DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG
THẤT PHẬT BỔN NGUYỆN CÔNG ĐỨC KINH
NIỆM TỤNG NGHI QUỸ CÚNG DƯỜNG PHÁP

KINH SỐ 926

Hán dịch: Tam Tạng Sa Môn SA LA BA phụng chiếu dịch Phạn ra Hán
Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ

 
Nay con làm sạch chỗ đất này
Không có gạch ngói các uế tạp
Bằng phẳng thù thắng không gì hơn
Nguyện thành được như cõi Lưu ly
Đầy đủ trang nghiêm như Cực Lạc
Các báu xen lẫn thật tốt đẹp
Cây báu ao báu đều đầy đủ
Phát ra các Pháp âm vi diệu
Khiến người nghe được phát căn lành
Đầy đủ các báu thành tựu tốt
Có đủ vô lượng đại quang minh
Cầu Phật, Bồ Tát đều an trụ
Không qua, không lại thần thường trụ
Đầy đủ vô lượng các đại nguyện
Như hào quang sáng phát sanh ra
Vì cứu thế gian giáng đạo tràng
Rộng rãi trong sạch tòa báu đẹp
Xa lìa tất cả chướng ngại thân
Tánh thường an trú nơi bình đẳng
Xin thỉnh nạp thọ tòa an ổn

_Thanh tịnh pháp giới Thánh Bất Động
Từ bi thương xót các hữu tình
Đầy đủ diệu giác các hạnh lành
Ba đời Chư Phật xin giáng lâm
Vì lợi hữu tình bị các Khổ
Cúi xin đi đến cõi Ta Bà
Không bị Tam hữu làm nhơ uế
Xin nguyện an trụ tòa Liên hoa

_Đạo sư đã thọ tòa sen báu
Lại xin cầu thỉnh chư Bồ Tát
Ba nghiệp thanh tịnh xin nạp thọ
Cầu xin gia bị cho chúng con
Ở trong ánh sáng đại an lạc
Thương xót chúng con hạng phàm phu
Xin nổi mây từ khắp mười phương
Mưa lớn xối xả các loại báu

_Phương Đông thế giới tên Vô Thắng
Thiện Danh Xưng Phật vô lượng chúng
Xa lìa phiền não đủ các nguyện
Vì cứu thí chủ … giáng đạo tràng

_Phương Đông thế giới cõi Trang nghiêm
Bảo Nguyệt Trí Nghiêm vô lượng chúng
Diệt trừ tán loạn được an tịnh
Vì lợi thí chủ … giáng đạo tràng

_Phương Đông thế giới cõi Bảo Tích
Kim Sắc Bảo Quang vô lượng chúng
Sống lâu khi chết được thọ ký
Vì lợi thí chủ … giáng đạo tràng

_Phương Đông thế giới cõi Vô Ưu
Vô Ưu Tối Thắng vô lượng chúng
Không có khổ não trừ nghiệp chướng
Vì lợi thí chủ … giáng đạo tràng

_Phương Đông thế giới cõi Pháp Tràng
Pháp Hải Lôi Âm vô lượng chúng
Tiêu trừ Tà kiến các chướng nạn
Vì lợi thí chủ … giáng đạo tràng

_Phương Đông Thiện Trụ Bảo Hải cõi
Pháp Hải Thắng Huệ vô lượng chúng
Đầy đủ tịnh độ tam ma địa
Vì lợi thí chủ … giáng đạo tràng

_Phương Đông thế giới Tịnh Lưu Ly
Dược Sư Nhật Nguyệt Biến Chiếu chúng
Đầy đủ các tướng vì hàng Ma
Vì lợi thí chủ … giáng đạo tràng

_Vô thượng Mâu Ni Phật Thích Ca
Đầy đủ công đức các oai lực
Không bỏ các nguyện thương chúng sanh
Vì lợi thí chủ … giáng đạo tràng
Đoạn trừ tất cả các Hoặc nghiệp
Ngữ nghiệp tự tại đốt đuốc Pháp
Đầy đủ công đức như trong kinh

_Cúi xin các Thánh giáng Đạo Tràng
Khiến kẻ quy y lìa các Khổ
Thành tựu vô thượng nguyện Mâu Ni
Tịnh trừ hết thảy mọi khổ não
Vì lợi chúng con giáng đạo tràng
Tiêu trừ dục lạc được tự tại

_Phạm Thiên Đế Thích chư Hộ Pháp
Ưu Bà Tắc cùng các Thánh chúng
Vì lợi hữu tình giáng đạo tràng
Bí mật tự tại tâm sanh tử
Điều phục thương yêu tướng thiện ác

_Bảy Phật đầy đủ các Diệu nguyện
Đủ đại thần lực giáng đạo tràng
Đủ đại oai thần đủ công đức
Làm Bộ Chủ xa lìa sợ sệt

_Cung Tì La cùng các Thánh chúng
Vì lợi hữu tình nguyện giáng lâm
Không rời bổn nguyện cứu chúng sanh

_Tám vị Như Lai đủ Từ bi
Con nay thành tín tạo Đàn pháp
Chí thành cung thỉnh giáng Đạo tràng

_Hết thảy Thiện Thệ Bạc Già Phạm
Rủ lòng từ bi thương xót cho
Chúng con đầy đủ phần công đức
Chí thành cung thỉnh ngồi tòa báu

_Thế Tôn oai đức sức thần thông
Mẫn niệm chúng con với hữu tình
Thế Tôn đại bi xin giáng lâm
Chí thành cung thỉnh ngồi tòa báu

_Cung kính dâng lên các cúng dường
Xin nguyện các Ngài đến Đạo tràng
Nạp thọ Ứ Già các món cúng
Cho con đủ đầy các đại nguyện

_Như Đức Như Lai lúc giáng lâm
Tất cả Chư Thiên đến tắm rửa
Con nay dùng chút nước trong lành
Cũng như Chư Thiên xin tắm rửa
Chơn trí tự tánh vốn thanh tịnh
Không có các Chấp cùng phiền não
Trừ các chúng sanh các món Chấp
Xin rửa chân tay chư Thánh chúng
Phiền não làm khô các hữu tình
Nay dùng Pháp thủy khiến đầy đủ
Rửa sạch chúng con các uế dơ
Bình nước dâng lên xin nạp thọ
Sư tử, ngựa, voi cùng các loại
Kim Cang Ma Ni Nhật nguyệt luân
Không sạch không dơ tòa Liên hoa
Ở nơi vô trụ xin an trụ

_Các Pháp tự tánh vốn thanh tịnh
Không có các tướng làm đắm nhiễm
Tùy thuận thế gian mà cung kính
Xin thỉnh an trú tòa Liên hoa
_Không vào Niết Bàn vì Đại bi
Không lìa phiền não không nhiễm trước
Tự tánh xưa nay vốn thanh tịnh
Xin thỉnh an trụ Liên hoa tòa

__Phiền não, độc hại các hữu tình
Pháp thủy Cam lồ hay diệt sạch
Đầy đủ vi diệu các thượng nguyện
Chúng con cúi đầu lễ Thế Tôn
Vì các não phiền luôn bức bách
Thương xót chúng sinh khởi lòng từ
Vì trừ phiền não phát nguyện rộng

