên Vương … và các Hộ pháp Thánh chúng, nay con vì các hữu tình làm nơi nương tựa, làm pháp cứu hộ, muốn thế lực kiền thành triệu thỉnh, xin nguyện giáng lâm đạo tràng thọ nạp sự cúng dường.

Một lòng triệu thỉnh xưa nay ở nơi đại hội của Chư Phật, nơi trước đại chúng phát đại thệ nguyện: “Nếu có ai thọ trì, đọc tụng, cúng dường Kinh Thất Phật Như Lai Bổn Nguyện Công Đức, chúng con sẽ ủng hộ người đó khiến cho tất cả mọi điều cầu nguyện đều được đầy đủ”.

Các vị thệ nguyện hộ trì là:

 1. Cung Tỳ La Đại Tướng
 2. Phạt Chiết La Đại Tướng
 3. Mê Xí La Đại Tướng
 4. An Để La Đại Tướng
 5. Át Nễ la Đại Tướng
 6. San Để La Đại Tướng
 7. Nhơn Đà La Đại Tướng
 8. Ba Di La Đại Tướng
 9. Ma Hổ La Đại Tướng
 10. Chân Đạt La Đại Tướng
 11. Chiêu Đổ La Đại Tướng
 12. Tỳ Yết La Đại Tướng’

Các vị Đại Tướng nhớ lại lời thệ nguyện, nay con vì các hữu tình làm chỗ nương dựa, làm chỗ cứu hộ, làm thế lực kiền thành triệu thỉnh duy nguyện giáng lâm Đạo tràng thọ nạp các món cúng dường.”

Như vậy triệu thỉnh xong. Quán tưởng Thánh Chúng từ bổn quốc dùng sức thần thông nương hư không mà lại, nơi tòa Liên Hoa Sư Tử trong cung điện thắng diệu, an 8 vị Như Lai và Pháp Bảo, ở 2 bên an các Tòa của các vị Bồ Tát hoặc các vị tùy tùng của các Ngài. Phía trước an Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Cứu Thoát Bồ Tát, Kim Cang Thủ Bồ Tát, thỉnh giáo các vị nhớ bổn nguyện làm các việc lợi ích, bên tả an 12 vị Đại Tướng, bên hữu để Đại Phạm Thiên Vương, Đế Thích Thiên Chủ, 4 cửa để 4 Đại Thiên Vương, quán tưởng mọi thứ cúng dường đầy đủ suy nghĩ như phần trước.

_Lại dùng nước công đức… lễ bái bạch rằng:

“Nam mô quy y cúng dường thập phương hết thảy Thiện Thệ các đại Bồ Tát.

Nam mô quy y cúng dường Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương Phật, vô lượng bách thiên vạn ức Bồ Tát chúng.

Nam mô quy y cúng dường Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Phật vô lượng Bồ tát chúng.

Nam mô quy y cúng dường Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Phật vô lượng vạn ức bá thiên Bồ Tát chúng.

Nam mô quy y cúng dường Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Vương Phật vô lượng Bồ Tát Chúng.

Nam mô quy y cúng dường Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác Pháp Hải Lôi Âm Phật vô lượng Bồ tát chúng. Nam mô quy y cúng dường Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý ThầnThông Phật vô lượng Bồ tát chúng.

Nam mô quy y cúng dường Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Nhật Quang Biến Chiếu, Nguyệt Quang Biến Chiếu vô lượng Bồ tát chúng.

Nam mô quy y cúng dường Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ba vạn sáu ngàn Bồ tát chúng.

Nam mô quy y cúng dường Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Cứu Thoát Bồ Tát, Kim Cang Thủ Bồ Tát, các chúng Đại Bồ Tát.

Nam mô quy y cúng dường Đại Phạm Thiên Vương, Đế Thích Thiên Chủ, Tứ Đại Thiên Vương, Hộ Pháp Thánh Hiền chúng.

Nam mô quy y cúng dường Cung Tỳ La Đại Tướng thập nhị Dạ Xoa chúng.

_Lại phụng cúng rằng:

“Trước các Đại Thánh, nay con dùng diệu công đức thủy, Hương xoa, hương đốt, đèn sáng, đồ ăn uống, các món kỹ nhạc, tràng phan, bảo cái các món đầy đủ, cùng 10 phương cõi trời người ham thích các món tư cụ tốt nhất.

Lại dùng thần lực của Thần Chú, lực của tín nguyện gia trì khiến đồ cúng dường biến nhiều như mây biển, cũng như hạnh nguyện của Phổ Hiền hiện ra đầy đủ hư không các món cúng dường tối thắng. Con nay xin cúng dường đại thánh chúng.

Con vì từ vô thủy sanh ra từ trước đến nay tạo ra các tội nghiệp ác, cùng làm tất cả các việc không nên làm, các việc không lành. Như vậy tất cả các tội nghiệp, nay con đều xin sám hối.

Ba đời Chư Phật và các hữu tình có các căn lành con đều xin tùy hỷ,

Mười phương tất cả các Như Lai con xin ân cần thỉnh chuyển Đại Pháp Luân.

Tất cả Thế Đăng muốn vào cõi Niết Bàn, con xin ân cần thỉnh Ngài khoan nhập, ở đời dài lâu lợi lạc hữu tình.

Như vậy các Thế Tôn, các Thánh chúng tại đại hội xin thương xót con. Các Đức Thế Tôn đại từ đại bi vì lợi ích cho đời sau khi Tượng Pháp chuyển 500 năm, tất cả các hữu tình nghiệp chướng sâu dày, bị các bệnh tật áp bức, thường bị buồn khổ ưu sầu làm hại, vì các hữu tình chìm đắm nơi khổ hải mà làm các việc nghĩa lợi, vì muốn trời người được lợi ích an lạc, nên Thế Tôn Ứng Chánh Đẳng Giác Thất Phật Như Lai xưa nay đã từng dùng phương tiện Thiện Xảo phát đại tối thắng vi diệu Thượng nguyện gia trì nhiếp thọ.

Đức Đạo Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng con cũng như vậy nói các Kinh điển gia trì nhiếp thọ Mạn Thù Bồ Tát, Cứu Thoát Bồ Tát, Kim Cang Thủ Bồ Tát, tất cả các chúng Bồ Tát thành tựu chân thật. Đức Thế Tôn kia đã phát đầy đủ thệ nguyện rộng lớn cũng vì muốn đầy đủ các việc nghĩa lợi của Kinh này, thành tựu các Thánh, phụ thuộc lời Phật, gia trì nhiếp thọ Đại Phạm Thiên Vương, Đế Thích Thiên Chủ, Tứ Đại Thiên Vương, Thập nhị Dạ Xoa, các Thánh chúng, các Ưu Bà Tắc đã từng ở nơi đại hội ngày trước phát nguyện rộng lớn ủng hộ Kinh này và người thọ trì. Do đó hôm nay con cũng muốn được như các Ngài nói ra Nghi quỹ Bổn nguyện công đức này, tạo lập Đạo tràng, tập hội tất cả Chư Phật Bồ Tát Thánh chúng, trưng bày các món cúng dường đầy đủ, xưng dương Thánh hiệu và dâng các phẩm vật cúng dường trong Đạo tràng đến tất cả Thánh chúng. Cầu xin Thánh chúng gia bị thọ hưởng, nhớ lời thệ nguyện cho chúng con được đầy đủ, cho con và các hữu tình hiện tiền tìm được tất cả các việc công đức lợi ích như Kinh đã nói “ (đọc ba lần)

Sau lại nơi Thánh chúng cúng dường, phát nguyện, cầu xin. Đầu tiên xưng niệm danh hiệu của Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương Như Lai, thân thọ cúng dường. Cầu nguyện rằng:

Nam mô quy y cúng dường Bạc Già Phạm Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương Phật (7 lần)

Sau lại thân cúng dường. Đối nơi trước Chư Phật, chư Đại Bồ tát Thánh chúng, bạch rằng:

– Nếu người nghe được danh hiệu của Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương Như Lai chánh niệm tư duy xưng tụng Thánh hiệu cung kính cúng dường lễ bái 7 lần được sức oai thần cũng như Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương Như Lai phát thắng nguyện.

