KINH ĐẠI VÂN LUÂN THỈNH VÕ (Cầu mưa)

KINH SỐ 991

Hán dịch: Đời Tùy_ Thiên Trúc Tam Tạng NA LIÊN ĐỀ DA XÁ (Narendrayaśas)
Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ

 

QUYỂN THƯỢNG

Ta nghe như vầy: Một thời Đức Phật ở trong cung Nan Đà Ưu bà Nan Đà Long Vương, trụ trong lầu các báu Đại Oai Đức Ma Ni Chi Tạng Đại Vân Luân Điện cùng Đại Tỳ kheo và các chúng Bồ Tát Ma Ha Tát vây vòng chung quanh. Lại có vô lượng các Đại Long Vương. Tên các Long Vương đó là: Nan Đà Long vương, Ưu Bát Nan Đà Long Vương, Sa Già La Long Vương, A Na Bà Đạt Đa Long vương, Ma Na Tư Long vương, Bà Lâu Na Long Vương, Đức Xoa Ca Long Vương, Đề Đầu Lại Tra Long Vương, Bà Tu Cát Long Vương, Mục Chân Lân Đà Long Vương, Y La Bạt Na Long Vương, Phân Đà Lợi Long Vương, Oai Quang Long Vương, Đức Hiền Long Vương, Điện Quan Long Vương, Đại Ma Ni Bảo Kế Long Vương, Ma Ni Châu Kế Long Vương, Quang Diệu Đảnh Long Vương, Đế Thích Phong Phục Long Vương, Đế Thích Tràng Long Vương, Đế Thích Trượng Long Vương, Diêm Phù Kim Tràng Long Vương, Thiện Hòa Long Vương, Đại Luân Long Vương, Đại Mãng Xà Long Vương, Hỏa Quang Vị Long Vương, Nguyệt Diệu Long Vương, Huệ Oai Long Vương, Thiện Kiến Long Vương, Đại Thiện Kiến Long Vương, Thiện Trụ Long Vương, Ma Ni Anh Long Vương, Hưng Vân Long Vương, Trì Vo Long Vương, Đại Phẫn Tra Thanh Long Vương, Tiểu Phẫn Tra Thanh Long Vương, Phấn Tấn Long Vương, Đại Tần Noa Long Vương, Đại Hạng Long Vương, Thâm Thanh Long Vương, Đại Thâm Thanh Long Vương, Đại Hùng Mãnh Long Vương, Ưu Bát La Long Vương, Đại Bộ Long Vương, Loa Phát Long Vương, Chất Đa La Tư Long Vương, Trì Đại Quyến Sách Long Vương, Y La Thọ Diệp Long Vương, Tiên Úy Vấn Long Vương, Lư Nhĩ Long Vương, Hải Bối Long Vương, Đạt Đà La Long Vương, Ưu Ba Đạt Đà La Long Vương, An Ẩn Long Vương, Đại An Ẩn Long Vương, Độc Xà Long Vương, Đại Độc Xà Long Vương, Đại Lực Long Vương, Hô Lâu Trà Long Vương, A Ba La Long Vương, Lam Phù Long Vương, Cát Lợi Di Xa Long Vương, Hắc Sắc Long Vương, Nhân Đà La Quân Long Vương, Na Trà Long Vương, Ưu Ba Na Trà Long Vương, Cam Phù Hột Lợi Na Long Vương, Đà Tỳ Trà Long Vương, Đoan Chánh Long Vương, Tượng Nhĩ Long Vương, Mãnh Lợi Long Vương, Hoàng Mục Long Vương, Điện Quang Long Vương, Đại Điện Quang Long Vương, Thiên Lực Long Vương, Kim Bà La Long Vương, Diệu Cái Long Vương, Cam Lồ Long Vương, Đắc Đạo Tuyền Long Vương, Lưu Ly Quang Long Vương, Kim Sắc Phát Long Vương, Kim Quang Long Vương, Nguyệt Quang Tướng Long Vương, Nhựt Quang Long vương, Thỉ Hưng Long vương, Ngưu Đầu Long Vương, Bạch Tướng Long Vương, Hắc Tướng Long Vương, Da Ma Long Vương, Sa Di Long Vương, Hà Mô Long Vương, Tăng Già Trà Long Vương, Ni Dân Đà La Long Vương, Trì Địa Long Vương, Thiên Đầu Long Vương, Bảo Đảnh Long Vương, Mãn Nguyện Long Vương, Tế Vo Long Vương, Tu Di Na Long Vương, Cù Ba La Long Vương, Nhân Đức Long Vương, Thiện Hành Long Vương, Túc Đức Long Vương, Kim Tỳ La Long Vương, Kim Tỳ La Đầu Long Vương, Trì Độc Long Vương, Xà Thân Long Vương, Liên Hoa Long Vương, Đại Vĩ Long Vương, Đằng Chuyển Long Vương, Khả Úy Long Vương, Thiện Oai Đức Long Vương, Ngũ Đầu Long Vương, Bà Lợi La Long Vương, Diệu Xa Long Vương, Ưu Đa La Long Vương, Trường Vĩ Long Vương, Đại Đầu Long Vương, Tân Tất Ca Long vương, Tỳ Trà Long Vương, Mã Hình Long Vương, Tam Đầu Long Vương, Long Tiên Long Vương, Đại Oai Đức Long Vương, Hỏa Đức Long Vương, Khủng Nhân Long Vương, Diễm Quang Long Vương, Thất Đầu Long Vương, Hiện Đại Thân Long Vương, Thiện Ái Kiến Long Vương, Đại Ác Long Vương, Tịnh Oai Đức Long Vương, Diệu Nhãn Long Vương, Đại Độc Long Vương, Diễm Tụ Long Vương, Đại Hại Long Vương, Đại Sân Phẫn Long Vương, Bảo Vân Long Vương, Đại Vân Thí Thủy Long Vương, Đế Thích Quang Long Vương, Ba Đà Ba Long Vương, Nguyệt Vân Long Vương, Hải Vân Long Vương, Đại Hương Hoa Long Vương, Hoa Xuất Long Vương, Bảo Nhãn Long Vương, Đại Tướng Tràng Long Vương, Đại Vân Tạng Long Vương, Giáng Tuyết Long Vương, Oai Đức Tạng Long Vương, Vân Kích Long Vương, Trì Dạ Long Vương, Giáng Võ Long Vương, Vân Võ Long Vương, Đại Vân Võ Long Vương, Hỏa Quang Long Vương, Đại Vân Chủ Long Vương, Vô Sân Khuể Long Vương, Cưu Cưu Bà Long Vương, Na Già Thủ La Long Vương, Xà Lân Đề Long Vương, Vân Cái Long Vương, Ứng Kì La Mục Khư Long Vương, Oai Đức Long Vương, Xuất Vân Long Vương, Vô Tận Bộ Long Vương, Diệu Tướng Long Vương, Đại Thân Long Vương, Đại Phúc Long Vương, An Thẩm Long Vương, Trượng Phu Long Vương, Ca Ca Na Long Vương, Uất Đầu La Long Vương, Mãnh Độc Long Vương, Diệu Thanh Long Vương, Cam Lồ Thật Long Vương, Đại Tán Võ Long Vương, Ẩn Ẩn Thanh Long Vương, Lôi Tướng Kích Thanh Long Vương, Cổ Chấn Thanh Long Vương, Chú Cam Lồ Long Vương, Thiên Đế Cổ Long Vương, Phích Lịch Âm Long Vương, Thủ La Tiên Long Vương, Na La Diên Long Vương, Hạc Thủy Long Vương, Tỳ Ca Tra Long Vương….Có các Đại Long Vương của nhóm như vậy làm bậc Thượng Thủ.

