PHẬT NÓI KINH TÔN THẮNG PHẬT ĐẢNH ĐÀ LA NI

KINH SỐ 971

Hán dịch: Đời Đường Tam tạng Sa môn NGHĨA TỊNH phụng chiếu dịch
Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ

 

Ta nghe như vầy: một thời Đức Bạc Già Phạm ở tại thành Thất La Phiệt, rừng Thệ Đa, vườn Cấp Cô Độc, cùng với Đại Tỳ Kheo chúng một ngàn hai trăm năm mười người đầy đủ, Bồ Tát Ma Ha Tát một vạn hai ngàn người.

Khi ấy tại Hội Thiện Pháp đường, nơi Tam thập tam Thiên có một vị Thiên Tử tên là Thiện Trụ cùng chư Thiên và các Thiên nữ trước sau đoanh vây, vui hưởng các điều tôn quý, ca múa, hát xướng dạo chơi, vui vẻ thọ hưởng các điều khoái lạc nơi cõi Trời. Lúc đó Thiện Trụ Thiên Tử nơi trong đêm nghe có tiếng bảo rằng: “Thiện Trụ Thiên Tử! Qua 7 ngày nữa mạng ông sẽ hết, sau đó sanh vào cõi Diêm Phù Đề 7 lần thọ thân súc sanh, sau nữa lại vào Địa Ngục thọ các khổ, từ Địa Ngục ra lại được làm người sanh vào dòng bần tiện, khi còn ở trong thai đã không có hai mắt”.

Thiện Trụ Thiên Tử nghe như vậy vô cùng hoảng sợ, lông tóc dựng đứng, rất là buồn khổ, liền mau đến chỗ Thiên Đế buồn rầu than khóc, đảnh lễ Thiên Đế và bạch rằng: “Cúi xin Thiên Tôn! Nghe tôi nói, tôi cùng các Thiên nữ đang vui chơi thọ hưởng các điều vui sướng thời có tiếng bảo rằng: ‘Thiện Trụ Thiên Tử! Sau 7 ngày nữa sẽ chết, sau khi chết sanh vào cõi Diêm Phù Đề bảy lần làm thân súc sanh, lại vào Địa ngục, từ Địa ngục ra được làm thân người sanh nơi nhà bần tiện, ở trong thai mẹ đã bị đui mù’ Tôi nghe như vậy rất lấy làm hoảng sợ, không có cách gì. Làm thế nào khiến tôi thoát khỏi khổ này?”.

Khi Thiên Đế Thích nghe Thiện Trụ Thiên Tử nói xong, rất lấy làm quái lạ, lặng yên suy nghĩ: “Thiện Trụ Thiên Tử thọ 7 thân nơi ác đạo là thân gì?”. Phút chốc liền vào trong Định, liền thấy Thiện Trụ bị 7 lần làm thân nới ác thú như là heo, chó, dã can, nhị hầu, mãng xà, quạ, kên kên, ăn các đồ dơ uế bất tịnh.

Khi Thiên Đế quán thấy Thiện Trụ Thiên Tử đọa 7 lần làm thân ác thú, rất lấy làm xót thương buồn rầu khổ não, trong tâm suy nghĩ lấy cách nào mà cứu, chỗ nào để quy y, khiến cho trừ được các khổ ách. Lại suy nghĩ rằng: “Chỉ có Đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đại từ bi mới có thể khiến cho Thiện Trụ Thiên Tử được miễn khổ nạn”.

Khi Thiên Đế Thích nghĩ như vậy xong, sáng sớm đem các thứ hoa, áo quần đẹp đẽ cõi Trời để trang nghiêm. Xong cầm các hương hoa đi đến rừng Thệ Đa, nơi chỗ Thế Tôn cung kính cúng dường, đảnh lễ chân Phật, nhiễu Phật 7 vòng, xong trường quỳ chắp tay bạch Phật rằng: “Thiện Trụ Thiên Tử nghe có tiếng nói: bảy ngày sau sẽ chết, bảy lần làm thân súc sanh, nghe như vậy rồi rất là buồn khổ. Cúi xin Thế Tôn đại từ đại bi thương xót làm lợi ích làm sao khiến cho Thiện Trụ thoát được khổ này”.

