PHẬT NÓI KINH KIM CANG THỦ BỒ TÁT
HÀNG PHỤC NHẤT THIẾT BỘ ĐA ĐẠI GIÁO VƯƠNG

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Hồng Lô Khanh_ Truyền Giáo Đại Sư (Kẻ bầy tôi là) PHÁP THIÊN phụng chiếu dịch
Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ

 

QUYỂN THƯỢNG

Chân thật biến hóa thân Đại Thế

Thân lớn bền chắc hay phá tha (kẻ khác)

Như lửa mặt trời thời Hoại Kiếp

Hào quang tròn của Bồ Tát cũng vậy

Công đức thanh tịnh biển báu lớn

Khéo hay an trụ trong cõi Phật

Thời con một lòng quy mạng lễ

Hàng phục Bộ Đa Tối Thượng Vương

Bấy giờ Đức Phật bảo Tam Giới Chủ Kim Cang Thủ Bồ Tát nói Pháp thành tựu của Hàng phục hết thẩy Bộ Đa Đại Giáo Vương Thời Kim Cang Thủ Bồ Tát (Vajra-pāṇi) nói: “Nếu có người trì tụng cầu pháp thành tựu. Ở hai bên bờ sông hay trong rừng Thi Đà, dưới gốc cây lớn, Cung Quán của Hiền Thánh, hoặc trong cung điện của Kim Cang Thủ Bồ Tát. Những chỗ như vậy,làm pháp tất được thành tựu. Nếu các Bộ Đa (Bhūta) trong khoảng khắc chốc lát không khiến cho thành tựu thì Ta liền đến nơi đó phá hoại Bộ Đa”

Khi ấy Đại Tự Tại Thiên (Maheśvare) chắp tay hướng về phía trước đầu mặt lễ nơi chân Bồ Tát mà bạch rằng: “Xin hãy vì tôi nói Đại Kim Cang Thủ Phẫn Nộ Chủ Sát Chư Bộ Đa Bí Mật Thần Chú này”

Lúc đó, Kim Cang Thủ Bồ Tát khen rằng: “Lành thay ! Lành thay! Ông hay thỉnh Ta nói Pháp bí mật của Hàng Phục Hết Thảy Bộ Đa. Nay Ta nói Chơn ngôn rằng:

Úm, Phạ Nhật Ra, Nhập-Phạ Lê, Hạ Nẵng Hạ Nẵng, Tát Lị-Phạ, Bộ Đán, Hồng, Phấn Tra.

*) Oṃ_Vajra-jvale hana hana_ sarva bhūtaṃ hūṃ phaṭ

Khi ấy Kim Cang Thủ Bồ Tát nói chơn ngôn nầy xong, từ nơi các lỗ chân lông phóng ra vô số các lửa Kim Cang rực rỡ. Khi phát ra lửa thời hết thảy Bộ Đa và các quyến thuộc ở trong thân phần ấy thảy đều khô héo liền chết. Hết thảy tất cả Trời, Người, Đế Thích, Phạm Vương, Na La Diên…cũng đều chết hết. Tất cả Như Lai đều kinh ngạc phát ra lời rằng: “Lành thay! Lành thay ! Đại Cát Tường Kim Cang Thủ Tam Giới Chủ ở thời Mạt Pháp của Như Lai khéo hay điều phục tất cả Bộ Đa với các quyến thuộc”

Lúc đó Kim Cang Thủ Bồ Tát lại nói Cam Lồ Bí Mật Chơn Ngôn, khiến cho các Bộ Đa mau được sống lại. Chơn ngôn rằng:

Úm, Phạ Nhật-Ra Dụ Thí, Sa Ra, Sa Ra Thấp-Di.

*) Oṃ _ Vajrāyuṣe sara sara’smi

Khi Kim Cang Thủ Bồ Tát nói Chơn ngôn này, từ bàn tay phóng ra gió Cam Lồ lớn nhập vào trong thân của tất cả Bộ Đa với các quyến thuộc, tức liền sống lại. Từ mặt đất đứng dậy, run rẩy sợ hãi, thấy oai đức lẫy lừng của Bồ Tát đều nói với Bồ Tát “Xin hãy cứu con !”

Khi ấy Đại Bộ Đa Chủ Vô Năng Thắng (Mahā-bhūta-pati-ajita) cũng đứng dậy chắp tay, đầu mặt lễ bàn chân của Bồ Tát rồi thưa rằng : “Cúi xin thương xót cứu giúp chúng con”.

Bồ Tát dạy rằng : “Bộ Đa các ngươi với quyến thuộc y theo Giáo Pháp của Ta làm lợi ích cho hết thảy chúng sanh thì Ta liền cứu người. Ở bốn đại châu, trong Diêm Phù Đề: hết thảy tất cả chúng sanh làm pháp trì tụng đều khiến cho thành tựu. Mong cầu thuốc Thánh, báu Thánh, hoặc vàng bạc, trân châu, lưu ly, báu Bát Nạp Ma Ra Nga, báu Tô Lý Dã Kiến Đề, báu Tán Nại La Kiến Để với đồ ăn uống, quần áo, hương hoa tối thượng v.v.. thảy khiến cho được đầy đủ”.

Bộ Đa trả lời rằng : “Như vậy người làm pháp trì tụng, các thứ trân bảo như trên, con khiến cho đầy đủ , cũng lại gần gũi thừa sự cúng dường”.

Bồ Tát dạy rằng: “Nếu trì tất cả Giáo Pháp của Như Lai này thì hương, hoa, quần áo, các thứ trân bảo … cần dùng thảy đều được thọ dụng”.

Bộ Đa lại nói rằng: “Hết thảy các nạn đáng sợ như: nạn Vua, cọp, sói, Sư Tử… đều khiến được giải thoát không có các chướng ngại”.

Bồ Tát lại dạy:”Này Vô Năng Thắng Đại Bộ Đa Chủ ! Các ngươi nghe đây, trong đời mạt có các hữu tình lười biếng, người phá giới, người tạo nghiệp ác, người đại vọng ngữ… y đây làm pháp thảy đều khiến thành tựu. Nếu không thành tựu thì ngươi, Bộ Đa Nữ, Thiên Nữ, Long Nữ, Dạ Xoa Nữ, A Tu La Nữ, Khẩn La Na Nữ, Ma Hầu La Già Nữ, Ca Lâu La Nữ, Tỳ Xá Già Nữ, Càn Thát Bà Nữ v.v… sẽ bị Ta sai Bất Không Đại Kim Cang đập nát đầu mặt liền chết, đọa vào tám địa ngục lớn”.

Khi ấy tất cả Như Lai khen rằng: “Lành thay, lành thay! Kim Cang Thủ vì làm lợi ích xho hết thảy chúng sanh trong đời sau này mà khéo nói Đại Bồ Tát Bất Không Thành Tựu Tinh Tấn Đại Oai Lực, khéo chuyển tất cả Pháp Luân trừ tất cả khổ. Pháp thành tựu của mọi loại Nghi Tắc rộng lớn, Ấn Chú, hình tượng “

Bấy giờ Kim Cang Thủ Bồ Tát lại nói Hoàn Mạng Chơn Ngôn rằng:

Úm, yết tra yết tra yết tra yết tra, mật-lị đán nễ phạ ba dã, hột-rị

*) Oṃ _ Kaṭa kaṭa kaṭa kaṭa _ Amṛta-udbhāvaya _ hrīḥ

Nói Chơn Ngôn này xong thì tất cả Trời, Người mê man té xuống đất, thảy đều run rẩy sợ hãi, từ đất đứng dậy.

Thời Đại Tự Tại Thiên bạch Bồ Tát : “Xin hãy cứu con !”

Khi ấy Kim Cang Thủ Bồ Tát an ủi, nói rằng : “Đừng sợ ! Đừng sợ ! Ta vì các ngươi hàng phục tất cả Bộ Đa Chủ khiến cho tất cả Trời, Người kính yêu

Lúc đó tất cả chư Thiên, Thiên Nữ cũng đều nói như vầy: “Xin Kim Cang Thủ

Đại Phẫn Nộ Chủ cứu con ! Cứu con !”

Bồ Tát dạy rằng: “Thiên Nữ các ngươi ! Nếu sau này có người thọ trì pháp của Ta thì mau khiến cho thành tựu, thường luôn thừa sự và ban cho vàng, bạc, lưu ly, trân châu, trân bảo, báu Bát nạp ma ra nga, hết thảy tài vật v.v…”

Thời chư Thiên Nữ, Thiên Đồng Nữ, Dạ Xoa Nữ v.v.. đều phát ra lời thề rằng: “Nơi đời sau này nếu có người trì tụng Pháp của Bồ Tát. Chúng con sẽ thường thừa sự, hết thảy đều cấp cho tài bảo đã mong cầu. Nếu trái ngược Giáo Chỉ, không cung cấp sẽ khiến cho chủng tộc của con đều bị phá họai”.

Bồ Tát lại dạy: “Nếu làm trái Giáo của Ta, tức phỉ báng hết thảy Như Lai. Các ngươi cùng Bộ Đa, đầu mắt bị phá nát, liền chết đọa vào tám Địa Ngục lớn”

Khi ấy Kim Cang Thủ Đại Phẫn Nộ Chủ khen rằng : “Lành thay ! Lành thay! Các hàng Nữ của Ngươi nơi đời Mạt Pháp sau này, nếu có người trì tụng thời nên gần gũi ủng hộ, thừa sự cúng dường”.

Bấy giờ, Vô Năng Thắng Đại Bộ Đa Chủ và các quyến thuộc đều từ chỗ ngồi đứng dậy. Chắp tay hướng về phía trước, lễ bàn chân của Kim Cang Thủ Đại Phẫn Nộ Chủ, nói Tự Bản Tâm Chơn Ngôn rằng:

_ Úm, Thất Lị, Ma Ha Bộ Đa Cu La, Tôn Nại Lị, Hồng.

*) Oṃ _ Śrī _ mahā bhūta-kula sundhari _ hūṃ

_Úm, Thất Lị, Vĩ Nhạ Dã, Tôn Na Lị, Hật-Rị.

*) Oṃ _ Śrī _ vijaya sundhari _ hrīḥ

_Úm, Thất Lị, Vĩ Ma Ra, Tôn Na Lị . A.

*) Oṃ _ Śrī _ vimala sundhari _A

_Úm, Thất Rị, Ra Để, Tôn Na Lị, Phạ.

*) Oṃ _ Śrī _ rāti sundhari _ Va

_Úm,Thất Lị, Ma Nỗ Hạ Ra, Tôn Na Lị, Vĩ.

*) Oṃ _ Śrī _mano hara _ Viḥ

_Úm, Thất Lị, Đà Phạ Lã, Tôn Na Lị. Mãn.

*) Oṃ _ Śrī _ dhavara sundhari _ Maṃ

_Úm, Thất Lị, Tát Khất Sô, Mãn Nẵng, Tôn Na Lị. Đế.

*) Oṃ _ Śrī _ cakṣu mana sundhari _ Dhīḥ

Chơn Ngôn này nhiếp Đại Bộ Đa Chủ như vậy, hay ban cho người trì tụng giàu có cát tường.

Khi ấy lại nói Pháp thành tựu của Khẩn Na La Nữ, nếu người trì tụng trong giây lát mau được thành tựu. Lại tụng danh hiệu của Kim Cang Thủ Bồ Tát . Hết thảy Bộ Đa và quyến thuộc đều đi đến thừa sự, như làm tùy tùng.

Bồ Tát lại bảo: “Nếu các người chẳng y theo Tam Muội của Ta, ắt khiến cho các ngươi và quyến thuộc đều bị phá họai”.

Thời Vô Năng Thắng Đại Bộ Đa Chủ bạch Phật rằng:”Từ nay chúng con đều y theo Tam Muội của Bồ Tát mà trụ, tất cả người trì tụng của hết thảy Thế Gian đều được thành tựu. Nếu gây chướng ngại để chỗ làm chẳng thành thời chủng tộc của chúng con mau bị phá hoại. Lại bị tội lớn là trái ngược với Tam Muội của tất cả Như Lai, khiến cho Phẫn Nộ Kim Cương đập nát đầu của con, sau khi chết bị rơi vào tám Địa Ngục lớn

Khi ấy Kim Cang Thủ Bồ Tát lại nói nơi chỗ thành tựu của tám Đại Bộ Đa Chủ. Hoặc ở trên bờ sông, hoặc rừng Thi Đà, hoặc bên trong cung điện của Kim Cang Thủ Bồ Tát. Ở chốn này làm pháp thời tất cả hàng Bộ Đa Nữ quyết định đều đến, khiến được thành tựu, không có nghi ngờ.

Lại nói Ấn pháp thành tựu:

1_ Tay trái nắm lại thật chặt (kiên cố quyền) duỗi ngón giữa. Ấn này dùng Triệu Thỉnh với Cúng Dường. Khiến tối thượng Bộ Đa mau ban cho thành tựu.

2_ Hai tay hợp lại làm quyền, duỗi ngón trỏ. Ấn này hay khiến giữ Tam Muội. Bộ Đa Nữ mau ban cho thành tựu.

3_ Tay trái nắm quyền bền chắc, dựng thẳng ngón út. Ấn này hay khiến cho tất cả Bộ Đa hiện trước mặt ban cho thành tựu.

4_ Lại duỗi bàn tay trái, ngón trỏ như câu móc ngón cái. Ấn này hay hàng phục hết thảy Bộ Đa.

5_ Tay trái: giương duỗi ngón trỏ và ngón vô danh. Ấn này hay câu hết thảy Bộ Đa trừ tất cả Ma.

6_ Tay trái nắm lại thành quyền, dựng thẳng ngón cái. Ấn này hay hiện tiền hết thảy Bộ Đa Nữ.

7_ Tay phải nắm thành quyền, dựng thẳng ngón út. Đây là Bộ Đa Nữ Tam Muội Ấn, hay làm hết thảy việc.

8_ Hai tay đều duỗi, tay phải để lên hông, tay trái để lên vai phải. Đây là Tối Thượng Căn Bản Tâm Nhất Thiết Bộ Đa Nữ Đại Ấn. Khi kết Ấn này thời hết thảy Bộ Đa Nữ mau lại hiện trước mặt. Nếu không mau đến thì thân phần bị khô héo, không lâu liền chết.

Bấy giờ Kim Cương Thủ Phẫn Nộ Chủ lại nói: “Nếu có Bộ Đa Nữ chẳng y theo Tam Muội của Ta, thời dùng Phẫn Nộ Chơn Ngôn này cùng tụng với Chơn Ngôn lúc trước.

Chơn Ngôn là:

Úm, Yết Trà, A Yết Trà, Tốt-Lung, Hột Rị

*) Oṃ _ kaṭa Akaṭa _ Sruṃ _ Hrīḥ

Tụng xong kêu tên Bộ Đa Nữ (Bhūtini).Lại tụng Chú này:

Hồng, phấn tra

*) Hūṃ phaṭ

Như vậy tụng tám trăm biến, các Bộ Đa Nữ thảy đều mau đến. Nếu chẳng đến thì mắt,đầu, mặt bị khô héo, không lâu sẽ chết.

Nếu chỗ làm Pháp ở trên hai bờ sông, dùng Bạch Đàn Hương xoa bôi Mạn Noa La. Tán rải hoa thơm, đốt An Tất Hương tụng Chơn Ngôn này tám ngàn biến tức được thành tựu.

Nếu ở nửa đêm tụng Chơn Ngôn này một ngàn biến thời quyết định mau đến.

Tùy ý mong cầu đều được đầy đủ, đến khi trở về sẽ để lại trăm lượng vàng ròng.

Lại trên bờ sông dùng Bạch Đàn Hương xoa tô Mạn Noa La, dùng cơm nấu chín nhừ (Lạc Phạn) sinh ra, gia trì tám trăm biến. Như vậy, trong bảy ngày quyết định đi đến. Dùng nước Ứ Già rửa tay khiến cho vị ấy hoan hỉ. Người Nữ kia hỏi : “Ngươi gọi ta làm gì ?”. Người trì tụng nói:”Ta cầu quan chức, quần áo dư đầy, mọi thứ được tôn trong trong đời”. Bộ Đa Nữ nói: “Ta nguyện làm theo

Lại nữa, đi đến cung điện của Kim Cang Thủ Bồ Tát, dùng hoa Ca La Vĩ La rải lên trên, đốt An Tất Hương, tụng Chơn Ngôn tám ngàn biến tức được thành tựu.

Lại nữa, ở nửa đêm, chỗ thanh tịnh, gia trì một ngàn biến thì Bộ Đa Nữ mau chóng đi đến, liền dâng Toà hoa cho Bộ Đa Nữ, nói với cô gái ấy rằng : “Nay ngươi khéo đến, hãy làm vợ của Ta”. Cô gái liền tùy theo ý, ban cho nhóm thuốc Thánh, vật Thánh.. hay trừ tất cả oan gia. Cô gái liền đưa lưng cõng chồng đi đến cung Trời, được sống đến một vạn tuổi.

Lại nữa, đi đến bờ sông dùng hoa trắng, hương trắng, hương sữa… thiêu đốt. Tụng Chơn Ngôn tám ngàn biến tức được thành tựu.

Lại nữa, ở nửa đêm tụng Chơn Ngôn một ngàn biến thời cô gái kia quyết định đi đến. Liền dùng nước hoa thơm rửa tay, sau đó bảo rằng “Hãy làm em gái của Ta”. Cô gái liền làm em gái lại ban cho nhóm thuốc Thánh, vật Thánh…hết thảy điều cần thiết trong một ngàn do tuần thời Nữ nhân tức thời đem đến.

Lại ở bên trong điện Không Nhàn của Hiền Thánh, y theo Pháp xuất sanh chí tâm cúng dường, tụng Chơn Ngôn tám ngàn biến sẽ mau được thành tựu.

Hoặc tụng một ngàn biến thời cô gái ấy quyết định đi đến, liền làm Vợ, một ngày trao cho ngàn đồng tiền, sau đó cõng Chồng đi đến chốn xa, Chồng được tất cả tự tại, được sống lâu năm ngàn tuổi, sau khi chết được sanh vào cung vua.

Lại nữa, đi đến nơi bờ chỗ hai nhánh sông gặp nhau, hiến cúng rượu thịt, đồ ăn rải hoa Ca La Vĩ La, đốt An Tất Hương, tụng Chơn Ngôn tám ngàn biến, mau được thành tựu.

Lại nữa, ở nửa đêm làm cúng dường rộng lớn. Lại đốt đèn bằng Bơ, tụng Chơn Ngôn một ngàn biến thời Bộ Đa Nữ cùng năm người hầu đi đến. Người trì tụng nói: “Hãy làm vợ của Ta”. Người Nữ ấy yên lặng chấp nhận. Nếu không chấp nhận liền bị phá họai. Ngày ngày cõng Chồng đi đến các cõi Trời khiến cho được tự tại, sống lâu năm ngàn tuổi. Sau khi chết sanh vào cung vua.

Lại có Pháp thành tựu. Ở trên bờ sông dùng hương Cung Câu Ma làm Mạn Noa La, đốt Trầm Hương, y theo Pháp xuất sanh, tụng Chơn Ngôn tám ngàn biến thời chỗ làm đều thành tựu.

Tiếp lại làm cúng dường rộng lớn, tụng Chơn Ngôn tám ngàn biến thời Bộ Đa Nữ ấy phóng ánh sáng to lớn chiếu khắp bốn phương rồi đi đến trước mặt. Dùng nước Bạch Đàn Hương sái tịnh, người Nữ liền hoan hỉ. Tự hỏi rằng:”Kêu ta làm gì ?” Người Trì tụng nói: “Hãy làm Mẹ của Ta”. Người Nữ đồng ý như pháp mà nuôi dưỡng, một ngày cung cấp vật cần dùng cho năm trăm người, được sống lâu một vạn tuổi, sau khi chết sanh vào nhà Bà La Môn.