Lại có tám mươi bốn ức na do tha số các Long vương, đều đồng đến Hội ấy. Thời hết thảy các Long vương đều từ tòa đứng dậy, mỗi đều sửa sang áo quần, trịch vai áo bên phải, quỳ gối phải sát đất, chắp tay hướng về Đức Phật, dùng vô lượng vô biên a tăng kỳ số các thứ vi diệu: hương, hoa, đồ hương, mạt hương, mão hoa, quần áo, phướng báu, phan, lọng, Long hoa, mão báu, châu báu, anh lạc, hoa báu, lụa là, lưới võng châu báu… lẫn lộn xen nhau che trên Như Lai, tấu mọi kỹ nhạc, vỗ tay, ngợi khen ca hát, khởi Tâm rất ân cần tôn trọng đặc biệt, nhiễu quanh trăm ngàn vòng, rồi lui về một bên.

Bấy giờ các vị Rồng trụ ở một bên xong, đều phát lời Nguyện rằng:

“_ Nguyện dùng biển hết thảy chư thế giới hải vi trần số thân, biển hết thảy chư Phật Bồ Tát chúng, tràn khắp biển hết thảy chư thế giới, đã vượt hơn biển như bụi nhỏ của hết thảy bốn Đại: địa, Thủy, hỏa, phong, hết thảy biển nhiều như số bụi nhỏ của tất cả sắc quang minh, đã vượt hơn biển vô lượng không thể nghĩ bàn, không thể nói a tăng kỳ số các thân. Ở mỗi một Thân hóa làm vô lượng a tăng kỳ mây biển các bàn tay tràn khắp mười phương. Lại ở trong mỗi một phần bụi nhỏ hóa ra vô lượng mây biển cúng dường tràn đầy mười phương…cùng đem cúng dường biển hết thảy chư Phật Bồ Tát chúng luôn không dứt mất.

Như vậy mây biển vô lượng không thể nghĩ bàn không thể nói năng, a tăng kỳ số Thân của Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh tràn đầy khắp hư không, trụ giữ không khi nào dứt. Mây biển các Thân của Bồ Tát như vậy. Ấy là mây biển hết thảy Luân Tướng, mây biển tất cả mão báu, mây biển nhất thiết đại minh bảo tạng liễn, mây biển nhất thiết mạt hương thọ tạng, mây biển nhất thiết hương yên hiện chư sắc, mây biển nhất thiết chư nhạc âm thanh, mây biển tất cả cây Hương. Vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn, không thể nói hết, a tăng kỳ số các nhóm như vậy, mây biển tất cả cúng dường như vậy tràn đầy khắp hư không, trụ giữ không khi nào dứt… cúng dường, cung kính, tôn trọng, lễ bái biển hết thảy chư Phật Bồ tát chúng.

_ Lại hiện ra mây biển hết thảy trang nghiêm cảnh giới điển tạng ma ni vương, mây biển hết thảy Phổ minh bảo vũ trang nghiêm ma ni vương, mây biển hết thảy bảo quang diễm thuận Phật âm thanh ma ni vương, mây biển hết thảy Phật pháp âm thanh biến mãn ma ni bảo vương, mây biển hết thảy chúng quang minh trang nghiêm hiển hiện bất tuyệt ma ni bảo vương, mây biển hết thảy quang diễm thuận Phật thánh hạnh ma ni bảo vương, mây biển hết thảy hiển hiện Như Lai không thể nghĩ bàn cõi Phật điển quang minh ma ni vương, mây biển hết thảy chư diệu bảo sắc minh triệt tam thế Phật thân ma ni vương,

Màu sắc ánh sáng tất cả báu của các nhóm như vậy hết tràn đầy khắp hư không, trụ giữ không khi nào dứt… cúng dường, cung kính, tôn trọng, lễ bái biển hết thảy chư Phật Bồ Tát chúng.

_ Lại hiện ra mây biển hết thảy bất hoại diệu bảo hương hoa liễn, mây biển hết thảy vô biên sắc ma ni bảo vương trang nghiêm liễn, mây biển hết thảy bảo đăng hương diễm quang liễn, mây biển hết thảy chơn châu diệu sắc liễn, mây biển hết thảy hoa đài liễn, mây biển hết thảy bảo quan trang nghiêm liễn, mây biển hết thảy mười phương quang diễm biến mãn trang nghiêm bất tuyệt bảo tạng liễn, mây biển hết thảy vô biên hiển hiện thắng bảo trang nghiêm liễn, mây biển hết thảy biến mãn diệu trang nghiêm liễn, mây biển hết thảy môn lan hoa linh la võng liễn.

Các nhóm như vậy hết tràn đầy khắp hư không, trụ giữ không khi nào dứt… cúng dường, cung kính, tôn trọng, lễ bái mây biển hết thảy chư Phật Bồ Tát chúng.

_ Lại hiện ra mây biển hết thảy diệu kim bảo anh lạc tạng sư tử tòa, mây biển hết thảy hoa minh diệu sắc tạng sư tử tòa, mây biển hết thảy Cám ma ni diêm phù đàn diệu sắc liên hoa tạng sư tử tòa, mây biển hết thảy ma ni đăng liên hoa tạng sư tử tòa, mây biển hết thảy ma ni bảo tràng hỏa sắc hương khí tạng sư tử tòa, mây biển hết thảy bảo trang nghiêm diệu sắc liên hoa tạng sư tử tòa, mây biển hết thảy lạc kiến nhân đà la liên hoa quang tạng sư tử tòa, mây biển hết thảy lạc kiến vô tận diễm quang liên hoa tạng sư tử tòa, mây biển hết thảy bảo quang phổ chiếu liên hoa tạng sư tử tòa, mây biển hết thảy Phật âm liên hoa quang tạng sư tử tòa.

Các nhóm như vậy hết tràn đầy khắp hư không, trụ giữ không khi nào dứt… cúng dường, cung kính, tôn trọng, lễ bái biển hết thảy chư Phật Bồ Tát chúng.

_ Lại hiện ra mây biển hết thảy diệu âm ma ni thọ, mây biển hết thảy chư diệp châu táp hiệp chưởng xuất hương khí thọ, mây biển hết thảy trang nghiêm hiện vô biên minh sắc thọ, mây biển hết thảy hoa vân xuất bảo thọ, mây biển hết thảy xuất ư vô biên trang nghiêm tạng thọ, mây biển hết thảy bảo luân diễm điện thọ, mây biển hết thảy thị hiện Bồ Tát bán thân xuất chiên đàn mạt tho, mây biển hết thảy không thể nghĩ bàn vô biên thọ thần trang nghiêm Bồ Tát đạo tràng tho, mây biển hết thảy bảo y tạng nhật điện quang minh thọ, mây biển hết thảy biến xuất chơn diệu âm thanh hỉ kiến thọ

Các nhóm như vậy hết tràn đầy khắp hư không, trụ giữ không khi nào dứt… cúng dường, cung kính, tôn trọng, lễ bái biển hết thảy chư Phật Bồ Tát chúng.

_ Lại hiện ra nây biển hết thảy vô biên bảo sắc liên hoa tạng sư tử tòa, mây biển hết thảy châu táp ma ni vương điện tạng sư tử tòa, mây biển hết thảy anh lạc trang nghiêm tạng sư tử tòa, mây biển hết thảy diệu bảo quang đăng diễm tạng sư tử tòa, mây biển hết thảy viên âm xuất bảo vũ tạng sư tử tòa, mây biển hết thảy hoa quan hương hoa bảo tạng sư tử tòa, mây biển hết thảy Phật tòa hiện trang nghiêm ma ni vương tạng sư tử tòa, mây biển hết thảy diệu hương bảo linh la võng phổ trang nghiêm nhật điện tạng sư tử tòa.

Các nhóm như vậy hết tràn đầy khắp hư không, trụ giữ không khi nào dứt… cúng dường, cung kính, tôn trọng, lễ bái biển hết thảy chư Phật Bồ Tát chúng.