Bấy giờ Thế Tôn nghe như vậy xong, Ngài liền mỉm cười, trên đảnh phóng ra các ánh sáng chiếu khắp ba ngàn Đại Thiên thế giới rồi trở về chỗ Phật. Nếu Thế Tôn nói các việc quá khứ thì ánh sáng kia nhập vào nơi lưng. Nếu nói việc vị lai thì ánh sáng kia nhập vào nơi ngực. Nếu nói chuyện Địa Ngục thì ánh sáng nhập vào dưới chân. Nếu nói chuyện bàng sanh thì ánh sáng nhập vào cẳng chân. Nếu nói việc Ngạ Quỷ thì nhập vào các ngón chân. Nếu nói việc Người thì nhập vào nơi đầu gối. Nếu nói chuyện Luân Vương thì nhập vào bàn tay trái. Nếu nói việc Chuyển Luân Vương thì nhập vào bàn tay phải. Nếu nói việc trên Trời thì nhập nơi rún. Nếu nói việc Thanh Văn thì nhập vào miệng. Nếu nói việc Độc Giác thì nhập vào mi gian. Nếu nói việc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề thì nhập vào nơi đảnh.

Khi ánh sáng kia trở về nơi Phật rồi, xoay quanh Phật ba vòng rồi nhập vào miệng. Lúc đó Đức Thế Tôn bảo Thiên Đế rằng: “Thiên Đế! Có Đà La Ni tên là Như Lai Phật Đảnh Tôn Thắng hay tịnh các ác thú, sanh tử khổ não, lại hay tịnh trừ tất cả Địa Ngục, Diêm Ma Vương Giới, Bàng sanh, các thứ khổ. Lại hay phá nát các tội nơi Địa ngục, khiến quay về đường chánh nẻo lành.

Thiên Đế! Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni này có đại thần lực không thể nghĩ bàn. Nếu như có người chỉ nghe qua tai một lần, các nghiệp ác đã tạo từ nhiều đời trước thảy đều tiêu diệt, được thân thanh tịnh thù thắng, tùy theo chỗ sanh nhớ trì không quên, từ cõi Phật này sanh đến cõi Phật khác, từ cõi Trời này đến cõi Trời khác, cho đến trải qua 33 cõi Trời, đều được nhớ trì không quên.

Lại nữa Thiên Đế! Nếu có người sắp chết nhớ niệm Đà La Ni này liền được sống thêm, tịnh Thân, Khẩu, Ý không còn các bệnh khổ, tùy theo phước lợi thọ được các điều an ổn, lại được tất cả Như Lai ngó đến, tất cả Thiên Thần thường luôn ủng hộ, mọi người kính trọng, ác chướng tiêu trừ, được các Bồ Tát che chở.

Nếu có kẻ trai lành, người gái tín chốc lát tụng trì Đà La Ni này, nên biết người này hết thảy các khổ ác đạo đều phá tiêu, trừ sạch không còn dư sót. Nơi các cõi Phật, các hạnh nguyện sâu dày của Bồ Tát tùy ý mà đến không có chướng ngại”.

Khi đó Đế Thích một lòng muốn nghe.

Khi ấy Đức Bạc Già Phạm xem thấy tâm niệm của Đế Thích, dùng tâm Đại Từ Bi nói Pháp Đà La Ni, tức nói Chú rằng:

“Nam mô bạc già phạt đế, điệt lị lô chỉ dã, bát lạt để vĩ thất sắt tra dã, bột đà dã, bạc già phạt đế

Đát điệt tha: Úm, vĩ thâu đà dã, táp ma, tam mạn đa, a bà bà sa, táp phát ra noa, yết để lô yết ná, tỏa bà bà , tỳ thú đệ. A tỳ tru giả đô mạn, tô yết đa, bạt ra, bạt đổ na, a mật lật đa, tỳ sư kế. A hạt ra, a hạt ra. A du, xuyến đà lạt nễ, thâu đà dã, thâu đà dã, dà dà na, tỳ thú đệ. Ô sắt nị sa, tỳ thệ dã, thú đệ. Tô ha tát ra hạt, lạt thấp nhĩ, xuyến thù địa đế. Tát bà đát tha yết đa, a địa sắt xá na, a địa sắt xỉ đá, một điệt lệ. Bạt chiết ra ca dã, tăng hạt đán na, thú đệ. Tát bà a phạt sắc noa, tỳ thú đệ. Bát lạt để nễ, bạt đới dã, a dụ, thú đệ. Tam ma da, a địa sắt xỉ đế. Mạt nễ, mạt nễ, ma hạ mạt nễ. Đán đạt đa, bộ đa, trảo chí, bát lị thú đệ. Tỵ đột bố tra, bột địa, thú đệ. Thệ dã, thệ dã, tỳ thệ dã, tỳ thệ dã. Tam ma ra, tam ma ra. Tát bà bột đà, a địa sắt xỉ đa, thú đệ. Bạt chiết lệ, bạt chiết la yết tỳ, bạt chiết lam, bà bạt đổ, Ma ma, a mục yết tả (Tự xưng tên…), tát bà tát đỏa nan giả, ca dã, tỳ thú đệ. Tát bà yết để, bát lị thú đệ. Tát bà đát tha yết đá, tam ma, thú hòa sa, a địa sắt xỉ đế. Bột đà, bột đà, bồ đà dã, bồ đà dã, tam mạn đá, bát lị thú đệ. Tát bà đát tha yết đá, a địa sắt xá ná, a địa sắt xỉ đế, sa ha”