Lại có Pháp thành tựu. Ở trên bờ hai nhánh sông gặp nhau làm cúng dường rộng lớn, đốt đèn bằng Bơ. Ban đêm tụng Chơn Ngôn tám ngàn biến thời Bộ Đa Nữ phóng ánh sáng lớn rồi đi đến trước mặt hỏi rằng : “Kêu ta làm gì ?” Người trì tụng nói: “Ta muốn tự tại hưởng các điều vui sướng”. Người Nữ ấy liền đồng ý, một ngày ban cho mười vạn tiền vàng, được sống đến một vạn tuổi, sau khi chết được sanh làm Vua (nhân chủ).

Đây là Pháp thành tựu của tám Đại Bộ Đa Nữ Chủ.

Bấy giờ trụ Thi Đà Lâm Bộ Đa Nữ từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi năm vóc sát đất, lễ Kim Cang Thủ Bồ Tát rồi cung kính chắp tay nói Tự Căn Bản Chơn Ngôn rằng:

_Úm, Hật-Rị, Hồng, Hạ.

*) Oṃ _ Hrīḥ Hūṃ Haḥ

Lại nói Trụ Thi Đà Lâm Bộ Đa Nữ Cú Triệu Chơn Ngôn là:

Úm, Hồng, Yết Trà Yết Trà, Tát Lị Phạ Bộ Đa Nẫm. Tát Ma Dã Ma Nậu Ba La Dã, Hạ Ra Hạ Ra, Mãn Đà Mãn Đà, A Khất Ra, Ma Ha Ca Lị Sa Dã , Phổ, Ma Ha Lao Nại-Lị Vĩ Thấp Ma Xá Nẵng Phạ Tất Nễ, A Nga Tha, Thi già Lãng, Độ Lung, Phát Tra.

*) Oṃ _ Hūṃ _ Kaṭa kaṭa _ Sarva bhūtanāṃ _ Maha-samayam anupālaya _ hara hara _ bandha bandha _ akrama Mahā akarṣāya bhu _ mahā raudri vi _ ’sma‘sana vasiṇi _Āgaccha ‘sīghraṃ dhrūṃ phaṭ

Lại nói Nhất Thiết Bộ Đa Nữ Tam Muội Chơn Ngôn là:

Úm Độ Nẵng Độ Nẵng Tả Ra Tả Ra, Tả Ra Dã Tả Ra Dã, Bát Ra Vĩ Xá Bát Ra Vĩ Xá Ha Ra Ha Ra, Đề Sắc Tra Để Sắc Tra, Tam Ma Dã Ma Nậu Ba La Dã, Bộ Thấp Ma Xá Nẵng, Bát Ra Phệ Thủy Nễ, Hồng Hồng, Phấn Tra Phấn tra, Sa Phạ Ha.

*) Oṃ _ dhuna dhuna _ cala cala _ calāya calāya _ pravi’sa pravi’sa _ hara hara _ tiṣṭa tiṣṭa _ samayam anupālaya bhu _ ’sma ‘sana _ prave’sani _ hūṃ hūṃ _ phaṭ phaṭ _ svāhā

Lại nói Nan Sắc Tra Ra Yết Ra Lệ Bộ Đa Nữ Chơn Ngôn là:

Úm, Tả Ra Tả Ra, Đạt Ca Đạt Ca, Ma Hạ Bộ Để Nễ , Sa Đạt Ca Nẫm, Tất Lị Dạ Duệ, Sa Ra Sa Ra, Vĩ Sa Ra Vĩ Sa Ra, Yết Trà Yết Trà, Nhạ Ra Bá Ba Dã, Nhạ Ra Bá Ba Dã, Bán Nhạ Bán Nhạ, Lãm Nga Lãm Nga, Khất Rị Bận Nõa, Hồng Hồng Phấn Tra Phấn Tra, Hật Rị, Sa Phạ Ha.

*) Oṃ _ Cala cala_ dhaka dhaka _ mahā- bhūtini sādhakānāṃ _ śrīyāye_ sara sara_ visara visara _ kaṭa kaṭa _ jara-pāpāya jara-pāpāya _ bhañja bhañja _ raṃga raṃga _ gṛhṇa _ hūṃ hūṃ _ phaṭ phaṭ _ svāhā

Lại nói Cụ Ra Mục Khế Bộ Đa Nữ Chơn Ngôn là:

Úm, Cụ Ra Mục Khế, Thấp-Ma Xá Nẵng, Phạ Thủy Nễ, Sa Đạt Ca, Nậu Cu Lê, A Bát Ra Để Hạ Đa. Án, Nõa, Nẵng Mồ, Sa Phạ Ha.

*) Oṃ _ ghora-mukhe_śmaśana-vasīni sādhaka _ anukūle apratihata_ Oṃ Ḍa _ namo svāhā

Lại nói Bộ Đa Nữ Chơn Ngôn là:

Úm, Nhạ Lị-Nhạ Ra Mục Khế, Vĩ Ra Vĩ Ra Vĩ Ra, Tức Đa, Lị-Tức Đa, Tát Lị

Phạ Thiết Đốt Rô Bà Diễn Ca Lị, Hạ Nẵng Hạ Nẵng Nại Hạ Nại Hạ, Bát Tả Bát Tả, Ma Ra Dã Ma Ra Dã, A Ca Ra Mật Lị Đát-Du, Bà Diễn Ca Lị, Tát Lị Phạ Nẵng Nga Bà Diễn Ca Lị, A Tra Tra Hạ Tây Nễ, Tát Lị Phạ Bộ Đế Thấp-Phạ Lị, Tha Tha Tha Tha, Đà Đà Đà Đà. Úm Úm Úm Úm Sa Phạ Ha. Úm Ca Ma Ra Lộ Tả Lễ.

*) Oṃ_ Jarjari-mukhe, vira vira vira-citta ave’sa_ sarva śtrū-bhayāṃ kari, hana hana, daha daha, paca paca, māraya māraya_ Akala-mṛtyubhayāṃ kari, sarva nāga-bhayāṃ kari, aṭṭahasini, sarva bhūteśvare_ tha tha tha tha, dha dha dha dha, oṃ oṃ oṃ oṃ, svāhā _ Oṃ Kamala-locani

Chơn Ngôn như vậy. Nếu người chí tâm y theo Pháp trì tụng thời Bộ Đa Nữ này thảy đều yêu giúp, hết thảy chúng sanh khiến lìa khỗ não. Người trì tụng ấy, nếu dùng rượu, đồ ăn uống, cá thịt, các thứ ngon lạ xuất sanh cúng dường… liền được hoan hỉ, gần gũi thừa sự như tôi tớ. Một ngày ban cho người trì tụng một bộ quần áo, một đồng tiền vàng … cho đến vật dụng cần thiết trong trăm do tuần thì người Nữ tức thời đem đến cung cấp thừa sự…. cho đến khi chết mới chịu xa lìa.

Như vậy là Pháp thành tựu Kim Cang Thủ Đại Giáo Vương Hàng Phục Tỳ Xá Già Nữ

Khi ấy Tán Nõa Ca Đát Dã Dã Nễ Đại Ác Bộ Đa Nữ ở trong Đại Hội liền từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi năm vóc sát đất, lễ bàn chân của Kim Cang Thủ Đại Phẫn Nộ Chủ rồi chắp tay cung kính nói Tự Căn Bản Tâm Chơn Ngôn là :

Úm, Cốt-Lung Hồng Phấn Tra.

*) Oṃ_ Krūṃ hūṃ phaṭ

Lại nói Tô La Ca Đát-Dã Dã Nễ Bộ Đa Nữ Chơn Ngôn là:

Úm, Hồng Nhập-Phạ Ra, Hồng Phấn Tra.

*) Oṃ_ hūṃ jvala hūṃ phaṭ

Lại nói Ma Hạ Ca Đát-Dã Dã Nễ Bộ Đa Nữ Chân Ngôn là:

Úm, cật-lị, hột-lị, hồng hồng, hứ hứ, , phát tra phát tra, sa-phạ hạ

*) Oṃ _ Hrī hrīḥ, hūṃ hūṃ, he he, phaṭ phaṭ _svāhā

Lại nói Lao Nại Ra Ca Đát-Dã Dã Nễ Bộ Đa Nữ Chơn Ngôn là:

Úm, Rô Nại Ra Bà Diễn Ca Lị, A Tra Tra Ha Tây Nễ, Sa Đà Ca, Tất Lị Duệ, Ma Ha Vĩ Tấn Đát-Ra Rô Bế Ra Đát Nẵng, Nga Lị, Tô Phạ Ra-Nõa, Hạ Tất-Để, Dã Ma Nễ Hột-Rị Đa Nễ, Tát Lị Phạ nậu Khư, Bát-Ra Xá Ma Nễ. Úm Úm Úm, Hồng Hồng Hồng, Thi Già Ra Tất Địa, Bát- Ra Dã Tha, Hột-Rị, Nhược, Sa-Phạ Ha.

*) Oṃ_ Raudra-bhayāṃ kari, Aṭṭa-hasini sādhaka śrīye_ mahā vicitarūpe-ratna kari, suvarṇa-hasti, yamani- krintane, sarva duḥkha pra’samane _ Oṃ oṃ oṃ, hūṃ hūṃ hūṃ, śīghraṃ siddhi prayaccha_ hrīḥ jaḥ _ svāhā

Lại nói Tán Nõa Ca Đát-Dã Dã Nễ Bộ Đa Nữ Chơn Ngôn là:

Ma Hạ Bộ Để Nễ Thấp Phạ Lị. Úm, Dã Ma Nễ Khất-Lị Đán Nễ, A Ca Ra Mật-Lị Đát-du, Nễ Phạ Ra Ni, Yết Nại-Nga Du Ha Ra, Tất-Để Thi già-Lam Tất Địa-Dựng, Na Na Đồ Đán, Sa Đạt Ca, Ma Nghê-Dã, Bà Dã Để Hột-Rị, Sa Phạ Ha.

*) Mahā-bhūteśvare_ Oṃ, yamani krintane, akala-mṛtyu nivāraṇi, khadga-śūla-hasti, śīghraṃ siddhiṃ _ dada dhudhaṃ, sādhakamājña payati_ hrīḥ svāhā

 

Lại nói Rô Nại Ra Ca Đát-Dã Dã Nễ Bộ Đa Nữ Chơn Ngôn là:

Úm, hứ ma quân noã lị, vĩ đà ca vĩ đà ca, nhập-phạ ra nhập-phạ ra, nỉ ma-dã quân noã ra, bộ thuỷ đế, la phạ noã, ma tha nễ, bà nga vam, nẵng nghê-dã, ba dã để, sa-phạ hạ

*) Oṃ_ hīma-kuṇḍali, vidhaka vidhaka, jvala jvala, dīvya-kuṇḍali bhuṣite ravaṇi mathani_ bhagavān Ajñāpayati svāhā

Lại nói Quân Nõa Ra Ca Đát-Dã Dã Nễ Bộ Đa Nữ Chơn Ngôn là:

Bột-Lị Cu Đê Mục Khế, Yết Tra Yết Tra, Đà Phạ Đà Phạ, Nhập Phạ Ra Nhập Phạ Ra, Hỗ Đa Thiết Nẵng Mục Khế, Nga Tha Nga Tha, Phệ Đa Nõa, Ô Đát Tha Bà Nễ, A Vĩ Xá, A Vĩ Xá, Hồng Hồng Hồng, Phấn Tra, Bà Nga Vam Nẵng Bà Dã Để, Hột-Rị, Sa-Phạ Ha.

*) Bhṛkuṭi-mukhe, kaṭa kaṭa, dhava dhava, jvala jvala, huta-āsanamukhe, Āgaccha āgaccha, veḍaṇa, utathabani, Āvi’sa āvi’sa, hūṃ hūṃ hūṃ phaṭ _ bhagavān ajñāpayati _ hrīḥ svāhā

Lại nói Nhạ Dã Mục Khế Ca Đát-Dã Dã Nễ Bộ Đa Nữ Chơn Ngôn là:

Úm, Tất Đế-Lị Ma Tha Nễ, Ca Hạ Ca Hạ, Nhạ Dã, Tát Lị-Phạ Tô Ra Bố Nễ Đế, Hồng Hạ, Sa Phạ Ha.

*) Oṃ_ Stri-mathāni, kaha kaha-jaya_ Sarva asura pūjite, hūṃ haḥ svāhā

Lại nói Thú Bà Ca Đát-Dã Dã Nễ Bộ Đa Nữ Chơn Ngôn là:

Úm, Du Bà Tất-Lị Duệ, Nễ Ma-Dã, Lộ Tả Nễ, Ca Di Thấp-Phạ Lị, Nhạ Nga Mô Hà Nễ, Tô Bà Nghĩ kiến, Tả Nẵng, Ma Ra Vĩ Bộ Sa Ni, Nậu Bố Ra Sa Một-Đề, A Vĩ Xá A Vĩ Xá, Phạ Tây Phạ Tây Bố La ,Sa Đà Ca Tất-Lị Duệ, Hột-Rị, Sa-Phạ Ha.

*) Oṃ_ Subha śrīye, dīvya-locane, kāmeśvare jagata, mohani subhage kañcanamalaṃ, vibhuṣanenupūra-śānti, Āvi’sa āvi’sa, vaśe vaśe pūrasādhaka-śrīye_ hrīḥ svāhā

Đây là Chơn Ngôn của tám Đại Ca Đát-Dã Dã Nễ Bộ Đa Nữ (Mahākaṭyāya-bhūtini). Nếu người y theo Pháp trì tụng đều được thành tựu.

Lại nữa, Kim Cang Thủ Đại Bí Mật Chủ Hàng Phục Bộ Đa Đại Giáo Vương nói Pháp tướng Ấn của tám Đại Ca Đát-Dã Dã Nễ Bộ Đa Nữ

1_ Hai tay nắm thành quyền, ngón út xoa nhau, duỗi ngón trỏ câu móc. Đây là

Ca Đát-Dã Dã Nễ Bộ Đa Nữ Ấn

2_ Lại đem hai tay chắp lại giao nhau khiến ngón trỏ như móc câu. Đây là Ma Ha Ca Đát-Dã Dã Nễ Bộ Đa Nữ Ấn.

3_ Dùng Ấn lúc trước, đem ngón giữa vịn nhau, hai ngón út co vào bên trong. Đây là Phá Họai Nhất Thiết Bất Tín Phảp Giả Bộ Đa Nữ Ấn. Người tin khiến sanh kính yêu.

4_ Lấy Ấn trên duỗi hai ngón trỏ. Đây là Bạt Nại Ra Ca Đát-Dã Dã Nễ Bộ Đa Nữ Ấn. Dùng hương, hoa, hương xoa cúng dường. Lại dùng đồ ăn, rượu thịt cá xuất sanh… trong khỏang chốc lát tất cả Bộ Đa Nữ đều khiến thành tựu.

5_ Lại dùng hai tay nắm thành quyền thật chặt, đem hai ngón trỏ xoa nhau. Đây là Tán Nõa Ca Đát-Dã Dã Nễ Bộ Đa Nữ Ấn. Ấn này hay cấm trói hết thảy Bộ Đa.

6_Lại duỗi ngón trỏ trái, hay hàng phục hết thảy Bộ Đa Nữ

7_ Lại dùng hai tay nắm lại thành quyền, đem hai ngón út giao nhau, duỗi hai ngón trỏ như móc câu. Ấn này hay câu triệu chư Thiên của ba cõi cho đến hàng Đại Tự Tại Thiên, Đại Phạm Vương… thảy đều hàng phục, mau được thành tựu. Như vậy Kim Cang Thủ Đại Phẫn Nộ Chủ Đại Giáo Vương nói Pháp tướng Ấn hàng phục tám Đại Ca Đát-Dã Dã Nễ Bộ Đa Nữ

Lại nữa, Kim Cang Thủ Đại Phẫn Nộ Chủ nói Pháp thành tựu của Ca Đát-Dã Dã Nễ Bộ Đa Nữ. Ở trong rừng Thi Đà, tụng Chơn Ngôn tám ngàn biến, nội trong ba ngày khiến Bộ Đa Nữ mau đi đến. Liền dùng đầu lâu người đựng đầy máu làm Ứ Già. Kẻ kia liền hoan hỉ hỏi rằng :”Kêu Ta làm gì ?”. Người trì tụng nói : “Hãy làm mẹ của Ta”. Người Nữ liền đồng ý, như pháp nuôi nấng, hết thảy tất cả điều mong cầu đều được đầy đủ, sống đến năm trăm tuổi, sau khi chết sẽ sinh làm Nhân Vương.

Lại nữa, đi đến bên trong cung điện của Kim Cang Thủ Bồ Tát, vào lúc nửa đêm tụng Chơn Ngôn tám ngàn biến thời Bộ Đa Nữ mau đi đến, hiện thân như tướng Thiên Nữ. Mọi việc mong cầu, tất cả đều thành tựu.

Lại nữa, ở trong nửa đêm đi đến trong cung điện của Đại Tự Tại Thiên, tụng Chơn Ngôn một ngàn biến. Ngày thứ nhất nghe tiếng chuông mõ. Ngày thứ hai Bộ Đa Nữ hiện tướng Thiên Nữ. Ngày thứ ba thời người Nữ kia nói :”Ngươi muốn cầu việc gì ?”. Người trì tụng nói : “Cần người thừa sự”. Người Nữ liền thừa sự cho đến khi chết. Lại cõng người trì tụng bay lên núi Tu Di, trên Biển lớn cho đến Vương cung của Tỳ Sa Môn Thiên… lấy tài bảo cung cấp đầy đủ. Như vậy, bên trong Diêm Phù Đề có các Đồng Nữ đoan chánh, cần người nào liền ban cho để vui thú, sống đến năm trăm tuỗi, sau khi mạng chung được sanh vào cung vua.

Lại nữa, đi đến bờ của hai nhánh sông gặp nhau, vào lúc nửa đêm tụng Chơn Ngôn tám ngàn biến sẽ được Tối Thượng Bộ Đa Nữ với quyến thuộc mau đi đến,hiện trước mặt, làm vợ con. Một ngày ban cho năm đồng tiền vàng, một bộ quần áo .. để thọ dụng.

Lại nữa, vào lúc nửa đêm, đi đến bên trong vườn rừng, tụng Chơn Ngôn tám trăm biến, tụng đến ngày thứ ba thì nghe tiếng chuông mõ. Ngày thứ tư thì từ xa nhìn thấy người Nữ kia. Ngày thứ năm đi đến trước mặt. Ngày thứ sáu ban cho năm đồng tiền vàng. Ngày thứ bảy ở ngay bên đầu giường nằm, làm Mạn Noã La, đốt An Tất Hương, tụng Chơn Ngôn tám trăm biến. Lại có Tối Thượng Bộ Đa Nữ mau đi đến gần gũi, cùng nhau hoan lạc, sẽ kết làm vợ. Lại ban cho chơn châu anh lạc tối thượng để ở trên giường. Một ngày ban cho 25 đồng tiền vàng, một bộ quần áo, hay trừ hết thảy oan gia được sống đến năm ngàn tuổi, sau khi chết sanh vào cung vua.