Xin cho chúng con và các hữu tình bị các bịnh khổ nơi thân, bị nóng, rét, trùng đạo, yểm mị, khởi thi quỷ … tất cả các sự sợ hãi làm não hại.

Xin cho chúng con từ nay cho đến chứng được Chánh Đẳng Bồ Đề tất cả tai nạn bịnh khổ thảy đều tiêu trừ, thảy đều tiêu trừ.

Lại xin cho chúng con và các hữu tình bị các bệnh đui, ngọng, câm, điếc, bạch lại, điên cuồng, các thứ bệnh khổ, từ nay cho đến Chánh Đẳng Bồ Đề, các căn đầy đủ, tất cả tật bệnh, nhân khổ xin tiêu trừ sạch.

Lại cho chúng con cùng các hữu tình vì bị ràng buộc bởi tham, sân, si tạo tội Vô Gián và làm các việc ác, phỉ báng Chánh Pháp, không tu việc lành nên bị đọa vào các Địa ngục Ác thú, bị nhiều bệnh khổ, xin cho chúng con có tất cả các tội Vô Gián và các nghiệp chướng thảy đều trừ sạch cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề không còn bị đọa lạc vào ba ác thú, thường hưởng các sự sung sướng thù thắng ở cõi trời người.

Lại xin cho chúng con và tất cả hữu tình tham đắm các khổ vì thiếu thốn các đồ ăn mặc, trang sức, giường nằm, tiền bạc, châu báu, hương hoa, kỹ nhạc, từ nay cho đến chứng được Chánh Đẳng Bồ Đề, tất cả các đồ ăn mặc, trang sức, giường nằm, tiền bạc, châu báu, hương hoa, kỹ nhạc, các món tư sanh đầy đủ giàu có.

Lại nguyện con và tất cả hữu tình, hoặc bị gông cùm xiềng xích cột trói, roi vọt đánh đập, bị các khổ não, từ nay cho đến chứng được Chánh Đẳng Bồ Đề, tất cả các khổ não trên đều được giải thoát, đều được tiêu trừ.

Lại nguyện con và các hữu tình tất cả mọi việc, không cứu, không nương, không bị các khổ bức bách, nơi các chỗ hiểm nạn, các thú ác, cọp, beo, sư tử, hổ lang, rắn rít, bọ cạp làm khổ nạn muốn ăn thịt, từ nay trở đi cho đến chứng được Chánh Đẳng Bồ Đề, tất cả mọi sự khủng bố đều được giải thoát, các loại ác trên đều sanh lòng Từ thường được an lạc.

Lại nguyện con và các hữu tình, nơi chỗ biện luận tranh cãi đấu tranh lẫn nhau sanh các loại buồn rầu, từ nay trở đi cho đến chứng được Chánh Đẳng Bồ Đề, nguyện đều giải thoát mọi khủng bố phiền não ở trên, nguyện đều tiêu trừ tất cả, đều khởi lòng Từ đối đãi với nhau.

Lại nguyện con và tất cả hữu tình vì cuộc sống mà vào nơi sông biển, bị các ác phong thổi thuyền bè trôi giạt không biết nơi về, sanh lòng sợ hãi vô cùng, từ nay trở đi cho đến chứng được Chánh Đẳng Bồ Đề, không có các sự sợ hãi mọi việc tùy tâm, đến nơi sung sướng thọ các điều vui sướng.

Lại nguyện cho con đến khi lâm chung được sanh về quốc độ của Đức Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương Như Lai Ưng Chánh Đẳng Giác, liên hoa hóa sanh ngồi nơi tòa báu Liên Hoa Sư tử, chứng được các môn Đà La Ni, Tam Ma Địa, các thứ công đức.

Lại ở nơi Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương Như Lai và 10 phương Chư Phật được nghe Diệu Pháp thừa sự cúng dường, mong Phật hoan hỷ trong khoảng chốc lát được đến các cõi Phật không bị ngăn ngại.

Nam mô quy y cúng dường Bạc Già Phạm Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Phật (7 lần)

Thứ đến thân cúng dường. Đối trước Chư Phật, chư Đại Bồ Tát và Thánh chúng. Nếu nghe được danh hiệu của Đức Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Phật, chánh niệm suy nghĩ xưng danh hiệu Ngài, cung kính cúng dường lễ lạy 7 lần, do sức oai thần như Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Phật, đã phát tối thắng vi diệu thượng nguyện. Nguyện cho chúng con và tất cả hữu tình vì các nghề làm lụng, buôn bán, cày cấy tham đắm các dục lạc khiến tâm bận rộn ưu phiền không tu các Pháp lành giải thoát, đọa lạc trong sanh tử không ra khỏi được, bị vô lượng vô biên các thứ Suy, Lão, Bệnh, Tử, Ưu, Bi, Khổ, Não.

Xin nguyện chúng con từ nay cho đến chứng được Chánh Đẳng Bồ Đề, quần áo, đồ ăn uống, các thứ tư sanh đều đầy đủ, vàng bạc các báu dư dật, các căn lành ngày càng thêm lớn, không xa lìa Tâm Bồ đề, các Khổ trong đường ác đều được giải thoát.

Lại nguyện con và các hữu tình, nếu vì nóng lạnh đói khát làm cho thân bị khổ não, từ nay cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề, các tội nghiệp của các đời trước đều được tiêu trừ, xa lìa các Khổ, thọ hưởng các điều vui sướng ở cõi trời người.

Lại nguyện con và tất cả hữu tình, nếu có thân nữ bị các thứ Khổ bức bách muốn được xa lìa sanh lòng nhàm chán, hoặc khi sanh đẻ bị các đau đớn, như vậy các loại khổ kia thảy đều tiêu trừ.

Lại nguyện đời sau cho đến khi chứng được Vô Thượng Bồ Đề thường làm thân nam.

Lại nguyện con và tất cả hữu tình, hoặc cha mẹ, anh em, chị em, vợ con quyến thuộc cùng bạn bè thân thiết đi vào các nơi nguy hiểm bị giặc cướp làm cho khổ sở. từ nay cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề, tất cả nơi hiểm nạn, giặc cướp làm khổ bức đều được giải thoát đều được tiêu trừ.

Lại nguyện con và tất cả hữu tình nơi chỗ tăm tối làm các sự nghiệp bị các quỷ thần làm phiền nhiễu sanh ra sợ hãi, xin nguyện cho chúng con từ nay cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề tất cả các ác Khổ nạn từ chỗ tối đến chỗ sáng các ác quỷ thần khởi tâm ý từ bi, phát đại tinh tấn thừa sự cúng dường. Lại nguyện con và tất cả hữu tình làm các việc ác không tin Tam Bảo, trí huệ yếu kém không tu các Pháp lành, căn, lực, giáo đạo, niệm định, tổng trì đều không tu tập, nguyện cho chúng con từ nay cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề trí huệ đầy đủ, tin sâu Tam Bảo, thảy đều tu học ba bảy phẩm Bồ đề phần.

Lại nguyện con cùng tất cả hữu tình, ham thích Tiểu Thừa, không ham ưa Vô Thượng Bồ Đề, chúng con xả bỏ Nhị Thừa, phát tâm Bồ đề nơi Vô Thượng giác không có thối chuyển.