_Con nay đảnh lễ bảy Thế Tôn
Đầy đủ tất cả mọi công đức
Tướng tốt trang nghiêm đẹp đẽ thân
Trời người cúng dường thân Kim sắc
Đảnh lễ Như Lai Thiên trung Thiên
Pháp giới thanh tịnh tánh trạm nhiêm
Khắp cả mười phương thân biến hóa
Ma Ni Bảo Vương các Như Lai
Con xin cúng dường xưng tán lễ

_Tam Bảo công đức không gì hơn
Lễ, tin đầy đủ phước không lượng
Tất cả Bồ Tát cứu thế gian
Tam Bảo Ứng Cúng con đảnh lễ

_Thế Tôn Đại Bi diệu trang nghiêm
Chánh Biến Tri Tôn, các Đạo sư
Như biển lớn kia ban Phước huệ
Con xin đảnh lễ các Như Lai

_Tự tánh vốn tịnh lìa các dục
Hay khiến xa lìa các ác thú
Chỉ một lý vi diệu thậm thâm
Con xin đảnh lễ Pháp Thanh tịnh

_Chứng Đạo rốt ráo được giải thoát
Giữ gìn luật nghi đáng tôn thờ
Tất cả Phước điền được phát sanh
Con xin đảnh lễ Chúng Trung Tôn
(Tất cả đầy đủ như trong kệ tán Thánh Tam Bảo)
Thân Phật đầy đủ các nghiêm sức
Đại trượng phu tướng thật trang nghiêm
Vì trừ cấu nhiễm đủ các nguyện
Nay xin tạo lập Mạn Đà La
Tất cả nhân duyên do tự tánh
Chỗ có tất cả nước Ứ Già
Xin đem hiến dâng Phật Thánh chúng
Mẫn niệm hữu tình xin nạp thọ
Tất cả nhân duyên tự tánh sanh
Tất cả các loại hoa trời đẹp
Nguyện xin cúng dường Phật Thánh chúng
Thương xót hữu tình xin nạp thọ

_Nhân duyên vốn bởi tự tánh sanh
Các thứ hương trời thơm bát ngát
Xin dâng Thiện Thệ cùng chúng hội
Vì lợi hữu tình xin nạp thọ

_Nhân duyên vốn bởi tự tánh sanh
Tất cả đèn trời xin dâng đốt
Cúng dường Thế Tôn chúng hải hội
Vì lợi hữu tình xin nhận lãnh

_Nhân duyên vốn bởi tự tánh sanh
Trong sạch nước trời đầy đủ cả
Dâng hiến Thế Tôn và Thánh chúng
Vì lợi hữu tình xin nạp thọ

_Tất cả nhân duyên tự tánh sanh
Các món ăn uống ở cõi Trời
Thành kính cúng dường Phật Thánh chúng
Vì lợi hữu tình xin nạp thọ

_Tự tánh sanh ra bởi nhân duyên
Mọi thứ nhạc Trời xin trổi hết
Cúng dường Chư Phật chúng Đạo tràng
Vì lợi hữu tình xin nạp thọ

_Tự tánh sanh ra các nhân duyên
Áo trời tốt đẹp trăm ngàn thứ
Cúng dường Chư Phật và Thánh chúng
Vì lợi hữu tình xin nạp thọ

_Nguyện dâng đầy đủ các cúng dường
Ở trong thế gian có các thứ
Đều xin dâng lên Phật Thánh chúng
Vì lợi hữu tình xin nạp thọ

_Tất cả các thứ thuốc thang hay
Trừ diệt tất cả các bệnh tật
Phụng hiến Thế Tôn hải hội chúng
Vì lợi Hữu Tình xin nạp thọ

_Bảy Phật Như Lai và chúng hội
Con xin dâng cúng Đại Bảo Luân (Bánh xe báu)
Đoạn trừ ba cõi các Luân hồi
Chuyển diệu Pháp luân độ hàm thức

_Bảy Phật Như Lai và chúng hội
Con xin dâng cúng báu Ma Ni
Đoạn trừ nghèo cùng các khốn khổ
Khiến được đầy đủ thứ cần dùng

_Bảy Phật Như Lai và chúng hội
Con xin dâng hiến mỹ nữ báu
Diệt trừ hắc ám các vô minh
Nguyện xin đầy đủ Bát Nhã trí

_Bảy Phật Như Lai và chúng hội
Nay con dâng hiến Bảo Tạng Thần
Trí huệ hiểu sâu ba thừa giáo
Rốt ráo công đức thảy đủ đầy

_Bảy Phật Như Lai và chúng hội
Nay con dâng hiến ngựa báu tốt
Ra ngoài ba cõi đủ thần thông
Tới tận vô cùng các cõi Phật

_Bảy Phật Như Lai và chúng hội
Con xin dâng hiến voi báu đây
Nguyện đúng Đại thừa trừ ác kiến
Mau đến giải thoát đầy đủ huệ

_Bảy Phật Như Lai và chúng hội
Nay con xin hiến bảo Tướng quân
Điều phục tất cả mọi phiền não
Hiển thông hết thảy các lý màu

_Con xưa vốn tạo các nghiệp ác
Đều do vô thủy tham sân si
Từ thân miệng ý mà sinh ra
Tất cả con nay xin sám hối

_Mười phương tất cả các chúng sanh
Nhị thừa Hữu học và Vô học
Tất cả Như Lai và Bồ Tát
Có các công đức đều tùy hỷ

_Mười phương tất cả Thế Gian Đăng
Đầu tiên thành tựu chứng Bồ Đề
Tất cả con đều xin khuyến thỉnh
Chuyển bánh xe báu độ hàm linh

_Chư Phật muốn hiện nhập Niết Bàn
Con đều ân cần xin khuyến thỉnh
Các Ngài ở mãi tận muôn đời
Để làm lợi ích loài chúng sanh

_Các Phước lễ bái cùng cúng dường
Thỉnh Phật ở đời chuyển xe Pháp
Tùy hỷ, sám hối các căn lành
Hồi hướng chúnh sanh và Phật đạo

_Như kinh đã nói các công đức
Vì lợi thí chủ và chúng sanh
Nguyện tám Như Lai các Thánh chúng
Nạp thọ khiến mau đầy đủ nguyện

_Tướng tốt đầy đủ như hoa nở
Trang nghiêm các thứ để nghiêm thân
Thấy nghe, nhớ niệm được bình an
Thiện Danh Xưng Phật con đảnh lễ

_Thân thể trang nghiêm tướng Đại nhơn
Đủ Đại Từ Bi tâm ít có
Viên âm cùng khắp cả mười phương
Cúng dường Thiện Danh Xưng Vương Phật

_Con xin dùng nước công đức sạch
Như nước sông Hằng không hết được
Cúng dường Thiện Danh Xưng Vương Phật
Xin nguyện Từ bi nạp thọ cho

_Ba Đầu Ma Mạn Đà La hoa
Ưu Bát La đủ hương thơm đẹp
Cúng dường Thiện Danh Xưng Như Lai
Xin nguyện Từ bi thường nạp thọ

_Hương thơm ý đẹp hương cây tốt
Hương ở cõi trời bát ngát thơm
Cúng dường Đức Phật Thiện Danh Xưng
Xin nguyện Từ bi thương nạp thọ

_Tốt đẹp quang minh đủ Cát tường
Đèn sáng hay trừ chư hắc ám
Cúng dường Đức Phật Thiện Danh Xưng
Xin nguyện Từ bi thương nạp thọ

_Uất Kim, Đàn Hương trộn lẫn nhau
Các thứ hương xoa cùng với nước
Cúng dường Thiện Danh Xưng Như Lai
Xin nguyện Từ bi thương nạp thọ