_ Lại hiện ra mây biển hết thảy như ý ma ni bảo tạng trướng, mây biển hết thảy nhân đà la bảo hoa đài chư hoa trang nghiêm trướng, mây biển hết thảy hương ma ni trướng, mây biển hết thảy bảo đăng diễm tướng trướng, mây biển hết thảy Phật thần lực xuất thanh ma ni bảo vương trướng, mây biển hết thảy hiện hiển ma ni diệu y chư quang trang nghiêm trướng, mây biển hết thảy hoa quang diễm bảo trướng, mây biển hết thảy la võng diệu linh xuất thanh biến mãn trướng, mây biển hết thảy vô tận diệu sắc ma ni châu đài liên hoa la võng trướng, mây biển hết thảy Kim hoa đài hỏa quang bảo tràng trướng, mây biển hết thảy không thể nghĩ bàn trang nghiêm chư quang anh lạc trướng.

Các nhóm như vậy hết tràn đầy khắp hư không, trụ giữ không khi nào dứt… cúng dường, cung kính, tôn trọng, lễ bái mây biển hết thảy chư Phật Bồ Tát chúng.

_ Lại hiện ra mây biển hết thảy tạp diệu ma ni bảo cái, mây biển hết thảy vô lượng quang minh trang nghiêm hoa cái, mây biển hết thảy vô biên sắc chơn châu tạng diệu cái, mây biển hết thảy chư Phật Bồ Tát từ môn âm ma ni vương cái, mây biển hết thảy diệu sắc bảo diễm hoa quan diệu cái, mây biển hết thảy bảo quang minh trang nghiêm thùy linh la võng diệu cái, mây biển hết thảy ma ni thọ chi anh lạc cái, mây biển hết thảy nhật chiếu minh triệt diễm ma ni vương chư hương yên cái, mây biển hết thảy chiên đàn mạt tạng phổ huân cái, mây biển hết thảy cực Phật cảnh giới điện quang diễm trang nghiêm phổ biến cái.

Các nhóm như vậy hết tràn đầy khắp hư không, trụ giữ không khi nào dứt… cúng dường, cung kính, tôn trọng, lễ bái biển hết thảy chư Phật Bồ Tát chúng.

_ Lại hiện ra mây biển hết thảy bảo minh luân, mây biển hết thảy bảo diễm tướng quang luân, mây biển hết thảy hoa vân diễm quang luân, mây biển hết thảy Phật hoa bảo quang minh luân, mây biển hết thảy Phật sát hiện nhập quang minh luân, mây biển hết thảy chư Phật cảnh giới phổ môn âm thanh bảo chi quang luân, mây biển hết thảy lưu ly bảo tánh ma ni vương diễm quang luân, mây biển hết thảy chúng sanh ư nhất niệm thời hiện ư sắc tướng quang luân, mây biển hết thảy âm thanh duyệt khả chư Phật chấn quang luân, mây biển hết thảy sở hóa chúng sanh chúng hội diệu âm ma ni vương quang luân.

Các nhóm như vậy hết tràn đầy khắp hư không, trụ giữ không khi nào dứt… cúng dường, cung kính, tôn trọng, lễ bái mây biển hết thảy chư Phật Bồ Tát chúng.

_ Lại hiện ra mây biển hết thảy ma ni tạng diễm, mây biển hết thảy Phật sắc thanh, hương, vị, xúc quang diễm, mây biển hết thảy bảo diễm, mây biển hết thảy Phật pháp chấn thanh biến mãn diễm, mây biển hết thảy Phật sát trang nghiêm điện quang diễm, mây biển hết thảy bảo địch quang diễm, mây biển hết thảy kiếp số Phật xuất âm thanh giáo hóa chúng sanh quang diễm, mây biển hết thảy vô tận bảo hoa man thị hiện chúng sanh quang diễm, mây biển hết thảy chư tòa thị hiện trang nghiêm quang diễm.

Các nhóm như vậy hết tràn đầy khắp hư không, trụ giữ không khi nào dứt… cúng dường, cung kính, tôn trọng, lễ bái mây biển hết thảy chư Phật Bồ Tát chúng.

_ Lại hiện ra mây biển hết thảy bất đoạn bất tán vô biên sắc bảo quang, mây biển hết thảy ma ni bảo vương phổ quang, mây biển hết thảy Phật sát trang nghiêm điện quang, mây biển hết thảy hương quang, mây biển hết thảy trang nghiêm quang, mây biển hết thảy Phật hóa thân quang, mây biển hết thảy tạp bảo thọ hoa man quang, mây biển hết thảy vô biên Bồ Tát chư hạnh danh xưng bảo vương quang, mây biển hết thảy chơn châu đăng quang.

Các nhóm như vậy hết tràn đầy khắp hư không, trụ giữ không khi nào dứt… cúng dường, cung kính, tôn trọng, lễ bái mây biển hết thảy chư Phật Bồ Tát chúng.

_ Lại hiện ra mây biển hết thảy không thể nghĩ bàn các thứ tạp hương hoa, mây biển hết thảy bảo diễm liên hoa la võng, mây biển hết thảy vô lượng vô biên tế sắc ma ni bảo vương quang luân, mây biển hết thảy ma ni chơn châu sắc tạng khiếp tứ, mây biển hết thảy ma ni diệu bảo chiên đàn mạt hương, mây biển hết thảy ma ni bảo cái, mây biển hết thảy thanh tịnh chư diệu âm thanh duyệt khả chúng tâm bảo vương, mây biển hết thảy nhật quang bảo luân anh lạc lưu tô, mây biển hết thảy vô biên bảo tạng, mây biển hết thảy sắc thân của Phổ Hiền.

Các nhóm như vậy hết tràn đầy khắp hư không, trụ giữ không khi nào dứt… cúng dường, cung kính, tôn trọng, lễ bái mây biển hết thảy chư Phật Bồ Tát chúng”.

_ Khi ấy tám mươi bốn ức trăm ngàn na do tha các Long Vương của Chúng này, tác Nguyện như vậy xong, nhiễu quang Đức Phật ba vòng, cúi đầu mặt làm lễ, rồi đứng ở một bên.

Lúc đó, Đức Phật bảo các Long vương rằng: “Long Vương các ông hãy trở về chỗ ngồi”.

Thời chư Long Vương nghe Đức Phật nói xong, mỗi mỗi đều quay lại y theo thứ tự mà ngồi.

Bấy giờ trong chúng có một vị Long Vương tên là Vô Biên Trang Nghiêm Hải Vân Oai Đức Luân Cái, ở trong các Long Vương thuộc ba ngàn Đại Thiên Thế Giới là bậc rất ư thù thắng, được bất thối chuyển, do sức Bổn Nguyện mà thọ thân Rồng này. Vì muốn cúng dường, cung kính, lễ bái Đức Như Lai cho nên nghe nhận Chánh Pháp mà đi đến cõi Diêm Phù Đề này.

Thời vị Long Vương ấy từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa sang y phục, trịch vai áo bên phải, quỳ gối phải sát đất, chắp tay hướng Phật mà nói rằng: “Thế Tôn! Nay con có chút nghi, muốn hỏi Đấng Như Lai Chí Chơn Đẳng Chánh Giác. Nếu Đức Phật đồng ý thì con mới dám hỏi”

Nói lời nầy xong thì yên lặng mà đứng. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Vô Biên Trang Nghiêm Hải Vân Oai Đức Luân Cái Long Vương rằng: “Đại Long Vương! Nếu ông có nghi ngờ thì tùy ý mà hỏi, Ta sẽ vì ông mà phân biệt nói rõ, khiến cho ông hoan hỷ”

Nói lời nầy xong thời Vô Biên Trang Nghiêm Hải Vân Oai Đức Luân Cái Long

Vương liền bạch Phật rằng: “Đúng vậy Thế Tôn! Làm sao hay khiến cho các Long Vương diệt hết thảy khổ được an vui sung sướng. Được an vui sung sướng rồi lại khiến cho ở bên trong cõi Diêm Phù Đề này tùy theo Thời, tuôn mưa làm cho hết thảy cây cối lùm rừng, thuốc cỏ, lúa thóc, đều sanh tư vị, khiến cho hết thảy người trong Diêm Phù Đề được thọ nhận khoái lạc”.