Lại nguyện con và tất cả hữu tình, khi kiếp này diệt, Nam Thiên Bộ Châu lửa dục lẫy lừng nổi lên sanh đại lo rầu sợ sệt, do vì ác nghiệp thân trước mà thọ khổ não không chỗ nương dựa, xin nguyện chúng con từ nay cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề, tất cả các nỗi buồn khổ đều bị tiêu trừ hưởng sự mát mẻ.

Lại nguyện chúng con khi mạng chung sanh về cõi Phật Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương sanh nơi hoa sen, ở nơi các Tòa báu Liên Hoa Sư tử chứng được các môn Đà La Ni, các Tam Ma Địa, các thứ công đức, sau lại được nơi đạo sư Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai và 10 phương Như Lai được nghe Diệu Pháp thừa sự cúng dường, được Phật hoan hỷ, trong khoảng chốc lát được đến các quốc độ của Chư Phật không có ngăn ngại.

Nam mô quy y cúng dường Bạc Già Phạm Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Phật (7 lần)

Lại thân cúng dường. Nay đối trước Chư Phật, chư Đại Bồ Tát và chư Thánh chúng, nếu nghe được danh hiệu của Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai, suy nghĩ chân chánh xưng niệm danh hiệu, cung kính cúng dường lễ bái 7 lần, sức đại oai thần lực cũng như Đức Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai đã phát tối thắng vi diệu thượng nguyện. Nguyện cho con và tất cả hữu tình tạo các nghiệp giết hại, do ác nghiệp này phải chịu khổ nơi Địa ngục, nếu được làm người lại bị nhiều bệnh chết yểu, hoặc bị nước, lửa, đao, độc thương hại phải chịu khổ về sự chết, nguyện cho chúng con từ nay cho đến khi được Vô Thượng Bồ Đề, tất cả ác nghiệp đều được tiêu trừ, không bị bệnh tật, không bị hoạch tử, được sống lâu.

Lại nguyện cho con và các hữu tình làm các ác nghiệp dùng sức cướp đoạt, hoặc trộm tiền của đọa vào ác thú, dầu được làm người sanh vào nhà nghèo khổ ăn mặc thiếu thốn thọ các điều khổ, nguyện cho chúng con từ nay cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề, tất cả ác nghiệp đều được tiêu trừ, áo quần, đồ ăn uống không có thiếu thốn đều được no đủ.

Lại nguyện cho con và các hữu tình lăng bức lẫn nhau, sát hại lẫn nhau, từ nay trở đi cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề, tất cả khổ não đều được tiêu trừ, ai nấy đều khởi lòng từ xem nhau như cha mẹ.

Lại nguyện con và các hữu tình đối với các chúng sanh do Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi, tại gia xuất gia nam nữ 7 chúng hủy phạm các học xứ của Như Lai, tạo các nghiệp ác, phí uổng của tín thí, đọa vào Địa ngục thọ các báo khổ, xin cho chúng con từ nay trở đi cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề, tất cả nghiệp ác đều được tiêu trừ, đoạn các phiền não, giữ đúng giới luật, giữ gìn Thân, Khẩu, Ý không có thoái chuyển.

Đà La Ni rằng:

Đát điệt tha: Tất đế Tất đế Tô Tất đế, mục tạt ni mục khất xoa ni, mục đế tì mục đế a ma lệ tì ma lệ mang ca lệ lan nhạ yết rị tì ra na yết rị tì, tát rị phạ a lị tha tát đà ni, bàn ra ma rị a nhạ đế a thất nhạ đế tì đa bà di tô phạ rị ni, bát ra ha ma cù sắc bát ra a ma đổ sắc đệ đế, tát rị phạ a rị đề thuật tát rị phạ đà a bát ra đế ha đế, tạt đổ rô, sa sắc đế phổ đà cụ đê bà sắc đệ đế na ma tát lị phạ đát tha nga đa nẫm sa phạ ha.

 

Đức Thế Tôn Ứng Chánh Đẳng Giác Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu xưa ngồi nơi cội Bồ đề xem khắp chúng sanh vì Tham, Sân, Si bị các phiền não, bệnh tật bức bách, oan gia sai sử hoặc bị chết oan, lại vì nghiệp ác đọa vào Địa ngục bị các khổ não, vì muốn cứu các chúng sanh đó, vì trừ nghiệp chướng rốt ráo an trụ Vô Thượng Bồ Đề nói Thần chú này. Con nay thành tâm tụng trì, dùng sức nhiếp thọ của Thần chú, nguyện con và tất cả hữu tình chỗ có các tội lớn, năm tội Vô Gián và các nghiệp chướng đều được tiêu trừ, các chỗ cầu nguyện đều được đầy đủ, lúc lâm chung được thấy Thế Tôn được Ngài từ bi hộ niệm, được vãng sanh về quốc độ của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu nơi tòa báu Liên Hoa Sư tử , liên hoa hóa sanh, chứng được các môn Đà La Ni, Tam Ma Địa, các thứ công đức; lại ở nơi Đạo sư Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai và 10 phương Như Lai được nghe Diệu pháp thừa sự cúng dường, mong Phật hoan hỷ trong khoảng chốc lát được đến các cõi Phật không ngăn ngại.

Nam mô quy y cúng dường Bạc Già Phạm Ứng Chánh Đẳng Giác Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Vương Phật (7 lần)

Lại thân cúng dường. Nay đối trước Chư Phật, chư Đại Bồ Tát và chư Thánh chúng. Nếu được nghe danh hiệu của Phật Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Vương suy nghĩ chân chánh cung kính cúng dường lễ bái xưng niệm danh hiệu 7 lần được oai thần lực như Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Vương Như Lai đã phát đại thệ nguyện tối thắng vi diệu. Xin nguyện con và tất cả hữu tình thường bị các nỗi buồn khổ cột trói, từ nay trở đi cho đến chứng Vô Thượng Bồ Đề, tất cả mọi buồn rầu khổ não thảy đều tiêu trừ, lại nguyện không bị ái biệt ly khổ, sống lâu an ổn vui sướng.

Nguyện cho con và tất cả hữu tình tạo các nghiệp ác phải vào xứ Vô Gián hắc ám, ở trong Địa ngục lớn chịu các khổ não, xin cho chúng con được hào quang của Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Vương Phật chiếu đến, tất cả nghiệp chướng đều được tiêu trừ, cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề giải thoát các Khổ, được sanh cõi trời người thọ các điều vui sướng.

Lại nguyện con và các hữu tình tạo các nghiệp ác sát, đạo, tà dâm trong đời này bị khổ vì đao gậy, đời sau đọa vào ác thú, dầu được sanh làm người sanh vào nhà bần tiện, nhiều tật bệnh lại bị chết yểu, đồ ăn mặc thường bị thiếu thốn, thường bị các khổ nóng lạnh đói khát, thần sắc tối tăm quyến thuộc bà con không hiền lương, nguyện cho chúng con từ nay cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề tùy theo lời cầu, đồ ăn thức uống thảy đều đầy đủ, thân có ánh sáng như chư Thiên, quyến thuộc hiền lành.

Lại nguyện chúng con và các hữu tình bị loài Dạ Xoa các ác quỷ thần đoạt lấy tinh khí bị các bệnh và các khổ não, xin nguyện từ nay cho đến khi chứng được Vô Thượng Bồ Đề, các loại Dạ Xoa, các quỷ thần ác thảy đều bỏ chạy đều khởi lòng từ, tinh khí đoạt mất lại được như cũ, giải thoát tất cả bệnh khổ.