_Các thứ phẩm vật đẹp ý Người
Mỹ vị trân tu các món ăn
Dâng cúng Thiện Danh Xưng Vương Phật
Xin nguyện Từ bi thường nạp thọ

_Trên đời các thứ kỹ nhạc hay
Các thứ âm thanh vi diệu tốt
Cúng dường Thiện Danh Xưng Như Lai
Xin nguyện Từ bi thương nạp thọ

_Bao nhiêu tất cả loại thuốc thang
Hay trừ tất cả các bệnh khổ
Con xin dâng hiến Thiện Danh Xưng
Vì lợi hữu tình xin nạp thọ

_Tất cả mọi thứ mọi cúng dường
Trong thế gian này không có thiếu
Nguyện hiến Thế Tôn hải hội chúng
Vì lợi thí chủ … xin nạp thọ

_Tất cả mọi thứ mọi cúng dường
Trong thế gian này không có thiếu
Nguyện hiến Thế Tôn hải hội chúng
Vì lợi thí chủ … xin nạp thọ

_Con xưa đã tạo các ác nghiệp
Đều do vô thủy tham sân si
Từ thân miệng ý phát sinh ra
Hết thảy con nay xin sám hối

_Mười phương tất cả các chúng sanh
Nhị Thừa Hữu Học và Vô Học
Tất cả Như Lai và Bồ Tát
Có các công đức đều tùy hỷ

_Mười phương nơi có Thế Gian Đăng
Đầu tiên thành tựu được Bồ Đề
Hết thảy con đều xin khuyến thỉnh
Cầu chuyển vô thượng Diệu Pháp luân

_Chư Phật khi muốn nhập Niết Bàn
Con thảy chí thành xin khuyến thỉnh
Xin trụ ở mãi tận muôn đời
Làm lợi tất cả loài chúng sanh

_Cúng dường, lễ, tán các phước báu
Thỉnh Phật ở đời chuyển Pháp luân
Tùy hỷ, sám hối, các Thiện căn
Hồi hướng chúng sanh và Phật đạo

_Đạo sư thường làm chỗ dựa nương
Nhiêu ích tất cả các hữu tình
Ban cho tất cả đều an lạc
Nay xin an ẩn được cát tường

_Bảo Nguyệt Liên hoa các trang nghiêm
Biến khắp cả nơi tất cả Pháp
Thân cao lớn như là biển cả
Bảo Nguyệt Trí Nghiêm đảnh lễ Ngài

_Thân trong sạch giống bảo Ma Ni
Như ánh trăng kia trừ các Khổ
Như hoa sen nọ chẳng nhiễm ô
Cúng dường thân trang nghiêm tối diệu

_Nay xin dâng hiến nước sạch trong
Không bẩn không dơ nước Ứ Già
Dâng hiến Đức Phật Quang Âm Vương
Vì lợi hữu tình xin nạp thọ

_Tất cả các loại tốt đẹp hoa
Sanh ra nơi nước xin dâng cúng
Trước Phật Như Lai Quang Âm Vương
Dâng cúng cúi xin Ngài nạp thọ

_Hay trừ tất cả mọi vô minh
Như mặt trời, trăng chiếu khắp chỗ
Đèn sáng cúng dường Quang Âm Phật
Vì lợi hữu tình xin nạp thọ

_Hay trừ phạm giới các tạp nhiễm
Có các hương hoa sạch sẽ thơm
Dâng hiến cúng dường Phật Quang Âm
Lợi ích hữu tình xin nạp thọ

_Mười phương khắp cả thế giới đây
Các thứ uống ăn ở cõi Trời
Dâng hiến Quang Âm Như Lai Phật
Vì lợi hữu tình xin nạp thọ

_Tiếng của Ma Ni chuông báu vang
Các thứ kỹ nhạc thảy đều dâng
Cung kính cúng dường Quang Âm Phật
Vì lợi hữu tình xin nạp thọ

_Tất cả đầy đủ thứ thuốc thang
Hay trừ hết thảy các bệnh khổ
Phụng hiến Quang Âm Như Lai Vương
Vì lợi hữu tình xin nạp thọ

_Như vậy tất cả mọi cúng dường
Ở trong thế gian đầy đủ cả
Dâng hiến cúng dường Phật Quang Âm
Vì lợi thí chủ … xin nạp thọ

_Con xưa đã tạo các ác nghiệp
Đầu do vô thủy tham sân si
Từ thân miệng ý phát sinh ra
Tất cả con đều xin sám hối

_Mười phương tất cả các chúng sanh
Nhị Thừa Hữu Học và Vô Học
Tất cả Như Lai cùng Bồ Tát
Có các công đức đều tùy hỷ

_Mười phương chỗ có Thế Gian Đăng
Đầu tiên thành tựu được Bồ Đề
Con nguyện chí thành xin khuyến thỉnh
Quay bánh xe Pháp không gì hơn

_Chư Phật khi muốn nhập Niết Bàn
Con thảy ân cần xin khuyến thỉnh
Cầu Ngài trụ mãi ở nơi đời
Lợi ích tất cả loài hàm linh
_Tất cả cúng dường, lễ tán phước
Thỉnh Phật trụ đời chuyển Pháp luân
Tùy hỷ sám hối các thiện căn
Hồi hướng chúng sanh và Phật đạo

_Thế Tôn cứu độ đại Từ bi
Thương xót tất cả mọi hữu tình
Như con trông chờ nơi cha mẹ
Nguyện được cát tường an ẩn luôn

_Thân như vàng Diêm Phù sáng chói
Rực rỡ còn hơn ngàn mặt trời
Cũng như vô cấu tràng quang minh
Kim Sắc Bảo Quang con kính lễ

_Trong sạch thân như Diêm Phù kim
Tướng tốt trang nghiêm không cấu nhiễm
Kim Sắc Bảo Quang thật thanh tịnh
Cúng dường Đạo sư diệu sắc thân

_Trong sạch không dơ ý vui vẻ
Các nước công đức ở cõi trời
Dâng hiến Kim Sắc Quang Như Lai
Vì lợi hữu tình xin nạp thọ

_Như vậy các thứ đèn, hương, hoa
Các món hương xoa, các món ăn
Các món kỹ nhạc, món cần dùng
Cúng dường Như Lai Kim Sắc Quang

_Tất cả đầy đủ các thuốc thang
Hay trừ tất cả các bệnh khổ
Cúng dường Kim Sắc Quang Như Lai
Vì lợi hữu tình xin nạp thọ

_Như vậy đầy đủ các cúng dường
Và ở thế gian tất cả thứ
Dâng cúng Kim Sắc Quang Như Lai
Vì lợi thí chủ … xin nạpthọ

_Con xưa đã tạo các ác nghiệp
Đầu do vô thủy tham sân si
Từ thân miệng ý phát sinh ra
Hết thảy nay con xin sám hối

_Mười phương tất cả các chúng sanh
Nhị Thừa Hữu Học và Vô Học
Tất cả Như Lai và Bồ Tát
Có các công đức đều tùy hỷ

_Mười phương tất cả Thế Gian Đăng
Đầu tiên chứng đắc đạo Bồ Đề
Con nguyện thảy đều xin khuyến thỉnh
Quay bánh xe Pháp lợi quần sanh

_Chư Phật khi muốn vào Niết Bàn
Con thảy chí thành xin khuyến thỉnh
Trụ thế lâu dài muôn kiếp tuổi
Lợi ích tất cả các chúng sanh

