PHẬT NÓI KINH HỘ CHƯ ĐỒNG TỬ ĐÀ LA NI

KINH SỐ 1028A

Hán dịch: Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ
Việt dịch: Sa môn THÍCH QUẢNG TRÍ

 

Khi ấy Đức Như Lai mới thành Chính Giác. Có một vị Đại Phạm Thiên Vương đi đến chỗ Phật, kính lạy nơi chân Phật mà nói lời rằng:

Nam mô Phật Đà Gia

Nam mô Đạt Ma Gia

Nam mô Tăng Già Gia

Con lễ chân Thế Tôn

Vua Pháp chiếu Thế Gian

Ở nơi Diêm Phù Đề

Đầu tiên nói Thần Chú

Thắng Pháp Cam Lồ Tịnh

Cùng lễ Tăng Vô Trước (không dính mắc)

Đã lễ chân Mâu Ni

Liền đó nói Kệ rằng

Thế Tôn! Chư Như Lai

Thanh Văn và Bích Chi

Chư Tiên, vua Hộ Thế

Rồng, Thiên Thần sức lớn

Như đây tất cả Chúng

Đều sanh trong loài người

Có Dạ Xoa, La Sát

Thường ưa ăn thai người

Cảnh giới vua Phi Nhân

Sức mạnh không chế nổi

Hay khiến người không con

Thương hại các bào thai

Khi nam nữ giao hội

Khiến ý kia mê loạn

Không có thể mang thai

Hoặc Ca La An Đà

Không con do hư thai

Khi sanh thì giết chết

Đây đều là Ac Quỷ

Vì đó làm nhiễu hại

Con nay nói tên kia

Nguyện Phật nghe con nói

Thứ nhất là Di Thù Ca, thứ hai là Ai Ca Vương, thứ ba là , thứ tư là A Bà Tất Ma Ra, thứ năm là Mâu Trí Ca , thứ sáu là Ma Trí Ca, thứ bảy là Xà Di Ca, thứ tám là Ca Di Ni, thứ chín là Lê Bà Đê , thứ mười là Phú Đan Na , thứ mười một là Mạn Đa Nan Đề, thứ mười hai là Xá Cưu Ni, thứ mười ba là Kiền Tra Bà Ni , thứ mười bốn là Mục Khư Mạn Đà, thứ mười lăm là Lam Bà

Đây là 15 Quỷ Thần thường du hành các nơi trên Thế Gian làm khủng bố con nít. Nay Ta nói hình tượng đáng sợ của các Quỷ Thần. Do hình tướng đây khiến con nít phải sợ hãi.

Di Thù Ca hình như con bò

Ca Di Vương hình như sư tử

Khiên Đà hình như Cưu Ma La

A Bà Tất Ma Ra hình như Dã Hồ chồn cáo)

Mâu Trí Ca hình như Di Hầu (Khỉ)

Ma Trí Ca hình như La Sát Nữ

Xà Di Ca hình như con ngựa

Ca Di Ni hình như phụ nữ

Lê Bà Đê hình như con chó

Phú Đan Na hình như con heo

Mạn Đa Nan Đề hình như mèo con

Xá Cưu Ni hình như con quạ

Kiền Tra Bà Ni hình như con gà

Mục Khư Mạn Trà hình như con cáo đen

Lam Bà hình như con rắn

Đây là 15 Quỷ Thần dựa vào con nít làm cho sợ hãi. Nay Ta nói tướng con nít sợ hãi