Lại nguyện chúng con đến lúc mạng chung được vãng sanh nơi quốc độ của Đức Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Vương Phật, nơi tòa báu Liên Hoa Sư tử, liên hoa hóa sanh chứng được các môn Đà La Ni, Tam Ma Địa, các thứ công đức; lại nơi Đạo sư Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Vương Như Lai và 10 phương Như Lai được nghe các Diệu pháp thừa sự cúng dường mong Phật hoan hỷ, ở trong chốc lát được đến các cõi Phật không có ngăn ngại.

Nam mô quy y cúng dường Bạc Già Phạm Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác Pháp Hải Lôi Âm Phật (7 lần)

Lại thân cúng dường. Nay đối trước Chư Phật, chư Đại Bồ Tát và chư Thánh chúng, được nghe danh hiệu của Pháp Hải Lôi Âm Phật, suy nghĩ chân chánh xưng tụng danh hiệu 7 lần cung kính cúng dường lễ bái được oai thần lực, như Pháp Hảai Lôi Âm Phật đã phát các lời nguyện vi diệu. Nguyện con và tất cả hữu tình nếu sanh vào các nhà tà kiến nơi Phật, Pháp, Tăng không sanh lòng tin trong sạch, xa lìa tâm Vô Thượng Bồ Đề, chúng con xin nguyện từ nay cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề, tất cả tà kiến vô minh ngày đêm đều được tiêu trừ, nơi Tam Bảo sanh lòng tin sâu chắc, không lui sụt tâm Vô Thượng Bồ đề.

Lại nguyện con và tất cả hữu tình sanh trong Địa ngục do gần bạn ác tạo các nghiệp ác, không tu các việc lành, chưa từng nghe qua tên Tam Bảo, sau khi chết đọa vào 3 đường ác, các chúng sanh đó nếu được nghe danh hiệu của Như Lai Pháp Hải Lôi Âm, lại nghe được Pháp văn Pháp Hải âm thanh, nguyện cho chúng con và tất cả chúng sanh từ nay cho đến chứng Vô Thượng Bồ Đề, tất cả nghiệp chướng đều tiêu trừ gặp Thiện tri thức, không đọa ác, không lìa bỏ tâm Bồ đề, nguyện cho con và tất cả hữu tình, y phục, ẩm thực, ngọa cụ, y dược, các món tư sanh đều bị thiếu thốn, do vì như vậy sanh lòng buồn khổ, vì cầu cho được mà tạo các nghiệp ác. Xin nguyện chúng con từ nay trở đi cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề, áo quần, đồ ăn uống, dồ nằm, thuốc thang, chỗ cần các đồ tư sanh tùy ý đều được không có thiều thốn.

Lại nguyện cho con và các hữu tình do các ác nghiệp đời trước kéo lại đòi hỏi không được lợi ích cung, tên, đao, gậy muốn làm hại nhau, nguyện cho con và tất cả chúng sanh cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề khiến các kẻ dùng đao, gậy mưu hại lẫn nhau đều khởi lòng từ không còn ganh ghét, xả bỏ ác niệm không còn nổi lên huống là giết hại, thờng làm việc hỷ xả, các thứ thọ dụng đều biết đủ không còn tham lam.

Lại nguyện cho con đến khi mạng chung được sanh về quốc độ của Phật Pháp Hải Lôi Âm, nơi tòa Liên Hoa Sư tử liên hoa hóa sanh chứng được các môn Đà La Ni, Tam Ma Địa và các công đức; lại ở nơi Đạo sư Pháp Hải Lôi Âm Như Lai cùng 10 phương Như Lai được nghe Diệu Pháp, thừa sự cúng dường mong Phật hoan hỷ, trong khoảng chốc lát được đến các cõi Phật không có ngăn ngại.

 

*********

_ Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai.

Nam mô quy y cúng dường Bạc Già Phạm Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai (7 lần)

Lại thân cúng dường. Nay đối trước Chư Phật, chư Đại Bồ tát, và chư Thánh chúng. Nếu nghe danh hiệu của Phật Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông, chân chánh suy nghĩ xưng niệm danh hiệu cung kính cúng dường lễ bái 7 lần thì được sức oai thần như Phật Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông đã phát các thệ nguyện tối thắng vi diệu rộng lớn. Nguyện cho con cùng tất cả hữu tình tạo các nghiệp ác, cày cấy trồng tỉa làm chết các sanh mạng, sau lại buôn bán dối gạt lừa đảo, can qua chiến trận thường hay giết hại lẫn nhau, nguyện cho chúng con từ nay cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề, tất cả mọi thứ cần dùng cho cuộc sống không cần lao cầu, tùy tâm đầy đủ.

Lại nguyện cho con và tất cả hữu tình, tạo ra các tội về 10 nghiệp ác, giết hại … do vì thế mà đọa vào Điạ ngục, nguyện cho chúng con từ nay cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề, nơi 10 nẻo lành đều được thành tựu, chẳng đọa vào nẻo ác.

Lại nguyện cho con và tất cả hữu tình lệ thuộc nơi người không được tự tại, hoặc cùm trói, giam giữ, đánh đập các thứ cực hình, nguyện cho chúng con từ nay cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề, tất cả các ách nạn cùm trói roi vọt đều được giải thoát, được oai đức tự tại đầy đủ.

Lại nguyện cho con và các hữu tình làm các nghiệp ác thọ mạng ngắn ngủi, không bị các thứ hoạch tử, khi lâm mạng được nghe danh hiệu của Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai, chánh niệm hiện tiền, giải thoát tất cả ách nạn, thường sanh trung quốc, hưởng mọi sự vui sướng, nguyện cho chúng con từ nay cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề, vĩnh viễn xa lìa các nạn, thường sanh nơi cõi trời người hưởng mọi điều vui sướng.

Lại nguyện cho đến lúc lâm chung được sanh về cõi Phật Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông , nơi tòa Liên Hoa Sư tử liên hoa hóa sanh, chứng được các môn Đà La Ni, Tam Ma Địa và các thứ công đức.

Lại ở nơi Đạo sư Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai và 10 phương Như Lai được nghe Diệu pháp, thừa sự cúng dường, mong Phật hoan hỷ, chỉ trong phút chốc được đến các cõi Phật không ngăn ngại.

Nam mô quy y cúng dường Bạc Già Phạm Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật (7 lần)

Lại thân cúng dường. Nay đối trước Chư Phật, chư Đại Bồ Tát, và chư Thánh chúng. Nếu được nghe danh hiệu của Phật Dược Sư Lưu Ly Quang, chân chánh suy nghĩ xưng niệm danh hiệu cung kính cúng dường lễ bái 7 lần thì được sức oai thần, như Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai đã phát các nguyện rộng lớn vi diệu. Nguyện cho chúng con và tất cả hữu tình có đầy đủ 32 tướng Trượng phu, 10 vẻ đẹp dùng trang nghiêm thân, ánh sáng chiếu khắp vô lượng vô biên thế giới như Phật không khác.

Lại nguyện cho con và tất cả hữu tình thân như Lưu ly trong ngoài sáng suốt, không có dơ bẩn, hào quang rộng lớn, công đức cao sâu, thân thường an ở trong lưới rực rỡ sáng hơn mặt trời mặt trăng.

Lại nguyện con và tất cả hữu từ nay cho đến chứng được Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề được như Phật Lưu Ly Quang Như Lai không khác, tất cả chúng sinh nơi tăm tối đều được khai hiểu thấy lẫn nhau, tùy ý muốn mà làm các việc.

Lại nguyện con và tất cả hữu tình được Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai dùng vô lượng trí huệ phương tiện khiến cho con và tất cả chúng sanh từ nay cho đến khi chứng được Vô Thượng Bồ Đề đều được vô tận các thứ cần dùng, không có ai phải chịu thiếu thốn.