_Các phước lễ tán và cúng dường
Thỉnh Phật nơi đời chuyển Pháp luân
Tùy hỷ sám hối các Thiện căn
Hồi hướng chúng sanh và Phật đạo

_Sanh tử biển kia chìm đắm mãi
Vì chúng hữu tình làm dựa nương
Tạo ra Phật quốc cùng quyến thuộc
Khiến cho yên ổn được cát tường

_Cứu cánh Niết Bàn đắc an lạc
Hay trừ chúng sanh các khổ nhơn
Cứu hộ sáu đường Cát Tường Vương
Vô Ưu Tối Thắng con kính lễ

_Độ cho ba cõi đến bờ kia
Cứu cánh Niết Bàn vui an lạc
An trụ Pháp giới tối diệu thân
Cúng dường vượt ra được ba cõi
Thiện Thệ Vô Ưu cõi Tối Thắng

_Ba Đầu Ma hoa, Mạn Đà La
Ưu Bát La hoa hương tỏa ngát
Cùng các thứ hàng hoa xinh đẹp
Các thứ hương xông rất đẹp lòng
Như vậy đủ đầy biển mây hương
Các món ăn uống sạch thơm ngon
Cõi trời cõi người cao quý nhất
Trang nghiêm các thứ hoa sen vàng
Đèn sáng Ma Ni chiếu đạo tràng
Khắp đất xoa hương thơm sực nức
Hoa rải cúng dường khắp mọi nơi
Các báu treo quanh nơi Bảo điện
Hát ca xưng tán các âm thanh
Bảo châu anh lạc chiếu xung quanh
Đầy đủ trang nghiêm nhiều món báu
Tất cả biến đầy khắp hư không
Cúng dường Vô Ưu Cát Tường Phật

_Tán cái các báu làm nên lọng
Che khắp mọi nơi anh lạc võng
Trùm khắp mọi nơi thật đáng mừng
Cúng dường Vô Ưu Cát Tường Phật

_Chỗ có tất cả các diệu dược
Hay trừ tất cả bệnh khổ đau
Dâng hiến Vô Ưu Cát Tường Vương
Vì lợi hữu tình xin nạp thọ

_Như vậy đủ đầy các cúng cụ
Ở nơi thế gian các cúng dường
Dâng hiến Vô Ưu Cát Tường Vương
Vì lợi thí chủ … xin nạp thọ

_Con xưa đã tạo các ác nghiệp
Đều do vô thủy tham sân si
Từ thân miệng ý phát sinh ra
Nay con thảy đều xin sám hối

_Mười phương tất cả các chúng sanh
Nhị Thừa Hữu Học và Vô Học
Tất cả Như Lai các Bồ Tát
Có các công đức đều tùy hỷ

_Mười phương tất cả Thế Gian Đăng
Đầu tiên thành tựu Bồ Đề đạo
Hết thảy con đều xin khuyến thỉnh
Quay bánh xe Pháp không gì hơn

_Chư Phật nào muốn hiện Niết Bàn
Con nguyện chí thành xin khuyến thỉnh
Trụ ở đời lâu lợi hữu tình
Mãi mãi sống lâu muôn kiếp tuổi

_Các phước cúng dường lễ tán trên
Thỉnh Phật ở đời chuyển Pháp luân
Tùy hỷ, sám hối các Thiện căn
Hồi hướng chúng sanh và Phật đạo

_Hiện tiền chứng được Tịnh Pháp thân
Trong sạch không sai không điên đảo
Lời trong sạch khiến cho trong sạch
Xin nguyện Cát tường an ẩn luôn
Tiếng hải triều diệu âm sâu thẳm
Tiếng Pháp âm lý nghĩa sâu xa
Hay trừ đoạn phiền não khổ đau
Pháp Hải Lôi Âm con cúi đầu

_Tiếng Pháp âm khắp tam thiên
Sáu mươi loại tiếng độ bàng sanh
Lý nghĩa sâu xa như biển lớn
Cúng dường Thế tôn lời tối diệu
Lọng báu che trùm cả hư không
Bảo kế rộng như anh lạc vân
Nước thơm đẹp ý như biển lớn
Đựng bát Ứ Già nước Cam lồ
Hương thơm vi diệu tỏa khắp nơi
Đèn sáng chiếu soi hơn nhật nguyệt
Đầy đủ vô cùng hoa Ma Ni
Trăm ngàn mùi vị uống ăn ngon
Cùng với vô lượng các kỹ nhạc
Đầy khắp hư không để cúng dường
Như vậy trăm ngàn các đồ dùng
Cho đến cõi Trời Đẩu Suất đà
Có các thứ hoa Mạn Đà La
Cùng các trang nghiêm trời có đủ
Như vậy tất cả các cúng dường
Cùng tâm thanh tịnh con hóa hiện
Hết thảy dâng cúng Thế Tôn tiền
Đem lòng cung kính mà cúng dường
Lại có tất cả các thuốc thang
Hay trừ tất cả các bệnh khổ
Thảy cúng Pháp Hải Lôi Âm Phật
Vì lợi thí chủ xin mẫn nạp

_Như vậy đầy đủ các cúng dường
Và nơi thế gian các phẩm vật
Dâng hiến Pháp Hải Lôi Âm Phật
Vì lợi thí chủ … xin mẫn nạp

_Con xưa đã tạo các ác nghiệp
Đều do vô thủy tham sân si
Từ thân miệng ý phát sinh ra
Tất cả con đều xin sám hối

_Mười phương tất cả các chúng sanh
Nhị Thừa Hữu Học và Vô Học
Tất cả Như Lai các Bồ Tát
Chỗ có công đức đều tùy hỷ

_Mười phương tất cả Thế Gian Đăng
Đầu tiên thành tựu Bồ Đề đạo
Con đều chí thành xin khuyến thỉnh
Quay chuyển bánh xe Vô thượng Pháp

_Chư Phật muốn thị hiện Niết Bàn
Con đều chí thành xin khuyến thỉnh
Cầu Phật ở đời được lâu hơn
Lợi lạc tất cả loài quần sanh

_Chỗ có phước lễ tán cúng dường
Cầu Phật ở đời chuyển Pháp luân
Tùy hỷ, sám hối các Thiện căn
Hồi hướng chúng sanh và Phật đạo

_Khi các Thế Tôn nói Diệu Pháp
Thành tựu tất cả việc thành tựu
Nguyện xin Cát tường được an ổn
Huệ lớn sâu rộng khó so lường
Du hý thần thông trong Pháp giới
Cứu cánh thành tựu tất cả Pháp
Du Hý Thần Thông con kính lễ
Chứng được các thần thông du hý
Pháp thân che chở khắp hữu tình
Thắng huệ du hý độ bàng sanh
Cúng dường tự tánh thân vi diệu
Nhân duyên do tự tánh xuất sanh
Có nước Ứ Già ở cõi trời
Dâng cúng Du Hý Thần Thông Phật
Vì lợi thí chủ … xin mẫn nạp

_Nhân duyên tự tánh phát sanh ra
Tất cả các thứ Thiên diệu hoa
Dâng cúng Du Hý Thần Thông Phật
Vì lợi thí chủ … xin mẫn nạp

_Nhân duyên tự tánh phát sanh ra
Tất cả các thứ Thiên diệu hương
Dâng cúng Du Hý Thần Thông Phật
Vì lợi thí chủ … xin mẫn nạp