Bấy giờ Đức Thế Tôn nghe lời nầy xong, liền bảo Vô Biên Trang Nghiêm Hải Vân Oai Đức Luân Cái Đại Long Vương rằng: “Lành thay! Lành thay! Ông nay vì các chúng sanh kia mà làm lợi ích, nên hay hỏi Như Lai các việc như vậy! Đại Long Vương hãy lắng nghe, lắng nghe và khéo nhớ nghĩ, Ta nay vì Ông mà phân biệt nói rõ.

Này Luân Cái Long Vương! Ta có một Pháp, các ông nếu hay thực hành đầy đủ, sẽ khiến cho hết thảy vị Rồng trừ diệt các khổ, đầy đủ các điều vui sướng. Thế nào là một Pháp? Ay là thực hành Đại Từ.

Này Đại Long Vương! Nếu có Trời, Người thực hành Đại Từ thì lửa không thể thiêu đốt, nước không thể cuốn chìm, chất độc không thể hại, đao không thể làm cho thương tổn, oán tặc trong ngoài không thể xâm lược, hoặc ngủ hoặc thức đều được an ổn. Sức thực hành Đại Từ có oai đức lớn. Chư Thiên, thế gian không thể gây nhiễu loạn, hình mạo đoan chánh, mọi người ái kính, đi đến chỗ nào cũng được vô ngại, các khổ trừ diệt, Tâm được vui vẻ, đầy đủ các điều vui sướng, là do sức của Đại Từ, sau khi chết được sanh lên cõi Phạm Thiên.

Này Đại Long Vương! Nếu có Trời, Người thực hành Đại Từ sẽ được như vậy vô lượng vô biên các việc lợi ích, cho nên Long Vương! Thân, khẩu, ý nghiệp thường nên tu hành hạnh Đại Từ ấy.

Lại nữa Long Vương! Có Đà La Ni tên là Thí nhất thiết chúng sanh an lạc. Long Vương các ông thường nên đọc tụng, nhớ niệm, thọ trì sẽ hay diệt hết thảy khổ não của loài Rồng, ban cho an lạc. Các vị Rồng ấy đã được an lạc rồi, ở cõi Diêm Phù Đề hay y theo Thời, tuôn rót mưa ngọt, khiến cho hết thảy cây cối, vườn, rừng, thuốc, cỏ, lúa má thảy đều sanh ra tư vị”

_ Lúc đó, Long Vương lại bạch Phật rằng: “Thế nào gọi là câu Thí nhất thiết chúng sanh an lạc Đà La Ni?”

Khi ấy Đức Thế Tôn liền nói Chú rằng:

“Đát trí tha: Đà la ni, đà la ni (1) ưu đa la ni (2) tam ba la đế sư hi tì xà da, bạt lan na, tát đế dạ bà la đế nhạ (4) ba la ha nhạ na bạt đế (5) ưu đa ba đạt ni (6) tì na hát nị (7) a tị tỉ già nị (8) a bệ tì da ha la (9) du bà bạt đế (10) át kì ma đá (11) hác hý (12) cung bà la (13) tì hý bà ha (14) ma la kiết lê xá đạt na ba ham (15) du đà da ma già ni lê ca đạt ma đa (16) du đà lô ca (17) tì đế mị la hà xà bà độc khư xa ma na (18) tát bà phật đà bà lô ca na (19) bà la xà nhạ, xà na tì hê, sa ha”.

Này Đại Long Vương! Chú này gọi là câu Thí nhất thiết lạc Đà La Ni, chư Phật cũng trì, các ông thường nên thọ trì đọc tụng, thành tựu việc tốt, được vào Pháp Môn, được an ổn vui sướng.

Lại nữa Long vương có Đại Vân Sở Sanh Oai Thần Trang Nghiêm Công Đức Trí Tướng Vân Luân Tạng Hóa Kim Sắc Quang từ trong một sợi lông của Tỳ Lô Giá Na hóa ra nơi đồng Tánh chư Phật danh hiệu, các ông cũng nên nhớ niệm thọ trì.

Nếu trì danh hiệu của các Như Lai ấy sẽ hay diệt hết thảy khổ não của giòng giống các Rồng, hết thảy Long Vương, quyến thuộc, đồ chúng, cùng các Long Nữ sanh nơi Long cung….ban cho an lạc, cho nên Long Vương ông nên xưng danh hiệu của các Như Lai ấy.

Nam mô Bà Già Bà Đế Tỳ Lô Giá Na Tạng Đại Vân Như Lai

Nam mô Bà Già Bà Đế Tánh Hiện Xuất Vân Như Lai

Nam mô Bà Già Bà Đế Trì Vân Võ Như Lai

Nam mô Bà Già Bà Đế Oai Đức Vân Như Lai

Nam mô Bà Già Bà Đế Đại Hưng Vân Như Lai

Nam mô Bà Già Bà Đế Đại Tán Phong Vân Như Lai

Nam mô Bà Già Bà Đế Đại Vân Thiểm Điện Như Lai

Nam mô Bà Già Bà Đế Đại Vân Dõng Bộ Như Lai

Nam mô Bà Già Bà Đế Tu Di Thiện Vân Như Lai

Nam mô Bà Già Bà Đế Đại Mật Vân Như Lai

Nam mô Bà Già Bà Đế Đại Vân Luân Như Lai

Nam mô Bà Già Bà Đế Vân Quang Như Lai

Nam mô Bà Già Bà Đế Đại Vân Sự Từ Tòa Như Lai

Nam mô Bà Già Bà Đế Đại Vân Cái Như Lai

Nam mô Bà Già Bà Đế Đại Thiện Hiện Vân Như Lai

Nam mô Bà Già Bà Đế Vân Phước Như Lai

Nam mô Bà Già Bà Đế Quang Luân Phổ Biến Chiếu Ư Thập Phương Lôi Cổ Chấn Thanh Khởi Vân Như Lai