Lại nữa, đi đến nơi yên lặng (không nhàn), cung điện của Hiền Thánh, vào lúc nửa đêm tụng Chơn Ngôn tám trăm biến. Như vậy cho đến ba ngày sau thời Bộ Đa Nữ cùng tám trăm quyến thuộc đồng đi đến chốn ấy, dùng nước Bạch Đàn Hương hiến Ứ Già. Người Nữ kia hoan hỉ, liền làm Vợ. Lại cung cấp quần áo, đồ ăn uống cho tám trăm quyến thuộc với nhóm thuốc Thánh, được sống đến năm ngàn tuổi, sau khi chết sanh vào cung Vua.

Lại nữa, ở thành Vương Xá, tụng Chơn Ngôn tám trăm biến cho được thuần thục. Đến đêm thứ năm, dùng cây Ca La Vĩ La làm củi, đốt hoa Ma Ra Đế dùng làm Hộ Ma tám trăm biến thời Đại Bộ Đa Nữ cùng với năm trăm quyến thuộc, trang nghiêm thân thể mau đi đến chốn ấy. Liền dùng nước hoa hiến Ứ Già khiến cho người Nữ kia vui vẻ. Hoặc cầu xin làm Mẹ, Chị em gái, Vợ…tùy theo ý của người trì tụng. Nếu làm vợ thì hiện tướng Đồng Nữ. Nếu làm Mẹ thì xem như con ruột, hay ban cho người trì tụng các điều mong cầu. Sống lâu một vạn năm, sau khi chết sanh vào cung Vua.

Lại nữa, vào ngày mười lăm, lúc nửa đêm đi đến các cung, quán tụng Chơn Ngôn vạn biến, liền hiến cúng dường rộng lớn…cho đến sáng thời người Nữ kia liền đi đến, dùng máu làm Ứ Già, khiến được hoan hỉ, liền làm tùy tùng. Một ngày cấp cho năm đồng tiền vàng với các thứ ăn uống cao sang, sống thọ đến năm trăm tuổi.

Như vậy là Pháp thành tựu của tám Đại Ca Đát-Dã Dã Nễ Bộ Đa Nữ

Lại nữa, Kim Cang Thủ Đại Giáo Vương Hàng Phục Nhật Thiết Bộ Đa Bộc Tòng Thành Tựu Chi Pháp Chân Ngôn là:

Úm, Ra Hổ Ra Hổ, Ma Hạ Tức Trá Ca Nẫm, Nại Lị Nại-Ra Xá, Hứ Đa La Tha Dã. Úm, Hổ Hổ Hổ Hổ, Khất Lị Hận Nõa, Mạn Sa Tất Địa-Dựng, Di, Bát-Ra Dã Tha, Sa-Phạ Hạ.

*) Oṃ_ rāhu rāhu, mahā-cchedakānāṃ, dari-darśa, hīta-arthāya_ Oṃ, ho ho ho ho ho, gṛhṇa maṃsa siddhiṃ me prayaccha_ svāhā

Người trì tụng vào lúc nửa đêm, đem 8 lạng thịt Dê đực đen đi đến trong Thi Đà, tụng Chơn Ngôn tám trăm biến gia trì vào thịt. Sau đó đưa mắt ngó bốn phương, lớn tiếng kêu rằng:“Nay Ta bán thịt”. Tức thời Trụ Thi Đà Lâm Bộ Đa Nữ biến thân làm Bà La Môn nói với người trì tụng rằng:”Này ông! Đại trượng phu bán thịt muốn cầu việc gì ?” Người trì tụng nói: “Ta cần vàng ròng”. Người Nữ liền cho tám lượng vàng. Liền lấy Vàng trao thịt. Người Nữ không dám lấy thịt thì trái với sắc lệnh của Kim Cang Thủ nên người Nữ liền chết.

Bấy giờ có Đại Tự Tại Thiên cùng với vô số Cu chi Trời, Người vây quanh. Lại có vô số Thiên Nữ, Long Thần, Khẩn Na La, Ma Hầu La Dà v.v… ở trong đại hội.Khi ấy Đại Tự Tại Thiên từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi năm vóc sát đất, lễ bàn chân của Kim Cang Thủ Đại Phẫn Nộ Chủ, nhiễu quanh theo bên phải ba vòng rồi bạch Bồ Tát rằng: “Xin vì con mà nói hàng phục tất cả Bộ Đa của ba cõi cùng với Thiên Long, Dạ Xoa, Trời, Người v.v…khiến đều sợ hãi, trừ các Ma chướng. Hay giết tất cả Tinh Diệu (Sao) và Phệ Đa Nõa (Veḍaṇa), Bố Đát Nẵng (Bhūtanāṃ), thành tựu Pháp Mạn Noã La bí mật.

Lúc đó, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát khen rằng: “Lành thay! Lành thay Đại Tự Tại Thiên ! Ông hay làm lợi ích cho tất cả chúng sanh bên trong cõi Diêm Phù Đề ở thời Mạt Pháp sau này. Hay hỏi Bồ tát cách điều phục các Bộ Đa ác, hàng Trời, Rồng, Dạ Xoa, Khẩn Na La… thành tựu Pháp Mạn Noã La bí mật”

Thời Kim Cang Thủ Bồ Tát liền nói Pháp thành tựu của Mạn Noã La này. Làm Mạn Noã La vuông vức, bốn phương làm bốn cửa, bên trên để lầu gác. đầy đủ mười sáu phần. Bên ngoài để Kim Cang Giới. Ở giữa an Đại Phẫn Nộ Minh Vương, thân có hào quang tròn, khắp thể rực lửa sáng, làm màu xanh đậm có bốn cánh tay. Tay phải thứ nhất ném chày Kim Cang, tay trái thứ nhất dựng thẳng ngón trỏ cấm phục tất cả Bộ Đa. Dùng hai tay còn lại kết Bổn Ấn. Mặt đại ác có răng nanh bén nhọn, đầu lâu làm mão, dùng tám vị Đại Long Vương trang nghiêm thân ấy. Tác Tướng hàng phục ba cõi, chân đạp Vô Năng Thắng Đại Bộ Đa Vương, dứng như thế múa đạp Hoặc làm như cười lớn,gầm thét lớn . Ánh sáng nóng chói như một câu chi mặt trời, làm chủ ba cõi. Dùng hai tay kết Ấn: hai ngón vô danh cùng xoa nhau, khiến hai ngón trỏ như móc câu, dùng ngón cái đè lên ngón út, ngón giữa. Đây là Tối Thuợng Bí Mật Phú Quý Ấn, Năng Hàng Tam Giới Ấn.

Lại ở phía trước Minh Vương an Đại Tự Tại Thiên Minh Vương. Bên Phải an Na La Diên Thiên Minh Vương. Phía sau an Đại Phạm Thiên Minh Vương. Bên trái an Ca Lị Đế Ca Thiên. Góc Đông Bắc an Tần Na Dã Ca. Góc Đông Nam an Nhật Thiên phóng ngàn ánh sáng. Góc Tây Nam an La Hầu. Góc Tây Bắc an Nan Nỉ Kế Thấp Phạ Ra.

_ Trùng thứ hai của Mạn Noã La cúng dường hết thảy Hiền Thánh, thân màu vàng ròng, tất cả trang nghiêm làm tướng vui vẻ nhìn ngó Phẫn Nộ Minh Vương.

Bên trái lại an Ô Ma Nữ Thiên

Phía trước Minh Vương an Phước Nữ Thiên dùng tay cầm hoa.

Bên phải Minh Vương an Để Lộ Đát Ma Nữ Thiên tay cầm lư hương hết thảy trang nghiêm.

Phía sau Minh Vương an Nguyệt Nữ Thiên tay cầm đèn trang nghiêm tối thượng, lỗ tai có đeo vòng xuyến.

Góc Đông Bắc an Bảo Trang Nghiêm Nữ Thiên tay cầm hương xoa bôi, hết thảy trang nghiêm.

Góc Tây Nam an Biện Tài Nữ Thiên có vô số âm nhạc , mọi loại ca múa.

Góc Tây Bắc an Dạ Xoa Nữ Chủ tay cầm vòng hoa báu, tên gọi là Ra Tốn Na Lị (Sura-sundhari). Đây là Chủ của hết thảy Dạ Xoa.

Góc Đông Bắc an Bộ Đa Nữ, tên là A Hổ Để Nễ. Đây là Chủ của hết thảy Bộ Đa. Thân tướng đoan chánh, mắt rộng dài, tuổi còn trẻ, trang nghiêm đầy đủ, búi tóc như màu xanh đậm kính yêu người tu hành.

_ Lại ở trùng thứ ba của Mạn Noã La. Phương Đông an Đế Thích Thiên. Góc Đông Nam an Hỏa Thiên. Phương Nam an Diêm Ma Vương. Góc Tây Nam an La Sát Chủ. Phương Tây an Thủy Thiên. Góc Tây Bắc an Phong Thiên. Phương Bắc an Tỳ Sa Môn Thiên. Góc Đông Bắc an Nguyệt Thiên.

Như vậy Mạn Noã La đều an Bổn Vị nghi tắc xong.

Khi ấy A Xà Lê đầu đội mũ màu xanh, thân mặc quần áo xanh, tay trái ném chày Kim Cang phát lời Nguyện rằng : “Ta vì làm lợi ích cho hết thảy chúng sanh nên trong giây lát mau được thành tựu. Đây là Kim Cang Đại Phẫn Nộ Chủ y theo Tam Muội trụ các Hiền Thánh”. Thời A Xà Lê kết Đại Phẫn Nộ Ấn liền vào Mạn Noã La, tụng Thỉnh Triệu Chơn Ngôn này là:

Úm, Phạ Nhật Ra, Phát Tra

*) Oṃ _ Vajra phaṭ

Lại tụng an Trụ Tam Muội Chơn Ngôn là:

Úm, Để Sắt Tra, Tất Địa-Dựng, Hồng.

*) Oṃ_ Tiṣṭa siddhiṃ hūṃ

Tụng Chơn Ngôn này xong, dẫn đệ tử vào Mạn Noã La. Dùng mảnh lụa xanh che trùm nơi đầu mặt. Thời A Xà Lê kết Phẫn Nộ Minh Vương Ấn để trên đảnh đệ tử, liền tụng Giác Ngộ Chơn Ngôn là:

Úm, Bát-Ra Vĩ Xá, Cốt Rô Đà, Hồng Hồng, Ác.

*) Oṃ_ Praveśa krodha hūṃ hūṃ aḥ

Lúc trì tụng Chơn Ngôn này, hay khiến cho núi Tu Di chấn động, nước biển nổi sóng. Đệ tử kia hay biết việc ba đời, biết rồi có thể nói. Tức thời bỏ vải trùm đầu, rải hoa cúng dường sẽ được thấy Bổn Tôn.

Đây gọi là Quán Đảnh Học Pháp Cúng Dường Hàng Phục Nhất Thiết Bộ Đa Mạn Nõa La Nghi Quỹ xong.

 

QUYỂN TRUNG

Bấy giờ Kim Cang Thủ Bồ Tát nói Pháp Hàng Phục Chư Bộ Đa Quán Tưởng Thành Tựu . Ngày mười lăm khi mặt trăng tròn, tưởng trong mặt trăng ấy có một chữ Hồng (猲_hūṃ). Chữ có ánh sáng tròn đầu chiếu diệu. Liền tụng Chơn Ngôn là:

Úm, Tất Đà, Phạ Nhật-Ra, Hồng *) Oṃ_ Siddha vajra hūṃ

Chơn Ngôn này diệt tất cả Nghiệp Tội

Lại tưởng chữ Ra (捖) như mặt trời có ánh sáng rực rỡ khắp. Khi tác Quán

Tưởng này thời liền tụng Chơn Ngôn này là:

Úm, Hạ Na, Vĩ Đặc-Võng Sa Dã, Nẵng Xá Dã, Bá Bán, Hồng, Phát Tra.

*) Oṃ_ Hana vidhvaṃsaya nāśāya pāpāṃ hūṃ phaṭ

Tụng Chơn Ngôn này xong, lại tác Không Quán, sau đó tưởng một tấm lụa trắng sạch như hoa Quân Na, như Pha Chi Ca.

Lại tưởng chữ Hồng (猲_hūṃ) biến thành hoa sen tám cánh có ánh sáng tràn khắp. Liền tụng Động Tĩnh Giác Ngộ Minh Vương Chơn Ngôn là:

Úm, Cốt Rô Đà, Phệ Xá, Hồng Hồng, Ác.

*) Oṃ _ Krodha Aviśa hūṃ hūṃ hūṃ aḥ

Lại kết Giác Ngộ Minh Vương Ấn, tụng Chơn Ngôn này là:

Úm, Phạ Nhật-Ra, Phệ Xá, A Phệ Xá, Bá Đa Duệ, Hồng

*) Oṃ _ Vajra Aviśa Aviśa pataye hūṃ

Tụng chơn ngôn này xong, lại tưởng Bổn Tôn hình tượng Ấn.

Kết Phẫn Nộ Minh Vương Ấn an nơi thân phần của mình. Tụng Chơn Ngôn sáu chữ là:

Úm, Hạ Nẵng, Phạ Nhật-Ra, Hồng *) Oṃ _ Hana vajra hūṃ

Tưởng Chơn Ngôn này an ở trên đầu

Úm, Na Hạ, Phạ Nhật-Ra, Hồng *) Oṃ _ Daha vajra hūṃ

Tưởng Chơn Ngôn này an ở trên đảnh

Úm, Nỉ Bát-Đa, Phạ Nhật-Ra, Hồng *) Oṃ _ Dīpta vajra hūṃ

Tưởng Chơn Ngôn này an ở trên mắt

Úm, Phạ Nhật-Ra, Rô sa, Hồng

*) Oṃ _ Vajra roṣana hūṃ

Tưởng Chơn Ngôn này an ở trên trái tim

Úm, Nại-lị trà, Phạ Nhật-Ra, Hồng

*) Oṃ _ Dṛḍha-vajra hūṃ

Tưởng Chơn Ngôn này làm khải giáp (giáp trụ) tác ủng hộ

Úm, Hạ Nẵng, Na Hạ, Bả Tả, Cốt-Rô Đà, Phạ Nhật-Ra. Tát Lị-Phạ, Nột SắcTra, Ma Ra Dã, Hồng, Phát Tra.

*) Oṃ _ Hana daha paca krodha-vajra _ sarva-duṣṭa-mārāya hūṃ Tưởng Chơn Ngôn này làm khí trượng.

Như vậy là Chơn Ngôn quán tưởng sáu phần của Đại Phẫn Nộ Minh Vương

Tác Quán này xong, thỉnh triệu Đại Hiền Thánh trong Mạn Noã La .Liền đem hai tay xoa nhau, duỗi hai ngón trỏ, co lại như móc câu, tụng Chơn Ngôn này là:

Úm, Phạ Nhật-Ra, Đà Ra, Ma Hạ Cốt-Rô Đà, Tam Ma Dã Ma Nỗ Bá Ra Dã, Thi Già Lam, A Nga Tha, Hột-Lị, Nhược, Hồng, Phát Tra, Sa-Phạ Hạ.

*) Oṃ _ Vajra-dhāra mahā-krodha samayam-anupālaya śīghraṃ āgaccha hrīḥ jaḥ hūṃ phaṭ _ svāhā

Tụng Chơn Ngôn này thỉnh khắp tất cả Hiền Thánh xong,

Lại tụng riêng Chơn Ngôn này là:

Úm, tát Lị-Phạ Nễ Phạ Đa, Bát-Ra Tế Na, Hồng *) Oṃ _ sarva devatā prasena hūṃ

Tụng Chơn Ngôn nầy hiến nước Ứ Già xong,

Lại tụng Chơn Ngôn này là:

Úm, Nẵng Xá dã, Nột Sắc-Tra, Na Hạ, Bả Tả, Bà Tất-Nhị Câu-Rô, Hồng Hồng, Phát Tra Phát Tra.

*) Oṃ_ Nāśaya duṣṭa daha paca bhaṣini-kuru_ hūṃ hūṃ phaṭ phaṭ Lúc tụng Chơn Ngôn này thời tác tướng phẫn nộ.

Lại tụng Chơn Ngôn này là:

Úm, Phạ Nhật-Ra Cốt-Rô Đà, Ma Hạ Thất-Tán Nõa, Mãn Đà Mãn Đà, Na Xá Nỉ Xá, Hồng, Phát Tra.

*) Oṃ_ Vajra-krodha mahā-ścaṇḍa _ bandha bandha _ daśa-dveṣa hūṃ phaṭ

Tụng Chơn Ngôn này khiến làm Kết Giới

Lại tụng Chơn Ngôn thỉnh triệu chư Thiên.

Nay nói Đại Tự Tại Thiên Chơn Ngôn là: Úm, Bộ Lị-Phổ Phả, Sa-Phạ Hạ.

*) Oṃ_ Bhūr-bhūvaḥ _ svāhā

Na La Diên Thiên Chơn Ngôn là:

Úm, A, Thất-Lị, Phạ Nhật-Ra Bá Nõa Duệ, Sa-Phạ hạ.

*) Oṃ _ A śrī-vajra-paṇāye_ svāhā

Đại Phạm Thiên Chơn Ngôn là:

Úm, Nễ Phạ Ngu Rô, Nễ Phạ Đà Ra Dã, Sa-Phạ Hạ.

*) Oṃ_ deva-guru_ deva-dhārāya _ svāhā

Ca Lị Đế Kế Dã Thiên Chơn Ngôn là:

Úm, Hột-Rị, Cốt-Rô Tả, Xá Cát-Để, Đà Lị Ni, Phát Tra, Sa-Phạ Hạ.

*) Oṃ_ Hrīḥ krodha-śākti-dhāraṇī_ svāhā

Tần Na Dạ Ca Thiên Chơn Ngôn là:

Úm, Ngột-Lung, Nga Nõa Bát Đa Duệ, Sa-Phạ Hạ.

*) Oṃ _ Hrūṃ_ gaṇa-patāye _ svāhā

Nhật Thiên Chơn Ngôn là:

Úm, Thất-Lị, Tát Ha Sa Ra, Chỉ Sa Ni, Sa-Phạ Hạ.

*) Oṃ_ Śrī_ sahasra-kīraṇi _ svāhā

La Hầu Chơn Ngôn là:

Úm, Tán Nại-Ra Dã, Thiết Khất-Ra, Bà Ra Khất-Ra Ma Dã, Hồng, Phát Tra.

*) Oṃ_ Candrāya śākra parakramāya_ hūṃ phaṭ

Nẵng Trí Thấp Phạ Ra Thiên Chơn Ngôn là:

Úm, Nẵng Trí Thấp Phạ Ra Dã, Nẵng Tra, Hột-Rị, Sa-Phạ Hạ.

*) Oṃ_ Nṛteśvarāya naṭa hrīḥ _ svāhā

Lại nói Thiên Nữ Căn Bản Tâm Chơn Ngôn.

Để Lộ Đát Ma Thiên Nữ Chơn Ngôn là:

Úm, Tắc Mật-Lị Bố Nẵng Mạc Thất Lị Nễ Ma Dã. Úm, Thất Lị, Nẵng Mạc.

*) Oṃ_ Smṛti bhūḥ namaḥ śrīṇi-māya_ Oṃ śrī namaḥ

Nguyệt Thiên Nữ Chơn Ngôn là:

Úm, Thất-Lị Nghê-Dã Nẵng Mạc.

*) Oṃ_ Śrī-jñāya namaḥ

Lam Bà Nữ Thiên Chơn Ngôn là: Úm, thất-lị, toa, nẵng mạc.

*) Oṃ_ Śrī sva namaḥ

Biện Tài Nữ Thiên Chơn Ngôn là:

Úm, Sa Ra Bà Đế-Duệ, Nga Dã Đát-Rị Tát Lị-nghệ, Sa- Phạ Hạ

*) Oṃ_ sarasvatye gātāya sarva svāhā

Tô Ra Tốn Na Lị Dạ Xoa Nữ Chơn Ngôn là:

Úm, Dược Xí Thấp-Phạ Lị Xí Dựng, Sa Phạ Hạ.