_Nhân duyên tự tánh phát sanh ra
Tất cả các thứ Thiên diệu đăng
Dâng cúng Du Hý Thần Thông Phật
Vì lợi thí chủ … xin mẫn nạp

_Nhân duyên tự tánh phát sanh ra
Tất cả các thứ Thiên diệu thủy
Dâng cúng Du Hý Thần Thông Phật
Vì lợi thí chủ … xin mẫn nạp

_Nhân duyên tự tánh phát sanh ra
Tất cả các thứ Thiên diệu thực
Dâng cúng Du Hý ThầnThông Phật
Vì lợi thí chủ … xin mẫn nạp

_Nhân duyên tự tánh phát sanh ra
Tất cả các thứ Thiên diệu nhạc
Dâng cúng Du Hý ThầnThông Phật
Vì lợi thí chủ … xin mẫn nạp

_Nhân duyên tự tánh phát sanh ra
Tất cả các thứ Thiên diệu dược
Vì trừ tất cả các bệnh khổ
Dâng hiến Du Hý ThầnThông Phật
Vì lợi thí chủ … xin mẫn nạp

_Như vậy các thứ cúng dường đủ
Và tại thế gian các cúng dường
Dâng hiến Du Hý Thần Thông Phật
Vì lợi thí chủ … xin mẫn nạp

_Con xưa đã tạo các ác nghiệp
Đều do vô thủy tham sân si
Từ thân miệng ý phát sinh ra
Tất cả con đều xin sám hối

_Mười phương tất cả các chúng sanh
Nhị Thừa Hữu Học và Vô Học
Tất cả Như Lai và Bồ Tát
Chỗ có công đức đều tùy hỷ

_Mười phương tất cả Thế Gian Đăng
Đầu tiên thành tựu Bồ Đề đạo
Con xin tất cả đều khuyến thỉnh
Quay bánh xe Pháp lợi hàm linh

_Chư Phật khi muốn nhập Niết Bàn
Con nguyện chí thành xin khuyến thỉnh
Xin Phật nơi đời trụ dài lâu
Vì lợi tất cả các chúng sanh

_Tất cả lễ, tán, cúng dường, phước
Thỉnh Phật nơi đời chuyển Pháp luân
Tùy hỷ, sám hối các Thiện căn
Hồi hướng chúng sanh và Phật đạo

_Tất cả Chư Phật lúc ra đời
Núi non đất rừng đều chấn động
Tất cả hữu tình đều hoan hỷ
Nguyện được cát tường khiến an ổn
Hay trừ bệnh khổ đại an vui
Thân như lưu ly rất đáng ưa
Gặp ánh quang minh đều giải thoát
Dược Vương Như Lai con quy y

_Như ánh mặt trời phá tối tăm
Như ánh mặt trăng tiêu các khổ
Diệt trừ chúng sanh ba thứ độc
Cúng dường Dược Sư Lưu Ly Quang

_Như thầy thuốc hay ở thế gian
Hay trừ phiền não các tật bệnh
Như Tịnh Lưu Ly bảo trí thân
Cúng dường hay trừ ba ác độc

_Tất cả vi diệu nước Ứ Già
Và tại thế gian nước công đức
Dâng hiến Dược Sư Quang Như Lai
Vì lợi hữu tình xin nạp thọ

_Tất cả các thứ Thiên diệu hoa
Và ở thế gian các thứ hoa
Dâng hiến Dược Sư Quang Vương Phật
Vì lợi chúng sanh xin nạp thọ

_Tất cả các thứ Thiên diệu hương
Và tại thế gian các món hương
Dâng hiến Dược Sư Quang Vương Phật
Vì lợi hữu tình xin nạp thọ

_Tất cả các thứ Thiên diệu đăng
Và tại thế gian các loại đèn
Dâng hiến Dược Sư Quang Vương Phật
Vì lợi chúng sanh xin nạp thọ

_Tất cả các thứ Thiên đồ hương
Và tại thế gian các hương xoa
Dâng hiến Dược Sư Quang Vương Phật
Vì lợi chúng sanh xin nạp thọ

_Tất cả các thứ Thiên diệu thực
Và tại thế gian các món ăn
Dâng hiến Dược Sư Quang Vương Phật
Vì lợi chúng sanh xin nạp thọ

_Tất cả các thứ Thiên diệu nhạc
Và tại thế gian các thứ nhạc
Dâng hiến Dược Sư Quang Vương Phật
Vì lợi chúng sanh xin nạp thọ

_Tất cả các thứ thuốc thang hay
Vì trừ chúng sanh các bệnh tật
Dâng hiến Dược Sư Quang Vương Phật
Vì lợi thí chủ … xin nạp thọ

_Như vậy tất cả các cúng dường
Ở tại thế gian đầy đủ cả
Dâng hiến Dược Sư Lưu Ly Phật
Vì lợi thí chủ … xin mẫn nạp

_Con xưa đã tạo các ác nghiệp
Đều do vô thủy tham sân si
Từ thân miệng ý phát sinh ra
Tất cả con đều xin sám hối

_Mười phương tất cả các chúng sanh
Nhị Thừa Hữu Học và Vô Học
Tất cả Như Lai các Bồ Tát
Chỗ có công đức đều tùy hỷ

_Mười phương tất cả Thế Gian Đăng
Đầu tiên thành tựu Bồ Đề đạo
Như vậy con đều xin khuyến thỉnh
Chuyển xoay Vô thượng diệu Pháp luân

_Chư Phật khi muốn nhập hiện Niết Bàn
Con xin chí thành mà khuyến thỉnh
Cầu Phật sống lâu tại nơi đời
Lợi lạc tất cả loài quần sanh

_Chỗ có lễ tán phước cúng dường
Thỉnh Phật nơi đời chuyển Pháp luân
Tùy hỷ, sám hối các Thiện căn
Hồi hướng chúng sanh và Phật đạo

_Khi có vị nào đắc Bồ đề
Đại địa sáu món đều chấn động
Khiến các bọn Ma phải não phiền
Xin khiến cát tường được an ổn
Giống Thích Đại bi xuống cõi đời
Hàng phục các Ma oán khắp nơi
Thân thể trang nghiêm vàng rực rỡ
Thích Ca vua Pháp con kính thờ

_Thiện Thệ có nhiều Bồ Tát chúng
Cứu giúp ba cõi Thiên Trung Thiên
Bất Động Thế Tôn Thích Ca Vương
Cúng dường trang nghiêm Mâu Ni Tôn

_Tất cả các thứ vi diệu thủy
Và tại thế gian nước sạch trong
Dâng hiến Thích Ca Mâu Ni Vương
Vì lợi thí chủ … xin nạp thọ

_Tất cả các thứ Thiên diệu hoa
Và tại Thế gian các thứ hoa
Dâng cúng Thích Ca Mâu Ni Phật
Vì lợi thí chủ … xin mẫn nạp

_Tất cả các thứ Thiên diệu hương
Và tại Thế gian các thứ thơm
Dâng cúng Thích Ca Mâu Ni Phật
Vì lợi thí chủ … xin mẫn nạp

_Tất cả các thứ Thiên diệu đăng
Và tại Thế gian các loại đèn
Dâng cúng Thích Ca Mâu Ni Phật
Vì lợi thí chủ … xin mẫn nạp

_Tất cả các thứ Thiên đồ hương
Và tại Thế gian các hương thoa
Dâng cúng Thích Ca Mâu Ni Phật
Vì lợi thí chủ … xin mẫn nạp

