PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÂN THẬT NHIẾP ĐẠI THỪA
HIỆN CHỨNG TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư, Sa Môn được ban áo tía (kẻ bầy tôi là) nhóm THI HỘ phụng chiếu dịch
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

_QUYỂN THỨ BA MƯƠI_
 
NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÂN THẬT NHIẾP NHẤT THIẾT NGHI QUỸ
THẮNG THƯỢNG GIÁO LÝ
PHẦN THỨ HAI MƯƠI SÁU_ CHI BA

_Tiếp lại tuyên nói Giáo Lý Thông Dụng Bí Mật Thân Ngữ Tâm Kim Cương Ấn Thành Tựu của các Bộ
Trong đây, trước tiên nói Giáo Lý Bí Mật Thân Ấn Thành Tựu của Như Lai Bộ.
Tụng là:
Tùy nơi, y Pháp mà ngồi yên
Làm tướng Già Phu, cầu thành tựu
Như nơi vẽ ấy, thuận tu tập
Liền được Đại Sĩ Pháp Thành Tựu
Đây là Kim Cương Tát Đỏa Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Bí Mật Thân Ấn Thành Tựu của Kim Cương Bộ
Tướng bước Kim Cương, y Pháp làm
Như nơi vẽ ấy, thuận tu tập
Lúc cầu thành tựu, khởi phẫn nộ
Trong đây, thành tựu không nghi hoặc
Đây là Kim Cương Giáng Tam Thế Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Bí Mật Thân Ấn Thành Tựu của Liên Hoa Bộ
Nên làm tướng Kim Cương Già Phu
Hai tay kết Kim Cương Phộc ấy
Tam Ma Địa, thân y Pháp thành
Nên làm Liên Hoa Xuất Sinh Pháp
Đây là Liên Hoa Tát Đỏa Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Bí Mật Thân Ấn Thành Tựu của Bảo Bộ
Hành Nhân hoặc đứng, hoặc ngồi yên
Hoặc lại tùy chỗ mà Kinh Hành
Dùng Kim Cương Bảo Quán Đỉnh Môn
Làm việc thành tựu, không nghi hoặc
Đây là Kim Cương Tạng Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Bí Mật Ngữ Ấn Thành Tựu của Như Lai Bộ
Y Pháp chẳng động nơi đầu lưỡi
Lại đem môi răng cùng hợp nhau
Dùng Kim Cương Ngữ, tiếng nhỏ nhiệm
Trì tụng hay làm các Thành Tựu
Đây là Kim Cương Ngữ Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Bí Mật Ngữ Ấn Thành Tựu của Kim Cương Bộ
Làm sấm mây (vân lôi) gầm, xưng chữ Hồng (HŪṂ)
Chấn phát uy nộ, nói (ngữ) thâm sâu
Phẫn Nộ Phá Hoại Đại Kim Cương
Đây tức Phẫn Nộ Ngữ Thành Tựu
Đây là Kim Cương Giáng Tam Thế Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Bí Mật Ngữ Ấn Thành Tựu của Liên Hoa Bộ
Nên Chỉ, hơi ra vào nhỏ nhiệm
Phát lời (ngữ) vi diệu rất sáng tỏ
Tất cả y đây, trì tụng thời
Thành tựu Tam Ma Địa Trí Tạng
Đây là Nhất Thiết Như Lai Tam Ma Địa Trí Tạng Pháp Môn do Đức Phật đã
nói

Giáo Lý Bí Mật Ngữ Ấn Thành Tựu của Bảo Bộ
Phát lời (ngữ) màu nhiệm sáng tỏ ấy
Lại thường lễ kính Tối Thượng Tôn
Như ứng, trì tụng y Pháp Nghi
Tất cả chỗ làm mau thành tựu
Đây là Nhất Thiết Như Lai Cúng Dường Quảng Đại Yết Ma Pháp Môn do
Đức Phật đã nói