Lại nguyện cho con và tất cả hữu tình làm các việc tà ác, xin cho chúng con từ nay cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề khiến được an trụ trong Đạo Bồ đề,nếu tu theo Thanh Văn Độc Giác Tiểu Thừa đều dùng Đại Thừa mà độ cho.

Lại nguyện cho con và các hữu tình ở trong Phật pháp tu hành phạm hạnh được đầy đủ không khuyết phạm, gìn giữ ba nghiệp không có sai phạm. Lại cho chúng con từ nay cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề nếu có bị hủy phạm được lại thanh tịnh không đọa ác thú.

Lại nguyện con và tất cả hữu tình các căn không đủ, xú, lậu, ngoan, ngu, câm điếc, khờ khạo … lác hủi điên cuồng, các thứ bệnh khổ bức não, , nguyện cho chúng con và tất cả chúng sanh từ nay cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề tất cả bệnh khổ đều được tiêu trừ, các căn đầy đủ, trí huệ trang nghiêm.

Lại nguyện cho con và tất cả hữu tình bị nghèo cùng khốn khổ không có chỗ dựa, không có chỗ nương nhờ, không thuốc thang, không thân thích, không nhà cửa, , nguyện cho con và tất cả hữu tình từ nay cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề, tật bệnh tiêu trừ, quyến thuộc đông đủ, các món cần dùng không có thiếu thốn, thân tâm an lạc.

Lại nguyện con và tất cả hữu tình vì làm thân nữ có trăm điều xấu ác bức não rất muốn xả bỏ, nguyện cho chúng con và tất cả hữu tình từ nay cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề tất cả đều được chuyển nữ thành nam, có đầy đủ tướng Trượng phu.

Lại nguyện cho con và tất cả hữu tình vì bị lưới ma và các ngoại đạo cột trói hoặc lạc vào rừng rậm ác kiến, xin nguyện cho con và tất cả hữu tình từ nay cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề đều được nhiếp thọ, xa lìa tà kiến, sanh được chánh kiến, từ từ tu được các hạnh Bồ Tát, mau chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề.

Lại nguyện cho con và tất cả hữu tình bị Pháp vua luật nước giam giữ tù đày, cột trói đánh đập, mọi thức hình phạt, bị các thứ khổ như vậy bức bách lo buồn không được an ổn vui vẻ, nguyện cho con và tất cả hữu tình từ nay cho đến chứng được Vô Thượng bồ Đề, nhờ oai lực của Phật tất cả mọi sự buồn khổ đều được giải thoát.

Lại nguyện cho con và tất cả hữu tình đói khát khổ não vì cầu miếng ăn tạo các nghiệp ác, nguyện con và tất cả hữu tình từ nay cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề, nương nhờ oai lực của Phật được đầy đủ các món ăn uống ngon lạ tùy ý đầy đủ, sau đó lại dùng Pháp vị khiến được an lạc.

Lại nguyện cho con và các hữu tình thân không y phục, bị các muỗi mòng nóng lạnh cắn đốt bức não, nguyện cho con và tất cả hữu tình từ nay cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề, mong nhờ oai lực của Phật tùy ý mong muốn tức được đầy đủ các thứ y phục tốt đẹp, các thứ báu trang nghiêm, hoa hương kỹ nhạc, giàu có không thiếu, không còn bị khổ não bức bách, lại được đầy đủ các giới của bậc thánh mau xa lìa phiền não, mau được an trụ nơi các giải thoát, vui sướng, cho đến khi mạng chung tức được vãng sanh nơi quốc độ của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, nơi tòa báu Liên Hoa Sư tử liên hoa hóa sanh, chứng được các môn Đà La Ni, Tam Ma Địa và các thứ giải thoát. Sau đó nơi Đạo sư Dược Sư Lưu Ly Quang vương Như Lai và 10 phương Như Lai được nghe Diệu Pháp thừa sự cung kính cúng dường mong Phật hoan hỷ, trong khoảng chốc lát được dạo đi khắp 10 phương cõi Phật không ngăn ngại.

Nam mô quy y cúng dường Bạc Già Phạm Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác Thích Ca Mâu Ni Phật (7 lần)

Lại thân cúng dường. Nay đối trước Chư Phật, chư Đại Bồ Tát, và chư Thánh chúng. Nếu được nghe danh hiệu của Phật Thích Ca Mâu Ni, chân chánh suy nghĩ xưng niệm danh hiệu cung kính cúng dường lễ bái 7 lần thì được sức oai thần Đức Bổn Sư của chúng ta Phật Thích Ca Mâu Ni vì các hữu tình đời sau bị các nghiệp chướng ràng buộc, các thứ bệnh khổ bức bách, bị các lo âu buồn rầu quấy nhiễu, nghèo cùng đói khổ xâm hại, vì muốn trời người được lợi ích an lạc, nhiếp thọ đầy đủ các việc nghĩa lợi.

Bảy Phật Như Lai dùng phương tiện thiện xảo rộng lớn hoan hỷ bảo Ngài Mạn Thù Thất Lợi: “Nếu có người muốn xa lìa các phiền não, muốn cúng dường kinh Như Lai Bổn Nguyện Công Đức, ngày đêm sáu thời suy nghĩ nghĩa lý. Trước tiên nên tạo 7 hình tượng Phật ở nơi sạch sẽ thanh tịnh dùng các món hương hoa, treo các phướng lọng cùng các món ăn uống ngon ngọt tốt đẹp mà cúng dường. Trong 7 ngày thanh tịnh trì 8 phần trai giới ở nơi tịnh thất phát đại thệ rằng: “Xin nguyện được sanh nơi quốc độ của Đức Phật kia, ở nơi các hữu tình phải khởi tâm từ bi làm các việc lợi ích an lạc,

Liền nói Chú rằng:

Đát điệt tha: cử nhi cử nhi duệ miệt ni nhi hô ma đế ma đế tát phạ đà đát tha nga đa tam ma điệt đế sắc trí đế, a đế ma đế bà lệ bát bà thuật đà ni tát lị phạ bát na na thiết da, ma ma nhạ đế nhạ đa đế miệt minh miệt củ miệt bồ đà khư xá bà rị thuật đà ni đà miệt ni dà nhi, mật rô mật rô thất khư rị tát rị phạ a dà ra nhi rị đổ ni bà ra ni bồ đế tô bồ đế bồ đà a để sắc đề đế nõa ra càn đổ nhi tát lị phạ đế phạ, tam miệu a tam miệu tát ma na a lan đổ tát lị phạ bồ đà, bồ đề tát đỏa, thuyết nhi thuyết nhi bát ra thiết mạn đô nhi, tát lị phạ duệ để bát xá bà biệt đà da, bộ ô rị ni, bộ ra da nhi, tát lị phạ a thiết da tì lưu ly da bát ra đế bà tích tát rị phạ bát bà khất xoa dương già rị xoa ha.

 

Nếu có kẻ trai lành người gái tín dùng Lưu ly bảo quang Đà La Ni chí tâm tụng trì mãn một ngàn tám biến, Đức Như Lai kia cùng các Bồ Tát đều lại hộ niệm, Chấp Kim Cang Bồ Tát, Phạm Thiên, Đế Thích, Tứ Thiên Vương … cũng lại ủng hộ, người này dầu có phạm 5 tội Vô Gián, tất cả các nghiệp chướng đều tiêu trừ, không bệnh tật được sống lâu không bị hoạch tử, bệnh tật, trộm cướp, giặc giã lại làm hại, chiến đấu, kiện cáo, hiềm khích, đói khát mau tiêu trừ, tất cả các thứ khủng bố đều khởi lòng từ, chỗ có các điều cầu nguyện đều được xứng ý.