_Tất cả các thứ Thiên diệu thực
Và tại Thế gian các món ăn
Dâng cúng Thích Ca Mâu Ni Phật
Vì lợi thí chủ … xin mẫn nạp

_Tất cả các thứ Thiên diệu nhạc
Và tại Thế gian các món nhạc
Dâng cúng Thích Ca Mâu Ni Phật
Vì lợi thí chủ … xin mẫn nạp

_Tất cả các loại thuốc thang hay
Diệt trừ chúng sanh các bệnh tai
Dâng hiến Thích Ca Mâu Ni Phật
Vì lợi thí chủ … xin mẫn nạp

_Như vậy tất cả thứ cúng dường
Thế gian hiện có thảy cúng dường
Dâng hiến Thích Ca Mâu Ni Phật
Vì lợi thí chủ … xin mẫn nạp

_Con xưa đã tạo các ác nghiệp
Đều do vô thủy tham sân si
Từ thân miệng ý phát sanh ra
Tất cả con đều xin sám hối

_Mười phương tất cả các chúng sanh
Nhị Thừa Hữu Học và Vô Học
Tất cả Như Lai các Bồ Tát
Chỗ có công đức đều tùy hỷ

_Mười phương tất cả Thế Gian Đăng
Đầu tiên chứng được Bồ Đề đạo
Tất cả con đều xin khuyến thỉnh
Chuyển quay xe Pháp diệu vô cùng

_Chư Phật nếu muốn nhập Niết Bàn
Con thảy chí thành xin khuyến thỉnh
Nguyện Phật ở đời muôn ức kiếp
Lợi lạc tất cả loài chúng sanh

_Lễ tán cúng dường các phước lành
Thỉnh Phật nơi đời chuyển Pháp luân
Tùy hỷ, sám hối các Thiện căn
Hồi hướng chúng sanh và Phật đạo

_Đầu tiên lúc Phật thuyết Pháp thời
Chỉ có bốn Pháp Thánh Đế thôi
Hay khiến tin nghe ngày càng nhiều
Nguyện được cát tường được an ổn

_Như hư không kia vốn không tướng
Hay hiện ra các thứ công đức
Cứu các chúng sanh lên giải thoát
Tất cả Pháp Bảo con quy y

_Các loại Pháp Tánh có mười hai
Vốn không sanh diệt lìa bàn cãi
Nhớ nghĩ sanh ra các công đức
Con xin đảnh lễ Pháp lành kia

_Trừ ngu trí huệ Đại Nhật Vương
Diệt khổ luân hồi tối thượng tôn
Tịnh các gốc khổ Cam lồ Vương
Cúng dường tất cả các Diệu Pháp

Tất cả các món cúng dường …v…v… thảy đều đem hồi hướng chúng sanh và Phật đạo, lại dùng các kệ xưng tán Bát Nhã Phật Mẫu Cứu Độ Phật Mẫu, thọ trì Kinh Luật Luận …v…v… Tay cầm bình bát và tích trượng.

Phụng trì Đạo sư các Pháp diệu
Cúng dường Thanh Văn và Thánh chúng
Giống như Trí Kiếm rất bén nhọn
Tự chứng tất cả tánh duyên khởi
Hay hiện tất cả các thần biến
Cúng dường Duyên Giác và Thánh chúng

Tất cả các món cúng dường …v…v… thảy đều hồi hướng chúng sanh và Phật đạo.

Ba đời tất cả Chánh Đẳng Giác
Tất cả chơn trí tự tánh thân
Lời kỳ diệu có lý nhiệm màu
Mạn Thù Thất Lợi con kính lễ
Tâm tịnh xa lìa các cấu nhiễm
Trang nghiêm trong sạch các công đức
Trời người đảnh lễ nơi Bản toạ
Cúng dường Mạn Thù Đại Bồ Tát

Tất cả các món cúng dường …v…v… thảy đều hồi hướng chúng chúng snah và Phật đạo.

Cứu bạt tất cả chúng sanh khổ
Cứu thoát ba cõi các ràng buộc
Chỉ bày con đường giải thoát cho
Cứu Thoát Bồ Tát con kính lễ
Cứu Thoát Bồ Tát ma ha tát
Ngồi tòa hoa sen màu đỏ thắm
Tay phải nắm giữ Tạng Diệu Pháp
Cúng dường tay trái để eo lưng

Tất cả các thứ cúng dường …v…v… đều đem hồi hướng cho chúng sanh và Phật đạo.

Giữ gìn ba đời Chánh Đẳng Giác
Thân miệng ý đều là bí mật
Hàng phục trừ Ma đại minh vương
Chấp Kim Cang Chùy con đảnh lễ

Tất cả các thứ cúng dường …v…v… đều đem hồi hướng cho chúng sanh và Phật đạo.
Giữ gìn ba đời Chánh Đẳng Giác
Chỗ có tất cả các Pháp Tạng
Trì Bí Mật Vương các quyến thuộc
Cung kính cúng dường con đảnh lễ

Tất cả các thứ cúng dường …v…v… đều đem hồi hướng cho chúng sanh và Phật đạo.

Đầy đủ Đại bi các thần thông
Nhớ niệm hay thoát các nạn khổ
Chiếu khắp thế gian như mặt nhật
Cung kính cúng dường Biến Chiếu Tôn

Tất cả các thứ cúng dường …v…v… đều đem hồi hướng cho chúng sanh và Phật đạo.

Nguyệt Nhật Biến Chiếu Đại Bồ Tát
Thân ngồi tòa sen màu trắng đẹp
Hai tay cầm chuỗi ấn thuyết Pháp
Cung kính cúng dường con đảnh lễ

Tất cả các thứ cúng dường …v…v… đều đem hồi hướng cho chúng sanh và Phật đạo.

_Đế Thích Thiên Chủ cầm chày báu
Cùng các Thiên Thần, chúa các Ma
Đông phương Thiên Thần các quyến thuộc
Cúng dường xưng tán xin kính lễ

_Lại cúi xin tiên vị Hỏa Thần
Đại Tiên Thần Vương chúa các Ma
Đông Nam Tiên chúng các quyến thuộc
Cúng dường xưng tán xin đảnh lễ

_Xa lìa chơn đế Cụ Mỹ Thần
Dạ Xoa Thần Vương chúa các Ma
Tây Nam Dạ Xoa các quyếc thuộc
Cúng dường xưng tán xin đảnh lễ

_Tay cầm quyến sách Thủy Thiên Thần
Long chúng Thần Vương chúa các Ma
Tây phương Long Vương các quyến thuộc
Cúng dường xưng tán xin đảnh lễ

_Tay cầm thọ mạng Phong Thiên Thần
Giữ gìn Thần vương chúa các Ma
Tây Bắc Phong Thần các quyến thuộc
Cúng dường xưng tán xin kính lễ _

Tay cầm gậy báu La Xoa Thần
Nguyện hộ Pháp Tạng chúa các Ma
Bắc phương La Xoa các quyến thuộc
Cúng dường xưng tán xin kính lễ

_Cụ chủ tể giả Dụ Dẫn Thần
Tỳ Nan Thần Vương chúa các Ma
Đông Bắc cụ chủ các quyến thuộc
Cúng dường xưng tán xin kính lễ

_Thượng phương tất cả các Chư Thiên
Mặt trời, mặt trăng và các sao
Như vậy Chư Thiên và quyến thuộc
Cúng dường xưng tán xin kính lễ

_Hạ phương các Rồng và Địa Thần
Giữ gìn đại địa được an ổn
Hộ tam muội da các quyến thuộc
Cúng dương xưng tán xin kính lễ

_Phục các phiền não đủ công đức
Cứu hộ thế gian các Bồ Tát
Như các thứ báu thân giải thoát
Dâng lên tất cả mọi cúng dường
Chỗ có tất cả Ứ Già thủy
Cùng ở thế gian công đức thủy
Dâng hiến mười phương Hộ Pháp Thần
Vì lợi thí chủ … xin nạp thọ

Tất cả các thứ cúng dường …v…v… đều đem hồi hướng cho chúng sanh và Phật đạo.