Khi Đức Thế Tôn nói Chú này rồi, bảo Thiên Đế rằng: “Đà La Ni ấn này gọi là Tịnh Trừ Nhất Thiết Ác Thú Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni, cũng hay trừ diệt các thứ ác nghiệp chướng, hay trừ các uế ác khổ.

Thiên Đế! Đà La Ni này được 88 hằng hà sa cu chi trăm ngàn Chư Phật đều nói, tùy hỷ thọ trì. Đức Như Lai Đại Nhật ấn khả, vì muốn phá tất cả loài ác đạo hữu tình, vì khiến tất cả Địa Ngục, Bàng Sanh, Diêm Ma Vương giới, các hữut ình nơi đó được giải thoát… cũng như giải thoát tất cả các khổ bức bách của hữu tình trong biển sanh tử, cũng hay khiến kẻ đoản mạng, vô phước, không chỗ cứu độ, hay tạo các tạp nhiễm, ác nghiệp được lợi ích. Sức Đà La Ni này giữ gìn trong Nam Diêm Phù Đề lại khiến các kẻ tà kiến, không tin Thiện Ác, trong ba đường ác bị lưu chuyển trong biển khổ sanh tử, các hữu tình bạc phước mau được đường Chánh. Như vậy các loại được chở che, được giải thoát các khổ”.

 

Phật bảo Thiên Đế: “Nay Ta đem Đà La Ni này giao phó cho ngươi, ngươi nên đem trao lại cho Thiện Trụ Thiên Tử khiến đọc tụng, thọ trì, nhớ nghĩ cung kính cúng dường không được quên mất. Lại cũng nên lưu bố rộng rãi trong cõi Nam Diêm Phù Đề để làm lợi ích vô lượng, lại cũng vì tất cả các Thiên Tử đem Đà La Ni ấn này giao cho ông. Thiên Đế! Ông nên nhớ nghĩ, trì giữ không được lãng quên.

Lại nữa Thiên Đế! Nếu có người trong khoảng chốc lát được nghe Đà La Ni này, trong ngàn kiếp trở lại đây các ác chướng, tội ác nặng nề phải bị chìm đắm trong biển sanh tử, Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Bàng Sanh, Diêm Ma Vương giới, A Tu La, Dạ Xoa, La Sát, Quỷ Thần các thân, Bố Đan Na, Ca Tra Bố Đan Na, A Bà Sa Ma Ra, rắn, rít, lằn, muỗi, trùng, kiến các thân, các loài chim chóc, mãnh thú, các loài hữu tình không còn thọ nữa và được chuyển sanh nơi cõi Chư Phật, được Nhất Sanh Bổ Xứ cùng các Bồ Tát đồng ở, hoặc được sanh vào Đại tánh Bà La Môn, Sát Đế Lợi, nhà tôn quý. Thiên Đế! Các chỗ sanh thù thắng như trên đều do nghe Đà La Ni này, tùy theo chỗ sanh đều được thân thù thắng tốt đẹp, được quả báo như vậy, cho đến nơi Bồ Đề tối thắng, đều do khen ngợi công đức của Đà La Ni này.

Thiên Đế! Đà La Ni này gọi là Cát Tường vì hay trừ ba đường ác. Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni này như Nhật Tạng Ma Ni bảo, không có cáu bẩn, cũng như hư không, chiếu khắp mọi nơi không ngăn ngại. Nếu có hữu tình lòng tin trong sạch trì đọc Đà La Ni này, cũng như vậy, như Thiện hảo Kim Minh sáng sủa đẹp đẽ, mọi người ưa nhìn, không dính các uế ác, cũng như hoa sen không nhiễm bùn.