Di Thù Ca Quỷ làm cho mắt con nít xoay tròn

Di Ca Vương Quỷ làm cho con nít ói mửa

Khiên Đà Quỷ làm cho con nít cử động hai tay

A Bà Tất Ma Ra Quỷ làm cho con nít có mùi

Mâu Trí Ca làm cho hai tay nắm chặt lại

Ma Trí Ca làm cho con nít bặm môi cắn lưỡi

Xá Di Ca khiến cho con nít hay khóc, đái

Ca Di Ni khiến cho con nít thích người nữ

Lê Bà Đế Ca khiến con nít ngủ hay mộng mị

Phú Đan Na khiến con nít ban đêm sợ hãi hay khóc

Mạn Đà Nan Đề khiến con nít hay khóc hay cười

Xá Cưu Ni khiến con nít không chịu bú

Kiền Tra Bà Ni khiến con nít nghẹt thở

Mục Khư Mạn Trà khiến cho bị bệnh Thời Khí, Hạ Lị

Lam Bà làm cho con nít buồn bã khóc than

15 Quỷ Thần này dùng các hình như vậy làm cho con nít sợ hãi và làm cho con nít hiện ra các tướng sợ hãi. Ta nay đã nói

Tiếp lại có Đại Quỷ Thần Vương tên là Chiên Đàn Càn Thát Bà đứng đầu trong các Quỷ Thần. Nên lấy dây ngũ sắc tụng Đà La Ni này , một biến thắt một gút , đủ 108 gút cùng viết tên Quỷ Thần, nhờ người se dây viết tên, nói như vầy:”Ngươi nên đi lẹ như gió đến bốn phương” tùy theo chỗ ở của 15 Quỷ Thần và Càn Thát Bà Đại Quỷ Thần Vương. Nay lấy dây ngũ sắc cột các Quỷ Thần không được nhiễu hại chúng sanh,.dDng các món ăn ngon ngọt, đèn sáng và cháo sữa cúng dường Thần Vương .

_Bấy giờ Đại Phạm Thiên Vương lại bạch Phật rằng:”Thế Tôn ! Nếu có người nữ không sanh con cái, hoặc bị trụy thai, hoặc sanh ra thì chết . Các người nữ này muốn cầu con, giữ cho sống lâu nên thường tu hành Pháp lành này. Trong tháng :ngày 08, ngày 15 thọ trì tám Giới, tắm gội sạch sẽ, mặc quần áo mới sạch, lễ mười phương Phật cho đến nửa đêm, lấy một ít Giới Tử (hạt cải) để trên đảnh, tụng Chú Đà La Ni do Ta nói, khiến cho người nữ kia tức được như Nguyện, sanh con cái được an ổn không bệnh hoạn cho đến suốt đời không bị trúng thất. Nếu có Quỷ Thần không thuận theo Chú của Ta , Ta làm cho đầu của chúng bể ra 7 phần như nhánh cây A Lê.

Liền nói Hộ Chư Đồng Tử Đà La Ni là:

Đát điệt tha: A dà la da ninh, na da dà ninh, ba lậu lệ, đề lệ gia bà lệ bà lệ, bất lệ bất la xoa ni tu la tỳ, giá la tỳ bà đà ni, bà la ha sa, ni na dương, di na dương, sa bà ha

Thế Tôn ! Đà La Ni do con nói đây hộ các Đồng Tử được an ổn sống lâu.

_Bấy giờ Đức Thế Tôn Nhất Thiết Chủng Trí liền nói Chú là:

Đa điệt tha: Bồ đà bồ đà, bồ đá, niên ma đế, bồ đề bồ đề, ma lệ thước xoa dạ, bà xá lợi bà đa mi, bà la đà đầu lệ bà lạp đa đầu lệ xá , ma ni thu lệ bà ha nị, đà bà ni, tô bà ha

15 Quỷ Thần này thường ăn máu thịt. Dùng sức của Đà La Ni Chú này nên đều xa lìa không sanh Tâm ác. Khiến các Đồng Tử xa lìa sợ hãi, an ổn không có bệnh hoạn, khi mới vừa sanh không có các nạn.

Tụng Chú này hoặc nơi thành ấp, tụ lạc… tùy chỗ ở cũng hay khiến cho con nít an ổn sống lâu.