Giáo Lý Bí Mật Tâm Ấn Thành Tựu của Như Lai Bộ
Thế Tôn thường dùng Pháp Diệu Dục
Ban khắp tất cả hữu tình vui
Kim Cương Tát Đỏa, thân rộng lớn
Trong đây, quán tưởng mau thành tựu
Đây là Diệu Dục Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Bí Mật Tâm Ấn Thành Tựu của Kim Cương Bộ
Vì lợi tất cả hữu tình nên
Làm Pháp điều phục các ác ấy
Khiến nơi Phật Giáo, làm hộ trì
Liền nói việc Phẫn Nộ Thành Tựu
Đây là Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Giáng Tam Thế Pháp Môn do Đức
Phật đã nói

Giáo Lý Bí Mật Tâm Ấn Thành Tựu của Liên Hoa Bộ
Như hoa sen ấy vốn không nhiễm
Ấy y Chỉ Xứ, tức Diệu Ái
Ta, Diệu Ái này tịnh cũng thế
Liền được Diệu Ái Pháp Thành Tựu
Đây là Liên Hoa Diệu Ái Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Bí Mật Tâm Ấn Thành Tựu của Bảo Bộ
Nhóm nào tùy thuận các hữu tình
Sai khiến thành tựu tất cả việc
Tuôn mưa mọi báu vòng quanh khắp
Như ứng, tất cả mau thành tựu
Đây là Hư Không Tạng Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Bí Mật Kim Cương Ấn Thành Tựu của Như Lai Bộ
Hành Nhân hoặc đứng, hoặc ngồi yên
Hoặc lại tùy chỗ mà Kinh Hành
Tay trái kết Ấn, y Pháp Nghi
Tất cả chỗ làm đều thành tựu
Đây là Nhất Thiết Như Lai Bí Mật Kim Cương Thủ Pháp Môn do Đức Phật
đã nói

Giáo Lý Bí Mật Kim Cương Ấn Thành Tựu của Kim Cương Bộ
Hành Nhân tùy chỗ, y Pháp trụ
Tùy nơi như ứng các chỗ làm
Kim Cương Phẫn Nộ Chỉ Ấn thành
Dùng áo che trùm, làm thành tựu
Đây là Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Phẫn Nộ Vương Pháp Môn do Đức
Phật đã nói

Giáo Lý Bí Mật Kim Cương Ấn Thành Tựu của Liên Hoa Bộ
Liên Hoa Quyền Ấn, tay trái kết
Lại nên che trùm Thủ Ấn ấy
Tùy nơi thành kết Pháp tương ứng
Mau được Liên Hoa Pháp Thành Tựu
Đây là Quán Tự Tại Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Bí Mật Kim Cương Ấn Thành Tựu của Bảo Bộ
Tay trái nên kết Bảo Vũ Ấn
Ấn đó lại nên dùng che trùm
Tùy chỗ đã làm, y Bản Nghi
Như ứng, liền được Bảo Thành Tựu
Đây là Hư Không Tạng Pháp Môn do Đức Phật đã nói
Như bên trên, đó là Giáo Lý Thông Dụng Bí Mật Thân Ngữ Tâm Kim Cương Ấn Thành Tựu của các Bộ.

_Tiếp lại tuyên nói Thông Dụng Bí Mật Kim Cương Tát Đỏa Ấn của các Bộ
Y Đại Ấn Thắng Pháp Dụng ấy
Bản Tôn Tát Đỏa Tam Ma Địa
Làm Kim Cương Thị (cách nhìn của Kim Cương), Kim Cương Ngữ
Mau được Pháp thành tựu tối thượng
Đây là Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Tát Đỏa Pháp Môn do Đức Phật đã
nói