*) Oṃ_ yakṣeśvare kṣaṃ _ svāhā

Đại Bộ Đa Nữ Chơn Ngôn là:

Úm, A Bộ Để, Hật Rị

*) Oṃ_ Abhūte hrīḥ

 

Lại nói tám Bộ Đa Nữ Thủ Môn Chơn Ngôn là:

Úm, Ác Thất Lị Phạ Ma, Sa Phạ Hạ. *) Oṃ _ Aḥ śrī vama svāhā

Bảy Chơn Ngôn còn lại như trước đã nói

Như vậy, Bộ Đa Nữ Căn Bản Tâm Chơn Ngôn Năng Hàng Phục Nhất Thiết Bộ Đa Mạn Noã La Thành Tựu Nghi Quỹ xong.

Bấy giờ Kim Cang Thủ lại nói Pháp Ấn Tướng của Hàng Phục Chư Bộ Đa Đại Giáo Vương. Hai tay xoa nhau, hai ngón trỏ thẳng như cây kim. Ấn này hay trừ hết thẩy nghiệp chướng.

Lại đem hai tay hợp quyền, hai ngón trỏ xoa nhau. Đây là Phẫn Nộ Minh Vương Giác Ngộ Ấn. Trong khoảng sát na đều hay giác ngộ khắp chúng sanh trong ba cõi.

Lại đem hai tay hợp quyền, dựng thẳng hai ngón giữa. Đây là Ấn Tưởng Lục  Tự Thân Phần lúc trước

Lại hai tay hợp quyền, dựng thẳng hai ngón giữa . Đây là Ấn An Đầu Thượng Chơn Ngôn lúc trước.

Lại dựng thẳng hai ngón trỏ như cây kim. Đây là Ấn An Đảnh Thượng Chơn Ngôn lúc trước.

Lại lấy ngón cái vịn tiết ngón trỏ, dùng ấn tay phải an trên mắt phải, ấn tay trái an trên mắt trái. Lại hai tay hợp lại làm quyền, hai ngón út giao nhau, dựng thẳng hai ngón trỏ ở trên trái tim. Lại dùng hai tay đều tác quyền, đem ngón trỏ trái an trên cánh tay trái, ngón cái phải vịn móng ngón út, duỗi các ngón còn lại an trên cánh tay phải (ấn này có lẽ lộn). Đây là Kết Giới Chơn Ngôn Ấn lúc trước.

Lại nói tướng Ấn của chư Thiên

Ngửa hai tay ngang bằng nhau, kèm co hai ngón trỏ hai ngón vô danh vào trong lòng bàn tay. Đây là Đại Tự Tại Thiên Tối Thượng Chơn Ngôn Ấn..

Lại ngửa hai tay ngửa ngang bằng nhau, hai ngón trỏ xoa nhau như móc câu. Đây là Na La Diên Thiên Chơn Ngôn Ấn.

Lại dùng hai tay xoa nhau làm quyền, duỗi hai ngón út. Đây là Đại Phạm Thiên Chơn Ngôn Ấn.

Lại dùng tay trái nắm lại thành quyền, duỗi ngón giữa. Đây là Ca Lị Đế Ca Thiên Chơn Ngôn Ấn.

Lại dùng tay trái nắm quyền duỗi ngón trỏ ngón giữa, lại co một tiết của ngón giữa. Đây là Tần Na Dạ Ca Ấn.

Lại ngửa hai tay ngang bằng nhau, ngón cái vịn ngón trỏ. Đây là Nhật Thiên Ấn.

Lại dùng tay phải, duỗi ngón trỏ và ngón vô danh, lại co lóng ngón tay (chỉ tiết). Đây là La Hầu Ấn.

Lại dùng tay phải tác Kim Cang Quyền làm thế múa. Lại dùng tay trái nắm quyền, duỗi ngón trỏ ngón giữa đem ngón cái đè ngón vô danh với ngón út. Đây là Na Trí Thấp Phạ Ra Ấn.

Lại dùng hai tay nửa tác Bình Chưởng, an ở trên đảnh. Đây là Ô Ma Nữ Thiên Ấn.

Lại đem hai tay chắp lại, hướng lên không ném bung. Đây là Cát Tường Nữ Thiên Ấn.

Lại đem hai tay chắp lại làm quyền, hai ngón út và hai ngón trỏ cùng xoa nhau. Đây là Nguyệt Nữ Thiên Ấn.

Lại hai tay chắp lại làm quyền, duỗi hai ngón trỏ, đem hai ngón trỏ vịn nhau như hình báu, an ngay trên trán. Đây là Bảo Trang Nghiêm Dạ Xoa Nữ Ấn.

Lại dùng hai tay mỗi mỗi đều làm quyền, hai ngón út cùng vịn nhau. Đây là Nguyệt Thiên Ấn. Tụng Nguyệt Thiên Chơn Ngôn là:

Úm, Ra Đát-Nẵng, Thất-Lị, Sa-Phạ Hạ.

*) Oṃ_ ratna śrī _ svāhā

Lại nói Biện Tài Nữ Thiên Ấn. Hai tay cùng giao nhau, duỗi hai ngón trỏ, an trên miệng

Lại dùng hai tay múa xoay vòng bên phải, rồi an trên đảnh. Đây là Để Lộ Đát Ma Nữ Thiên Ấn.

Lại để hai tay bằng nhau, an trên trái tim. Đây là Lam Bà Nữ Thiên Ấn.

Bấy giờ lại nói An Hiền Thánh Vị Chơn Ngôn trong Ngoại Mạn Noã La là:

Úm, Thiết Khất-Ra Dã, Sa-Phạ Hạ.

*) Oṃ_ śākrāya svāhā

Đây là Đế Thích Chơn Ngôn , an ở phương Đông

Úm, A Nga-Nẵng Duệ, Sa-Phạ Hạ.

*) Oṃ_ agnāye svāhā

Đạy là Hoả Thiên Chơn Ngôn , an ở góc Đông Nam

Úm, Dã Ma, Sa-phạ Hạ.

*) Oṃ_ yama svāhā

Đây là Dạ Ma Thiên Chơn Ngôn , an ở phương Nam.

Úm, Ra Xoa Sa Địa Bà Đa Duệ, Nhạ Dã, Sa-Phạ Hạ.

*) Oṃ_ rākṣasādhipataye jaya _ svāhā

Đây là Ra Xoa Chủ Chơn Ngôn, an ở góc Tây Nam.

Úm, Phạ Rô Nõa Nẵng Nga Địa Ba Đa Duệ, Ha Nẵng, Sa-Phạ Hạ.

*) Oṃ_ varuṇa-nāgādhipataye hana _ svāhā

Đây là Thủy Thiên Long Chủ Chơn Ngôn, an ở phương tây.

Úm, Phạ dã Phệ Dã, Tả Ra Tả Ra, Sa-Phạ Hạ.

*) Oṃ_ vāyaveya cala cala_ svāhā

Đây là Phong Thiên Chơn Ngôn, an ở góc Tây Bắc.

Úm, Câu Phệ Ra Dã, Dược Xoa Địa Ba Đa Duệ, Sa-Phạ Hạ.

*) Oṃ_ kuverāya yakṣādhipataye _ svāhā

Đây là Tỳ Sa Môn Thiên Vương Chơn Ngôn, an ở phương Bắc.

Úm, Tán Nại-Ra Dã, Sa-Phạ Hạ.

*) Oṃ_ candrāya svāhā

Đây là Nguyệt Thiên Chơn Ngôn, an ở góc Đông Bắc.

Bấy giờ Kim Cang Thủ Bồ Tát lại nói Ấn Tướng của các Dạ Xoa Nữ Chủ. Hai tay chắp lại, ngón út như cái vòng. Đây là Tô ra Tố Na Lị Ấn.

Lại đem hai tay hợp Quyền, hai ngón út giao nhau, ngón trỏ như cái vòng. Đây là Nhất Thiết Bộ Đa Nữ Chủ Ấn.

Lại đem hai tay nắm quyền, hai ngón trỏ cùng giao nhau. Đây là Bát Thủ Môn Bộ Đa Nữ Ấn.

Lại nói Mạn Noã La Hiền Thánh Vị Ấn.

Ngửa tay phải bằng phẳng, đem ngón cái vịn móng ngón út, các ngón kia đều cách lìa nhau. Đây là Đế Thích Ấn.

Ngửa tay trái bằng phẳng, hơi động đậy. Đây là Hỏa Thiên Ấn.

Tay phải nắm thành quyền, duỗi ngón trỏ. Đây là Dạ Ma Ấn.

Tay phải nắm quyền, duỗi ngón trỏ ngón giữa. Đây là La Sát Chủ Ấn.

Tay trái nắm quyền, duỗi ngón trỏ làm như cái vòng. Đây là Thuỷ Thiên Ấn.

Tay trái nắm quyền, duỗi ngón trỏ ngón giữa. Đây là Phong Thiên Ấn.

Tay phải nắm quyền, duỗi ngón cái. Đây là Tỳ Sa Môn Thiên Vương Ấn.

Hai tay đều nắm quyền, hai ngón trỏ cùng vịn nhau. Đây là Nguyệt Thiên ấn.

Tay trái nắm quyền, đem ngón cái vịn móng ngón út, kèm duỗi các ngón còn lại. Đây là Tam Xoa Ấn.

Đem hai tay hợp thành quyền. Đây là Viên Mãn Ấn. Chơn Ngôn là:

Úm, Tất Địa, Phạ Nhật-Ra, Bố Ra Dã Bố Ra Dã, Hồng.

*) Oṃ_ siddha-vajra pūrāya pūrāya _ svāhā

Lại đem hai tay nắm lại thành quyền, hai ngón út cùng giao nhau, ngón trỏ như cái vòng. Đây là Câu Triệu Ấn. Liền tụng Câu Triệu Thành Tựu Chơn Ngôn là:

Úm, Phạ Nhật-Ra Rô Sa, Ma Ha Cốt-Rô Đà, Tất Đà, Ca Lị-Sa Dã, Hồng,

Nhược. Tất Đà, Ca Lị-Sa Nõa, Mãn Đát-Ra, Cốt-Rô Đà, Tất Địa, Ma Ha Ra Nhạ, Tất Địa, Tam Ma Dã, Sa Nga Ra, Tất Đà Đô Đát-Sa Nỉ Phạ Đa Thi Già-Ra, Tất Địa, Mãn Nổ Đa Ra.

*) Oṃ_ vajra-roṣaṇa mahā-krodha siddha akarṣāya hūṃ jaḥ_ siddha akarṣāya mantra krodha siddhi _ mahā-rāja siddhi_ samaya sāgara siddha tuṣṭa me pāda _ śīghraṃ siddhiṃ anuttaraṃ

Lúc tụng Chơn Ngôn này thời ném chày Kim Cang,

Lại nói Bộ Đa Hiến Tòa Ấn Tướng.

Ngửa tay trái ngang bằng, dựng thẳng ngón cái.Lại quyền phải nắm ngón cái trái, dựng thẳng ngón cái phải. Đây là Vô Năng Thắng Bộ Đa Chủ ngay bên dưới hai bàn chân của Kim Cang Thủ Bồ Tát, nâng đỡ bàn chân mà ngồi. Đây gọi là Hiến Toà. Tụng Chơn Ngôn là:

Úm, Nhạ Dã Nhạ Dã, Ma Hạ Cốt-Rô Đà Địa Ba Để, Cốt-Rô Đà Ra Nhạ, Y Nan Bộ Đa Sa Nam Nại Lị-xá Dã, Ra Xoa Dã, Sa-Phạ Hạ.

*) Oṃ_ jaya jaya _ mahā-krodha adhipataye _ krodha-rāja imāṃ bhūta asanaṃ darśaya rakṣāya svāhā

Lại nói Hiền Thánh Tòa Ấn. Chắp hai tay lại rồi mở lìa mười ngón. Đây là Liên Hoa Toà Ấn, tụng Chơn Ngôn là :

Úm, Bát Nạp-Mô Nạp-Bà Vam Nễ Thỉ Nại, Tát Lị-Phạ Nễ Phạ Đán, Sa-Phạ Hạ.

*) Oṃ_ padma-udbhava diśenāṃ sarva-devatāṃ svāhā

Tụng chơn ngôn nầy xong

Dùng Liên Hoa Ấn lúc trước, lại lay động hai ngón cái. Đây là Phụng Tống Hiền Thánh Ấn. Tụng Chơn Ngôn này là:

Úm, Sa Ra Sa Ra, Nga Tha Nga Tha, Tát Lị-Phạ Nễ Phạ Đán, Thất Lị Phạ NhậtRa Đà Ra, Tát Ma Nghê-Dã, Bà Dã Đế, Sa-Phạ Hạ.

*) Oṃ_ sara sara, gaccha gaccha_ sarva-devatāṃ śrī-vajra-dhāra sama ajñāpayati svāhā

Tụng Chơn Ngôn này xong, liền tụng Kệ này là:

Tất cả thành tựu Đại Phẫn Nộ

Khiến được thành tựu Tối Thượng Lạc (niềm vui tối thượng)

Nay con đã được Pháp thành tựu

Nguyện xin Thánh Chúng về Chân Tịnh

Khi ấy Kim Cang Thủ Bồ Tát Đại Phẫn Nộ Chủ nói lời như vầy:”Nếu lại có người đối với Mạn Noã La này được thấy tùy vui thì người đó không lâu sẽ thành tựu, làm Chủ của Tam Giới.

Nếu lại có người, đối với Kim Cang Thủ Đại Giáo Vương này, thọ trì cúng dường. thì không lâu người đó cùng với Kim Cang Thủ Bồ Tát có thần thông oai lực thảy đều bằng nhau. Giả sử chẳng được ngang bằng, liền được làm Chuyển Luân Vương thống lãnh bốn thiên hạ.

Nếu lại có người trì tụng tên của Kim Cang Thủ Bồ tát, sẽ hay khiến cho tất cả Bộ đa đi đến, làm nô bộc phụng sự cung cấp.

Nếu tụng Phẫn Nộ Minh Vương Chơn Ngôn thì tất cả Trời, Rồng, Dạ Xoa, La Sát, các Quỷ Thần ác.. đều khiến phải chết. Tất cả Trời, Người sợ hãi bỏ chạy.

Bấy giờ, Kim Cang Thủ Bồ Tát lại nói Pháp thành tựu. Trước tiên ở chỗ thanh tịnh làm pháp sự cho rành. Sau đó tụng Chơn Ngôn một lạc xoa để ủng hộ tự thân. Lại ngày mồng một mỗi tháng tụng Chơn Ngôn một ngàn biến, cho đến ngày rằm tùy sức cúng dường. Kết Phẫn Nộ Ấn xong, liền từ ban đêm tụng cho đến sáng. thời Đại Địa chấn động, Ấn hiện hào quang chiếu sáng rực rỡ, trong khỏang giây lát được oai lực ngang bằng với Kim Cang Thủ Bồ Tát. Tướng như người trời không già không chết.

Lại nữa, Kim Cang Thủ Bồ Tát nói làm Pháp thành tựu Thiên Nữ.

Trước tiên, làm hình tượng Thiên Nữ. Người trì tụng dùng bàn chân trái đạp lên tượng Thiên Nữ, liền tụng Chơn Ngôn một A dữu đa thời Thiên Nữ kia liền đi đến, hiện thân ban cho người trì tụng các lọai thuốc Thánh, kho báu trong đất, các thứ trân bảo. Lại cùng làm vợ con của người trì tụng. Nếu Thiên nữ kia không làm thành tựu, tức lấy máu Heo bôi lên tượng Thiên Nữ, lại dùng bàn chân trái đạp lên, tụng Phẫn Nộ Chơn Ngôn này là:

Úm, Hạ Nẵng, Phạ Nhật Ra, Ma Ra Dã, A Mẫu Kiếm, Hồng Phát Tra.

*) Oṃ _ hana vajra mārāya amukhaṃ hūṃ phaṭ

Tụng Chơn Ngôn này tám ngàn biến, tức thời đầu của Thiên Nữ bị phá vỡ, khô héo mà chết. Chơn Ngôn này cũng hay giết tất cả Bộ Đa với các Oán Kết.

Lại nữa, Pháp thành tựu Cát Tường Thiên Nữ. Như trước làm tượng Thiên Nữ, người trì tụng dùng bàn chân trái đạp lên, cũng tụng Chơn Ngôn một A dữu đa thời Thiên Nữ kia mau đi đến, liền dâng hiến toà hoa, rồi bảo rằng :”Lành thay ! Khéo đến làm vợ của Ta”. Thiên Nữ liền tùy ý không dám trái lệnh.

Lại nữa, người trì tụng dùng bàn chân trái đạp lên tượng Bồi Ra Phạ Thiên Nữ, tụng Chơn Ngôn một A Dữu da thời Thiên Nữ kia liền đi đến. Tất cả việc mong cầu không có gì chẳng thành tựu.

Như trước làm Pháp trì tụng sai khiến 7 Ma Để Lị Thiên Nữ thời họ cũng mau đi đến. Mọi mong cầu đều thành tựu.

Như vậy gọi là Pháp thành tựu Hàng Phục Bộ Đa

Lại nữa, Pháp thành tựu điều phục loài đại ác khó điều phục của Kim Cang Thủ Bồ Tát . Người trì tụng đi đến bên trong cung điện, miếu thờ Đại Tự Tại Thiên, dùng bàn chân đạp lên thân Tự Tại Thiên, tụng Chơn Ngôn lúc trước tám ngàn biến. Trong vòng bảy ngày, vị Trời ấy liền đi đến. Nếu chẳng đi đến liền khiến bị chết.

Như vậy Na La Diên cũng dùng bàn chân đạp lên, tụng Chơn Ngôn tám ngàn biến. Cho đến nội trong bảy ngày liền mau chóng đến. Hàng phục, làm theo như kẻ tôi tớ.

Hàng phục Phạm Vương cũng dùng bàn chân đạp lên thân Phạm Vương, tụng Chơn Ngôn tám ngàn biến thời vị ấy liền mau chóng đến, thừa sự và cung cấp như tôi tớ.

Hàng phục Đế Thích cũng dùng bàn chân đạp lên thân Đế Thích, tụng Chơn Ngôn tám ngàn biến sẽ mau đi đến phụng sự. Nếu vị ấy chẳng đến thì đầu mặt bị phá nát làm trăm phần và các quyến thuộc cũng đều bị chết.

Hàng phục Ca Lị Đế Kế Dã Thiên cũng dùng bàn chân đạp lên, tụng Chơn Ngôn tám trăm biến, cho đến bảy ngày sẽ cùng các quyến thuộc mau đi đến cung cấp cũng như tôi tớ.

Lại nữa, nếu người trì tụng ấy muốn giết Bộ Đa, cũng tác Pháp như trước, gọi tên của họ. Lại khiến cho sống lại, cũng xưng tên của họ liền được thành tựu.

Lại nữa, như trước làm pháp, người trì tụng dùng bàn chân đạp lên thân Tần Na Dạ Ca, tụng Chơn Ngôn tám ngàn biến thời Tần Na Dạ Ca ấy cùng các quyến thuộc mau đi đến, cung cấp làm theo như tôi tớ.Nếu không đến, liền bị chết.

Lại nữa, người trì tụng cũng dùng bàn chân đạp lên thân Nhật Thiên, tụng Chơn Ngôn tám ngàn biến…cho đến bảy ngày, hay khiến cho người trì tụng làm gì cũng được tự tại.