Nam Mô Phật Đà. Thành tựu Chú này, hộ các Đồng Tử không bị các Quỷ

Thần ác gây nhiễu hại. Hết thảy các nạn, hết thảy sợ hãi, thảy đều xa lìa, ta bà ha

Thời Phạm Thiên Vương nghe nói Chú này xong, vui mừng hớn hở làm theo

 

PHẬT NÓI KINH HỘ CHƯ ĐỒNG TỬ ĐÀ LA NI

_Hết_


 

ĐỒNG TỬ KINH NIỆM TỤNG PHÁP

KINH SỐ 1028B

Hán dịch: Tam Tạng Sa Môn THIỆN VÔ ÚY vâng chiếu dịch
Việt dịch: Sa môn THÍCH QUẢNG TRÍ

 

Thiên Vương bạch Phật rằng: “Bạch Thế Tôn! Nếu có người nữ vì con nhỏ mà tu Đồng Tử Kinh Pháp . Ngày 08, ngày 15 của tháng, thọ trì tám Giới, tắm rửa sạch sẽ,mặc áo mới sạch, lễ mười phương chư Phật. Sáng sớm bắt đầu ,dùng chữ Lam (劣_RAṂ) chú vào nước trong nghiên mực (bây giờ chú vào cây bút) chép Đồng Tử Kinh. Hướng phương Đông làm cái Đàn tròn. Lấy bình đựng đầy nước thơm . hương hoa, đèn, Ứ Già …. để trên Đàn. Tiếp đến, khi chép Kinh này ở trong Tĩnh Thất , bắt đầu tu Pháp này. Nếu ở bên bờ sông, suối. Hoặc ở sườn núi, nơi chư Tăng ở… tu Pháp Đồng Tử Kinh bí mật này. Làm Đàn tròn rộng bốn khuỷu, lại vẽ Mạn Đà La. Trong Nội Viện vẽ Đại Phạm Thiên Vương, Chiên Đàn Càn Thát Bà Quỷ Thần , vẽ 15 hình tượng Quỷ Thần. Y theo đây mà tạo xong”

_Bấy giờ Đại Phạm Thiên Vương lại bạch Phật rằng: “Con vì muốn lợi dưỡng ,an lạc cho các trẻ con (Tiểu nhi) trong Diêm Phù Đề. Cúi xin Đức Thế Tôn cho con Ấn Đà La Ni rất ư bí mật này.

Liền nói Đà La Ni là:

Đát điệt tha: A già la già ninh na gia gia, ninh bà lậu lệ già, bà lê bà lê, bất lê, la thâu nhi tu la tỷ giá la tỷ bà đà ni, bà la ha, a yết lợi sa ni na dương, tô bà ha

Ấn: Hai tay ngón cái vịn móng ngón vô danh như cầm hoa. Tay phải nắm lại để ở eo lưng.

Nếu dùng Đà La Ni Ấn này gia trì bệnh khổ tức trừ khỏi. Đà La Ni này cột trói tất cả chư Thiên, tất cả Đại Quỷ Thần Vương, hết thảy các loại Quỷ Thần lớn nhỏ. Nếu có lòng Từ Bi thì không bị cột trói, nếu không thì đầu bị bể làm 7 phần như nhánh cây A Lê”.

_Bấy giờ Chiên Đàn Càn Thát Bà Đại Quỷ Vương cùng 15 Đại Quỷ Thần Kỳ Minh Đạo đều đến tụ tập, cúi 5 vóc sát đất, bạch với Đại Phạm Vương rằng: “Chúng tôi đều bỏ Tâm ác, hộ Đà La Ni và Đồng Tử. Cúi xin Đại Phạm Vương nói Đà La Ni khiến cho các Quỷ Thần hộ Đồng Tử, trừ các ác khiến được cát tường”.

Càn Thát Bà Vương liền nói Chú là:

Nẵng mồ tam mãn đá một đà nẫm. Vĩ thuật đà, tát phạ ra phạ hệ hệ, sa phạ ha

Ấn: Hai tay cài chéo các ngón bên trong, dưng thẳng 2 ngón trỏ không cho hợp đầu ngón.

Ấn Đà La Ni này trừ hết thảy đại bệnh tật, trừ 484 bệnh, hết thảy Quỷ Thần thường không xa rời người này. Chú này thành hết thảy chỗ mong cầu.