Lại nguyện cho con và tất cả hữu tình vì làm các việc lợi ích y theo nghi quỹ tạo lập Đàn tràng tập hội Bảy Đức Như Lai và chư Thánh chúng cúng dường phát nguyện tụng Đà La Ni, làm sao nhiếp thọ được như Kinh đã nói, nhiếp thọ tất cả công đức thiện lợi, nguyện con và tất cả hữu tình ở trong đời này được đầy đủ như ý, xin nguyện từ bi thương xót nạp thọ, lời chân thật của Như Lai là không có sai khác. Nguyện tất cả lời nguyện của con đều được thành tựu. Nguyện hộ nhiếp thọ! Nguyện hộ nhiếp thọ!

Chiếu trừ vô minh đèn tối thắng

Diệt tam bệnh khổ thuốc thang hay Pháp màu vi diệu là hơn cả

Con nay đảnh lễ cúng dường theo.

Lực chân thật nhiếp thọ của Pháp bảo tối thượng, con nguyện đời đời kiếp kiếp luôn luôn được thọ trì, nguyện xin nạp thọ, nguyện xin nạp thọ.

Đại Thánh Mạn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát tâm lìa các cấu không một tỳ vết, đầy đủ vô lượng các thứ công đức, thân đầy đủ các thứ trang nghiêm sáng sủa thanh tịnh, hay tịnh trừ các nẻo ác thú, tất cả trời, người, A Tu La, các chúng Tiên thảy đều đảnh lễ nơi tòa sen của Ngài, con cũng như vậy, xin được cung kính đảnh lễ quy y

Nam mô quy y cúng dường Đại Thánh Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát (7 lần)

Lại thân cúng dường. Bạc Già Phạm Mạn Thù Thất Lợi vì thế giới các loại hữu tình bị nghiệp chướng ngăn che, các loại bệnh tật bức não, bị các thứ buồn lo nhiễu hại, các thứ tà kiến ràng buộc khiến cho lui sụt các địa vị, vì thương xót tất cả các chúng sanh đó, khiến người được nghe danh hiệu của Đức Phật kia, nơi đạo Bồ đề quyết định không thoái chuyển, tất cả tội nghiệp, tất cả chướng nạn đều tiêu trừ, khiến các loài ma không còn quấy phá, các ác khổ não thảy đều không còn, các điều cầu nguyện đều được đầu đủ tùy tâm xứng ý. Do đó, Đạo sư Thích Ca Mâu Ni Phật nói danh hiệu của 7 Phật Như Lai cùng các đại nguyện thù thắng vi diệu, nay nên ở nơi trước chúng hội mà thưa thỉnh rằng: “ Thế Tôn! Con ở nơi đời Mạt Pháp sau này, nếu có người thọ trì đọc tụng kinh điển này, hoặc vì người khác mà giải nói, hoặc tự chép hoặc bảo người chép cung kính tôn trọng, lại dùng các thứ hương hoa, hương xoa, hương bột, hương đốt, tràng hoa, vòng xuyến, phướng lọng cùng các thứ kỹ nhạc mà cúng dường, khiến các thiện nam tín nữ được nghe danh hiệu của Bảy Vị Phật cho đến trong khi ngủ cũng dùng danh hiệu của Phật nói cho họ biết, lại dùng các lụa ngũ sắc, chỉ ngũ sắc treo và làm đãy đựng Kinh này an để nơi tòa cao, bấy giờ có bốn Đại Thiên Vương và các quyến thuộc và trăm ngàn chư Thiên đều lại chỗ đó để cúng dường ủng hộ người độc tụng Kinh này, nên biết nơi này không bị các nạn hoạch tử, cũng không bị các ác quỷ thần đoạt lấy tinh khí, dầu có bị đoạt cũng được hoàn lại thân tâm an lạc”

Như trong Kinh nói. Lời của Đại Thánh là chân thật không thay đổi, không quên lời thệ nguyện, xin nguyện thọ lãnh sự cúng dường nơi đây.

Lại nguyện ở trước Như Lai trong chúng hội, cần thỉnh cảnh giác các vị từ xưa đã phát nguyện lớn khiến cho con đây đủ các cách thức nghi quỹ đạo tràng.

Lại nguyện con và tất cả hữu tình, hiện tiền được đầy đủ các công đức nghĩa lợi như trong Kinh đã nói. Nguyện xin nạp thọ ! Nguyện xin nạp thọ !

Nam mô cúng dường Cứu Thoát Bồ Tát Ma Ha Tát (7 lần)

Lại thân cúng dường. Đại Thánh Cứu Thoát Bồ Tát vì đời ác thế các hữu tình bị các nhân khổ phiền não, muốn lợi ích các chúng sinh đó, ở trước Thế Tôn nơi trong đại chúng mà bạch Phật rằng: “Bạch Thế Tôn! Đời sau này lúc Tượng Pháp chuyển, nếu chúng sanh bị các bệnh tật làm khổ não, thân hình gầy ốm ăn uống không được, miệng đắng cổ khô, mắt thấy đen tối, tướng chế thiện ra, cha mẹ anh em vợ con quyến thuộc bè bạn vây quanh than khóc, thân nằm tại chỗ đã thấy Sứ giả của vua Diêm Ma đem thần thức đến trước mặt Vua. Khi đó các vị thần Câu Sanh tùy theo các việc ác thiện mà người đó làm thảy đều ghi rõ đem dâng lên vua. Vua Diêm Ma tức y theo đó mà xử tội hành phạt. Bấy giờ nếu các quyến thuộc … vì người bệnh kia quy y Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai và các Như Lai dùng các món trang nghiêm như Pháp Cúng dường, thì thần thức kẻ kia hoặc trải qua 7 ngày, 14 ngày, 21 ngày, 49 ngày như vừa trải qua một giấc chiêm bao, hiểu biết các việc thiện báo và các quả báo, do tự chứng biết nghiệp ác là không sai nên cho đến lúc chết cũng không dám làm ác nữa. Đại Đức A Nan, người làm cúng dường nếu vì bệnh nhân bị các tai ách muốn được giải thoát nên vì kẻ kia 7 ngày 7 đêm thọ 8 trai giới, dùng các món ăn uống và các vật cần dùng cúng dường Phật, Pháp, Tăng, ngày đêm sáu thời cung kính lễ bái hành đạo. Lễ bái 7 Phật Như Lai, tụng kinh này 49 biến, đốt 49 ngọn đèn, tạo 7 tượng Như Lai, trước mỗi tượng để 7 ngọn đèn lớn bằng như bánh xe đốt luôn trong 49 ngày đêm đừng để tắt, làm phướng đủ màu 49 cái mỗi cái dài 49 tấc, phóng sanh 49 loại. Đại Đức A Nan! Đây là nghi thức cúng dường 7 Như Lai. Nếu Sát Đế Lợi Quán Đảnh Vương tử có các tai nạn khởi lên như là: nạn tật dịch, nước khác xâm lăng, trong nước có phản nghịch, tinh tú biến quái, mặt trời mặt trăng mưa gió trái mùa, các vị Sát Đế Lợi Quán Đảnh Vương kia bấy giờ đối với tất cả hữu tình khởi lòng đại bi mở thả tù ngục, phóng các sanh mạng rồi y theo Pháp Cúng dường Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang và các Phật Như Lai, do căn lành này và nhờ oai thần của Như Lai gia hộ khiến trong nước tức được an ổn, mưa hòa gió thuận, lúa thóc được mùa, chúng sanh trong nước không bệnh, an lạc, không có các bạo ác Dạ Xoa Quỷ Thần làm náo loạn, tất cả ác tướng đều ẩn mất, các Sát Đế Lợi và Quán Đảnh Vương kia được sống lâu không bệnh tật, được tự tại”

Cũng như trong kinh đã nói, các ý chỉ của Đại Thánh là chân thật không có sai khác, không bỏ lời thệ, cúi xin nạp thọ tất cả món cúng dường ở trong Đàn này. Lại nguyện ở trong hội của Như Lai, ân cần cầu thỉnh các Ngài không bỏ lời thệ làm cho con được đầy đủ nghi quỹ đạo tràng.