_Bấy giờ, Cụ Đức Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát bạch với tất cả Như Lai rằng: “Thế Tôn Như Lai! Pháp Nghi này của con, nguyện xin Như Lai gia trì chỗ hành”
Thời tất cả Như Lai lại vân tập lần nữa, đều cùng xưng tán Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát. Tụng là:
Kim Cương Tát Đỏa! Bậc Thiện Tai!
Kim Cương Đại Bảo lại lành thay!
Lành thay! Kim Cương Diệu Pháp Môn
Lành thay! Kim Cương Thắng Yết Ma
Hay khéo tuyên nói Chính Pháp này
Vô Thượng Kim Cương Bí Mật Thừa
Tất cả Như Lai Bí Mật Môn
Nhiếp trong Đại Thừa Hiện Chứng Pháp

_Khi ấy, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, dùng 108 tên xưng tán, khuyến thỉnh tất cả Như Lai. Tụng là:
_ Đại Kim Cương Giới Đại Tát Đỏa
Lợi Ích Hữu Tình Tối Thượng Chủ Đủ Đại Trí Tuệ, Thích Ca Vương Cúi đầu quy mệnh thân Kim Cương.
_ Dũng mãnh sinh ra lợi chân thật
Làm Đại Lý Thú nhân hữu tình Đại Sĩ thắng lợi thắng nghiệp thành Quy mệnh Tát Đỏa trong Tát Đỏa.
_ Đủ các Phật Pháp, Pháp rộng lớn
Bậc khéo chuyển tất cả Pháp Luân
Đại Ngữ tối thượng , sáng màu nhiệm Cúi đầu quy mệnh Đại Chân Thật.
_ Làm Đại Yết Ma, Đại Gia Hộ
Bậc thành tựu tất cả Yết Ma
Đại dũng tối thượng, Đại Hạnh Tôn
Quy mệnh Tát Đỏa Chính Chân Chủ
_ Đã được tất cả Ba La Mật
Trí, Nhất Thiết Trí, bậc Tri Giác
Tất cả hữu tình, phương tiện lớn
Cúi đầu quy mệnh Đại Thắng Tuệ
_ Đủ tâm Đại Bi, thắng tối thượng
Đã vận tâm Bi, Bi Chủ Tể
Rộng ban tất cả Tâm Đại Từ
Cúi đầu quy mệnh các Thiện Tác
_ Thích Ca Sư Tử, Đại Năng Nhân
Năng Trong Năng Giả, Tịch Mặc Tôn
Thông đạt thế tục, đại điều phục
Cúi đầu quy mệnh Thắng Quỹ Pháp
_ Bình đẳng xong , đạt Đại Pháp Giới
Pháp Giới thanh tịnh, Đại Như Lai
Kim Cương Tôn, lại Quảng Đại Tôn
Cúi đầu quy mệnh nhóm Dũng Mãnh
_ Làm ánh sáng lớn chiếu diệu lớn
Tinh tiến rộng lớn, sức Đại Thắng
Đại dũng, tối cực Thắng Dũng Mãnh
Quy mệnh Uy Dũng, vắng lặng sinh
_ Đại Phạm Thế Tôn tự nhiên sinh
Thích Ca Vô Úy, Đại Tịch Mặc
Đủ tất cả thân, Tịnh Mâu Ni
Cúi đầu quy mệnh vua trong Pháp
_ Không thân hiện thân, thân tối thượng
Tròn đầy ba thân, bậc tu thân
Đủ tất cả thân, thân rộng lớn
Cúi đầu quy mệnh thân Kim Cương
_ Không nói (ngữ) hiện nói, nói tối thượng
Tròn đầy ba lời (ngữ), bậc tuyên nói (ngữ)
Đủ tất cả lời, Diệu Đại Ngữ
Cúi đầu quy mệnh Kim Cương Ngữ
_ Không tâm hiện tâm, tâm tối thượng
Tròn đầy ba Tâm, bậc tâm hiện
Đủ tất cả Tâm, Đại Kim Cương
Cúi đầu quy mệnh Kim Cương Tâm
_ Không Kim Cương, hiện Kim Cương ấy
Kim Cương tối thượng, ba Kim Cương
Trong sạch rộng lớn, chúng Kim Cương
Quy mệnh Kim Cương trong Kim Cương
_ Vượt hơn ba Hữu, quán sát khắp
Thiện Thệ Chủ Tể, bậc Tối Thắng
Làm Đại Pháp Vương trong ba cõi Cúi đầu quy mệnh Đại Biến Chiếu
_ Như Lai, trăm lẻ tám danh hiệu
Nếu có người nghe, một lần xưng
Hoặc đọc, hoặc tụng, phát chí thành
Người ấy sẽ được thành Phật Quả
_ Nay con khuyến thỉnh Phật Thánh Tôn
Vì các hữu tình, làm lợi ích
Từ tâm Đại Bi đã sinh ra
Pháp Luân rộng lớn, nay nên chuyển.