Lại nữa, người trì tụng cũng dùng bàn chân đạp lên thân Nguyệt Thiên, tụng Chơn Ngôn tám ngàn biến…. cho đến bảy ngày sau thời vị ấy mau chóng đến. Một ngày để lại một lượng vàng.

Lại nữa, người trì tụng dùng bàn chân đạp lên thân Bồi Ra Phạ Thiên, tụng Chơn Ngôn tám ngàn biến, sau đó làm cúng dường rộng lớn. Liền dâng thịt người làm thức ăn, lấy mỡ người làm đèn, đốt thịt người làm hương. Thời Bồi Ra Phạ Thiên vào khoảng nửa đêm, tác tiếng ác lớn rồi lại cười lớn, bảo người trì tụng rằng:”Nay Ta muốn ăn ngươi”. Nếu nghe như vậy, chẳng được sợ hãi, như Tâm sợ hãi, liền tụng chữ Hồng (Hūṃ) tức không sợ. Thời Bối Ra Phạ Thiên sẽ tự hàng phục, khiến cho Hành Nhân làm chủ ba cõi. Chữ Hồng này, nếu người trì tụng thì hết thảy thế gian, Người, Phi Nhân… đều sanh sợ hãi.

Lại nữa, người trì tụng dùng bàn chân đạp lên thân Nẵng Trí Thấp Phạ Ra Thiên, tụng Chơn Ngôn tám ngàn biến…. cho đến bảy ngày sẽ mau chóng đến. Hàng phục, cung cấp, làm theo như tôi tớ.

Lại nữa, như trước làm Pháp, dùng bàn chân đạp lên Đại Hắc Thần, tụng Chơn Ngôn tám ngàn biến thời Thần cùng các quyến thuộc thuộc mau chóng đến, hiện trước mặt cung cấp, phụng sự.Nếu không đi đến liền bị chết.

Lại nữa, đi đến bên trong Điện, bốn cửa miếu thờ Tự Tại Thiên cũng dùng bàn chân đạp lên thân Tự Tại Thiên, tụng Chơn Ngôn một A dữu đa…. cho đến trong bảy ngày thời Tự Tại Thiên cùng các quyến thuộc mau chóng đến, hiện trước mặt. Phàm có gì cần dùng thảy đều cung cấp, lại cõng Hành Nhân đi đến các cung Trời. Lại khiến cho Ô Lị Ma Thi Thiên Nữ thừa sự cúng dường và ban cho các thứ thuốc Thánh.

Như vậy là Pháp thành tựu Hàng Phục các Bộ Đa Bộc Tòng của Kim Cang Thủ Bồ Tát

Bấy giờ vô lượng vô biên tất cả hàng Trời, Người trong ba cõi thảy đều qui mạng. Lúc đó, Kim Cang Thủ Bồ Tát vì lợi ích cho tất cả chúng sanh nên nói hết thảy kẻ người lười biếng, kẻ không tin, kẻ tạo nghiệp ác, mọi loại hữu tình cũng được Pháp thành tựu, khiến các Bộ đa tùy ý làm theo, lợi lạc cho chúng sinh.

Thời người trì tụng, trước tiên ở nơi tịnh thất, trì Pháp cho thuần thục, liền được cầu nơi pháp thành tựu tối thượng. Hoặc cầu Trì Minh Thiên, bảo tàng ở dưới đất, Như ý Bảo Châu với Hiền Bình, Anh Lạc… đều được thành tựu.

Nếu vì lợi ích cho tất cả chúng sanh, thời A Xà Lê y theo tất cả Hiền Thánh Bổn Tôn, trì tụng Chơn Ngôn thì hết thảy tất cả Bộ Đa Nữ, Dạ Xoa Nữ, Long Nữ, Khẩn Na La Nữ…. cho đến tất cả hàng Quỷ Thần ác trong khỏang chốc lát mau đi đến, thành tựu.

Thời Kim Cang Thủ Bồ Tát nói rằng: “Nếu đời Mạt Thế sau này, hoặc có chúng sanh phá Giới, chúng sanh chẳng tin Phật Pháp, chúng sanh tạo các nghiệp ác cho đến hủy báng Tam Bảo. Những kẻ như vậy nếu muốn y theo Pháp trì tụng cũng được thành tựu, tất cả sự mong cầu đều được mãn nguyện.

Nếu lại có người đối với Kim Cang A Xà Lê mà hành phỉ báng thời Pháp mong cầu nhất định không thành tựu”.

Khi ấy Kim Cang Thủ Bồ Tát lại nói Hàng Phục Bộ Đa Tối Thượng Bí Mật Chơn Ngôn là:

Úm, Hột-Rị Yết Trà Yết Trà, A Mục Kiếm, Hồng Hồng Hồng Nhược.

*) Oṃ_ hrīḥ kaṭa kaṭa amukhaṃ_ hūṃ hūṃ hūṃ jaḥ

Nếu trì Chơn Ngôn này tám trăm biến thì tất cả Bộ Đa với quyến thuộc mau chóng đến, thành tựu. Nếu không đến, sẽ khiến cho Bộ Đa ấy với quyến thuộc thảy đều bị phá họai, không lâu thì chết.

Lại nữa, người trì tụng dùng Ngưu Hoàng, vẽ hình tượng Bộ Đa Nữ với Ngạ Quỷ Nữ ấy, dùng bàn chân trái của mình đạp lên tượng vẽ kia, tụng Chơn Ngôn tám ngàn biến. Trong giây lát, người Nữ kia liền đi đến, lớn tiếng sợ hãi bảo rằng:”Ta muốn chết ! Ta muốn chết ! Này người trì tụng, ngươi kêu Ta làm gì?” Người trì tụng nói: “Ta cần các ngươi làm tôi tớ cho Ta”. Tức thời người Nữ kia phụng sự, cung cấp cho đến trăm năm

Lại nữa, dùng Ngưu Hoàng vẽ hình của hành Bộ Đa lúc trước trên vỏ cây Hoa. Người trì tụng dùng bàn chân trái đạp lên, tụng Chơn ngôn một ngàn biến, trong chốc lát người Nữ kia mau đi đến. Nếu chẳng mau chóng đến, lấy Bạch Giới Tử gia trì ném đánh miệng tượng ấy, thời Bộ Đa Nữ lớn tiếng kêu khóc, thân sanh bệnh ác, bốn Thể khô héo liền bị chết. Lại dùng bơ mật gia trì ném đánh miệng tượng ấy, sẽ mau được sống lại, bình phục như cũ, phụng sự Hành Nhân như hàngtôi tớ. Một ngày cung cấp đồ ăn uống áo quần cho hơn ba người.

Lại nữa, khi mặt trời lặn đến nơi của chùa, trong nửa đêm trì tụng Chơn Ngôn tám ngàn biến thời Bộ Đa Nữ tên là Quân Nhạ Phạ Đế mau hiện trước mặt, người Nữ kia hỏi rằng: “Kêu Ta làm gì ?”. Người trì tụng nói:”Hãy làm mẹ của Ta”. Người Nữ liền đồng ý coi như con rồi nuôi nấng cho đến chết.

Lại nữa, Kim Cang Thủ Đại Minh Vương nói Pháp thành tựu Hàng Phục tất cả Bộ Đa làm lợi ích cho tất cả hữu tình nghèo túng. Có tám Đại Bộ Đa Nữ:

1_ Bộ Để

2_ Vĩ Sa Ni

3_ Tinh Hế Nễ

4_ Ha Tất Nễ

5_ Nẵng Chi

6_ Ra Đế

7_ Ca Di Thấp-Phạ Lị 8_ Nễ Phệ.

Tám Bộ Đa Nữ này hay vì người trì tụng làm cho thành tựu.

Nếu có người trong nửa đêm đến dưới gốc cây, tụng Chơn Ngôn đến ba ngày mãn tám ngàn biến. Sau đó cúng dường thật nhiều, đốt An Tất Hương, tụng Chơn Ngôn cho đến nửa đêm thời Vĩ Bộ Sa Ni Bộ Đa Nữ liền hiện trước mặt. Lấy nước Bạch Đàn Hương hiến Ứ Già khiến cho vị ấy hoan hỉ. Nếu muốn làm Mẹ thì vị ấy liền làm mẹ, coi như con mà nuôi nấng. Một ngày cung cấp áo quần, đồ ăn uống đủ cho trăm người. Nếu muốn làm vợ liền hoan hỉ hòa hợp. Một ngày cấp cho một ngàn tiền vàng. Nếu muốn làm chị em gái thì trong một trăm do tuần, hết thảy người nữ đoan chánh liền vì mình đem đến và ban cho thuốc Thánh, kho báu…đều đầy đủ.

Lại nữa, trong nửa đêm vào trong rừng Thi Đà, tụng Chơn Ngôn một A dữu đa thời Quân Nõa Ra Hạ Lị Ni Bộ Đa Nữ liền hiện trước mặt. Lấy máu hiến Ứ Già khiến cho vị ấy hoan hỉ. Người trì tụng cầu vị ấy làm mẹ thời người Nữ liền đồng ý, coi như con mà nuôi nấng, tất cả thứ cần dùng đều khiến cho đầy đủ.

Lại nữa, đến bên trong cung quán vắng vẻ, tụng Chơn Ngôn một A dữu đa, thời Ha Lị Ni Bộ Đa Nữ liền đi đến hiện thân, làm vợ người ấy cùng nhau hoan lạc. Một ngày cấp cho 25 đồng tiền vàng, trăm kiện áo tốt cho 12 người của người trì tụng được đầy đủ, dư thừa

Lại nữa, đến bên trong cung quán Đại Tự Tại Thiên, tụng Chơn Ngôn một A dữu đa, thời Tinh Hế Nễ Bộ Đa Nữ liền đi đến hiện trước mặt. Người Nữ hỏi: “Kêu Ta làm gì?” Người trì tụng nói: “Cầu ngươi làm Vợ”. Người Nữ liền đồng ý. Một ngày cấp cho tám đồng tiền vàng, một bộ áo tốt với mọi loại thuốc Thánh..

ại nữa, ở trước mặt Kim Cang Thủ Bồ Tát, vẽ tượng Bộ Đa Nữ, rải hoa Ca la vĩ la cúng dường, tụng Chơn Ngôn đến nửa đêm, thời Ha Tất Nễ Bộ Đa Nữ liền đến hiện thân. Dùng nước Bạch Đàn Hương hiến Ứ Già khiến cho vị ấy hoan hỉ. Người Nữ hỏi:”Kêu Ta làm gì?”. Người trì tụng nói: “Cần người làm tôi tớ”. Người Nữ liền đồng ý, ban cho áo quần, đồ ăn uống các thứ cần dùng đều đầy đủ. Nếu tham lam cất giữ thì người Nữ không cho nữa.

Lại nữa,Pháp thành tựu Nẵng Trí Bộ Đa Nữ Bộc Tùng chẳng cần trì tụng, chẳng làm Hộ Ma, cũng không cần tinh thục việc Pháp …. chỉ niệm danh hiệu Kim Cang Thủ Bồ Tát thì tất cả chỗ dùng đều được thành tựu.

Lại nữa, người trì tụng lúc nửa đêm, ở trước cửa nhà của mình, tụng Chơn Ngôn đến ba ngày thời Ra Đế Bộ Đa Nữ liền đi đến, hiện trước mặt. Làm tất cả các việc như tôi tớ, cho đến sửa sang nhà cửa, quét dọn trồng trọt .v.v.. thường tự làm hết

Lại nữa, người trì tụng đến nơi vắng lặng, lúc nửa đêm dùng rượu thịt đồ ăn xuất sanh, tụng Chơn Ngôn một ngàn biến cho đến ngày thứ bảy thời Ca Di Thấp Phạ Lị Bộ Đa Nữ liền hiện trước mặt. Dùng máu hiến Ứ Già, (người nữ ấy) bảo rằng: “Kêu Ta làm gì?” Người trì tụng nói:”Ngươi hãy làm vợ của Ta”. Người Nữ liền đồng ý. Hết thảy nguyên đều được tự tại.

Lại nữa, đến bên trong cung quán, an trí giường ngủ, dùng Bạch Đàn Hương, hoa Nhạ Đế…làm cúng dường. Đốt An Tất Hương thời Bộ Đa Nữ liền đi đến, hiện thân làm tướng Đồng Nữ màu vàng ròng với tất cả thứ trang nghiêm. Liền làm vợ con, cùng chung hoan lạc. Một ngày cấp cho tám đồng tiền vàng, một bộ áo tốt với thức ăn uống thượng vị. Bộ Đa Nữ này lại vào trong cung của Tỳ Sa Môn Thiên lấy châu báu mà ban cho.

Như vậy Kim Cương Thủ nói xong Pháp thành tựu Hàng phục tám Bộ Đa Nữ

Quy Mạng Kim Cang Thủ

Phẫn Nộ Đại Oai Lực Nói Bi Mật Ngôn này

Điều phục kẻ khó điều

Khi ấy Kim Cang Thủ Bồ Tát nói Sát Nhất Thiết Thiên Long Dạ Xoa chư Bộ Đa Đẳng Chơn Ngôn là:

Úm, Hạ Nẵng Hạ Nẵng, Tát Lị-Phạ Ma Ra Dã, Phạ Nhật-Ra, Nhập-Phạ Lệ, Hồng Phát Tra.

*) Oṃ_ hana hana_ sarva mārāya vajra-jvale hūṃ phaṭ

Khi Bồ Tát nói Chơn Ngôn này thời biến làm lửa rực sáng của Kim Cang, tràn khắp ba ngàn đại thiên thế giới.

Lại nói Chơn Ngôn này là:

Hồng, Hạ Nẵng, Phát Tra.

*) Hūṃ _ hana phaṭ

Khi nói Pháp này thời hết thảy Phạm Thiên, Na La Diên Thiên, Đại Tự Tại Thiên, với vô lượng Trì MinhThiên, Long Thần, Dạ Xoa, Tất Lệ Đa, Tất Xá Tả, Hiến Đà Lị Phạ, Khẩn Na La, Ma Hộ La Nga, Nga Rô Noa với tất cả Trời, Người… thảy đều bị phá họai, cùng bị chết

Bấy giờ Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát nhìn thấy Thần Lực này lạ kỳ chưa tùng có nên xướng lên rằng:”Lành thay ! Lành thay ! Kim Cang Thủ Đại Bí Mật Chủ, hay vì chúng sanh đời mạt pháp làm lợi ích lớn. Hàng phục tất cả hàng Trời, Rồng, Quỷ khiến cho hữu tình rộng làm nhiêu ích”.

Lúc đó,trong Hội có các Thiên Nữ kia liền từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu mặt lễ bàn chân của Kim Cang Thủ Bồ Tát, mỗi mỗi vị đều nói Căn Bản Tâm Chân Ngôn của mình là:

Úm, Thất Lị Xá Thủy Nễ Ma Dã

*) Oṃ_ śrī śaśi devya

Úm, Thất Lị Để Lộ Đa Ma

*) Oṃ_ śrī tilakottama

Úm, Thất Lị Kiến Tả Nẵng Ma La

*) Oṃ_ śrī kañcanamalā

Úm, Thất-Lị Hột-Rị, Quân Nõa La, Ha Rị

*) Oṃ_ śrī hrīḥ kuṇḍala-hari

Úm, Hồng, Ra Đát-Nẵng, Ma Ra.

*) Oṃ_ hūṃ ratna-malā

Úm, Tô-Rô Ô Lị-Phạ Tế.

*) Oṃ_ sru urvāsi

Úm, Vam, Tất-Lị Bộ Sa Ni.

*) Oṃ_ vaṃ śrī bhūṣaṇi

Lại nói Thời Pháp thành tựu Thiên Nữ. Người trì tụng đến trên đỉnh núi ngồi kiết già, tụng Chơn Ngôn một lạc xoa, tức được thành tựu.

Lại nữa, vào ngày mười lăm tùy sức làm cúng dường với đốt đèn bằng bơ. Đến đêm trì tụng cho đến sáng thời người Nữ kia liền đi đến, hiện bổn thân. Dùng nước Bạch Đàn Hương hiến Ứ Già. Người Nữ liền hỏi rằng: “Muốn làm việc gì ?”. Hành Nhân nói:”Cần ngươi làm vợ của Ta”. Người Nữ liền đồng ý, lại ban cho vật Thánh, thuốc…. Người ăn thuốc này được sống lâu ngàn tuổi.

Lại nữa, người trì tụng ăn Bạch Đàn Hương và sữa, sau đó tụng Chơn Ngôn một A dữu đa, cho đến ngày thứ bảy, làm cúng dường rộng lớn, thời Để Lộ Đát Ma Thiên Nữ liền đi đến, hiện thân. Mọi mong cầu đều thành tựu.

Lại nữa, vào ngày mồng tám, lên trên đỉnh núi, ngồi kiết già, đầu đêm trì tụng cho đến sáng thời người Nữ kia hiện tướng đoan chánh, đứng trước mặt, cùng người trì tụngim lặng cùng hoan lạc. Lại cõng Hành Nhân đi đến các cõi Trời, được các thứ tự tại.

Lại nữa, người trì tụng đến bên bờ hai nhánh sông gặp nhau, tụng Chơn Ngôn tám ngàn biến, cho đến ngày thứ bảy làm cúng dường rộng lớn, đốt An Tất Hương. Lại trì tụng từ đầu hôm đến sáng, thời Kiến Tả Nẵng Ma La Thiên Nữ liền đi đến, hiện trước mặt. Mọi mong cầu đều thành tựu.

ại nữa, người trì tụng chẳng chọn ngày tháng sao tốt xấu cũng chẳng trì Trai Giới. Liền đến trên đảnh núi, tụng Chơn Ngôn một A dữu đa, lại tụng Chơn Ngôn cho đến nửa đêm thời Quân Nõa La Hạ Lị Ni Thiên Nữ liền hiện ra trước mặt, làm vợ của người ấy. Một ngày cấp cho mười vạn tiền vàng. Lại cõng Hành Nhân đến bốn đại châu và ban cho thuốc Thánh, vật Thánh… mọi thứ cần dùng đều được mãn nguyện.

Lại nữa, người trì tụng đến bên trong cung quán, tụng Chơn Ngôn tám ngàn biến, đến một tháng. Ngày cuối tháng tụng cho đến nửa đêm thời Ra Đát Nẵng Ma Ra Thiên Nữ liền đi đến, hiện thân. Làm tiếng chuông mõ kêu vang, liền hiến toà hoa. Người trì tụng nói: “Thiên Nữ khéo đến !”. Người Nữ ấy hỏi rằng: “Kêu Ta làm gì ?”. Người trì tụng nói: “Ta cần ngươi làm vợ”. Người Nữ liền đồng ý, hết lòng thừa sự, mọi mong cầu đều được, sống lâu một ngàn tuổi.

Lại nữa, người trì tụng vào ngày mồng một của tháng, đến chỗ vắng vẻ làm cúng dường. Dùng Bạch Đàn Hương làm Mạn Noã La, đốt An Tất Hương. Ngày ngày ba thời tụng Chơn Ngôn tám ngàn biến. Cho đến ngày 15 làm cúng dường lớn, thời Lam Bà Thiên Nữ đến lúc sáng sớm hiện thân đi đến, liền làm vợ cùng nhau hoan lạc.Lại ban cho các thứ thuốc Thánh. Nếu chẳng đến thì người nữ ấy liền bị chết. Lại khiến cho Hành Nhân sống lâu một ngàn năm, sau khi chết được sanh vào cung Vua.