Thiên Đế! Người trì Đà La Ni này cũng được như vậy, do nơi Tịnh nghiệp tức được sanh cõi lành. Thiên Đế! Nơi nào có Đà La Ni này, nếu có người hay viết chép, thọ trì, đọc tụng, ngợi khen cúng kính, cúng dường, tất cả ác đạo đều được thanh tịnh, các khổ Địa Ngục mau được tiêu trừ.

Thiên Đế! Nếu có kẻ trai lành, người gái tín viết chép Đà La Ni này an để trên ngọn phướng, trên núi cao, trên lầu gác, cho đến an để trong Tháp. Thiên Đế! Nếu có Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, nam nữ …v…v… ở nơi trước phướng …v…v… hoặc được thấy hoặc gần gũi, hoặc gió thổi Đà La Ni cát bụi bay qua chạm được nơi thân. Thiên Đế! Các chúng sanh này có các tội nghiệp đáng ohải đọa vào Địa Ngục, Bàng Sanh, Diêm Ma Vương giới, A Tu La thân, các ác, các khổ, thảy đều không thọ, lại không bị các tội cấu làm đắm nhiễm.

Thiên Đế! Các hữu tình này được Chư Phật thọ ký, được bất thối chuyển nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, huống là đem các món hương hoa, thiêu hương, đồ hương, tràng hoa, phan cái, y phục, anh lạc, các món kỹ nhạc trang nghiêm, nơi ngã tư đường tạo Suất Đổ Ba (tháp), an để Đà La Ni này, chắp tay cung kính nhiễu quanh Tháp, quy mạng đảnh lễ, người cúng dường đầy đủ như vậy, gọi là Bồ Tát Ma Ha tát, là Chơn Phật tử trì Pháp đúng đắn. Đây là Pháp thờ Như Lai toàn thân Xá Lợi”.

Khi đó Diêm Ma Pháp Vương, nơi đầu hôm đi đến chỗ Phật, dùng các Thiên y, các thứ hương hoa, đồ hương, mạt hương, Chiên đàn, trầm thủy cung kính cúng dường, nhiễu Phật 7 vòng, đảnh lễ chân Phật mà thưa rằng: “Con nghe Như Lai nói Pháp Đại Đà La Ni, khen ngợi công đức tu trì không thể nghĩ bàn. Thế Tôn đại từ bi thương xót các loài hữu tình bị các khổ, Thế Tôn! Con cũng xin ủng hộ giữ gìn, không cho các người tu trì đọa vào Địa Ngục, theo Đức Như Lai mà dạy dỗ hộ niệm”.

Bấy giờ, Hộ Thế Tứ Đại Thiên Vương nhiễu Phật ba vòng, rồi đứng về một bên, bạch Phật rằng: “Bạch Thế Tôn! Cúi xin Ngài vì bọn con nói lại Pháp Đà La Ni”.

Bấy giờ Thế Tôn bảo Bốn Thiên Vương rằng: “Các ông hãy lắng nghe. Ta sẽ vì các ông mà nói Pháp thọ trì Đà La Ni cho các hữu tình bị đoản mạng. Nếu muốn thọ trì, nên tắm gội sạch sẽ, mặc quần áo mới sạch, bắt đầu từ mồng một cho đến ngày rằm, giữ gìn trai giới, một lòng tụng Đà La Ni này mãn ngàn biến, khiến mạng sống ngắn ngủi được tăng thêm, vĩnh viễn xa lìa các tật bệnh, tất cả nghiệp chướng cũng thảy được tiêu trừ, tất cả các khổ Địa Ngục, các loài Cầm thú, hết thảy các loài có thân mạng, nghe tiếng Đà La Ni này lọt vào tai một lần, khi bỏ thân này, không còn thọ lại nữa”.

Phật bảo: “Nếu như sau này có người bỗng nhiên bị khổ bệnh và các việc bức bách, nghe Đà La Ni này, tức được xa lìa các bệnh, các khổ cũng được tiêu trừ, dù đáng đọa vào các ác đạo cũng được giải thoát. Được sanh vào Thế giới Diệu Hỷ, khi bỏ thân này, không còn thọ thân bào thai, được sanh trong hoa sen, tùy theo chỗ sanh được Trí túc mạng nhớ mãi không quên”.

Phật dạy: “Nếu có người trước đã từng tạo các nghiệp ác nặng nề, sau khi chết bị đọa vào Địa Ngục, Bàng sanh, Diêm La Vương giới, Ngạ Quỷ cho đến cung Nại Xoa Ca, hoặc sanh trong nước, hoặc sanh vào các loại cầm thú. Dùng một nắm đất chú 21 biến, tán rải trên thân phần của người chết, vong kia liền được sanh Thiên.