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai nghe lời khuyến thỉnh của Nhất Thiết Như Lai Tăng Thượng Chủ Tể Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát xong, liền bạch với tất cả Như Lai rằng: “Nguyện xin Như Lai nhiếp thọ chỗ hành” Thời tất cả Như Lai liền lại vân tập lần nữa, nói Tụng này là:
Vì lợi tất cả hữu tình nên
Tất cả Thế Giới, tất cả chốn
Đã ứng Điều Phục Chúng Tướng Môn
Đại Pháp Luân này tùy nghi chuyển
Nói Tụng đó xong thời hết thảy tất cả cõi Phật, tất cả Thế Giới, khắp hết tất cả phương xứ, tất cả hữu tình đều thấy tất cả Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Như Lai trong Mạn Noa La nhiều như số bụi nhỏ, đều trụ trước mặt, chuyển Diệu Pháp Luân

_Khi ấy, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát liền nói Tụng là:
Vì lợi tất cả hữu tình nên
Tất cả Thế Giới, tất cả chốn
Đã ứng Điều Phục Chúng Tướng Môn
Đại Kim Cương Luân tùy nghi chuyển
Nói Tụng đó xong thời hết thảy tất cả cõi Phật, tất cả Thế Giới, khắp hết tất cả phương xứ, tất cả hữu tình đều thấy tất cả Đức Thế Tôn Kim Cương Giới Như Lai trong Mạn Noa La nhiều như số bụi nhỏ, đều trụ trước mặt, chuyển tất cả Kim Cương Luân của nhóm Kim Cương Giới

_Lúc đó, Giáng Tam Thế Bồ Tát Ma Ha Tát nói Tụng là:
Vì lợi tất cả hữu tình nên
Tất cả Thế Giới, tất cả chốn
Đã ứng Điều Phục Chúng Tướng Môn
Đại Phẫn Nộ Luân tùy nghi chuyển
Nói Tụng đó xong thời hết thảy tất cả cõi Phật, tất cả Thế Giới, khắp hết tất cả phương xứ, tất cả hữu tình đều thấy tất cả Đức Thế Tôn Giáng Tam Thế Như Lai trong Mạn Noa La nhiều như số bụi nhỏ, đều trụ trước mặt, chuyển tất cả Như Lai Đại Phẫn Nộ Luân.

_Bấy giờ, Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát nói Tụng là:
Vì lợi tất cả hữu tình nên
Tất cả Thế Giới, tất cả chốn
Đã ứng Điều Phục Chúng Tướng Môn
Tịnh Liên Hoa Luân tùy nghi chuyển
Nói Tụng đó xong thời hết thảy tất cả cõi Phật, tất cả Thế Giới, khắp hết tất cả phương xứ, tất cả hữu tình đều thấy tất cả Đức Thế Tôn Pháp Vương Như Lai trong Mạn Noa La nhiều như số bụi nhỏ, đều trụ trước mặt, chuyển Liên Hoa Luân.