Lại nữa, người trì tụng đến bên trong cung quán, đốt Bạch Đàn Hương, tụng Chơn Ngôn một A dữu đa đến ngày cuối cùng của một tháng, tùy sức làm cúng dường. Lại tụng Chơn Ngôn từ tối đến sáng thời Ô Lị Phạ Thi Thiên Nữ liền hiện thân trước mặt. Người trì tụng dâng tòa hoa rồi nói rằng:”Khéo đến !”. Người Nữ hỏi: “Kêu Ta làm gì ?” Người trì tụng nói:”Cần ngươi làm vợ của Ta”. Người Nữ liền đồng ý và ban cho mọi loại thuốc Thánh, sống thọ một ngàn năm.

Lại nữa, ở chỗ yên lặng sạch sẽ, dùng Cung Câu Ma Hương vẽ hình tượng Bộ Sa Ni Thiên Nữ ấy trên vỏ cây hoa. Đốt Bạch Đàn Hương, tụng Chơn Ngôn một tháng cho đến ngày cuối cùng của tháng, làm cúng dường rộng lớn. Lại tụng Chơn Ngôn đến nửa đêm, thời Thiên Nữ liền hiện ra trước mặt, cùng nhau hoan lạc. Lại ban cho vàng bạc, Trân Châu với mọi loại thuốc Thánh. Một ngày cấp cho các món ăn uống thượng diệu khiến được an ổn.

Như vậy Kim Cang Thủ Bồ Tát nói xong Pháp thành tựu tám Thiên Nữ

Bấy giờ, Kim Cang Thủ Bồ Tát lại nói rằng:”Nếu các Thiên Nữ chẳng làm cho Hành Nhân thành tựu các điều mong cầu, thì tụng Phẫn Nộ Minh Vương Chơn Ngôn này là:

Úm, Hột-Rị, A Yết Trà, A Mẫu Kiếm, Hồng, Nhược, Phát Tra.

*) Oṃ _ hrīḥ A _ kaṭa amukhaṃ _ hūṃ jaḥ phaṭ

Lúc tụng Chơn Ngôn này thời thân của các Thiên Nữ ấy đều bị phá hoại thành trăm phần.

Lại tụng Chân Ngôn này là:

Úm, Mãn Đà Mãn Đà, Hạ Hạ, Hồng, Phát Tra.

*) Oṃ _ bandha bandha_ ha ha hūṃ phaṭ

Úm, Tả Ra Tả Ra, Phạ Xá Ma Nẵng Dã, Hồng, Phát Tra.

*) Oṃ_ cala cala_ avaśamaṇāya hūṃ phaṭ

Tụng Chơn Ngôn này khiến cho các Thiên Nữ sanh lòng kính yêu thâm sâu.

Khi ấy Kim Cang Thủ Bồ Tát vì lợi ích cho chúng sanh nên nói Pháp thành tựu tám Thiên Nữ. Nếu lại có người đối với Pháp Giáo này tin trọng Tam Bảo, thọ trì, đọc tụng sẽ được khoái lạc tối thượng, thành tựu mọi mong cầu. Hàng Bộ Đa Nữ kia hoặc làm mẹ, hoặc làm chị em gái, hoặc làm vợ, làm con, làm tôi tớ đều được hiện bổn thân khiến cho hữu tình ấy đều được lợi lạc.

Lại nói Pháp Ấn Tướng.

Dùng hai tay nắm quyền, hai ngón cái làm như xoay múa, hai ngón giữa như cây kim. Đây là Bát Thiên Nữ Ấn hay trừ các khổ não

Lại dùng hai tay như cầm cây kiếm. Ấn này hàng phục tất cả Thiên Nữ, câu triệu hiện trước mặt, thành tựu tất cả sự việc.

Lại dùng hai tay làm hoa sen xoay múa. Ấn này hay hàng phục tất cả Thiên Nữ, khiến làm tôi tớ. Chơn Ngôn là:

Úm, Tát Lị-Phạ Bát-Tha Ra Sa, Nga Tha, Hồng, Nhược Nhược.

*) Oṃ_ sarva Apsarasa_ āgaccha hūṃ jaḥ jaḥ

Dùng Chơn Ngôn này câu triệu Thiên Nữ

Lại tụng Chơn Ngôn này là:

Úm, Tát Lị-Phạ Tát Lị-Phạ Tất Đề Bộ Nghĩ Thấp-Phạ Lị, Sa-Phạ Hạ.

*) Oṃ _ sarva sarva-siddhi bhogeśvare svāhā

Đây cũng gọi là Câu Triệu Chơn Ngôn

Lại nói Chơn Ngôn là:

Úm, Ca Ma Tất-Lị Dạ Duệ, Sa-Phạ Hạ.

*) Oṃ_ kāma śrīyaye svāhā

Tụng Chơn Ngôn này hay khiến cho Thiên Nữ mau được hiện trước mặt

Lại nói Chơn Ngôn là:

Úm, Vam, Ám, Hồng Hồng, Nhược Nhược.

*) Oṃ_ vaṃ hūṃ hūṃ jaḥ jaḥ

Tụng Chơn Ngôn này hay hàng phục tất cả Thiên Nữ, làm mọi loại sự việc. Người trì tụng đều được thành tựu.

Bấy giờ, trong Hội tất cả Dạ Xoa Nữ đều từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi năm vóc sát đất lễ bàn chân của Kim Cang Thủ Bồ Tát, mỗi mỗi đều nói Căn Bản Chơn Ngôn của mình là:

Úm, A Nga Tha Tô Ra, Tôn Na Lị, Sa-Phạ Hạ.

*) Oṃ _ āgaccha sura sundhari svāhā

Đây là Yết Nặc Yết Phạ Đế Dạ Xoa Nữ Chơn Ngôn.

Lại nói Ca Di Thấp-Phạ Lĩ Dạ Xoa Nữ Chơn Ngôn là:

Úm, A Nga Tha, Ca Di Thấp-Phạ Lị, Sa-Phạ Hạ.

*) Oṃ_ āgaccha kāmeśvare svāhā

ại nói Ra Để Dạ Xoa Nữ Chơn Ngôn là:

Úm, Ra Để, Tất-Lị Duệ, Sa-Phạ Hạ.

*) Oṃ_ rati śrīye svāhā

Lại nói Bát Nạp Di Nễ Dạ Xoa Nữ Chơn Ngôn là:

Úm, Bát Nạp Di Nễ, Sa-Phạ Hạ.

*) Oṃ_ padmiṇi svāhā

Lại nói Nẵng Trí Dạ Xoa Nữ Chơn Ngôn là:

Úm, Nẵng Trí Ma Hạ Nẵng Trí, Tô Rô Ba Nẵng Trí, Sa-Phạ Hạ.

*) Oṃ_ naṭ mahā-naṭi _ surūpa naṭi svāhā

Lại nói A Nỗ Ra Nghĩ Nễ Dạ Xoa Nữ Chơn Ngôn là:

Úm, Nỗ Ra Nghĩ Nê Mỗi Độ Nẵng Bát-Lị Duệ, Sa-Phạ Hạ. *) Oṃ_ anuragini mīthuna-priye svāhā

Đây gọi là Pháp bí mật của Dạ Xoa Nữ Chơn Ngôn.

Lại nói Pháp thành tựu tám Đại Dạ Xoa Nữ.

Người trì tụng đến bên trong cung điện của Kim Cang Thủ Bồ Tát, đốt An Tất

Hương, mỗi ngày ba thời tụng Chơn Ngôn ba ngàn biến, đến trong một tháng, Dạ Xoa Nữ kia liền đi đến, hiện thân. Dùng nước Bạch Đàn Hương hiến Ứ Già, thời Dạ Xoa Nữ hoặc làm mẹ, hoặc làm chị em gái, hoặc làm vợ,con… tùy theo ý của Hành Nhân.

Nếu khiến làm vợ thì chẳng được hành riêng tà dục. Người Nữ kia liền hoan hỉ, một ngày cấp cho mười vạn tiền vàng với cho mọi loại thuốc Thánh, chỗ làm được tự tại.

Nếu làm chị em gái, cũng ban cho mọi loại thuốc Thánh với vật Thánh. Lại bắt Tối Thượng Thiên Nữ khiến phụng sự người ấy. Lại chị em ấy mỗi mỗi đều tuyên nói hết thảy các việc quá khứ, vị lai, hiện tại khiến cho người trì tụng được mọi loại việc khoái lạc.

 

QUYỂN HẠ

Lại nữa người trì tụng đến bên bờ sông, dùng Bạch Đàn Hương làm Mạn Noã La, hiến cúng dường rộng lớn, tụng Chơn Ngôn một A dữu đa, cho đến ngày thứ bảy lại làm cúng dường rộng lớn. Đến nửa đêm thì Ma Nõa Ha Rị Ni Dạ Xoa Nữ liền đi đến, hiện thân rất là khổ não. Người Nữ hỏi rằng: “Kêu Ta làm gì ?”. Người trì tụng nói : “Ngươi hãy làm Tỳ Nữ cho Ta”. Người Nữ đồng ý, một ngày cấp cho một trăm tiền vàng giúp cho người trì tụng cùng tám người sử dụng đầy đủ và xài cho hết. Nếu không sử dụng hết thì không cho.

Lại nữa, người trì tụng đến dưới cây Ni Câu Đà ấy, tự uống rựợu ăn thịt. Ăn xong không cần xỉa răng xúc miệng sạch sẽ, tụng Chơn Ngôn tám ngàn biến. Đến ngày thứ bảy lại tụng Chơn Ngôn cho đến nửa đêm, thời Yết Nặc Yết Phạ Đế Dạ Xoa Nữ trang nghiêm đầy đủ cùng với tám trăm kẻ hầu đều hiện bổn thân, đồng chung hoan lạc với người trì tụng ấy, liền kết làm vợ. Cấp cho áo quần, đồ ăn uống, tám đồng tiền vàng… giúp cho Hành Nhân và mười hai người đều được đầy đủ.

Lại nữa, người trì tụng dùng Ngưu Hòang vẽ hình tượng Ca Di Thấp Phạ Lị Dạ Xoa Nữ trên vỏ cây hoa. Ở nơi vắng vẻ để một cái giường nằm, ngồi trên giường này tụng Chơn Ngôn một ngàn biến. Vào ngày cuối cùng của tháng, làm cúng dường rộng lớn. Đốt bơ làm đèn, ngồi yên lặng thời người Nữ kia liền đi đến, tuỳ theo ý của Hành Nhân mà làm vợ con. Ở trên giường nằm lưu lại các thứ trang nghiêm tối thượng, đến sáng sớm lại trở về chốn cũ. Người trì tụng chẳng được tà dục, nếu bị phạm liền khiến phá hoại.

Lại nữa, người trì tụng vẽ tượng người Nữ kia, thân màu vàng ròng tất cả trang nghiêm, tay cầm hoa Ưu Bát La (Utpala: hoa sen xanh), tướng như đồng nữ. Dùng hoa Nhạ Để làm cúng dường, đốt An Tất Hương, tụng Chơn Ngôn tám ngàn biến. Đến ngày cuối cùng của tháng, tùy sức cúng dường, lấy Bơ làm đèn, lại tụng Chơn Ngôn đến nửa đêm thời Ra Đế Dạ Xoa Nữ liền đi đến, hiện thân đồng chung hoan lạc, liền làm vợ con. một ngày cấp cho 25 đồng tiền vàng với thuốc Thánh….. giúp cho Hành Nhân ấy với đồ chúng đều được đầy đủ.

Lại nữa, người người trì tụng ở bên đầu giường nằm ngay trong nhà của mình, dùng Bạch Đàn Hương làm Mạn Noã La, đốt An Tất Hương, tụng chơn ngôn đến một tháng. Vào đêm ngày mười lăm, tùy sức hiến cúng dường, lại tụng Chơn Ngôn đến nửa đêm thời Bát Nạp Di Nễ Dạ Xoa Nữ liền đi đến, hiện thân, theo ý người tụng, kết làm vợ. Liền ban cho mọi loại thuốc Thánh với vật Thánh….

Lại nữa, người trì tụng đến ở dưới gốc cây Vô Ưu, uống rượu ăn thịt xong, dùng hương xoa bôi, hao tốt đẹp làm cúng dường, tụng Chơn Ngôn một ngàn biến, thời Nẵng Trí Dạ Xoa Nữ liền đi đến, hiện thân hoặc làm Mẹ, hoặc làm chị em gái, hoặc làm vợ con. Nếu làm Vợ thì một ngày cấp cho tám đồng tiền vàng với mọi loại thuốc Thánh. Nếu làm Mẹ thì ban cho quần áo đồ ăn uống và trăm lượng vàng. Nếu làm Chị em gái thì ở trong một trăm do tuần, cần người nữ nào liền đem đến và ban cho áo quần, đồ ăn, mọi loại thuốc Thánh.

Lại nữa, người trì tụng dùng hương Cung Câu Ma, vẽ hình A Nỗ Ra Nghĩ Ni Dạ Xoa Nữ ấy trên vỏ cây Hoa. Vào ngày mồng một của tháng, dùng hương hoa, đèn, hương xoa bôi… làm cúng duờng, một ngày ba thời, trì tụng Chơn Ngôn cho đến ngày mười lăm, đốt đèn bằng Bơ, tùy sức làm cúng dường. Trì tụng từ đêm cho đến sáng sớm thời Dạ Xoa Nữ ấy liền đi đến, hiện thân. Tùy theo ý của hành nhân mà làm vợ. một ngày cấp cho một ngàn tiền vàng cùng với mọi loại thuốc Thánh, sống lâu một ngàn tuổi.

Như vậy gọi là: đã nói Pháp thành tựu Dạ Xoa Nữ của Hàng Phục Chư Bộ Đa Đại Giáo Vương

Bấy giờ, Kim Cang Thủ Bồ Tát Đại Bí Mật Chủ nói: “Nếu có Dạ Xoa Nữ chẳng y theo người trụ Tam Muội của Ta thì tụng Phẫn Nộ Minh Vương Chơn Ngôn này, quyết định phá họai. Chơn Ngôn là:

Úm, Độ-Lung, Yết Trà Yết Trà, A Mục Ca Dược Khất-Sất Ni, Hột-Rị, Nhạ Nhược, Hồng, Phát Tra.

*) Oṃ_ dhrūṃ_ kaṭa kaṭa_ amogha yakṣiṇī _ hrīḥ ja jaḥ hūṃ phaṭ

Tụng Chơn Ngôn này một ngàn biến thì người Nữ kia mau chóng đến. Nếu chẳng mau đến thì đầu mắt đều bị phá nát, trong giây lát bị chết, đọa vào tám đại địa ngục.

Lại nói Pháp Ấn Tướng. Hai tay nắm lại làm quyền, hai ngón út cùng giao nhau. Đây là Đại Bất Không Phẫn Nộ Câu Ấn hay câu dẫn ba cõi.

Lại nói Dạ Xoa Nữ Ấn. Hai tay mở lòng bàn tay bằng nhau, hai ngón giữa ngửa nghiêng, đưa ngón vô danh lòi ra ngòai, ngón trỏ và ngón út cùng vịn nhau. Đây là Nhất Thiết Dạ Xoa Nữ Tối Thượng Căn Bản Ấn. Lúc kết Ấn này thời Dạ Xoa Nữ mau đi đến, hiện thân.

Lại dùng Ấn này, đem ngón cái phải làm câu triệu. Lại tụng Chơn Ngôn này là: Úm, Hột-Rị, A Nga Tha

*) Oṃ_ hrīḥ āgaccha

Tụng Chơn Ngôn này hay câu triệu hết thảy Dạ Xoa Nữ.

Lại dùng Ấn trên, đem ngón cái trái làm phát tống, tụng Chơn Ngôn này là:

Úm, Hột-Rị, Nga Tha Nga Tha, Dược Khất-Sất Ni, Thi Già La, Bổ Nẵng Ra Nga Ma Nẵng Dã, Sa-Phạ Hạ.

*) Oṃ_ hrīḥ _ gaccha gaccha_ yakṣiṇī śīghraṃ punarāgamanāya _ svāhā

Lại nói Ấn tướng. Hai tay nắm lại làm quyền, duỗi hai ngón giữa. Ấn này hay khiến cho hết thảy Dạ Xoa Nữ mau đi đến, hiện trước mặt. Tụng Chơn Ngôn này là:

Úm, Ma Hạ Dược Khất-Sất. Ni, Muội Thượng Nẵng, Tất-Lị Duệ, Sa-Phạ Hạ.

*) Oṃ_ mahā-yakṣiṇī methuna-priye _ svāhā

Lại hai tay nắm lại làm quyền, duỗi hai ngón út. Ấn này hay khiến cho hết thảy Dạ Xoa Nữ mau chóng đi đến gần gũi. Chơn Ngôn là:

Úm, Ca Ma Bồ Nghi Thấp Phạ-Lị, Sa-Phạ Hạ.

*) Oṃ_ kāma bhogeśvare _ svāhā

Lại dùng hai tay như thế cầm đao kiếm. Đây là Nhất Thiết Dạ Xoa Nữ Tâm Ấn. Tụng Nhất Tự Chơn Ngôn là:

*) Kṣi

Lại hai tay nắm thành quyền, duỗi ngón trỏ ngón giữa. Đây là Nhất Thiết Dạ Xoa Nữ Hương Hoa Đăng Đồ Cúng Dường Ấn. Tụng Chơn Ngôn này là :

Úm, Tát Lị-Phạ Ma Nỗ Ha Rị Ni, Sa-Phạ Hạ.

*) Oṃ_ sarva mano hāriṇī_ Svāhā

Như vậy nói xong Pháp thành tựu Dạ Xoa Nữ của Hàng Phục Chư Bộ Đa Đại Giáo Vương

Khi ấy trong Hội có Long Nữ Chủ liền từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi năm vóc sát đất lễ bàn chân của Kim Cang Thủ Bồ Tát rồi mỗi mỗi đều nói Căn Bản Tâm Chơn Ngôn của mình là:

Phổ, Úm, Phổ, A Nan Đa Mục Khế.

*) Bhūḥ _ Oṃ bhūḥ ananta-mukhe

Phổ, Tất-lị, Phổ, Phạ Tô Cát Mục Khế.

*) Bhūḥ _ śrī bhūḥ sukha-mukhe

Phổ, Y, Phổ, Bát Nạp-Di Nễ.

*) Bhūḥ _ I bhūḥ padmiṇi

Phổ, A, Phổ, Ma Hạ Bát Nạp-Di Nễ.

*) Bhūḥ _ A _ bhūḥ _ mahā-padmiṇi

Phổ, Vĩ, Phổ, Yết Lị-Câu Tra Ca, Mục Khê.

*) Bhūḥ _ Vi _ bhūḥ karkoṭaka-mukhe

Phổ, Ma, Phổ, Thiết Thủy Nễ Dã.

*) Bhūḥ _ Ma_ bhūḥ _ śaśiṇīya

Phổ, Nhiễm, Phổ, Nhập-Phạ La, Mục Khế.

*) Bhūḥ_ jaṃ_ bhūḥ jvala-mukhe

Phổ, Cốt-Rô, Phổ, Độ Ma, Mục Khế.

*) Bhūḥ_ Krūṃ bhūḥ dhūma-mukhe

Lại nói Pháp thành tựu tám Đại Long Nữ Chủ.