_Tôi lại nói 15 Quỷ Thần Đà La Ni lợi lạc tất cả chúng sanh. Xin Đại Phạm Thiên Vương nói Quyến Thuộc Quỷ Thần.

Liền nói Chú là:

Nam mô Phật Đà Gia

Nam mô Đạt Ma Gia

Nam mô Tăng Già gia

Nam mô Thù Ca Quỷ, Di Ca Vương, Khiên Đà Vương Quỷ, A Bà Tất Ma Ra Quỷ, Bán Trí Ca Quỷ, Ma Trí Ca Quỷ, Đồ Di Ca Quỷ, Ca Di Ni Quỷ, Lệ Bà Đế Quỷ, Phú Đa Na Quỷ, Mạn Đa Nan Đà Quỷ, Xá Cưu Ni Quỷ, Tiệp Tra Bà Ni Ni

Quỷ, Mục Khư Mạn Trà Quỷ, Lam Bà Quỷ, sa ha

Đại Phạm Thiên Vương lại bạch Phật rằng: “Nếu có chúng sanh đối với Đà La Ni này, hay thọ trì niệm tụng sẽ tiêu trừ nạn ác, sanh vạn điều lành. Hết thảy Minh Đạo thường giữ gìn, hết thảy Quỷ Thần, hết thảy Ac Thần từ bi gia hộ”.

_Bấy giờ Đại Phạm Thiên, Đế Thích Thiên bạch Phật rằng:”Con có Hộ Chư Đồng Tử Đà La Ni tên là Trường Thọ Diên Mạng Đà La Ni .

Liền nói Đà La Ni là:

Đát điệt tha: Bồ đà bồ đà, niên ma đế, bồ đề bồ đề, ma lệ, thưc xoa dạ, bà xá lợi. Bà đa mi, bà la đà đầu lê, đầu lê, bà lạp đa đầu lệ, xá ma nị thu lệ, bà la tỳ đà bà ni, đế thâu giam xá mi đế, bàn đà bàn hi bà ha ni, ma kỳ ma ni đà, bà tô ha ni bà ra, ta bà ha

Ấn: Hai tay ngửa lòng bàn tay, 2 ngón cái vịn 2 ngón vô danh, đưa đầu ngón trỏ qua lại

Kết Ấn tụng Chú xong thì Đồng Tử sẽ sống lâu trăm tuổi. Đà La Ni này hay trừ Định Nghiệp , sống lâu, tiêu vạn ác, sanh vạn thiện, hay thành các nguyện.

_ Lại nói Phụng Thỉnh Thập Ngũ Quỷ Thần Chú :

Nam mô tam mãn đà một đà nẫm. Đam lệnh lệnh xá vi, chỉ lý , mi di lý, ha sa nan, la sa nan, trì mộ sa nan lê, sá ha

Ấn: Hai tay ngón út cài chéo nhau bên trong, dựng thẳng 2 ngón cái vịn nhau, mở các ngón kia ra rồi đưa qua lại

_ Triệu Thỉnh Thập Ngũ Quỷ Thần Chú

Úm, di mô già ca lợi sa dã, hạ chí bố sắc trí, ương cu xá, nịch, hồng

Ấn: Tay phải hương ra ngoài, co 5 ngón, chiêu vời 3 lần

_ Lại Thí Thực Thập Ngũ Quỷ Thần Chú:

Úm, ba la bộ đa, di ma lệ, sam bà ra, hồng

Ấn: Kim Cang Hợp Chưởng

_ Lại nói Bảo Mãn Thực Quỷ Thần Chú:

Nẵng mồ tam mãn đa một đà nẫm. Úm, ha lợi ha lợi, dược khất xoa, vĩ mi dạ đạt phiến tỳ chỉ tỳ chỉ, ra tra, bách ra sam bách ra sam, ha tán nan, vi ha tán nan, nịch, hồng, vam, hô

Ấn: Kim Cang Hợp Chưởng, 2 ngón cái vịn trên móng 2 ngón trỏ.