_Khi ấy, Thánh Hư Không Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát nói Tụng là:
Vì lợi tất cả hữu tình nên
Tất cả Thế Giới, tất cả chốn
Đã ứng Điều Phục Chúng Tướng Môn
Đại Diệu Bảo Luân tùy nghi chuyển
Nói Tụng đó xong thời tất cả hữu tình đã trụ trong tất cả cõi Phật, hoặc nhỏ bé hoặc to lớn, tất cả phương diện thảy đều thấy tất cả Như Lai ấy ngay trong lầu gác lớn Kim Cương Ma Ni Bảo Phong trên đỉnh núi Tu Di, ngồi ở trên tất cả tòa Sư Tử của tất cả Như Lai, chuyển tất cả Pháp Luân của nhóm Kim Cương Giới

_Bấy giờ, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát nói Tụng là:
Thánh Tôn vì lợi hữu tình nên
Tự thân đã hành phương tiện lớn
Tối thắng hiện xuống chốn nhân gian
Đại Kim Cương Luân tùy nghi chuyển

_Khi ấy, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai lại bạch với tất cả Như Lai rằng: “Thế Tôn Như Lai! Nguyện lại vân tập, nhiếp thọ chỗ hành”
Lúc đó tất cả nhóm Như Lai liền lại vân tập, từ trái tim của Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai nhập vào.
Thời Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai dùng thân ngữ tâm Kim Cương của tất cả Như Lai đều khai giác (mở cho hiểu) xong, bảo Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Này Thiện Nam Tử! Tất cả Như Lai trong trái tim này của Ta với tất cả Kim Cương Bộ Mạn Noa La ấy thảy đều từ trong trái tim của Ta mà nhập vào, Nay ông cũng thế, từ trái tim của Ta nhập vào”
Bấy giờ, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát như lời dạy của Đức Phật, tùy biết thấu xong, nói Tụng này là:
Vì lợi tất cả hữu tình nên
Khắp tất cả chốn, Ta đã hành
Tất cả chư Phật vào trong tim Trụ ở thân ngữ tâm Kim Cương.
Nói Tụng đó thời, khắp hết tất cả cõi Phật nhiều như số hạt bụi rất nhỏ của tất cả Thế Giới, mỗi mỗi hiện trụ tất cả Như Lai, mỗi một Như Lai đều hiện thân tướng rộng lớn tràn đầy như số hạt bụi rất nhỏ của tất cả Thế Giới, đều từ trái tim của Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai nhập vào.
Thời Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát đồng tất cả Như Lai ấy với Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai, cuồn cuộn tất cả thân, chuyển tất cả ngữ, nhiếp tất cả tâm, chủng tử liên tiếp nhau, tất cả thân phần, tất cả phần vị, tất cả tướng tốt, tất cả lỗ chân lông sinh ra tất cả Mạn Noa La nhiều như số bụi cực nhỏ, cho đến tất cả nhóm Kim Cương Giáo từ trái tim nhập vào xong, như Lý mà trụ.

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn hiện thành Chính Giác chưa được lâu thì dùng thân ngữ tâm Kim Cương của tất cả Như Lai, ở thân của tất cả Như Lai, tự khai giác xong, từ đỉnh núi Tu Di đến Bồ Đề Trường, liền ở dưới cây Bồ Đề, tùy thuận Thế Gian chuyển việc Hóa ấy, cầm cỏ Cát Tường, nói Tụng này là:
Lớn thay! Tối thượng tự lợi xong
Rộng lợi hữu tình, tất cả Giáo
Đã ứng nhân điều phục cần dũng
Phá kẻ Tà Ngoại, Phi Kiến ấy
Thế Gian hết thảy chẳng điều phục
Tất cả ám tối, các Ác Kiến
Trí Quang trong sạch, tròn lợi lớn
Trong đây, như ứng được thành Phật
Nói Tụng đó xong thời chư Thiên thuộc Dục Giới chẳng hiểu lời nói chân thật này của Đức Thế Tôn, liền nói lời này: “Nay, Sa Môn này vì sao chỉ hay vì cầu Bồ Đề mà làm việc khó khăn đó, mạnh bạo nép phục, mệt nhọc kham nhẫn chịu các khổ?”
Khi ấy Đức Thế Tôn liền ở chốn đó, rải cỏ làm chỗ ngồi xong, bảo vị Trời ấy rằng: “Ông, bậc Thiên Thánh y theo chỗ Hành của Ta, thích ứng cho Ta quả Đại Bồ Đề”
Thời chư Thiên thuộc Dục Giới lại cũng thẳng thể hiểu điều Đức Phật đã nói, tức thời đều đến chỗ của Đế Thích Thiên Chủ. Đến xong, ở trước mặt Thiên Chủ trình bày đủ việc bên trên.