Nếu có người mỗi ngày tụng Đà La Ni này mãn 21 biến, tiêu được các của cúng dường thì thắng trong Thế gian, khi bỏ thân được sanh về Cực Lạc Thế giới, nếu hay niệm tụng sau này sẽ được sống lâu, thọ hưởng các điều vui sướng. Khi bỏ thân, sẽ được vãng sanh về các cõi của Chư Phật, thường cùng ở chung với Chư Phật, được nghe Chư Phật nói các Pháp vi diệu, được Chư Phật thọ ký Bồ Đề, thân quang chiếu diệu khắp các Thế giới, cho đến được Vô Thượng Niết Bàn.

Lại nữa, nếu muốn tụng Đà La Ni này, tắm gội sạch sẽ, nơi trước Phật dùng đất sạch làm Đàn lớn nhỏ tùy ý, vuông vức bằng phẳng, dùng các hoa cỏ thơm, tán rải trên Đàn, đốt các thứ hương thơm, hai gối sát đất, hoặc ngồi tôn cư, tâm thường niệm Phật, kết Mẫu Đà La Ni ấn: trước co hai ngón trỏ, dùng hai ngón cái đè lên, sau đó chắp tay để nơi tâm, tụng Đà La Ni mãn 108 biến. Ở trong Đàn dụ như mây mưa, các thứ hoa hay biến khắp cả cúng dường 88 cu chi hằng hà sa số na dữu đa trăm ngàn Chư Phật, được Chư Phật khen rằng: “Lành thay! Lành thay! Thật là ít có, đây là Chân Phật tử, chứng được Vô ngại Trí Tam Muội và Bồ Đề Tâm trang nghiêm Tam Muội, người trì Đà La Ni nên làm như vậy”.

Phật bảo: “Thiên Đế! Ta dùng Phương tiện thiện xảo khiến các chúng sanh đáng đọa vào Địa Ngục đều khiến giải thoát, thanh tịnh hết thảy các đường ác, tiêu diệt không còn dư sót, khiến người thọ trì được sống lâu.

Thiên Đế! Ông nên đem Đà La Ni này trao cho Thiện Trụ Thiên Tử, khiến bảo đọc tụng, qua 7 ngày nữa ông cùng Thiện Trụ đến đây gặp Ta”.

Khi ấy Thiên Đế ở trước Thế Tôn thọ Pháp Đà La Ni, giữ gìn nhớ rõ, trở về bổn cung trao lại cho Thiện Trụ Thiên Tử.

Thiện Trụ Thiên Tử thọ được Đà La Ni rồi, y Pháp thọ trì, mãn 6 ngày 6 đêm, tất cả các nguyện đều được, các khổ đáng đọa vào ác thú nay được giải thoát, được tăng thọ mạng vào phần Bồ Đề, hết thảy các phước thảy đều vân tập, vui vẻ vô cùng, lớn tiếng nói rằng: “Thật là khó có! Như Lai nói Pháp vi diệu, thật là khó có, oai lực linh nghiệp của Đà La Ni. Thế Tôn đại bi hay vì chúng con và các Hữu tình nói ra Thần chú này. Con nay đã được giải thoát các khổ trong đường ác”.

Bấy giờ, Thiên Đế Thích qua 7 ngày rồi, cùng Thiện Trụ Thiên Tử, và các Thiên chúng nghiêm sức hoa tràng, đem các diệu hương, tràng phan, bảo cái, Thiên y, anh lạc, các món trang nghiêm đến chỗ Phật cúng dường, dùng Thiên diệu y, các món anh lạc, dâng hiến Thế Tôn, nhiễu Phật trăm ngàn vòng, hớn hở vui mừng, ngồi về một bên, nhìn ngắm Tôn nhan mắt không tạm rời.

Khi đó Thế Tôn duỗi cánh tay sắc vàng trăm phước trang nghiêm đầy đủ các tướng, dùng tay phải xoa đầu Thiện Trụ Thiên Tử, nói các Pháp yếu thọ ký Bồ Đề.

Phật dạy Thiện Trụ Thiên Tử rằng: “Đà La Ni Ấn này gọi là Tịnh Trừ Nhất Thiết Ác Thú Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni, ông nên thọ trì”.

Bấy giờ Thiện Trụ Thiên Tử, Thiên Đế cùng Thiên chúng, hết thảy đại hội nghe Phật nói xong, đều rất vui mừng, tin chịu vâng làm.

 

PHẬT NÓI KINH TÔN THẮNG PHẬT ĐẢNH ĐÀ LA NI

_Hết_