KINH ĐẠI KIM SẮC KHỔNG TƯỚC VƯƠNG CHÚ

KINH SỐ 986

Hán dịch: Mất tên người dịch. Nay phụ bản sao chép thuộc đời Tần
Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ

 

Đức Phật bảo A Nan :”Khi xưa ở phía Nam của núi Tuyết (Tuyết Sơn Vương) có một Kim Sắc Khổng Tước Vương (con công màu vàng ròng). Đức Phật trụ trong đó. Chim công ấy dùng Kinh Đại Khổng Tước Vương Chú này, sáng sớm nói tư hộ ban ngày tức được bình an, chiều tối nói tự hộ ban đêm tức được an ổn Liền nói Chú là:

“Hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống, lê lê lê lê, đàm bà lê lê lê, tỳ ma lê lê , huy dạ huy dạ, tỳ đồ tỳ đồ, du tẩu cầu lậu, y la di la, y lợi di la, tri lê di la, y lê di đế lê, hề lợi tri lợi di đế lê, đàm đức tu đàm đức, đố tu đố, cù la chi la, già sa la, tỳ la già, y tri lê, tỳ tri lê, tri lê”

_ Này A Nan ! Nay Ta vì ông nói Đại Khổng Tước Vương Chú Vương Tâm Liền nói Chú là:

“Y trí, tri lợi, tất lợi, di lợi di lợi, tri nhĩ, tẩu đàm bính, đam bính, chi lợi cát chi lợi, cát tứ dạ, tỳ la na di trĩ.

Nam mô nhất thiết chư Phật chỉ cát tứ

Ba đa mưu lê, y trí, ha la, lô hề đái, mưu la đái, mưu la đâu sa, am bà cưu trí, cưu na trí, cưu cưu na tri, la cưu đồ na tri, a trà bà đa dạ, na bà ma sa, đà xa ma tứ đế, y lợi, di lợi, cát lợi, di lợi, xí la la di, li xí đẩu mâu lệ, đầu đầu ma, tát đầu di trí, tha li di, tát đẩu bà đế, mâu tát đế, phù tát la phù tát la, phù tát la phù tát la, y na bà tất đa bà xí, na la la, na la ma lâm di, hạt la, khư la ma cật lệ, y đế, tát xà lệ, đam ức, a na đế, bà na đế, a na na na đế”.

_ Trời mau tuôn mưa. Kết Giới chung quanh, đọc tụng bảy biến.

Liền nói Chú là:

“Na la diên, ba na diên, a lê đa lợi, cưu đa lợi, y lợi di tất đế, cát đế lợi di tất đế, di tất , y lợi di

Chú rằng: Thành tựu tốt đẹp”

_ A Nan ! Đại Khổng Tước Chú Vương này là điều mà Di Lặc Bồ Tát đã tùy thuận nói ra.

Liền nói Chú là:

“Thi lợi, thi lợi, thi lợi, thi lợi, bà đà thọ thọ, tri bà đế lệ, ha lệ ha lệ, ha lợi nị đàn đế, xa bà lệ thi đức, thu la bà nị, thu la bà nị, bồ đề bồ đề bồ đề bồ đề bồ đề,tất đầu bà, bồ đề, bà lợi, già la ni duệ, tất bà ha”.

_ A Nan ! Đại Khổng Tước Chú Vương này là điều mà Ta Bà Thế Giới Chủ Phạm Thiên Vương đã tùy thuận nói ra.

Liền nói Chú là:

“Hề lệ hề lệ, ha lệ, di lợi, ma lợi nị, ba cư lợi, cát lợi cát lợi cát lợi, cát lợi để, phạm ma duệ, cưu lan trà xí, tỳ đồ ha, phù tứ, phù số phù số phù số phù số phù số, tất ba ha”.

_ A Nan ! Đại Khổng Tước Chú Vương đó là điều mà Thiên Đế Thích đã tùy thuận nói ra.