_Lúc đó, Đế Thích Thiên Chủ liền cùng với các chúng Thiên Chủ của Dục Giới đi đến chỗ của Sắc Giới Thiên Chủ Đại Phạm Thiên Vương, lại trình bày việc trên, cùng nhau bàn nói.
Thời Đại Phạm Thiên Vương cùng với các chúng Thiên Chủ của Sắc Giới và Nhất Thiết Tam Giới Tăng Thượng Chủ Tể Đại Tự Thiên cùng bàn việc này
Lúc đó, Đại Tự Tại Thiên liền báo khắp hết tất cả Thiên Chủ của hàng Tam Giới Tăng Thượng Chủ Tể Na La Diên Thiên rằng: “Ngươi! Bậc Thiên Thánh nên biết Đấng Như Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Giác tùy thuận Thế Gian, chuyển việc Hóa ấy, hiện thành quả A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, đừng nói là nơi thu nhiếp của nẻo người với nẻo Trời. Thế nên phải biết tuy lại sinh Thiên, nhưng chỗ thành trong cõi Trời đều chẳng thể chứng thành Phật Quả. Chỗ hành của bậc Thiện ấy, chúng ta nên cùng đến cúng dường”
Thời các chúng Thiên Chủ của hàng Đại Tự Tại Thiên liền cùng nhau đi đến Đại Bồ Đề Trường, nơi Đức Thế Tôn Như Lai đã ngồi. Đến xong, cúi đầu mặt lễ bàn chân của Đức Thế Tôn rồi bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Như Giáo Sắc của Phật, chúng con y hành. Nguyện xin Đức Thế Tôn xót thương nhiếp thọ. Lại thỉnh Đức Thế Tôn rời khỏi tòa cỏ, nhận Thắng Tòa vi diệu do con dâng hiến. Ở trên Tòa ấy, chứng thành quả A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề”
Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Thiên Chủ rằng: “Ông! Bậc Thiên Thánh y theo chỗ hành của Ta, nên ban cho Ta quả A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề”
Các Thiên Chủ bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Chẳng phải con có khả năng ban cho Phật Bồ Đề. Nếu con có sức ấy, thuận theo chúng con khởi, sẽ chẳng tự chứng quả Phật Bồ Đề”
Khi ấy, Đức Thế Tôn vì khiến cho biết thấu nghĩa như vậy cho nên liền nói Tụng là:
Nên biết chẳng sắc (phi sắc), chẳng không sắc (phi vô sắc)
Chẳng thật, chẳng hư cũng chẳng tịnh
Phật Bồ Đề Đại Trí Môn này
Thật khai giác (mở hiểu) xong, được thành Phật