Lại nguyện con và các hữu tình được tất cả công đức thiện lợi y như trong kinh đã nói. Xin nguyện nạp thọ! Xin nguyện nạp thọ!

Nam mô quy y cúng dường Kim Cang Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát

Nam mô quy y cúng dường Đại Phạm Thiên Vương Thiên Chủ Đế Thích, Trì Quốc Thiên Vương, Tăng Trưởng Thiên Vương, Quảng Mục Thiên Vương, Đa Văn Thiên Vương, Ưu Bà tắc cùng chư Hộ Pháp nhất thiết Thánh chúng (7 lần)

Lại thân cúng dường. Kim Cang Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát, Đại Phạm Thiên Vương, Thiên Chủ Đế Thích, Trì Quốc Thiên Vương, Tăng Trưởng Thiên Vương, Quảng Mục Thiên Vương, Đa Văn Thiên Vương, chư Ưu Bà Tắc cùng nhất thiết Hộ Pháp Thánh chúng. Xưa đã từng ở trong hội dùng Thiên Thật Ngữ mà bạch Phật rằng: “ Chúng con đã được nghe công đức thù thắng của 7 vị Phật, lại thấy chư Phật được thân cận cúng dường Thế Tôn. Nếu ở nơi nào có kinh điển này cùng danh hiệu của 7 Đức Phật và Pháp Đà La Ni lưu thông, cúng dường cho đến biên chép, chúng con nương nhờ oai lực của Phật tức đến nơi kia ủng hộ, Quốc vương, Đại thần, thành, ấp, tụ lạc, thiện nam tín nữ … không có các khổ và các bệnh tật làm não hại. Chúng con muốn báo ân đức của Phật, muốn cho tất cả không bị hoạch tử, nơi đấu tranh kiện tụng đều bị tiêu diệt. Tất cả nguyện cầu đều được đầy đủ, thường được an vui, tiền tài đồ ăn uống giàu có đầy đủ, tất cả mọi lúc đều được ủng hộ.

Thế Tôn! Nay chúng con ở nơi trước Phật lập thề: Nếu có Thiện nam Tín nữ nhớ nghĩ đến con và đọc chú này.

Tức nói chú là:

Đát diệt tha: A cử ma cử đà ra cử ma ma cử cử lệ ha hô hê ma la ma la ma la ma la thô thô lệ thô lệ sa ha.

 

Nếu Thiện nam Tín nữ tụng danh hiệu của 7 Đức Phật và đọc chú này, chép viết cúng dường, hiện đời tức được sống lâu không bệnh tật, xa lìa các khổ não không đọa tam đồ, được bất thoái chuyển cho đến Bồ đề, tùy ý vãng sanh về các cõi Phật, được thấy Chư Phật đắc Túc Mạng Trí, đủ Niệm, Định, Huệ.

Bấy giờ, Chấp Kim Cang Bồ Tát Ma Ha Tát đi đến nơi Bồ Tát mà bạch rằng: “Con cũng xin ủng hộ người thọ trì kinh trong đời vị lai, khiến không có các khổ não, mọi việc cầu xin đều được đầy đủ. Nay con xin nói Đà La Ni rằng:

Nam mô tát đa nẫm, tam miệu tam bồ đà, Nam mô tát lị phạ, phạ nhựt ra đà ra nẩm, đát điệt tha: Úm phạ nhựt lị, phạ nhựt lị, ma ha phạ nhựt lị, phạ nhựt ra bà thiết đà rị ni, tam ma tam ma tam mạn đa, a bát ra đế ha đà phạ nhựt lị thiết ma thiết ma bát ra thiết mạn đô tát lị phạ tì da đà dà cử rô cử rô, tát lị phạ dà la ma ni tát ma da, ma nổ sắc ma ra bà dà phạn phạ nhựt ra bà ni, tát lị phạ a thương di bát lị bô ra di sa phạ ha.

 

Bạch Thế Tôn ! Nếu có người trì danh hiệu của 7 Đức Phật, nhớ niệm công đức bổn nguyện của Ngài. Tụng trì Thần chú lưu bố cho người, con sẽ khiến cho kẻ kia tất cả sở nguyện đều được đầy đủ không có thiếu thốn. Nếu muốn thấy con để hỏi việc thiện ác, cần nên chép kinh này tạo tượng của 7 Đức Phật và tụng Chấp Kim Cang Bồ tát, ở trong tượng để Xá Lợi Phật, trước tượng như trong kinh đã nói, dùng các hương hoa, tràng phan, bảo cái, các món ăn uống ngon ngọt, các món kỹ nhạc cúng dường lễ bái đi nhiễu quanh tượng, đối với chúng sanh khởi tâm từ bi, thọ 8 trai giới, ngày 3 thời tắm rửa, 3 thời thay y phục. Từ ngày mùng Tám cho đến ngày Rằm mỗi tháng mỗi ngày chí tâm tụng 108 biến, con ở trong mộng tức hiện thân chỉ bảo rõ ràng tất cả nguyện cầu đều được thành tựu đầy đủ

Như trong kinh đã nói. Diệu chỉ của Đại Thánh là chân thật không hư dối. Xin nhận nơi đầy sự cúng dường này, lại xin Từ bi ban cho con đầy đủ nghi quỹ đạo tràng. Lại nguyện con và tất cả hữu tình, hiện tiền đều được đầy đủ công đức nghĩa thiện lợi. Nguyện xin nạp thọ! Nguyện xin nạp thọ!

_Lại nguyện Thất Phật Công Đức Bổn Nguyện Kinh cùng tất cả các kinh điển Pháp bảo trụ lâu ở đời rộng khắp 10 phương, được xương long hưng thịnh lợi lạc.

Lại nguyện chúng con thọ trì Pháp môn và trong nước tất cả nhân dân, muôn súc sanh, tất cả các tật bệnh, ách nạn, sấm sét, mưa đá làm hại mùa màng, yêut inh biến quái các thứ ác tướng,các điềm không lành làm hại chúng sanh, các loài quỷ thần hung ác thường qua lại làm ra các nạn … đều do chúng con bị chiêu các nghiệp đời trước hoặc do nghiệp trong đời này hoặc do ông bà cha mẹ gây nên, nay xin cho chúng con ở trong đất nước được oai đức tự tại, quyến thuộc tư cụ sum vầy, tất cả các chướng ngại ở nơi quỷ thần đều dùng phương tiện điều phục, xả bỏ tâm oán ghét, khởi lòng thương xót lẫn nhau, tất cảcác việc xấu ác đều ẩn mất. Từ nay trở đi, tất cả các ác quỷ thần không được khởi ác tâm, không gây chướng ngại. Tùy theo có loại ở nơi trước Phật đều phát đại nguyện, an trú nơi lời thệ, an ở trong Tam Muội, thường làm việc lành như vậy trước mặt Cúi xin nạp thọ ! Cúi xin nạp thọ!

_Cát Tường Oai Đức Ưu Bà Tắc 12 Đại tướng Dược Xoa:

Nam mô quy y cúng dường Cung Tỳ La Dạ Xoa Đại Tướng.