Nam mô Bà Già Bà Đế Đại Vân Thanh Lương Lôi Thanh Thâm An Phấn Tấn Như Lai

Nam mô Bà Già Bà Đế Bố Vân Như Lai

Nam mô Bà Già Bà Đế Hư Không Võ Vân Như Lai

Nam mô Bà Già Bà Đế Tật Hành Vân Như Lai

Nam mô Bà Già Bà Đế Vân Thùy Xuất Thanh Như Lai

Nam mô Bà Già Bà Đế Vân Thị Hiện Như Lai

Nam mô Bà Già Bà Đế Quảng Xuất Vân Như Lai

Nam mô Bà Già Bà Đế Mạt Vân Như Lai

Nam mô Bà Già Bà Đế Vân Lôi Chấn Như Lai

Nam mô Bà Già Bà Đế Vân Tế Như Lai

Nam mô Bà Già Bà Đế Vân Như Y Như Lai

Nam mô Bà Già Bà Đế Nhuận Sanh Giá Vân Như Lai

Nam mô Bà Già Bà Đế Thượng Thừa Vân Như Lai

Nam mô Bà Già Bà Đế Phi Vân Như Lai

Nam mô Bà Già Bà Đế Đê Vân Như Lai

Nam mô Bà Già Bà Đế Tán Vân Như Lai

Nam mô Bà Già Bà Đế Đại Ưu Bát La Hoa Vân Như Lai

Nam mô Bà Già Bà Đế Đại Hương Thể Vân Như Lai

Nam mô Bà Già Bà Đế Đại Dõng Vân Như Lai

Nam mô Bà Già Bà Đế Đại Tự Tại Vân Như Lai

Nam mô Bà Già Bà Đế Đại Quang Minh Vân Như Lai

Nam mô Bà Già Bà Đế Đại Oai Đức Vân Như Lai

Nam mô Bà Già Bà Đế Đắc Đại Ma Ni Bảo Vân Như Lai

Nam mô Bà Già Bà Đế Giáng Phục Vân Như Lai

Nam mô Bà Già Bà Đế Vân Căn Bổn Như Lai

Nam mô Bà Già Bà Đế Hân Hỷ Vân Như Lai

Nam mô Bà Già Bà Đế Tán Hoại Phi Thời Điện Vân Như Lai

Nam mô Bà Già Bà Đế Đại Không Cao Hưởng Vân Như Lai

Nam mô Bà Già Bà Đế Đại Phát Thanh Vân Như Lai

Nam mô Bà Già Bà Đế Đại Giáng Võ Vân Như Lai

Nam mô Bà Già Bà Đế Thí Sắc Lực Vân Như Lai

Nam mô Bà Già Bà Đế Võ Lục Vị Vân Như Lai

Nam mô Bà Già Bà Đế Đại Lực Võ Vân Như Lai

Nam mô Bà Già Bà Đế Mãn Hải Vân Như Lai

Nam mô Bà Già Bà Đế Dương Diễm Hạn Thời Chú Võ Vân Như Lai

Nam mô Bà Già Bà Đế Vô Biên Sắc Vân Như Lai

Nam mô Bà Già Bà Đế Nhất Thiết Sai Biệt Đại Vân Thị Hiện Diêm Phù Phi Vân Oai Đức Nguyệt Quang Diễm Vân Như Lai, Ứng, Chánh Biến Tri, Tam miểu Tam Phật Đà

 

QUYỂN THƯỢNG (Hết)

QUYỂN HẠ

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói tên của chư Phật Như Lai xong, bảo Vô Biên Trang Nghiêm Hải Vân Oai Đức Luân Cái đại Long Vương rằng: “Này Đại Long Vương! Tên của chư Phật này, tất cả các Rồng quyến thuộc của các ông, nếu hay tụng trì xưng tên của Phật ấy và lễ bái thì hết thảy khổ ách của tất cả vị Rồng thảy đều giải thoát, được an vui khắp. Được an vui xong, liền hay ở trong cõi Diêm Phù Đề này, làm mưa gió tùy theo Thời, khiến cho thuốc cỏ, cây cối, lùm rừng thảy đều sanh trưởng, năm loại lúa đậu thành thục.

Khi ấy, Sa Bà Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới Chủ Vô Biên Trang Nghiêm Hải Vân Oai Đức Luân Cái Đại Long Vương lại bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Nay con khải thỉnh câu Đà La Ni mà chư Phật đã nói, khiến cho thời Mạt Thế ở đời vị lai, trong Diêm Phù Đề, nếu có chỗ bị hạn hán lau không có mưa, tụng Thần Chú này liền sẽ tuôn mưa. Đời ác đói khát nhiều tật bệnh, làm nhiều điều phi pháp não loạn, nhân dân sợ hãi, yêu tinh biến quái, tai lệ liên miên….có vô lượng khổ não của nhóm như vậy, do Phật Lực cho nên thảy đều tiêu diệt. Cúi xin Thế Tôn Đại Từ Bi thương xót chúng sanh, giữ gìn vì đó mà nói câu Thần Chú Đà La Ni, báo cho các Rồng biết, hay khiến chư Thiên hoan hỉ vui mừng, lại hay phá tán hết thảy các Ma, hết thảy việc khổ nạn trong thân của tất cả chúng sanh, cùng với các Ác Tinh biến quái tai chướng, thảy đều trừ diệt.

Lại nữa, Đức Như Lai từng nói năm loại tại chướng của mưa cũng đều tiêu diệt. Trừ xong Chướng ấy, liền hay khiến cho bên trong cõi Diêm Phù Đề này, mưa thấm đúng thời. Cúi xin Đức Như Lai vì chúng con mà nói”.

_ Lúc đó Đức Thế Tôn nghe Vô Biên Trang Nghiêm Hải Vân Oai Đức Luân Cái Đại Long Vương nói lời như vậy xong, liền khen ngợi rằng: “Lành thay! Lành thay Đại Long Vương! Nay ông cũng như chư Phật thương xót lợi ích an lạc, hết thảy chúng sanh, hay thỉnh Như Lai nói Thần Chú này.

Này Đại Long Vương! Ông nên lắng nghe, lắng nghe! Hãy khéo suy nghĩ! Nay Ta vì ông nói. Xưa kia từ Đại Bi Vân Sanh Như Lai đã nghe Chấn Hống Phấn Tấn Dõng Mãnh Tràng Đà La Ni, chư Phật quá khứ đã từng tuyên nói oai thần gia hộ, nay Ta cũng tùy thuận mà nói, lợi ích hết thảy các chúng sanh, thương xót ban cho an lạc. Ở đời sau này, khi có hạn hán thời hay khiến cho tuôn mưa xuống, nếu khi mưa nhiều thời cũng hay khiến cho ngưng dứt, thảy đều trừ diệt nạn đói khát bệnh dịch, bảo khắp các Rồng khiến cho hay biết, lại khiến cho chư Thiên hoan hỉ vui mừng, tan hết thảy Ma, an ẩn chúng sanh”.

Liền nói Chú là:

“Đát trí tha: ma ha nhạ na, bà bà tát ni (1) ni lê đê thù lạc kì di (2) đề lợi trà tì ca la ma bạt xà la, tăng gia đát nị (3) ba la ma tì la xà (4) ni ma cầu na kê, đâu tu lê da, ba la tì (5) tì ma lam già da sư (6) bà la bà la (7) tam bà la, tam bà la (8) đậu đàm tì (9) ha na ha na (10) ma ha ba la bệ (11) tì đầu đa mạc ha đà ca lệ (12) bà la nhạ già la du đễ (13) ba lê phú lâu na mê đế lệ, mê đát lợi đế la, ma na bà kiền đề (14) di đa la phù đà lợi (15) xã la, xã la (16) xã la xã la (17) xã la phù đà lợi (18) bồ đăng già câu tô mê (19) đạt xả bà lợi (20) già đấu hoăng xa, a la đề (21) át sắt tra đạt xá tỳ ni ca phật đạ, đạt mê (22) du phả ma đế (23) phần nhạ la sí (24( thúc ca la đạt ma tam ma nê bỉ (25) kiềm tì lê (26) tì la xà tất kê (27) tì phú trà tì xá sa bà la bát đế (28) ni la tô la, bà đạt di (29) tát bà lô ca thi sắt tra (30) thất lê sa tra (31) ba la ba la bà hê lợi (32) a nô đát lợi (33) a tăng kì (34) đà la đà la (35) địa lợi địa lợi (36) đậu lậu đậu lậu (37) xa tắc đa ma đế (38) xa tắc đa ba tế (39) già la già la (40) chỉ lợi chỉ lợi (41) chú lậu chú lậu (52) ba la già phật đà nam, ma đế (43) ma ha bàn lợi nhạ ba la mật đế sa ha (44)”

 

Nam mô Trí Hải Tỳ Lô Giá Na Tạng Như Lai

Nam mô nhất thiết chư Bồ Đề Tát Đỏa

Bấy giờ hết thảy các hàng Long Vương vì tuôn mưa xuống, cho nên thọ trì Chú này. Nếu thời Mạt Thế sau này, khi ác tai lưu hành thời hay khiến cho không khởi lên.

Lại nữa, do sức chân thật của hết thảy chư Phật Bồ Tát, nên liền sắc cho tất cả hàng Rồng nơi Diêm Phù Đề, chỗ có cầu thỉnh, tuôn rót cơn mưa lớn, trừ diệt năm loại chướng ngại của mưa.