Các nhóm Thiên Chủ ấy ở trong khoảng khắc, lặng yên mà trụ
Lúc đó, Đức Thế Tôn từ tòa cỏ đứng dậy, lại bảo các Thiên Chủ rằng: “Này các bậc Thiên Thánh! Ông có thể mở hiểu Phật Trí này chăng ?”
Các nhóm Thiên Chủ bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Chúng con chẳng thể mở hiểu
Phật Trí !”
_Bấy giờ Đức Thế Tôn ở Thắng Tòa ấy, lại nói Tụng là:
Ý tịnh như ứng, đã mở hiểu
Tâm Đại Bồ Đề bền chắc sinh
Như Lý, quán tưởng nơi thân Phật
Kim Cương Tát Đỏa, bền chắc làm
Thời các nhóm Thiên Chủ đều bạch Phật rằng: “Như Giáo Sắc của Phật, con hành như vậy”
Nói xong, tức thời đều lìa Phật Hội.
_Bấy giờ Đức Thế Tôn ở ngày đêm ấy, tùy thuận Thế Gian, chuyển các việc Hóa, giáng phục quân Ma, thành quả A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề xong. Ở tận khắp các cõi hữu tình không dư sót, rộng vị lợi lạc tất cả hữu tình, các chỗ đã làm thành nhiếp khắp, đều ở tâm mình mà trụ. Liền dùng 108 tên khen ngợi Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát. Tụng là:
_ Kim Cương Tát Đỏa, Đại Tát Đỏa
Vô Thượng Đại Thừa Đại Chủ Tể
Quảng Đại Thanh Tịnh Đại Quang Minh
Cúi đầu quy mệnh Đại Tôn Thắng
_ Thánh Kim Cương Vương, Đại Kim Cương
Kim Cương, tất cả các Như Lai
Quảng Đại Tinh Tiến Đại Dũng Tôn
Cúi đầu quy mệnh Đại Phương Tiện
_ Kim Cương Diệu Ái, Đại Thanh Tịnh
Tất cả vui thích Đại Diệu Lạc
Vô Thủy Vô Chung Thắng Lạc Môn
Cúi đầu quy mệnh Quảng Đại Dục
_ Kim Cương Thiện Tai, Đại Hoan Hỷ
Như Lý làm vui thích thiện thắng
Quảng Đại Hoan Hỷ Đại Hỷ Vương
Cúi đầu quy mệnh Cực Thắng Hỷ
_ Kim Cương Diệu Bảo, Đại Tự Tại
Tự Bộ Quán Đỉnh Đại Chủ Tể
Cụ Nhất Thiết Bảo Đại Thiện Minh
Cúi đầu quy mệnh Thắng Trang Nghiêm
_ Kim Cương Uy Quang, Đại Quang Diệu
Ánh sáng rộng lớn, chiếu sáng lớn
Cụ Đại Xí Thịnh Thắng Quang Minh
Cúi đầu quy mệnh tướng Phật Quang
_ Kim Cương Bảo Tràng, hiển cao lớn
Là phướng Đại Thắng ban tiền của
Cụ Đại Bảo Trượng Hư Không Tràng
Cúi đầu quy mệnh tướng Thí Tràng
_ Làm Kim Cương Tiếu, tướng Đại Tiếu Bậc đủ Đại Khánh Duyệt Đại Hỷ
Tối Thắng Thiện Lạc Hỷ Tấn Hạnh
Cúi đầu quy mệnh Đại Pháp Hỷ
Kim Cương Thắng Pháp, Đại Diệu Pháp
Bậc đủ tất cả Pháp Thiện Tịnh
Là Môn Thắng Pháp của Phật Pháp
Cúi đầu quy mệnh Diệu Ái Pháp
_Tức kiếm Đại Trí, Kim Cương Lợi
Đại Tuệ lại là bậc Trí Tuệ
Làm Đại Lợi Khí Đoạn Tội Môn
Cúi đầu quy mệnh Phật Lợi Kiếm
_ Kim Cương Biểu Sát Quảng Đại Luân
Làm các Phật Luân, Đại Phục Tàng
Tất cả Cát Tường Thắng Pháp Môn
Cúi đầu quy mệnh Pháp Luân Nhân
_ Kim Cương Diệu Ngữ, nhóm Đại Ngữ
Lìa Hý Luận Ngữ, Đại Văn Tự
Trong không văn tự, đại tụng trì
Cúi đầu quy mệnh Phật Chân Ngữ
_ Kim Cương Yết Ma, Diệu Thắng Nghiệp
Khéo làm sự nghiệp, đại yết ma
Bí mật cúng dường Đại Cúng Dường Cúi đầu quy mệnh Phật Cúng Dường
_ Kim Cương Gia Hộ, Đại Thắng Khải (áo giáp đại thắng)
Giáp trụ tối thượng, đại kiên cố
Quảng Đại Chân Thật Đại Hộ Môn
Cúi đầu quy mệnh Giác Tinh Tiến
_ Kim Cương Thôn Phục, Đại Phẫn nộ
Cảnh bố tất cả loài tà ác
Tất cả Phật Đại Phương Tiện Môn
Cúi đầu quy mệnh tướng Thắng Nha
_ Đại Kim Cương Quyền, Đại Ấn Khế
Đại Tam Muội Phộc, bậc Thắng Phộc
Ấn Khế thắng diệu, Đại Trí Quyền
Quy mệnh tướng Kim Cương Thắng Quyền
_ Chiêm lễ, cung kính với cúng dường
Các Như Lai ấy thường đã làm
Trong Vô Thủy Vô Chung Pháp Môn
Tâm Đại Bồ Đề, ông đã nói
_ Ông là Thắng Y Chỉ của Phật
Tức Các Bồ Tát Đại Dũng Mãnh
Ở đời quá khứ, vị lai ấy
Là nhân tối thắng , Phật Bồ Đề
_ Quy mệnh Kim Cương Đại Tát Đỏa
Quy mệnh Kim Cương Đại Diệu Bảo
Quy mệnh Kim Cương Chính Pháp Môn
Quy mệnh Kim Cương Thắng Yết Ma
_Ta đã khen Thắng Danh của ông
Tự Tính Kim Cương nên đỉnh lễ
Nhóm Phước đã sinh, cho hữu tình
Nguyện sẽ được Quả Phật Bồ Đề
_ Nếu người chính tâm mà xưng niệm
Trăm lẻ tám Danh Hiệu tối thượng
Hoặc xưng mồt lần, phát chí thành
Người đó sẽ được các Phật Quả
Đây là Giác Trí Pháp Môn do Đức Phật đã nói