_ Lại nói Chú rải gạo, muối, hoa

Úm, ma ha ma nễ, bố ra gia, đạt ra đạt ra, hồng hồng. Úm, bát ra phạ ra yết ra phạ để, sa ra, hồng hồng

Ấn: Dùng Kim Cang Hợp Chưởng

Trong kỳ Bạch Nguyệt (15 ngày đầu của tháng) ngày 01, ngày 08, ngày 15, ngày

Quỷ Tú bày các món ăn uống, hoa quả, cháo sữa, đồ ngon ngọt, sáu món cúng Quỷ Thần Vương. Các vị Thần này thường khiến hết thảy chúng sanh, thường não hại chúng sanh, giết vạn tánh nhân dân. Hết thảy bệnh của chúng sanh đều do Thần Vương này làm, cho nên thường nhớ niệm 15 vị Thần Vương thì người trì tụng Đà La Ni này được thọ mạng vô cùng, hết thảy Thần Vương giữ gìn, hết thảy Thần Vương thường gia hộ.

_ Chiên Đàn Càn Thát Bà Vương (Candana gandhrva-rāja) ở trong cõi Diêm Phù Đề là bậc tối thượng trong các Quỷ Thần, không có ai hơn. Viết danh hiệu Thần Vương này cùng Đà La Ni trong Kinh. Dùng chỉ ngũ sắc, chú vào 108 biến, hoặc 21 biến, hoặc 7 biến rồi đeo ở cổ. Lại trên trán con nít, viết danh hiệu Đại Quỷ Thần Vương.

_ Lại ở Thế Gian có tật bệnh, dùng cây Phục Quỷ, chú vào 21 biến rồi cho bệnh nhân uống.

_ Lại có Pháp. Bị bệnh đau mắt, chú vào nước Tĩnh Hoa 21 biến rồi khiến uống và rửa mắt.

_ Lại có Pháp.Bị bệnh đau ngực, lấy Thạch Lựu, chú vào 108 biến rồi uống.

_ Lại nữa nếu bị bệnh Lỵ, Xích Lỵ, Hạ Lỵ Lấy cỏ Ngưu Tất, chú vào 108 biến rồi uống hàng ngày.

_ Lại bị bệnh rét , chú vào Đại Đậu mà uống

_ Lại bị bệnh đau đầu, dùng cây Dương, chú vào 21 biến rồi để bên đầu.

_ Lại muốn hàng phục người ác. Vẽ người ấy, khởi tâm ác, dùng cung tên mà bắn, một lần tụng Thập Ngũ Quỷ Thần Chú và thêm tên kẻ ấy, ắt 3 ngày sẽ chết.

_ Hết thảy các loài chim quái lạ. Hướng về phía đó tụng Chú thời các loài đó tự rơi mà chết.

Có nhiều Pháp trong Bổn Tạng không ghi ra đây. Pháp này diệt vạn ác, sanh vạn thiện, hết thảy mong cầu đều thành tựu. Hết thảy Phước Thế Gian Xuất Thế Gian, hết thảy cao vị, hết thảy ái niệm đều đại cát.

Trên Đàn có chữ Ác (AḤ), chữ biến thành lầu gác bảy báu, trên lầu treo

Thiên Cái (Lọng), dùng các báu trang nghiêm. Trong cung điện có Tòa lá sen. Trên

Tòa có chữ Bát-la ( PRA) biến thành Đại Phạm Thiên Vương (Mahā-brahma

Devarāja). Bên Tòa Sen có chữ (VI) biến thành Càn Thát Bà Vương (Gandharva-rāja). Bên lá sen có chữ Hồng (HŪṂ) biến thành 15 vị Quỷ Thần với bảy vạn tám ngàn Quỷ Thần vây quanh.

 

Bình Trị nguyên niên, tháng 08 ngày 08

Ở Tứ Điều Đàn chép xong_ HƯNG NHIÊN