_ Rồi nói Chú là:

“Đát Trí tha (1) sa la sa la (2) tứ lợi tứ lợi (3) tố lậu tố lậu (4) na già nam (5) xà bà xà bà (6) thị tì thị tì (7) thọ phụ thọ phụ (8)”

Do sức thật của Phật, nên hàng Đại Long Vương mau đến nơi Diêm Phù Đề, chỗ đã cầu thỉnh, tuôn rót cơn mưa lớn.

_ Rồi nói Chú là:

“Già la già la (1) chí lợi chí lợi (2) chu lậu chu lậu (3)”

Do sức thật của Phật, nên quát tháo các Long Vương nơi Diêm Phù Đề, bên trong cõi nước cầu mưa, tuôn rót cơn mưa lớn.

_ Rồi nói Chú là:

“Bà la bà la (1) tị lợi tị lợi (2) phục lậu phục lậu (3)”

Do sức Oai Thần của chư Phật Bồ Tát, sức Hành Nghiệp chân thật của Đại Thừa, nên các hàng Long Vương mau đi đến đây, mỗi mỗi đều nghĩ nhớ Pháp của các Như Lai với Hạnh của Bồ Tát, khởi Tâm Từ, Tâm Bi, Tâm Hỷ với Tâm Xả.

_ Rồi nói Chú là:

“Bà la bà la (1) tì lê tì lê (2) bồ lô bồ lô (3)”

Đại Ý Khí Long Vương Tâm Từ chánh niệm Phật Pháp kín đáo màu nhiệm, cầm giữ mưa mây lớn (đại vân võ) mau đi đến đây.

_ Rồi nói Chú là:

“Già tra già tra (1) kì trì kì trì (2) cồ trù cồ trù (3)”

Do sức chân thật của tất cả chư Phật, nên hàng Đại Kiện Sân, Đại Tật Hành, Đàm Điện Thiệt trị các ác độc, đến khởi Tâm Từ, nơi Diêm Phù Đề, bên trong cõi nước cầu mưa này, tuôn rót cơn mưa lớn, sa ha

_ Rồi nói Chú là:

“Đát tra đát tra (1) để trí để trí (2) đấu trú đấu trú (3)”

Do sức chân thật của Kim Cang Mật Tích, đầu đội mão Trời Đại Ma Ni, thân tướng rắn, niệm sức Tam Bảo… cho nên nơi Diêm Phù Đề, bên trong cõi nước cầu mưa này, tuôn rót cơn mưa lớn, sa ha

_ Rồi nói Chú là:

“Ca la ca la (1) kế lợi kế lợi (2) cú lậu cú lậu (3)”

Do sức thật của Phật, nên Kim Cang Mật Tích sắc cho tất cả hàng tuôn rót nước lớn, hàng cỡi mây lớn…khởi Tâm Từ Bi đều đến Diêm Phù Đề này, bên trong cõi nước cầu mưa, tuôn rót cơn mưa lớn.

_ Rồi nói Chú là:

“Ha la la, ha la la (1) hề lợi lý, hề lợi lý (2) hậu lũ, hậu hậu lũ (3)”

Do sức chân thật của chư Phật ba đời, hay khiến cho tất cả quyến thuộc của các Rồng buông bỏ nơi ngủ mê.

_ Rồi nói Chú là:

“Gìa ma già ma (1) cật mị cật mị (2) cầu mưu cầu mưu, sa ha””

Ta sắc cho tất cả các hàng Long Vương khởi Tâm Đại Từ làm gốc rễ Bồ Đề.

_ Rồi nói Chú là:

Mỗi mỗi quát tháo mọi loài dị hình của hàng Rồng có ngàn cái đầu, mắt màu đỏ, sức mạnh lớn, thân rắn lớn…Nay Ta sắc cho ngươi cần phải nghĩ nhớ bậc có Từ Bi Oai Thần Công Đức tối thượng diệt phiền não, tên gọi của tất cả chư Phật.

_ Rồi nói Chú là:

Hàng Vô Ngại Dũng Kiện cướp đoạt sắc đẹp sức lực của con người trong Thế Gian, ở Diêm Phù Đề bên trong cõi nước cầu mưa, tuôn rót cơn mưa lớn.

_ Rồi nói Chú là:

“Xá la xá la (1) thi lợi thi lợi (2) du lô du lô, sa ha”

Do sức chân thật của tất cả chư Thiên, cho nên quát tháo các vị Rồng lớn nhớ chủng tính của chính mình, mau đến Diêm Phù Đề này, bên trong cõi nước cầu mưa, tuôn rót cơn mưa lớn, sa ha

_Do sức Thật Hạnh của Đại Phạm Thiên Vương khiến cho các Long Vương nơi Diêm Phù Đề, bên trong cõi nước cầu mưa, tuôn rót cơn mưa lớn, sa ha

Do sức Thật Hạnh của Thiên Chủ Đế Thích khiến cho các Long Vương nơi Diêm Phù Đề, bên trong cõi nước cầu mưa, tuôn rót cơn mưa lớn, sa ha

Do sức Thật Hạnh của bốn vị Đại Thiên Vương khiến cho các Long Vương nơi Diêm Phù Đề, bên trong cõi nước cầu mưa, tuôn rót cơn mưa lớn, sa ha

Do sức Thật Hạnh của tám Người khiến cho các Long Vương nơi Diêm Phù Đề, bên trong cõi nước cầu mưa, tuôn rót cơn mưa lớn, sa ha

Do sức Thật Hạnh của Tu Đà Hoàn khiến cho các Long Vương nơi Diêm Phù Đề, bên trong cõi nước cầu mưa, tuôn rót cơn mưa lớn, sa ha

Do sức Thật Hạnh của Tư Đà Hàm khiến cho các Long Vương nơi Diêm Phù Đề, bên trong cõi nước cầu mưa, tuôn rót cơn mưa lớn, sa ha

Do sức Thật Hạnh của A Na Hàm khiến cho các Long Vương nơi Diêm Phù Đề, bên trong cõi nước cầu mưa, tuôn rót cơn mưa lớn, sa ha

Do sức Thật Hạnh của A La Hán khiến cho các Long Vương nơi Diêm Phù Đề, bên trong cõi nước cầu mưa, tuôn rót cơn mưa lớn, sa ha

Do sức Thật Hạnh của Bích Chi Phật khiến cho các Long Vương nơi Diêm Phù Đề, bên trong cõi nước cầu mưa, tuôn rót cơn mưa lớn, sa ha

Do sức Thật Hạnh của Bồ Tát khiến cho các Long Vương nơi Diêm Phù Đề, bên trong cõi nước cầu mưa, tuôn rót cơn mưa lớn, sa ha

Do sức Thật Hạnh của chư Phật khiến cho các Long Vương nơi Diêm Phù Đề, bên trong cõi nước cầu mưa, tuôn rót cơn mưa lớn, sa ha

Do sức Thật Hạnh của tất cả chư Thiên, khiến cho mau trừ diệt tai chướng, khổ não, sa ha.

Do sức Thật Hạnh của tất cả các Rồng, cho nên hay mau tuôn mưa thấm ướt Đại Địa này, sa ha.

Do sức Thật Hạnh của tất cả Dạ Xoa, cho nên hay mau che giúp tất cả chúng sanh, sa ha.

Do sức Thật Hạnh của tất cả Càn Thát Bà, cho nên hay mau trừ diệt hết thảy ưu não của tất cả chúng sanh, sa ha.

Do sức Thật Hạnh của tất cả A Tu La, cho nên hay mau hồi chuyển Ác Tinh biến quái, sa ha.

Do sức Thật Hạnh của tất cả Ca Lâu La, cho nên ở bên cạnh các Rồng, khởi Đại Từ Bi, tuôn rót cơn mưa lớn, sa ha.

Do sức Thật Hạnh của tất cả Khẩn Na La, cho nên hay mau diệt trừ các nghiệp tội nặng của tất cả chúng sinh, khiến cho khởi mừng vui, sa ha.