_Khi ấy tất cả Như Lai khác miệng cùng lời, khen ngợi Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát. Tụng là:
Kim Cương Tát Đỏa! Bậc Thiện Tai!
Kim Cương Đại Bảo lại lành thay!
Lành thay! Kim Cương Diệu Pháp Môn
Lành thay! Kim Cương Thắng Yết Ma
Hay khéo tuyên nói Chính Pháp này
Vô Thượng Kim Cương Bí Mật Thừa
Tất cả Như Lai Bí Mật Môn
Nhiếp trong Đại Thừa Hiện Chứng Pháp

_Đức Phật nói Kinh xong thời tất cả Như Lai và các chúng Bồ Tát Ma Ha Tát nghe điều mà Đức Phật Thế Tôn với Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát đã nói, đều rất vui vẻ, tin nhận, phụng hành.

PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÂN THẬT NHIẾP ĐẠI THỪA
HIỆN CHỨNG TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG _QUYỂN THỨ BA MƯƠI (Hết)_

Kinh này có một Bộ, bản Phạn có bốn ngàn bài Tụng, dịch thành 30 quyển gồm có 26 phần
Từ phần thứ nhất đến hết phần thứ năm đều là nơi thu nhiếp của Đại Thừa Hiện Chứng Tam Muội
Phần thứ sáu đến hết phần thứ mười bốn đều là nơi thu nhiếp của Kim Cương  Tam Muội
Phần thứ mười lăm đến hết phần thứ mười tám đều là nơi thu nhiếp của Pháp Tam Muội
Phần thứ mười chín đến hết phần thứ hai mươi hai đều là nơi thu nhiếp của Yết Ma Tam Muội
Từ bốn phần bên dưới đều là nơi nhiếp khởi Giáo Lý bí mật của các Bộ

Hoàng Triều Đại Trung Tường Phù, năm thứ năm, tháng 8, ngày 15. Kết thúc vào năm thứ tám, tháng tư, ngày 16

_ Dịch xong một bộ gồm 30 quyển vào ngày 14/05/2010