PHẬT NÓI KINH AN TRẠCH ĐÀ LA NI CHÚ

Việt dịch: Sa môn THÍCH QUẢNG TRÍ

 

Ta nghe như vầy. Một thời Đức Phật ở tại nước Xá Vệ trong rừng cây Kỳ Đà, vườn Cấp Cô Độc cùng chúng Đại Tỳ Kheo 1250 người, chúng Đại Bồ Tát bốn vạn người, Chủ Ta Bà Thế Giới Đại Phạm Thiên Vương, Thích Đề Hoàn Nhân, bốn Đại Thiên Vương, Đề Đầu Lại Tra Thiên Vương, Tỳ Lâu Lặc Xoa Thiên Vương, Tỳ Lâu Bác Xoa Thiên Vương, Tỳ Sa Môn Thiên Vương đem 28 Bộ Quỷ Đại Tướng Quân. Như vậy các chư Thiên, tám vạn bốn ngàn A Lợi Đa cùng con và quyến thuộc đều lại nơi hội.

Khi ấy, cách cõi Phật này qua mười vạn ức cõi Phật, có Thế Giới tên là Chúng Hoa, Đức Phật hiệu là Tối Thắng Đăng Vương Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác nay hiện đang nói Pháp, bảo 2 vị Bồ Tát: một là Đại Quang, hai là Vô Lượng Quang rằng: “Thiện Nam Tử! Các người trì Đà La Ni Chú này đến Thế Giới Ta Bà trao cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni . Chú này có nhiều lợi ích, hay khiến cho chúng sanh đêm ngày an ổn, hộ được điều lợi, hay lớn sắc lực tiếng tăm.

Liền nói Chú là:

Đa điệt tha: Bà la thù lệ, thù lệ thù lệ lệ, sa ma tỳ, ma ha sa ma tỳ, sa mạn đế, ma ha sa mạn đế, sa lệ sa la lệ, sa ha.

_Thời hai vị Bồ Tát từ cõi Phật thọ trì Đà La Ni Chú. Như tráng sĩ co cánh tay (mau chóng) từ nước Chúng Hoa đến nước Xá Vệ trong rừng cây Kỳ Đà, tịnh xá Cấp Cô Độc.

Hai vị Bồ Tát đi đến chỗ Phật ngự, đầu mặt lễ chân Phật rồi lui về một bên, bạch Phật rằng: “ Bạch Thế Tôn! Cách Thế Giới này hơn mười vạn ức cõi Phật, có Thế Giới tên là Chúng Hoa, Đức Phật hiệu là Tối Thắng Đăng Vương Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác, nay hiện đang nói Pháp, sai chúng con tới hỏi thăm Đức Thế Tôn ít bệnh, ít phiền não, khí lực có an không? Các Đệ Tử….. không bị các Ma, Trời, Quỷ, La Sát, Bộ Đa, Cưu Bàn Trà, Phú Đan Na, Can Nhân Quỷ, Càn Đà Quỷ, Tật Bệnh Quỷ, Quỷ khiến người bị điên cuồng, Quỷ làm não tâm người, Phương Đạo Quỷ, Khởi Thi Quỷ. Hoặc Quỷ làm cho một ngày phát bệnh, Quỷ làm phát bệnh trong 2 ngày, 3 ngày cho đến 7 ngày, hoặc Thường Phát Bệnh Quỷ. Như vậy các Hoạnh gây não. Tối Thắng Đăng Vương Như Lai khiến đem Đà La Ni Chú này trao cho Đức Thế Tôn cũng muốn khiến cho Thế Giới Ta Bà này, chúng sanh ngày đêm an ổn, được thiện lợi lớn, sắc, lực, danh học… Nói Chú như trên.

Bấy giờ Đức Phật bảo A Nan: “Ngươi nên thọ trì, đọc tụng thuộc lòng. Vì kẻ khác mà nói, viết chép cúng dường Đà La Ni Chú này. Tại sao vậy? Vì Phật ra đời rất khó mà trì Chú này lại càng khó hơn.

A Nan! Nếu có thọ trì, đọc tụng thuộc lòng sẽ được phước lợi lớn”

PHẬT NÓI KINH MA NI LA ĐÀN

_Hết_