Do sức Thật Hạnh của tất cả Ma Hầu La Già, cho nên hay tuôn cơn mưa lớn khiến cho sung túc khắp cả, diệt trừ năm loại chướng ngại của mưa, sa ha.

Do sức Thật Hạnh của tất cả Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân, cho nên hay che giúp tất cả chúng sanh, sa ha.

_ Rồi nói Chú là:

“Ca la ca la (1) chỉ lợi chỉ lợi (2) cú lô cú lô (3)”

“Đà la đà la (1) địa lợi địa lợi (2) đậu lậu đậu lậu (3)”

“Na ta na tra (1) nị trí nị trí (2) nô trú nô trú (3)”

Hàng cầm giữ mây mưa lớn di hành mau chóng, hàng như mây, hàng mặc áo mây hàng sanh trong mây, hàng hay làm mây, hàng vang dội tiếng mây sấm, hàng trụ trong mây, hàng đội mão mây, hàng dùng mây trang nghiêm, hàng cỡi đám mây lớn, hàng ẩn trong mây, hàng trốn trong mây, hàng bện tóc mây, hàng có ánh sáng của đám mây màu nhiệm, hàng có mây bao quanh, hàng ở trong mây lớn, hàng có chuỗi anh Lạc bằng mây, hàng hay đoạt tinh khí của năm loại lúa đậu, hàng trụ trong núi sâu rừng rậm, Tôn Giả Long Mẫu tên là Phân Đà La Đại Vân Oai Đức Thiện Lạc Tôn Đại Long Vương, thân thể trong mát cầm đại phong luân… Do sức thật hạnh của chư Phật phóng ra cơn mưa có sáu mùi vị.

_ Rồi nói Chú là:

“Già la già la (1) kì lợi kì lợi (2) cầu lậu cầu lậu (3) kì lợi ni, kì lợi ni (4) cầu ma, cầu ma, cầu ma, cầu ma, cầu ma, cầu ma, cầu ma, cầu ma, cầu (5)”

Cửu Đầu Long Mẫu, sắc bảo các hàng đầu đội mão đại vân mão thiểm điện hoa nắm giữ hết thảy Rồng, hàng mặc áo mây, hàng thâu nhiếp khí độc của các cảnh giới, hàng cỡi mây, hàng có tiếng sấm sét vang động xa hay báo cho các Rồng, hàng có mây lớn bao quanh…Do sức Thật Hạnh của chư Phật khiến cho nơi Diêm Phù Đề bên trong nước cầu mưa, tuôn rót cơn mưa lớn khiến cho đầy đủ, sa ha.

_ Lại nói Chú là:

“Dã la dã la (1) dật lợi dật lợi (2) dụ lũ dụ lũ (3) thọ lũ thọ lũ (4) thị lợi thị lợi

(5) xã la xã la xã xã la (6) cầu trà cầu trà cầu cầu trà (7) già trà già trà (8) kì trì kì trì (9) ha la ha la (10) hê lợi hê lợi (11) mưu lậu mưu lậu (12) đa la đa la (13) đế lợi đế lợi (14) đâu lậu đâu lậu (15) a na a na (16) đà ha đà ha (17) bát già bát già (18) kì lợi kì lợi (19) hê na hê na (20) cầu lợi đà (21) mạt lợi đà (22) bát la mạt lợi (23)”

Bồ Tát Di Lặc sắc rằng khiến trừ tất cả chướng ngại của mưa, sa ha

_ Lại nói Chú là:

“Phật đề phật đề (1) phù phật đề, phù phật đề (3)”

Khiến các chúng sanh gìn giữ Công Đức của Phật trừ diệt tất cả nghiệp chướng, tội nặng.

_ Rồi nói Chú là:

“Đà la ni (1) đà ly (2) du bà ma đế (3) cầu na già la bát la bát nê (4) ma ha nhạ nô lô chỉ (5) du thuyết la đạt di (6) tát để dạ ba la để nhạ (7) ma ha da na thù sắt trí (8) a thù sắt trí (9) lô ca da sắt trí (10) bà già bà đế, phật đà di đế lệ (11) a bát la dạ tát bà sai đà la ni (12) thúc cật ly thí (13) ty đương bà ly (14) na trà la, bà tư nị (15) đầu đầu lệ đầu đầu lậu (16) xa ma xa ma (17) thiên đa ma na tứ (18) trừ nhất thiết vũ chướng sa ha”.

Trừ hết thảy chướng của mưa, svāhā.

_ Do sức chân thật của chư Phật ba đời, do Tâm Đại Từ, do Tâm chính hạnh tinh tiến…cho nên sắc triệu tất cả các Đại Long Vương sa ha.

Ta sắc cho Vô Biên Hải Trang Nghiêm Oai Đức Luân Cái Long Vương nơi Diêm Phù Đề, bên trong cõi nước cầu mưa, tuôn rót cơn mưa lớn, sa ha.

Ta sắc cho Nan Đà Ưu Ba Nan Đà Long Vương nơi Diêm Phù Đề, bên trong cõi nước cầu mưa, tuôn rót cơn mưa lớn, sa ha.

Ta sắc cho Sa Già (?Sa Già La) Long Vương nơi Diêm Phù Đề, bên trong cõi nước cầu mưa, tuôn rót cơn mưa lớn, sa ha.

Ta sắc cho A Nậu Đạt Đa Long Vương nơi Diêm Phù Đề, bên trong cõi nước cầu mưa, tuôn rót cơn mưa lớn, sa ha.

Ta sắc cho Ma Na Tư Long Vương nơi Diêm Phù Đề, bên trong cõi nước cầu mưa, tuôn rót cơn mưa lớn, sa ha.

Ta sắc cho Bà Lâu Na Long Vương nơi Diêm Phù Đề, bên trong cõi nước cầu mưa, tuôn rót cơn mưa lớn, sa ha.

Ta sắc cho Đức Xoa Ca Long Vương nơi Diêm Phù Đề, bên trong cõi nước cầu mưa, tuôn rót cơn mưa lớn, sa ha.

Ta sắc cho Đề Đầu Lại Tra Long Vương nơi Diêm Phù Đề, bên trong cõi nước cầu mưa, tuôn rót cơn mưa lớn, sa ha.

Ta sắc cho Bà Tu Cát Long Vương nơi Diêm Phù Đề, bên trong cõi nước cầu mưa, tuôn rót cơn mưa lớn, sa ha.

Ta sắc cho Mục Chân Lân Đà Long Vương nơi Diêm Phù Đề, bên trong cõi nước cầu mưa, tuôn rót cơn mưa lớn, sa ha.

Ta sắc cho Y La Bạt Na Long Vương nơi Diêm Phù Đề, bên trong cõi nước cầu mưa, tuôn rót cơn mưa lớn, sa ha.

Ta sắc cho Phân Trà La Long Vương nơi Diêm Phù Đề, bên trong cõi nước cầu mưa, tuôn rót cơn mưa lớn, sa ha.

Ta sắc cho Đại Oai Quang Long Vương nơi Diêm Phù Đề, bên trong cõi nước cầu mưa, tuôn rót cơn mưa lớn, sa ha.

Ta sắc cho Oai Hiền Long Vương nơi Diêm Phù Đề, bên trong cõi nước cầu mưa, tuôn rót cơn mưa lớn, sa ha.

Ta sắc cho Điện Quan Long Vương nơi Diêm Phù Đề, bên trong cõi nước cầu mưa, tuôn rót cơn mưa lớn, sa ha.

Ta sắc cho Đại Ma Ni Kế Long Vương nơi Diêm Phù Đề, bên trong cõi nước cầu mưa, tuôn rót cơn mưa lớn, sa ha.

Ta sắc cho Đới Ma Ni Kế Long Vương nơi Diêm Phù Đề, bên trong cõi nước cầu mưa, tuôn rót cơn mưa lớn, sa ha.