_Đoạn trừ Dục giới các nhiễm ô
Trụ mơi Sắc giới các Phạm Thiên
Chúa cõi Ta Bà Vua Đại Phạm
Cúng dường Đại Phạm các Thánh chúng

_Ba mặt sáu tay thắng Tu La
Châu biến khắp nơi bình đẳng tánh
Thần thông Thiên giới chẳng ai hơn
Cúng dường Đại lực Na La Diên
Gần gũi Di Lặc cứu Thế Tôn
Đẩu Xuất Đà thiên và Thiên tử
Thí chủ … xin thành kính cúng dường

_Đối địch Tu La chúa cõi trời
Ba mắt nhìn xem rõ ba đời
Gộ trì đạo Phật an bốnchúng
Cúng dường Thiên chủ Đế Thích Tôn
Ở nơi cao xa Diệu Pháp đường
Tùy thuận chúng sanh dùng phương tiện
Tất cả Chư Thiên các quyến thuộc
Ban cho đủ nguyện nhận cúng dường
Đủ lòng trong sạch đủ tín tâm
Dẹp tan các núi ngã mạn cao
Vâng lời Phật dạy luôn gìn giữ
Cúng dường Hộ Pháp tám bộ Tôn

Tất cả các thứ cúng dường …v…v… đều đem hồi hướng cho chúng sanh và Phật đạo.

Đông phương Trì Quốc Đại Thiên Vương
Thân trắng sạch xinh giữ Tỳ Bà
Ở giữ cửa Đông làm Hộ Pháp
Đảnh lễ xưng tán dâng cúng dường
Tất cả các thứ cúng dường …v…v… thảy đều đem hồi hướng cho chúng sanh và Phật đạo.
Nam phương Tăng Trưởng Đại Thiên Vương
Kiếm báu cầm tay thân sắc xanh
Cửa Nam thệ nguyện là Hộ Pháp
Tán lễ xin dâng các cúng dường

Tất cả các thứ cúng dường …v…v… đều đem hồi hướng cho chúng sanh và Phật đạo.

Tây phương Quảng Mục Đại Thiên Vương
Thân sắc hồng tươi cầm quyến sách
Cửa Tây thệ nguyện hộ Đạo tràng
Xưng tán lễ lạy nguyện cúng dường

Tất cả các thứ cúng dường …v…v… đều đem hồi hướng cho chúng sanh và Phật đạo.

Bắc phương Đa Văn Đại Thiên Vương
Màu lục thân, tay giáo báu cầm
Cửa Bắc giữ gìn Đàn Pháp Phật
Cúng dường lễ tán nguyện Ngài thương

Tất cả các thứ cúng dường …v…v… đều đem hồi hướng cho chúng sanh và Phật đạo.

Mười hai Đại tướng Dược Xoa Vương
Mỗi Vị có trong bảy ức người
Thệ nguyện hộ trì lời Phật dạy
Đức đầu tất cả Dạ Xoa Vương

_Ưu Bà Tắc đủ đại oai đức
Dạ Xoa Đại tướng Cung Tỳ La
Thân sắc vàng tươi cầm gậy báu
Đứng đầu bảy ức Dạ Xoa thần
Thệ nguyện hộ trì lời Phật dạy
Cúng dường xưng tán xin lễ lạy

_Đủ đại oai đức Ưu Bà Tắc
Dạ Xoa Đại tướng Phạt Chiết La
Thân sắc trắng trong cầm kiếm báu
Đứng đầu bảy ức Dạ Xoa thần
Thệ nguyện hộ trì lời Phật dạy
Cúng dường xưng tán xin lễ lạy

_Đủ đại oai đức Ưu Bà Tắc
Dạ Xoa Đại tướng Mê Xí La
Thân sắc vàng ngồi cầm gậy báu
Thống lãnh bảy ức Dạ Xoa thần
Thệ nguyện giữ gìn lời Phật dạy
Cúng dường xưng tán xin lễ lạy

_Đủ đại oai đức Ưu Bà Tắc
Dạ Xoa Đại tướng An Để La
Thân màu lục sẫm cầm chùy báu
Thống lãnh bảy ức Dạ Xoa thần
Thệ nguyện giữ gìn lời Phật dạy
Cúng dường xưng tán xin lễ lạy

_Đủ đại oai đức Ưu Bà Tắc
Dạ Xoa Đại tướng Át Nễ La
Thân sắc đỏ tươi cầm giáo báu
Thống lãnh bảy ức Dạ Xoa thần
Thệ nguyện giữ gìn lời Phật dạy
Cúng dường xưng tán xin lễ lạy

_Đủ đại oai đức Ưu Bà Tắc
Dạ Xoa Đại tướng San Để La
Thân màu khói đen cầm kiếm báu
Thống lãnh bảy ức Dạ Xoa thần
Thệ nguyện giữ gìn lời Phật dạy
Cúng dường xưng tán xin lễ lạy

_Đủ đại oai đức Ưu Bà Tắc
Dạ Xoa Đại tướng Nhơn Đạt La
Thân màu đỏ thẫm cầm côn báu
Thống lãnh bảy ức Dạ Xoa thần
Thệ nguyện giữ gìn lời Phật dạy
Cúng dường xưng tán xin lễ lạy

_Đủ đại oai đức Ưu Bà Tắc
Dạ Xoa Đại tướng Ba Di La
Thân màu đỏ hồng cầm chày báu
Thống lãnh bảy ức Dạ Xoa thần
Thệ nguyện giữ gìn lời Phật dạy
Cúng dường xưng tán xin lễ lạy

_Đủ đại oai đức Ưu Bà Tắc
Dạ Xoa Đại tướng Ma Hổ La
Thân màu trắng đẹp cầm búa báu
Thống lãnh bảy ức Dạ Xoa thần
Thệ nguyện giữ gìn lời Phật dạy
Cúng dường xưng tán xin lễ lạy

_Đủ đại oai đức Ưu Bà Tắc
Dạ Xoa Đại tướng Chơn Đạt La
Thân nọ sắc vàng cầm quyến sách
Thống lãnh bảy ức Dạ Xoa thần
Thệ nguyện giữ gìn lời Phật dạy
Cúng dường xưng tán xin lễ lạy

_Đủ đại oai đức Ưu Bà Tắc
Dạ Xoa Đại tướng Chiêu Đổ La
Thân sắc màu xanh cầm chùy báu
Thống lãnh bảy ức Dạ Xoa thần
Thệ nguyện giữ gìn lời Phật dạy
Cúng dường xưng tán xin lễ lạy

_Đủ đại oai đức Ưu Bà Tắc
Dạ Xoa Đại tướng Tỳ Yết La
Thân kia sắc đỏ cầm bánh xe
Thống lãnh bảy ức Dạ Xoa thần
Thệ nguyện giữ gìn lời Phật dạy
Cúng dường xưng tán xin lễ lạy
Đủ đại oai đức Ưu Bà Tắc

Tất cả các thứ cúng dường …v…v… đều đem hồi hướng cho chúng sanh và Phật đạo.