Thời người trì tụng trước tiên ở bên trong Long đường (chỗ thờ Rồng), trì tụng Chơn Ngôn một Lạc xoa khiến cho Pháp thành thục sẽ được hết thảy Long Nữ khởi tâm rất hoan hỉ. Sau đó vào ngày mồng năm của tháng, đến bên trong Long đường, vào trong ao Rồng. Dùng hương, hoa, hương xoa bôi với nước cốt sữa…y theo Pháp làm cúng dường, liền tụng Bát Đại Long Nữ Chủ Chơn Ngôn một ngàn biến thời Long Nữ ấy liền mau đến bên trong ao. Dùng nước cốt sữa, nước Bạch Đàn Hương hiến Ứ Già xong. Người trì tụng nói: “Khéo đến ! Hãy làm vợ của Ta”. Long Nữ liền đồng ý. Một ngày cấp cho tám đồng tiền vàng. Hoặc bảo giết oan gia, khiến cứu hộ …đều tùy ý không chống trái.

Lại nữa, người trì tụng đến bên bờ hai nhánh sông gặp nhau. Dùng bơ, sữa làm đồ ăn. Tụng Chơn Ngôn tám ngàn biến thời Long Nữ ấy liền đi đến, hiện thân. Dùng mão hoa đẹp đội lên đảnh Long Nữ ấy rồi bảo rằng:”Ngươi hãy làm vợ của Ta”. Long Nữ liền đồng ý, một ngày cấp cho năm đồng tiền vàng với đồ ăn uống thượng diệu.

Lại nữa, người trì tụng đến bên trong Long đường, tụng Chơn Ngôn một ngàn biến. Trong giây lát khiến Long Nữ kia bị đau nhức đầu, mau chóng đi đến hỏi: “Kêu Ta làm gì ?” Hành Nhân bảo rằng:”Hãy làm Mẹ của Ta”. Long Nữ liền đồng ý, một ngày cấp áo quần đồ ăn uống cho người trì tụng với đồ chúng gồm năm người đều đầy đủ.

Lại nữa, người trì tụng đến trên bờ ao sen, tụng Chơn Ngôn tám ngàn biến, thời Long Nữ mau đi đến, cùng nhau hoan lạc, liền làm vợ, một ngày cấp cho tám đồng tiền vàng, dùng hết thì lại cho, nếu cất chứa sẽ không cho nữa.

Lại nữa, người trì tụng đến bờ hai nhánh sông gặp nhau. Vào lúc nửa đêm, tụng Chơn Ngôn tám ngàn biến thời Long Nữ liền đi đến, hiện thân. Hành Nhân nói rằng:”Thật khéo đến ! Hãy làm vợ của Ta” Long Nữ liền đồng ý, một ngày cấp cho một lượng vàng ròng.

Lại nữa, người trì tụng đến bên bờ biển lớn. Vào lúc nửa đêm, tụng Chơn Ngôn tám ngàn biến thời Long Nữ ấy liền đi đến, hiện thân. Hành Nhân nói: “Hãy làm chị em gái của Ta”. Long Nữ đồng ý, một ngày cấp cho một đồng tiền vàng với quần áo…

Lại nữa, người trì tụng Long đường ấy, lại lội xuống nước ao Rồng đến rốn. Liền tụng Chơn Ngôn tám ngàn biến thời Long Nữ kia liền đi đến, hiện thân. Lấy hoa đẹp đội trên đảnh Long Nữ ấy rồi bảo rằng: “Ngươi hãy làm vợ của Ta”. Long Nữ đồng ý, một ngày cho tám đồng tiền vàng với đồ ăn uống thượng vị…

Lại nữa, người trì tụng đến bên trong Long đường ấy. Vào lúc nửa đêm, tụng Chơn Ngôn cho đến sáng sớm, thời Long Nữ ấy liền hiện thân trang nghiêm ở trước mặt. Dùng nước hoa hiến Ứ Già rồi bảo rằng: “Thật khéo đến ! Ngươi hãy làm vợ của Ta”. Long Nữ liền đồng ý, ban cho người trì tụng mọi loại thuốc Thánh, vật Thánh…hay mãn tất cả Nguyện.

Lại nữa, người trì tụng đến Long đường ấy, tụng Chơn Ngôn một A Dữu Đa thời Long Nữ liền đi đến, cùng nhau hoan lạc. Người trì tụng bảo:”Ngươi hãy làm vợ của Ta”. Long Nữ liền đồng ý, một ngày cấp chonăm đồng tiền vàng với đồ ăn uống thượng vị, áo quần ….

Lại nữa, người trì tụng vào lúc nửa đêm, đến gần Long đường kia, tụng Chơn Ngôn tám ngàn biến thời Long Nữ liền đi đến. Lấy Long Hoa đội lên trên đảnh Long Nữ ấy rồi bảo:”Hãy làm vợ của Ta”. Long Nữ đồng ý, ban cho người trì tụng ấy các thứ trang nghiêm tối thượng.

Lại nói Long Nữ Tam Muội Chơn Ngôn Câu Triệu Chơn Ngôn là :

Úm, Phổ, A Nga Tha Nẵng, Nghĩ Nễ, Phổ.

*) Oṃ_ bhūḥ āgacchanāgini bhūḥ

Lại nói Đồ Hương Chơn Ngôn là:

Đà-Lãm, Y, Phổ.

*) Trāṃ _ I _ bhūḥ

Lại nói Hương Chơn Ngôn là:

Úm, Phổ, Ác.

*) Oṃ _ bhūḥ aḥ

Lại nói Nhất Thiết Long Nữ Tam Muội Chơn Ngôn là:

A, Phổ, Hám, Phổ, Vam, Phổ.

*) A bhūḥ _ hāṃ bhūḥ _ vaṃ bhūḥ

Lại nói Phát Tống Chơn Ngôn là:

Phổ, Nga Tha Nga Tha, Thi Già Lãm, Bố Nẵng Ra Nga Ma Nẵng.

*) Bhūḥ_ gaccha gaccha śīghraṃ punarāgamana

Lại nói Pháp Ấn Tướng. Ngửa hai tay rồi chắp tay lại. Tiếp hợp như đầu tóc, hai ngón trỏ nhập vào bên trong, đem hai ngón cái cùng vịn nhau. Đây là Long Nữ Tam Muội Ấn hay làm tất cả việc. Đây cũng là Ngoại Tam Muội Ấn với Phát Tống, Cúng Dường… đều dùng Ấn này.

Lại nữa, tay trái nắm quyền, duỗi ngón cái, dựng thẳng đứng hai ngón trỏ, kèm duỗi bốn ngón còn lại. Tiếp đem ngón cái vịn móng ngón út, kèm duỗi các ngón còn lại. Đây cũng là Long Nữ Tam Muội Ấn.

Như vậy đã nói Pháp thành tựu Long Nữ của Hàng Phục Chư Bộ Đa Đại Giáo Vương

Khi ấy Kim Cang Thủ Đại Bí Mật Chủ tác tướng đại phẫn nộ, ném chày Kim Cang, nói Chơn Ngôn này là:

Úm, Tỳ Sa Nõa Phạ Nhật-Ra, Hồng, A Mục Chỉ Nẵng Nghĩ Nễ, A Yết Lị-Sa Dã, Hồng Hồng, Phát Tra Phát Tra.

*) Oṃ_ Vīsana-vajra hūṃ_ amukhīnāgini akarṣāya hūṃ _ hūṃ hūṃ phaṭ phaṭ

Lúc Kim Cang Thủ Bồ Tát nói Chơn Ngôn này thời tất cả Long Nữ bị mê man té xuống đất, đầu đảnh đau nhức như sắp chết. Bồ lại bảo: “Long Nữ các ngươi ! Nếu chẳng y theo Tam Muội của Ta sẽ bị lỗi lớn mau khiến bị chết, bị đọa vào tám đại địa ngục.

Như vậy Kim Cang Thủ nói xong Pháp thành tựu Long Nữ của Hàng Phục Chư Bộ Đa Đại Giáo Vương này

Bấy giờ, trong Hội có Khẩn Na La Nữ Chủ liền từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi năm vóc sát đất lễ bàn chân của Kim Cang Thủ Bồ Tát, đều nói Căn Bản Tâm Chơn Ngôn của mình là :

Úm, Ma Nỗ Ha Rị, Sa-Phạ Hạ.

*) Oṃ_ Manohāri svāhā

Úm, Tô Bà Nghĩ, Sa-Phạ Hạ.

*) Oṃ_ subhāgi svāhā

Úm, Vĩ Xá Ra Nễ Đát-Lị, Sa-Phạ Hạ.

*) Oṃ _ Visara netre svāhā

 

Úm, Tô Ra Đa, Tất Lị Duệ, Sa-Phạ Hạ.

*) Oṃ_ surata priye _ svāhā

Úm, A Thấp Phạ, Mục Khế, Sa-Phạ Hạ.

*) Oṃ_ Aśva-mukhe _ svāhā

Úm, Vĩ Ca La, Mục Khế, Sa-Phạ Hạ.

*) Oṃ_ Vikāra-mukhe _ svāhā

Lại nói Pháp thành tựu sáu Khẩn Nẵng La Nữ Chủ.

Người trì tụng lên trên đảnh núi, tụng Chơn Ngôn tám ngàn biến, làm cúng dường lớn, cùng đốt thịt bò với An Tất Hương, tụng Chơn Ngôn đến nửa đêm, thời Khẩn Nẵng La Nữ ấy liền đi đến, hiện thân. Người trì tụng không được sợ hãi. Người Nữ ấy hỏi rằng: “Kêu Ta làm gì ?”. Người trì tụng nói:”Hãy làm vợ của Ta”. Người Nữ liền cõng chồng đến các cõi Trời, ban cho các món ăn uống ngon nhất.

Lại nữa, người trì tụng đến dưới chân núi ăn chay, tụng Chơn Ngôn một A Dữu Đa thời Khẩn Nẵng La Nữ ấy liền đi đến, hiện thân, nâng đỡ bàn chân của Hành Nhân, làm mọi thứ phụng sự, liền làm vợ con. Một ngày cấp cho tám đồng tiền vàng với quần áo….

Lại nữa, người trì tụng đến bên bờ sông, tụng Chơn Ngôn một A Dữu Đa từ đầu đêm cho đến sáng sớm thời Khẩn Nẵng La Nữ ấy liền đi đến, hiện thân kết làm vợ con, một ngày cấp cho năm đồng tiền vàng.

Lại nữa, vào lúc nửa đêm đi đến bờ chỗ hai nhánh sông gặp nhau, tụng Chơn Ngôn tám ngàn biến thời Khẩn Nẵng La Nữ ấy liền đi đến, hiện thân. Ngày thứ nhất xả thí, ngày thứ hai ở trước mặt nói năng. Ngày thứ ba cùng nhau hoan lạc, liền làm vợ con cung cấp và làm các việc. Một ngày cấp cho tám đồng tiền vàng với quần áo…

Lại nữa, người trì tụng lên trên đảnh núi, ăn thịt uống rượu, tụng Chơn Ngôn một A Dữu Đa thời Khẩn Nẵng La Nữ ấy liền đi đến, hiện thân như thượng Thiên Nữ đứng trước mặt, im lặng cùng hoan lạc, liền làm vợ. Một ngày cấp cho tám đồng tiền vàng với các món ăn uống thượng vị.

Như vậy nói Pháp thành tựu Khẩn Nẵng La Nữ của Hàng Phục Chư Bộ Đa Đại Giáo Vương

Bấy giờ, Kim Cang Thủ Đại Bí Mật Chủ bảo Đại Tự Tại Thiên rằng: “ Nay, ông hãy lắng nghe ! Ta đã hàng phục chư Thiên của ba cõi như tôi tớ.. hết thảy chư Thiên đại ác, Ta cũng hàng phục.

Thời Đại Tự Tại Thiên bạch với Bồ Tát rằng: “Nguyện xin nói Chơn Ngôn, Ấn Tướng hàng phục chư Thiên đại ác trong ba cõi với Pháp thành tựu ảnh tượng….

Thời Đại Chúng trong Hội khen Đại Tự Tại Thiên rằng: “Lành thay ! Lành thay hay hỏi Bồ Tát về Pháp thành tựu hàng phục chư Thiên đại ác trong ba cõi.

Thời Kim Cang Thủ Bồ Tát liền nói Pháp thành tựu Đại Phẫn Nộ Mạn Noã La. Trước tiên làm Mạn Noã La (đàn) vuông vức bốn phương, mở bốn cửa, ở cửa an lầu gác, đủ mười sáu phần. Bên ngoài làm Kim Cang Giới, bên trong an Phẫn Nộ Minh Vương khắp thân lửa cháy rực rỡ như kiếp hỏa, thân màu xanh đậm dùng đầu lâu trang nghiêm, tướng hung ác cười lớn hay khiến cho hữu tình trong ba cõi sợ hãi.

Bên phải Phẫn Nộ Minh Vương an Đại Tự Tại Thiên. Thân trắng như mặt trăng, như màu trân châu, như màu sữa trắng, ba mắt bốn tay, tay cầm Tam Xoa với Phất trần.

Bên trái Minh Vương an Na La Diên Thiên tay cầm bánh xe (luân), cây gậy báu (bảo trượng), Phất trần, Loa.

Phía sau Minh Vương an Đế Thích Thiên Chủ.

Trước mặt Minh Vương an Đại Phạm Thiên, sáu mặt tay cầm cây phướng báu (bảo tràng), thân trắng như tuyết như màu hoa Quân Na, như mặt trăng.

Lại nữa, trước mặt Đế Thích an tòa rùa (Quy Toà),hoặc an Mặt Trăng màu như trân châu và sữa. Hoặc an Ca Lị Để Kế Dã Thiên màu đỏ tay cầm Phất trần.

Đế Thích Thiên màu vàng, thân có ngàn con mắt, tất cả thứ trang nghiêm, tay cầm Phất trần. Đại Tự Tại Thiên cưỡi Bò. Na La Diên Thiên cưỡi Kim Xí Điểu. Đế Thích cưỡi Voi. Ca Lị Đế Kế Dã Thiên cỡi chim công (Khổng Tước).

Bên ngoài, Mạn Noã La của lớp thứ hai an tám Bộ Đa Nữ tên là Bát Nạp-Ma Phạ Đát-Dã, Ma Hạ Bát Nạp-Ma, Vĩ Bộ Sa Ni, Tô Ra Hạ Rị Ni, Phạ Ra Hạ Ni,

Ma Hạ Ra Đế, Bộ Sa Ni, Nhạ Nga Đát Ba Lệ Nễ. Tám Bộ Đa Nữ này tức là Đại Phú

Bát Nạp-Ma Phạ Đát-Dã với Ma Hạ Bát Nạp-Ma, hai Bộ Đa Nữ này có thân màu trắng. Vĩ Bộ Sa Ni với Tô Ra Hạ Lị Ni. hai Bộ Đa Nữ này có thân màu đỏ. Bốn Bộ Đa Nữ còn lại đều có thân màu vàng ròng.

Lại nữa, Kim Cang A Xà Lê mặc áo màu xanh, đầu đội mão xanh với đội hoa màu xanh. Như Nghi Quỹ lúc trước tụng Phẫn Nộ Minh Vương Chơn Ngôn vì tất cả chúng sinh làm lợi ích lớn, trong chốc lát quyết định thành tựu.

Lại nói Nhất Thiết Thiên Nhân Chơn Ngôn là.

Hồng, Phạ Nhật-Ra, Phát Tra.

*) Hūṃ_ vajra phaṭ

Trong thời gian trì tụng thì tất cả Trời Người đều đi đến thành tựu.

Lại nữa, tác tướng Phẫn Nộ, đứng thẳng như thế múa đạp, liền ném chày Kim Cang, tụng Chơn Ngôn là:

Hồng

*) Hūṃ

Lúc tụng một chữ Hồng này thời hay phá tất cả Trời, Người.

Khi ấy, tất cả hàng Thiên Nữ, Long Nữ, Dạ Xoa Nữ với Bộ Đa Nữ….y theo lời của Kim Cang Thủ Bồ Tát, trong chốc lát đều đi đến thành tựu.

Lại tụng Chơn Ngôn này là:

Úm, Phạ Nhật-Ra Nễ Bát-Đa, Ma Hạ Cốt-Rô Đà, Hạ Nẵng, Nại Hạ, Bát Tả, Ma Ra Dã, Hồng Hồng, Phát Tra.

*) Oṃ_ Vajra-dīpta mahā-krodha hana daha paca mārāya hūṃ _ hūṃ phaṭ

Lại nữa, giết chết tất cả Thiên Ma với hàng phục hàng ấy. Chơn Ngôn là:

Hồng Hồng, Phát Tra Phát Tra.

*) Hūṃ hūṃ phaṭ phaṭ

Chơn Ngôn như vậy quyết định phá hoại tất cả Ma

Trước tiên dùng Phẫn Nộ Minh Vương Ấn và Chơn Ngôn, làm chỗ ủng hộ rồi khiến đệ tử vào Mạn Noã La, tụng Giác Ngộ Chơn Ngôn là:

Úm, Bát-Ra Vĩ Xá Bát-Ra Vĩ Xá, Cốt-Rô Đà, Hồng Hồng, Ác, Nhập-Phạ Ra, Ma Ra Cu Ra Tì Sa Nõa, Phạ Nhật-Ra, Ác.

*) Oṃ_ praveśa praveśa, krodha hūṃ hūṃ aḥ _ jvala-mālā-kulāsana vajra aḥ

Tụng Chơn Ngôn này hay câu triệu, hàng phục Khẩn Nẵng La Nữ .v.v..

Lại nữa nói Phẫn Nộ Mạn Noã La Nghi Quỹ của Hàng Phục Chư Bộ Đa Đại

Giáo Vương

Chơn Ngôn là:

Úm, Phổ, Thất-Lị, Tinh Hạ Đặc-Phạ Nhạ, Đà Lị Ni, Hột-Rị.

*) Oṃ_ bhūḥ_ Śrī siṃha-dhvaja dhāriṇī _ hrīḥ

Tụng Chơn Ngôn này an Bát Nạp-Ma Phạ Đát-Dã Bộ Đa Nữ Tay cầm cây phướng sư tử (sư tử Tràng) ở bên phía Đông Phẫn Nộ Minh Vương.

Úm, Hồng, Bộ Lung, Ma Hạ Bát Nạp-Ma, Ma Để Đạt Nỗ Rị-Đà Lị Ni, Hồng. *) Oṃ_ hūṃ _ bhrūṃ _ mahā-padma-mati dhanur-dhāriṇī hūṃ

Tụng Chơn Ngôn này an Ma Hạ Bát Nạp-Ma Bộ Đa Nữ, tay cầm cung tên, ở bên phía Tây Phẫn Nộ Minh Vương.

Úm, Hồng, Vĩ Bộ Để, Áng Cu Xá Đà Rị Ni, Hồng, Nhược.

*) Oṃ_ hūṃ vibhūte _ oṃ kuśa dhāriṇī hūṃ jaḥ

Tụng Chơn Ngôn này an Vĩ Bộ Sa Ni Bộ Đa Nữ tay cầm móc câu Kim Cang (kim cang câu) ở bên phía Nam Phẫn Nộ Minh Vương.

Úm, Hồng, Bộ Lung, Tô Ra Hạ Lị Ni, Tấn Đa Ma Ni, Đặc-Phạ Nhạ, Đà Lị Ni. *) Oṃ_ hūṃ _ bhrūṃ _ surahāriṇī cintāmaṇi-dhvaja dhāriṇī

Tụng Chơn Ngôn này an Tô Ra Hạ Rị Ni Bộ Đa Nữ tay cầm cây phướng Như Ý (như ý bảo tràng) ở bên phía Bắc Phẫn Nộ Minh Vương

Úm, Thất-Lị, Phạ Ra Hạ Lị Ni, Hy Sắt-Ba, Ha Tất-Đế, Hồng.

*) Oṃ_ Śrī vara hāriṇi pūṣpa-haste hūṃ

Tụng Chơn Ngôn này an Phạ Ra Hạ Rị Ni Bộ Đa Nữ tay cầm hoa ở bên góc Đông Bắc Phẫn Nộ Minh Vương.