Nam mô quy y cúng dường Phạt Chiết La Dạ Xoa Đại Tướng.

Nam mô quy y cúng dường Mê Xí La Dạ Xoa Đại Tướng.

Nam mô quy y cúng dường An Để La Dạ Xoa Đại Tướng.

Nam mô quy y cúng dường Át Nễ La Dạ Xoa Đại Tướng.

Nam mô quy y cúng dường San Để La Dạ Xoa Đại Tướng.

Nam mô quy y cúng dường Nhân Đà La Dạ Xoa Đại Tướng.

Nam mô quy y cúng dường Ba Di La Dạ Xoa Đại Tướng.

Nam mô quy y cúng dường Ma Hổ La Dạ Xoa Đại Tướng.

Nam mô quy y cúng dường Chân Đà La Dạ Xoa Đại Tướng.

Nam mô quy y cúng dường Chiêu Đổ La Dạ Xoa Đại Tướng.

Nam mô quy y cúng dường Tỳ Yết La Dạ Xoa Đại Tướng.

Lại thân cúng dường. Cát Tường Oai Đức Ưu Bà Tắc 12 Dạ Xoa chúng. Mỗi vị Đại Tướng đều có 7 ức Dạ Xoa làm quyến thuộc. Xin thương xót con ở nơi đại hội nói lời chân thật và phát nguyện trước Phật: “Bạch Thế Tôn ! Chúng con nương vào oai lực của Phật, được nghe danh hiệu của Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, không còn sợ sệt nơi các đường ác, chúng con cùng nhau đều đồng một lòng cho đến suốt đời xin quy y Phật, Pháp, tăng thề không bỏ một hữu tình nào, thường làm việc lợi ích an lạc, bất cứ chỗ nào hoặc thành ấp tụ lạc nơi rừng cây vắng vẻ, nếu có ai đọc tụng lưu bố kinh này, hoặc thọ trì danh hiệu của 7 vị Phật cung kính cúng dường, chúng con và quyến thuộc ủng hộ người đó thoát khỏi các nạn, mọi việc mong cầu đều như ý muốn.

Lúc bấy giờ, Thế Tôn bảo các vị Dạ Xoa Đại Tướng rằng: Lành thay! Lành thay! Các tướng Dạ Xoa của các ông muốn đáp đền ân đức của 7 Phật Như Lai làm lợi ích an lạc tất cả hữu tình.

Cúi xin bây giờ dẫn các thiện chúng lại thọ cúng dường, rủ lòng từ bi thọ lãnh cúng dường đầy đủ tất cả nghi quỹ đạo tràng của con.

Lại nguyện cho con và tất cả hữu tình hiện tiền được đầy đủ công đức thiện lợi như kinh đã nói. Xin nguyện nạp thọ! Xin nguyện nạp thọ!

_Lại nguyện Thất Phật bổn Nguyện Công Đức Kinh và các kinh điển Pháp bảo trụ lâu nơi đời, lưu bố 10 phương, làm đại lợi ích cho tất cả nhân dân, tất cả hữu tình. Lại nguyện chúng con và tất cả hữu tình tất cả bệnh khổ tai ách hiểm nạn sấm sét mưa đá làm hại mùa màng, yêu tinh quỷ quái tất cả điều xấu ác làm não loạn chúng sanh như vậy chúng con do nghiệp đời trước tạo ra hay do đời này thành kết quả hoặc ông bà tổ tiên cha mẹ gây ra, xin cho chúng con ở trong đất nước có oai đức tự tại, quyến thuộc tư cụ đầy đủ. Tất cả quỷ thần làm chướng ngại đều theo các loại làm các phương tiện tự điều phục, xả bỏ tâm ganh ghét giận dữ, khởi lòng từ thương xót lẫn nhau, tất cả mọi sự xấu ác đều ẩn mất, khiến cho các quỷ thần không có sanh lòng ác làm chướng ngại, các loài đều ở nơi trước Phật thọ nguyện an trụ trong lời thề và trong Tam Ma Địa, thường làm các vệc lành, như vậy Cúi xin nạp thọ! Cúi xin nạp thọ!

Như vậy mỗi mỗi cúng dường phát nguyện xong.

_Lại khi tụng Đà La Ni, trước tắm rửa sạch sẽ, trước Chư Phật Thánh cúng dường cầu đảo rằng: “ Y theo Thất Phật Bổn Nguyện Công Đức Kinh Nghi Quỹ, tạo lập đạo tràng cúng dường hương hoa, phụng thỉnh Bac Già Phạm Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, 7 Phật Như Lai Thích Ca Mâu Ni Phật, tất cả chúng Thánh xưng niệm danh hiệu cúng dường lễ bái cũng như bổn nguyện phát đại thệ nguyện đối trước chư Thánh sám hối tội chướng, tùy hỷ các Thiện căn, thỉnh Chuyển Pháp Luân, thỉnh tại thế gian các thiện căn lực lại nhờ công đức nhiếp thọ vi diệu thượng nguyện lực.

Lại nguyện Đại Thánh Hoàng Đế từ vô thủy trở lại, tất cả tội nghiệp đều được tiêu trừ, không có tật bệnh, sống lâu. Thế xuất thế gian tất cả mọi việc đều được sung túc đầy đủ, tất cả phước trí hiện tiền mau chứng Pháp Vương làm chủ Tam giới Ứng chánh Đẳng Giác Kim Cang Bảo vị, trăm quan thứ dân không có trong ngoài các nạn, an vui giàu có, cuối cùng nguyện chứng Vô Thượng Bồ Đề.

Lại nguyện trong nước tất cả nhân dân và tất cả chúng sanh, tất cả tật bệnh tai nạn, lúa thóc được mùa, trộm cướp vắng bóng, tất cả việc không lành đều bị tiêu diệt, mưa gió thuận thời dân cư giàu có, tất cả nhân dân và các chúng sanh thọ hưởng vui sướng khoái lạc. Đời sau nguyện sanh Cực Lạc thế giới, được thấy Thế Tôn, được nghe Diệu Pháp, mau được đầy đủ hai món Phước Trí, chứng được Vô Thượng Bồ Đề Phật quả. Lại nguyện Pháp bảo lưu truyền lâu dài ở đời, rộng làm lợi ích hữu tình.

_Thứ lại làm Pháp phụng tống: Bạc Già Phạm Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác 7 Phật Như Lai Đạo sư Thích Ca Mâu Ni Phật Bồ Tát Thánh chúng, chúng con vì các hữu tình làm việc lợi ích như vì chúng con ở trong đời ác thế trong tâm tạp nhiễm không được thanh tịnh, không biết xả bỏ Thân, Ngữ, Ý nghiệp khởi các phiền não, các món cúng dường không được đầy đủ, có sự xúc phạm khiếm khuyết không như nghi quỹ, có nhiều sai lầm. Xin nguyện Thánh chúng không bỏ, Từ bi thương xót mẫn nạp cho chúng con. Lại cho chúng con làm các việc lành không bị chướng ngại. Cúi xin nạp thọ! Cúi xin nạp thọ!

Nay làm lợi ích hữu tình xong

Các việc cầu mong đều thành tựu

Đưa tiễn Thế Tôn về Bổn vị

Xin nguyện bi giáng Đạo tràng

Xin nguyện Thế Tôn đầy đủ Từ bi thương xót chúng con làm tất cả các việc lợi ích xong. Thỉnh chư Thánh chúng dùng Đại Thần thông trở về bổn độ.

 

DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG THẤT PHẬT BỔN NGUYỆN CÔNG ĐỨC KINH

NIỆM TỤNG NGHI QUỸ (Trọn bộ 2 Quyển) 

(Hết)