_Khi chưa chứng được Bồ Đề
Sinh vào ba cõi đủ đầy nghiệp duyên
Mạng thân bị các ngại phiền
Bồ Đề tâm nguyện ngày đêm giữ gìn
Sau đó thí thực, tắm rửa, lạy thù ân lại xưng tán.
Đạo Sư Thiện Danh Xưng Kiết Tường
Thân sắc vàng ngồi Vô úy Ấn
Tám lời nguyện lớn tòa Sư tử
Con nay cúng dường xin đảnh lễ

_Đạo Sư Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Phật
Thân sắc vàng ngời Thí diệu Ấn
Bốn lời nguyện lớn tòa Sư tử
Con nay cúng dường xin đảnh lễ

_Đạo Sư Kim Sắc Bảo Quang Phật
Thân sắc vàng ngời Thuyết pháp Ấn
Bốn lời nguyện lớn tòa Sư Tử
Con nay cúng dường xin đảnh lễ
_Đạo Sư Pháp Hải Lôi Âm Phật
Thân sắc trắng trong Thuyết pháp Ấn
Bốn lời nguyện lớn tòa Sư tử
Con nay cúng dường xin đảnh lễ

_Thiện Thệ Pháp Hải Thắng Huệ Phật
Thân sắc màu xanh Thuyết pháp Ấn
Bốn lời nguyện lớn Sư Tử Tòa
Con nay cúng dường xin đảnh lễ

_Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
Thân màu xanh trong Thí diệu Ấn
Mười hai nguyện lớn Sư tử tòa
Con nay cúng dường xin đảnh lễ

_Đạo Sư Thích Ca Mâu Ni Tôn
Thân màu vàng kim Thuyết pháp Ấn
Phát lời nguyện lớn Sư tử tòa
Con nay cúng dường xin đảnh lễ
_Đã từng vô số kiếp từ xưa
Thương xót chúng sinh khổ chẳng vừa
Phát thệ nguyện sâu thành cứu cánh
Cúng dường tám Đại Như Lai Tôn

_Quá khứ vô số kiếp từ lâu
Thương xót hàm linh phát nguyện màu
Nay đã đủ đầy lời thệ nguyện
Cúng đường tám Đại Như Lai Tôn

__Lời Thánh lớn rộng tợ hư không
Nghĩa lý vô cùng chẳng nghĩ bàn
Tánh của Viên âm trùm khắp cõi
Cúng dường Bát Nhã các Phật Mẫu

_Từ lâu huân tập, Tự Tánh Không
Nói Pháp Tánh Không nhiều loại thứ
Lại biến hiện ra thân đồng tử
Văn Thù Đại Trí xin kính lễ
_Cứu hộ sáu đường tám nạn khổ
Rời biển sanh tử tới bờ kia
Khiến nhập Niết Bàn vui giải thoát
Cứu Thoát Bồ Tát con kính lễ

_Kim Cang thân báu chẳng ai lay
Mật chú Minh Vương thật mạnh thay
Chế ngự các loài không trở ngại
Kim Cang Thủ con xin lễ lạy

_Đức Phật khi thành Chánh Đẳng Giác
Mười Địa Bồ Tát các Pháp Vương
Hiện các tướng thân lợi hữu tình
Cúng dường như trên vô lượng chúng

_Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang
Giữ gìn tối thắng Diệu Pháp Tạng
Lợi lạc chúng sinh như Nhật Nguyệt
Quang minh tối thắng con đảnh lễ

_Thọ trì các thứ Luật Luận Kinh
Bình bát Cà sa Tích trượng cầm
Theo học Thế Tôn nhiều Pháp báu
Cúng dường các vị chúng Thanh Văn

_Đông phương Bách Thí Đế Thích Thiên
Thân sắc vàng tay giữ bảo chày
Ngồi ở trên lưng con tượng trắng
Con xin xưng tán lễ lành thay

_Đông Nam Thần lửa, Đại Phạm Thiên
Sắc đỏ thân tay giữ Quân trì
Cỡi lưng dê đỏ, lửa phủ quanh
Xin được cúng dâng đảnh lễ Ngài

_Nam phương Âm Mẫu , Diễm Ma Vương
Thân sắc màu xanh Trượng báu cầm
Ngồi ở lưng trâu xanh dũng mãnh
Cúng dường cung kính hết tâm thành

_Tây Nam Ly Đế Dạ Xoa Vương
Kiếm báu cầm tay thân sắc đen
Ngồi cỡi trên lưng Khởi Thi Quỷ
Cúng dường các món xin kính lễ

_Tây phương Thần nước Bà Rô Noa
Sắc trắng tay cầm Quyến sách xà
Ngồi ở Na già tòa sạch đẹp
Cúng dường đảnh lễ xin thọ nạp

_Tây Bắc Phong Thần Bà Da Ti
Thân sắc khói đen cầm túi gió
Ngồi lưng lừa lục đủ oai nghi
Xin nhận cúng dường và kính lễ
_Bắc phương đã có Cu Tì La

Thân sắc vàng kim cầm gáy chuột
Cỡi trên ngựa báu sắc màu xanh
Con xin cung kính hết lòng thành

_Đông Bắc Cụ chủ vua các Ma
Thân trắng tay cầm cây giáo báu
Ngồi lưng trâu xanh dạo lại qua
Con nay thành kính cúng dường lễ

_Thượng phương tất cả các Chư Thiên
Nhật thiên, Nguyệt thiên, Tinh tú thiên
Các vị chư Thiên cùng quyến thuộc
Cúng dường kính lễ xin mẫn nạp

_Hạ phương Long Vương với Địa thần
Bưng đỡ Địa luân tay lớn mạnh
Hộ các tam muội quyến thuộc đông
Xin nhận cúng dường các món dâng

_Tuân theo lời Phật Ưu bà Tắc
Phương tiện tùy cơ biến hiện thân
Cung Tì La tướng các Dạ Xoa
Cùng các quyến thuộc xin kính lễ
Kiết tường oai đức Ưu Bà Tắc
Dữ dằn hung ác rất đáng sợ
Cung Tì La với Phạt Chiết La
Tỳ yết La xin thảy cúng dường

_Tất cả tán lễ cúng dường phước
Thỉnh Phật trụ thế chuyển Pháp luân
Tùy hỷ sám hối các thiện căn
Hồi hướng chúng sanh và Phật đạo
Bởi vì ngu si không trí huệ
Tu các việc lành chẳng tới nơi
Vì độ chúng con và các loại
Nguyện xin từ bi thương nạp thọ
Vì chưa đầy đủ lực thắng thù
Chỗ các sai lầm không tự biết
Như vậy tất cả các điều kia
Xin nguyện từ bi thương nạp thọ
Lợi ích cho con với chúng sanh
Tất cả mong cầu thành tựu hết
Xin thỉnh Thế Tôn về chỗ cũ
Phụng thỉnh xin Ngài hãy giáng lâm.

DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG THẤT PHẬT BỔN NGUYỆN CÔNG ĐỨC KINH
NIỆM TỤNG NGHI QUỸ CÚNG DƯỜNG
_HẾT_

(Bản Nghi Quỹ Cúng Dường này không có Thần chú)

26/05/1996