Úm, Thất-Rị, Ra Đát-Nê Thấp-Phạ Rị, Độ Ba, Hồng.

*) Oṃ_ Śrī_ ratneśvare dhūpa hūṃ

Tụng Chơn Ngôn này an Ma Hạ Ra Để Bộ Đa Nữ tay cầm lư hương ở bên góc Đông Nam Phẫn Nộ Minh Vương.

Úm, Thất-Rị, Phổ Sa Ni, Hiến Đà, Hạ-Tất Đế, Hồng.

*) Oṃ_ Śrī _ bhusaṇi gandha-haste hūṃ

Tụng Chơn Ngôn này an Bộ Sa Ni Bộ Đa Nữ tay cầm hương xoa bôi (đồ hương) ở bên góc Tây Nam Phẫn Nộ Minh Vương

Úm, Thất-Rị, Nhạ Nga Đát-Bà Lệ Nê, Ác.

*) Oṃ_ Śrī_ jagad-pāliṇi aḥ

Tụng Chơn Ngôn này an Nhạ Nga Đát-Ba Bộ Đa Nữ tay cầm cây đèn ở bên góc Tây Bắc Phẫn Nộ Minh Vương.

Lại nói tướng Ấn của tám Đại Bộ Đa Nữ. Hai tay nắm quyền, duỗi hai ngón trỏ. Đây gọi là Ma Kiệt Kim Cang Ấn.

Lại đem Ấn này an bên hông, cũng gọi là Cung Tiễn Ấn.

Lại dùng tay phải nắm thành quyền, duỗi ngón trỏ lại như móc câu. Đây gọi là Câu Ấn.

Lại dùng tay trái nắm quyền, duỗi ngón giữa. Đây gọi là Như Ý Bảo Tràng Ấn.

Lại ngửa hai tay rồi chắp lại, hai ngón trỏ như móc câu. Đây gọi là Hoa Ấn.

Lại đem các ngón cùng giao nhau, duỗi hai ngón trỏ. Đây gọi là Hương Ấn.

Lại kèm duỗi hai bàn tay, đều an trên cánh tay. Đây gọi là Đồ Hương Ấn.

Lại tay phải nắm quyền, duỗi thẳng ngón giữa. Đây gọi là Đăng Ấn.

Lại nữa, Phẫn Nộ Minh Vương nói Mạn Noã La Nghi Quỹ của Hàng Phục Chư Bộ Đa xong

Lại nói Chơn Ngôn của Pháp thành tựu tám Bộ Đa này Vô Năng Thắng Bộ Đa Chơn Ngôn là: Úm, Hột-Rị, Nhược.

*) Oṃ_ hrīḥ jaḥ

A Nhĩ Đa Bộ Đa Chơn Ngôn là: Úm, Hồng, Nhược.

*) Oṃ_ hūṃ jaḥ

Bố Ra Nõa Bộ Đa Chơn Ngôn là: Úm, Hột-Rị, Nhược.

*) Oṃ_ hrīḥ jaḥ

A Bố Ra Bộ Đa Chơn Ngôn là: Úm, Bộ-Lung, Nhược.

*) Oṃ_ bhrūṃ jaḥ

Thi Đà Lâm Trụ Bộ Đa Chơn Ngôn là:

Úm, Thất-Lung, Nhược.

*) Oṃ_ Srūṃ jaḥ

Câu Lệ Thấp-Phạ Ra Bộ Đa Chơn Ngôn là: Úm, Rô, Nhược.

*) Oṃ_ rūṃ jaḥ

A Bộ Đế Thấp-Phạ Ra Chơn Ngôn là: Úm, Hạ Ra, Nhược.

*) Oṃ_ hra jaḥ

Khẩn Yết Rô Đát Mạc Bộ Đa Chơn Ngôn là: Úm, A, Nhược.

*) Oṃ_ Aṃ jaḥ

Lại nữa, người trì tụng ở trước mặt Kim Cang Thủ, tụng Chơn Ngôn lúc trước một Lạc xoa khiến cho Pháp tinh thục. Vào ngày 15 dùng bơ, lạc, đường, sữa làm đồ ăn uống, làm cúng dường rộng lớn, đốt An Tất Hương. Đầu đêm trì tụng cho đến sáng sớm thời Vô Năng Thắng Bộ Đa ấy quyết định mau đi đến. Nếu vị ấy không đến thì trong giây lát bị chết. Nếu vị ấy đã đến, sẽ hỏi rằng: “Kêu Ta làm gì ?”. Người trì tụng nói:”Hãy làm tôi tớ cho Ta”. Thời Bộ Đa ấy liền thừa sự, lại khiến Hành Nhân được làm Trì Minh, hay hàng Đế Thích với Thiết Thuỷ Thiên Nữ. Lại cõng Hành Nhân lên các cõi Trời, ở địa vị Đế Thích, sống lâu bảy kiếp.

Lại nữa, người trì tụng đến trước tháp Xá Lợi. Vào lúc nửa đêm, tụng Chơn Ngôn tám ngàn biến.Đến ngày thứ bảy, dâng hiến các món ăn uống, đốt An Tất Hương, tụng Chơn Ngôn thời Bộ Đa ấy liền đi đến trước mặt, hỏi rằng: “Kêu Ta làm gì?” Người trì tụng bảo:”Hãy làm tôi tớ cho Ta”. Bộ Đa liền đồng ý, cõng người trì tụng đến bốn đại châu, các điều mong muốn được tự tại, sống lâu ngàn tuổi.

Lại nữa, người trì tụng đến bên trong cung điện của Kim Cang Thủ Bồ Tát, tụng Chơn Ngôn tám ngàn biến. Đến ngày thứ bảy, làm cúng dường rộng lớn, dùng đồ ăn uống trắng sạch: cơm, sữa, lạc … y theo Pháp xuất sanh. Lại tụng Chơn Ngôn cho đến nửa đêm, thời Bố Ra Nõa Bộ Đa hiện thân đi đến. Liền hiến Ứ Già khiến họ hoan hỉ, sẽ làm tôi tớ phụng sự suốt đời, hay mãn tất cả nguyện, cũng hay làm các việc tốt, xấu tùy theo ý của Hành Nhân, sống đến một ngàn tuổi.

Lại nữa, người trì tụng đến trước tháp Xá Lợi, tụng Chơn Ngôn một A dữu đa cho thuần thục. Sau đó, vào ngày 15 tùy sức làm cúng dường, tụng Chơn Ngôn cho đến nửa đêm thời Bố Ra Nõa Bộ Đa mau đi đến trước mặt, hỏi rằng:”Kêu Ta làm gì?”. Hành Nhân nói:”Hãy làm tôi tớ cho Ta”. Bộ Đa liền đồng ý. Lại khiến các Thiên Nữ hầu hạ phụng sự, cũng cho hiện tất cả phục tàng. Một ngày cấp cho năm đồng tiền vàng với đồ ăn uống, áo quần, sống đến năm trăm tuổi.

Lại nữa, người trì tụng đến rừng Thi Đà, vào lúc nửa đêm, tụng Chơn Ngôn tám ngàn biến. Đến ngày thứ bảy dùng rượu, thịt, cá, bơ, Lạc, đường, mật, cháo sữa với trái cây… y theo Pháp xuất sanh. Đốt An Tất Hương, tụng Chơn Ngôn cho đến nửa đêm thời có tiếng ác lớn nổi lên. Hành Nhân nghe thấy, chẳng nên sợ hãi. Tức thời Bộ Đa cùng với Đồ Chúng của mình vây quanh đi đến xuất sanh cúng dường khiến họ hoan hỷ sẽ được tất cả Bộ Đa đều làm tôi tớ, hay giết chết tất cả oan gia. Một ngày cấp cho tiền vàng và cho Hành Nhân ấy được sống thọ một ngàn tuổi.

Lại nữa, người trì tụng đến bên trong cung quán, dùng hoa màu hồng cúng dường, đốt An Tất Hương, tụng Chơn Ngôn một A dữu đa khiến cho Pháp thuần thục. Lại đến nửa đêm của ngày 29 dùng cá, thịt với các món ăn uống…y theo Pháp xuất sanh, tụng Chơn Ngôn đến nửa đêm thời Câu Lệ Thấp-Phạ Ra Bộ Đa liền hiện ra trước mặt, toàn thân rực lửa , tướng rất hung ác. Không nên kinh sợ thời Bộ Đa hỏi rằng:“Kêu Ta làm gì?”. Hành Nhân nói:”Hãy làm tôi tớ cho Ta”. Bộ Đa liền đồng ý, suốt đời thừa sự. Mỗi ngày ba thời, cấp cho năm đồng tiền vàng với các món ăn uống ngon nhất, được sống thọ năm trăm tuổi.

Lại nữa, người trì tụng đến bên trong cung điện, miếu thờ của Đại Tự Tại Thiên, vào lúc nửa đêm tự ăn thịt màu hồng, cùng thiêu đốt An Tất Hương với Mật, tụng Chơn Ngôn tám ngàn biến. Ngày thứ nhất mộng thấy, ngày thứ hai hiện bổn thân, ngày thứ ba đứng trước mặt hỏi rằng:”Kêu Ta làm gì?” Người trì tụng nói:”Hãy làm tôi tớ cho Ta”. Bộ Đa liền đồng ý. Lại đi đến các cõi Trời lấy kho báu không tận ban cho Hành Nhân cùng với các món ăn uống, quần áo…. Lại vì Hành Nhân nói việc của ba đời, được sống thọ đến hai ngàn tuổi.

Lại nữa, người trì tụng đến bên trong cung điện của Kim Cang Thủ Bồ Tát, vào ngày 29 bắt đầu tụng Chơn Ngôn một A dữu đa. Đến ngày thứ bảy khiến cho Pháp được thành thục. Sau đó người trì tụng dùng Bạch Đàn Hương làm Mạn Noã La, đốt An Tất Hương, dùng đồ ăn màu trắng, bơ, cháo sữa, lạc để tự ăn. Xong lại dùng bơ thắp đèn, ngồi tòa cỏ cát tường. Từ đầu hôm tụng cho đến nửa đêm, thời Bộ Đa Nữ liền hiện ra trước mặt, dùng nước Bạch Đàn dâng Ứ Già. Bộ Đa hỏi rằng:”Kêu Ta làm gì ?”. Người trì tụng nói:”Hãy làm tôi tớ cho Ta”. Bộ Đa liền đồng ý. Lại ban cho các món ăn uống ngon nhất, mọi loại thuốc Thánh với phục tàng. Cõng Hành Giả đi đến các cõi Trời, mọi mong muốn đều được tự tại, sống thọ năm ngàn tuổi.

Như vậy xong Pháp thành tựu Bộc Tòng của Hàng Phục Bộ Đa Đại Giáo Vương

Lại nữa, A Xà Lê vì lợi ích cho nên hàng phục tất cả Bộ Đa làm tôi tớ như Đức Phật đã nói “Pháp này khó làm”.

Nếu là kẻ phàm phu, người lười biếng, người làm ác nghiệp, người vọng ngữ, người ngu si, người nghèo, người bệnh, người đỏan mạng với người có thân tâm không định… ắt đối với Nghi Quỹ này không được làm, có làm cũng không thành.

Nếu A Xà Lê có Nghi Quỹ đầy đủ, không có sai phạm, y theo Pháp trì tụng sẽ được thành tựu.

Nếu cầu giàu có, mọi loại thuốc Thánh, Đế Thích Thiên Chủ, ba lọai Đàn thời không có gì chẳng thành tựu. Huống chi là làm vua cõi người (nhân vương) với phục tàng…. Hết thảy tất cả Thiên Nữ trong giây lát đều đi đến thành tựu. Hết thảy Biên Địa, tất cả chúng sanh lười biếng đều được khoái lạc. Trong đây, bốn chữ Đại Bí Mật hay làm tất cả thành tựu.

Lại nói Pháp Ấn Tướng hàng phục tám Bộ Đa. Hai tay đem các ngón giao nhau, thẳng ngón giữa như cây kim. Đây là Vô Năng Thắng Bộ Đa Ấn.

Lại dùng Ấn lúc trước, đưa ngón giữa vào bên trong, duỗi hai ngón trỏ như móc câu. Đây là A Nhĩ Đa Bộ Đa Ấn.

Lại dùng Ấn lúc trước, hai ngón trỏ như cái vòng, đều duỗi hai ngón út. Đây là Bố La Nõa Bộ Đa Ấn.

Lại đem mười ngón tay cùng giao nhau. Đây là A Bố La Noã Bộ Đa Ấn

Lại dùng Ấn lúc trước, dựng thẳng hai ngón út như cây kim. Đây là Thi Đà Lâm Trụ Bộ Đa Ấn.

Lại dùng Ấn lúc trước, đều duỗi tám ngón tay. Đây là A Bộ Đế Thấp Phạ Ra Ấn.

Lại dùng Ấn lúc trước, đưa ngón cái vào bên trong, duỗi hai ngón út. Đây là Câu Lệ Thấp Phạ Ra Bộ Đa Ấn.

Lại chắp hai tay lại, hai ngón trỏ như móc câu. Đây là Khẩn Yết Rô Đát Ma Bộ Đa Tối Thượng Ấn.

Như vậy nói tám Đại Bộ Đa Ấn của Hàng Phục Đại Giáo Vương

Khi ấy Kim Cang Thủ Bồ Tát lại nói Kim Cang A Xà Lê vì lợi ích nên nói Cát Tường Đại Bộ Đa Nữ tâm sanh hoan hỉ thừa sự thành tựu pháp.

Lại nữa, người trì tụng ở trước mặt Kim Cang Thủ Bồ Tát, tụng Chơn Ngôn một Lạc xoa khiến cho Pháp thành thục. Sau đó, vào ngày 15 tùy sức làm cúng dường, đốt An Tất Hương, tụng Chơn Ngôn từ đầu hôm cho đến sáng sớm, thời Bộ Đa Nữ liền hiện ra trước mặt. Dùng nước Bạch Đàn Hương hiến Ứ Già, rồi bảo rằng:”Thật khéo đến!”. Bộ Đa Nữ hỏi:”Kêu Ta làm gì ?”. Hành Nhân nói:”Hãy làm vợ của Ta”. Bộ Đa Nữ liền đồng ý, ban cho mọi loại thuốc Thánh với kho báu. Đây gọi là Thuận Thiện Thành Tựu.

Lại nữa, nói Pháp thành tựu.

Người trì tụng dùng Cung Câu Ma Hương vẽ tượng Cát Tường Đại Bộ Đ Nữ trên vỏ cây hoa. Vào lúc nửa đêm một mình tự trần truồng đến trước mặt Kim Cang Thủ Bồ Tát, tụng Chơn Ngôn tám ngàn biến thời Bộ Đa Nữ mau hiện ra trước mặt, Hành Nhân làm tướng vui vẻ, khiến cho Bộ Đa Nữ hoan hỉ, cõng Hành Nhân đi đến các cung Trời, ban cho địa vị Đế Thích. Cũng hay nuôi dưỡng người dân trong một nước. Được sống thọ một vạn tuổi. Nếu không làm cho thành tựu thì đầu mắt bị phá họai, thân thể khô héo, không lâu thì chết.

Lại nữa, nói Sát Nhất Thiết Bộ Đa Nữ Nghi Quỹ. Như trước làm Mạn Noã La, vẽ tướng giận dữ giết hại, trong khỏang giây lát hay giết chết các Bộ Đa Nữ. Đây là Phẫn Nộ Minh Vương tự nói ra. Người trì tụng dùng Cung Câu Ma Hương vẽ hình tượng Bộ Đa Nữ kia, dùng bàn chân trái đạp lên, tay ném chày Kim Cang, miệng tụng chữ Hồng đến bảy lần xong thì trong giây lát giết chết kẻ kia.

Nói Pháp thành tựu Hàng Phục Chư Bộ Đa Đại Giáo Vương xong

Lại nói Nghi Quỹ Phát Khiển Hiền Thánh. Người trì tụng y theo Pháp ngợi khen, cung kính, lễ bái, tụng Phát Khiển Chơn Ngôn này là:

Dã Tha Dã Tha, Ma Hạ Bộ Đổ, Lao Nại-Ra, Sa-Tha Nẫm, Bát-Ra Muộn Tả Đổ, Sa-Phạ Hạ.

*) Yathā yathā _ mahā-bhuto raudra sādhānaṃ pramuñcatu _ svāhā

Lại nói Nghi Quỹ Thừa Sự Hiền ThánhPhát Khiển Bộ Đa. Dùng đồ ăn uống, hương, hoa đều màu hồng… xuất sanh. Dùng lụa che trên bàn các món ăn xuất sanh, tụng Chú Sanh Chơn Ngôn ba lần. Như trước y theo Pháp ngợi khen, cung kính, lễ bái… Liền phát khiển các Bộ Đa trở về chỗ cũ, hoặc trụ trong rừng Thi Đà, cung quán, chùa miếu vũ. Hoặc dưới gốc cây bên bờ sông, nơi ngã tư đường, miếu thờ Tự Tại Thiên…mau khiến cho quay về bổn vị. Y theo Tam Muội của Ta, mỗi mỗi đều tự ủng hộ. Nếu không trở về chỗ cũ, Ta dùng chày Đại Kim Cang đập nát đầu đảnh của ngươi, trong giây lát bị chết, đọa vào đại địa ngục.

Lại tụng Chơn Ngôn này là:

Dã Tha, Toa Sa-Tha, Nẵng Nga Tha Đổ, Dã Tha, Tô Khiếm, Sa-Phạ Hạ.

*) Yathā svasthāna gacchatu yathā sukhaṃ _ svāhā

Như vậy lúc phát khiển Bộ Đa với Đại Tự Tại Thiên, thời cũng dùng âm nhạc

Đây là Nghi Quỹ Phát Khiển thứ hai

Lại nói Nghi Quỹ Phát Khiển. Hết thảy các hàng Bộ Đa trụ trong rừng Thi Đà, bên trong cung quán, trên đảnh núi, ngã tư đường. … đều khiến cho quay về chốn cũ. Dùng xuất sanh ấy, tụng Phát Khiển Chơn Ngôn này là:

Tam Ma Dã, Để Sắt-Xá Đổ Bộ Đa Nam, Tam Ma Dã, Mãn Đát-Lãm, Bá Ra Nẵng Cốt-Rô Đạt Nhạ Bế Tát Ma Nghê-Dã, Bát-Dã, Lao Nại-Ra Sa-Tha Nẵng, BátRa Muộn Tả Đổ Sa-Phạ Hạ.

Úm, A Mô Già Phạ Nhật-Lãm, Câu Xá, Yết Ra Yết Ra, Yết Trà Yết Trà, Hồng Nhược.

*) Samaya Adhisṭhato bhūtānaṃ _ samaya-mantraṃ pālānaṃ _ krodhadhvajāsamājñāyāpya raudra sthana _ pramuñcatu svāhā Oṃ_ Amogha-vajrāmkuśa_ kara kara _ kaṭa kaṭa _ hūṃ jaḥ

Lúc tụng Chơn Ngôn này thời kết Kim Cang Câu Ấn, duỗi hai ngón trỏ tức là Phát Khiển Hiền Thánh Ấn.

Đây là Nghi Quỹ Phát Khiển Hiền Thánh thứ ba của Hàng Phục Chư Bộ Đa Đại Giáo Vương xong.

PHẬT NÓI KINH KIM CANG THỦ BỒ TÁT

HÀNG PHỤC NHẤT THIẾT BỘ ĐA ĐẠI GIÁO VƯƠNG

 Hết