Ta sắc cho Quang Kế Long Vương nơi Diêm Phù Đề, bên trong cõi nước cầu mưa, tuôn rót cơn mưa lớn, sa ha.

Ta sắc cho tất cả Long Vương của nhóm như vậy, nơi Diêm Phù Đề, bên trong cõi nước cầu mưa, tuôn rót cơn mưa lớn xong.

_ Lại nói Chú là:

“Na kì na kì (1) cù la ma (2) nại tứ (3) na già hý (4) lê đà dịch đầu ma cưu lệ

(5) úc già la vu lộ sái (6) ba la chiên đà đê thị (7) tì tư cật lợi (8) a thí tì sư (9) a hý cù (10) cật lật sắt na, băng già lệ (11) chiên già lệ (12), lư la kì bệ (14) ma ha phả na, khư lệ khư la bà thí (14) lao đà ra bà thi nị (15), đầu trùng bệ (16) ba la ba la (17) tí lợi tí lợi (18) phú lộ phú lộ (19) tỳ tư hồ lâu xa nị (20) phù lộ phù lộ (21) ma ha bồ kì (22) ma ni đạt lệ (23) thất lợi thất lợi (24) phó lậu phó lậu (25) phá la phá la (26) bạt lợi sa, bạt lợi sa (27) diêm lam phù đà lệ (28) đàm phù đàm phù (29) bà la ha sí (30) na tra châm bệ (31) xung xung xung xung bệ (33) di già ba la bệ (34) di già bà hý nị (35) trà ca trà ca trà ca (36) trà trầm bệ (37) già na già na (38) thi khí nị (39) ca na ca na (40) già na già na (41) ma ha na già gia na (42) ni la đát lam (43) nhữu ba xà la (44) đắc ca hột lợi (45) ma ha na da hật lợi đà duệ (46) cù ma cù ma ba da (47) át tất đê ca thừa già lợi (48) phù thừa già di (49) tì ca tra tăng ca tra, cù lệ (50) tì tư phu lô xà nê (51) tì chiết lâm bà nê (52)”.

Nay Ta triệu tập tất cả các hàng Long Vương của Hội này, nơi Diêm Phù Đề, bên trong cõi nước cầu mưa, tuôn rót cơn mưa lớn. Do sức của tất cả chư Phật Như Lai, do sức chân thật của chư Phật ba đời, do Tâm Từ Bi, sa ha

_ Khi Thế Tôn nói Chú này xong, bảo Long Vương rằng: “Nếu khi Trời hạn hán mà muốn cầu mưa thời người chủ cầu mưa kia đều đối với tất cả chúng sanh khởi Tâm Từ Bi.

Nếu có Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni đều phải là người tu Giới Hạnh xưa nay thanh tịnh. Nếu đã từng bị phạm tội Ni Tát Kì cho đến Chúng Học… đều nên dùng bảy ngày bảy đêm trước, ân trọng sám hối.

Nếu là người tục, cũng nên ở bảy ngày bảy đêm trước, mỗi ngày riêng thọ Bát Quan Trai Giới, cho đến ngày cầu mưa hành đạo, đều nên thanh tịnh, không được giải mạn (lười láo)

Ở nơi đất trống sạch sẽ, đào lớp đất bên trên, trừ bỏ cát, ngói, cỏ, gai góc… vuông vức mười hai bước chân dùng làm Đạo Tràng, bên trong đắp một cái Đàn vuông vức mười bước chân, Đàn cao một thước (1/3 m), dùng phân bò mới sạch tô đắp Đàn, ở chính giữa Đàn làm một cái tòa cao, trên tòa trải vải xanh mới sạch làm đệm, lấy vải xanh mới làm cái màn che (trướng)

_ Từ nơi tòa cao, ở hướng Đông ngoài ba khuỷu tay, dùng nước cốt của phân bò vẽ làm một vị Long Vương có một thân ba đầu, cũng vẽ hai bên trái phải của vị Rồng ấy có quyến thuộc vây quanh.

Long Vương từ tòa cao, ở hướng Nam ngoài năm khuỷu tay, vẽ làm một vị Long Vương có một thân năm đầu, cũng vẽ các Rồng vây quanh hai bên trái phải.

Từ tòa cao, ở hướng Tây ngoài bảy khuỷu tay, vẽ làm một vị Long Vương có một thân bảy đầu, cũng vẽ các Rồng vây quanh hai bên trái phải.

Từ tòa cao, ở hướng Bắc ngoài chín khuỷu tay, vẽ làm một vị Long Vương có một thân chín đầu, cũng vẽ các Rồng vây quanh hai bên trái phải.

Bốn góc của cái Đàn ấy, an bốn cái bình hoa, mỗi bình chứa được ba thăng. Lại dùng Kim Tinh hoặc Thạch Đại hòa với nước khiến cho trong sạch rồi đổ đầy bình, cắm mọi thứ cây hoa, các nhụy hoa tạp vào trong bình.

Bốn cửa của Đạo Tràng, mỗi mỗi để một lò hương lớn, thiêu đốt các thứ hương Huân Lục, Trầm Thủy, Tô Hợp, Chiên Đàn với An Tức

Bốn góc đều treo bảy cây phan màu xanh, hợp thành hai mươi tám cái phan, đều dài một trượng (10/3 m).

Thắp đèn đầu bơ, tùy theo số phan, chưng bày các thứ quả trái, bơ, lạc, cháo sữa để ở bốn mặt.

Trước mặt các Long Vương rải hoa, đốt hương, không được đứt đoạn.

Trái cây, đồ ăn uống, bình nước… mỗi ngày đổi mới không được để qua đêm, thường vào buổi sáng, khi mặt trời vừa mọc, thời bày biện các món cúng.

Người tụng Kinh, một ngày ba thời tắm gội bằng nước nóng thơm, mặc quần áo màu xanh mới sạch, giữ gìn Trai Giới, tịnh lự, chỉ ăn bơ, lạc, cháo sữa, cánh mễ, trái cây. Nếu đi đại tiểu tiện thì phải tắm gội sạch sẽ

Khi lên tòa cao thời trước tiên lễ mười phương hết thảy chư Phật. Đốt hương, rải hoa phụng thỉnh mười phương hết thảy chư Phật chư Đại Bồ Tát cùng với hết thảy chư Thiên, Long Vương.

Người tụng Chú ấy làm Hộ Thân, hoặc Chú vào nước sạch hoặc Chú vào tro trắng, tự Tâm buộc niệm để kết Tràng Giới, hoặc một bước chân cho đến nhiều bước chân, hoặc nước hoặc tro dùng làm Giới Bạn. Lại Chú vào sợi dây thắt gút, cột trên đảnh đầu với tay chân.

Ngay lúc Chú vào nước thời tán rải trên cổ với rưới trên trán, nên nghĩ như vầy: “Nếu người có Tâm ác, không được vào bên trong Đàn Tràng Giới.

Người tụng Chú ấy đối với chúng sanh luôn khởi Tâm Từ, không sanh niệm ác. Lại nguyện dùng điều này này lễ Phật, niệm tụng với các Công Đức hồi hướng cho hết thảy chư Thiên, Long Vương kèm theo Hàm Thức, loài có hình.

Khi lên Pháp Tòa, thời cao giọng đọc tụng Kinh này với Chú ngày đêm không dứt, hoặc bảy ngày, hoặc mười bốn ngày cho đến hai mươi mốt ngày, ắt có mưa xuống, trừ người không chuyên niệm, người không có Tâm Từ với uế trược”.

_ Đức Phật bảo Long Vương: “Nước biển dâng lên có thể rút xuống, lời nầy chân thật này nhất định không hư dối”.

Thời chư Long Vương được Đức Phật dạy bảo xong, thời vui mừng hớn hở, đảnh lễ làm theo.

_ QUYỂN HẠ (Hết)_

Dịch xong một Bộ gồm 02 quyển vào ngày 10/06/2012