Liền nói Chú là:

“Đà la, thiền đầu lệ, ma la thiền đâu lệ, già tỉ trí thiền đầy đâu lệ, ma tha nị, ca đa nị, già bà nị, hề lợi, thi lợi trù để, thi lợi đa liễu, na tứ, ha ha ha ha ha ha, tư hề chi để, tỳ hy đế, cưu liễu bà la thệ, đâu tra đâu tra tứ, ba tra ba tra tứ, tư lợi tư lợi, kiếp ti lệ, kiếp ti la chí lệ, ha hề hống

Khiến tất cả hung ác thảy đều hàng phục, cột bắt chân tay chi tiết, không cho động đậy, cho đến ba mươi ba cõi Trời.

Ưu trí giả lợi, tu la ba đế, ba đế, ba thị la, ba thị la, ba thị la, ba thị la, ba thị la, ba thị la, ba đế, tất bà ha”.

Này A Nan ! Ông nên nhận lấy danh hiệu của Thần Tiên xuất hiện trước tiên, cuối cùng thành tựu tốt lành, thành tựu chí niệm, thành tựu Chú Thuật, thường tu khổ hạnh, ở trong núi rừng, thế lực tự tại, cảm biến mau chóng Ngũ Thông như ý, bay đi trong hư không.

Nay Ta nói danh hiệu ấy là: Bát Thoát Đại Tiên, Danh Tả Đại Tiên, Tả Thiên Đại Tiên, Ba Lê Đại Tiên, Nhật Thí Đại Tiên, Thiện Cập Đại Tiên, Phước Trụ Đại Tiên, Ca Diếp Đại Tiên, Lão Ca Diếp Đại Tiên, Trứu My Đại Tiên, Chi Sơn Đại Tiên, Phân Lạc Đại Tiên, Danh Thị Đại Tiên, Danh Tiền Đại Tiên, Lộc Đầu Đại Tiên, Xà La Đại Tiên, Nhị Thục Đại Tiên, Hắc Nhị Thục Đại Tiên, Thải Thanh Đại Tiên, Hồ Sơn Đại Tiên, Nhẫn Nhục Đại Tiên, Danh Xưng Đại Tiên, Danh Sư Tử Đại Tiên, Danh Hạng Đại Tiên, Danh Cáp Đại Tiên, Danh Mã Đại Tiên, Danh Tuyết Đại Tiên, Xích Mục Đại Tiên, Nan Sự Đại Tiên, Tỳ Nhược Ba Gia Đại Tiên, Danh Khải Đại Tiên, Danh Thu Đại Tiên, Thái Bạch Đại Tiên, Danh Tuế Đại Tiên, Vô Tranh Đại Tiên, Tránh Dạ Bộ Đại Tiên, Danh Giác Đại Tiên, Phược Chỉ Hỏa Đại Tiên, Trì Hương Đại Tiên, Nhất Giác Đại Tiên, Tiên Giác Đại Tiên, Yết Cù Đại Tiên, Đan Tra Gia Na Đại Tiên, Danh Đầu Đại Tiên, Phân Giới Đại Tiên, Kiếp Tất La Đại Tiên, Cù Đàm Đại Tiên, Xích Mã Đại Tiên, Mao Tụ Đại Tiên, Vô Lạc Đại Tiên, Cát Nị Lô Đại Tiên.

A Nan! Nhóm này là Đại Tiên xuất hiện trước tiên, tạo bốn Vi Đà (Veda), chỗ làm như ý, khổ hạnh nghiêm tấn có uy thế lớn, hoàn thành điều đã làm. Nhóm này cũng dùng Kinh Đại Khổng Tước Vương Chú ủng hộ cho con (họ tên…) khiến sống lâu trăm tuổi, được thấy trăm mùa thu.

Liền nói Chú là:

“Ha lợi ha lợi ha lợi, hi lợi, di lợi, tu lợi tu lợi, hề lợi hề lợi, di lợi di lợi, đà phước đà trà phước, già bà nị, ma tha nị, tha ha nị, đà ha nị, bá già nị, bá già nị, bá đa nị, a na nị, tha la, già la già la nị, bá tra nị, mạc ha nị, đảm bà nị, diêm bà nị, tất ba ha”.

_ Bốn vị Thiên Vương với các Đại Quỷ Thần Vương cũng dùng Khổng Tước Chú Vương ủng hộ cho con (họ tên….) khiến được sống lâu trăm tuổi, được thấy trăm mùa thu.

Liền nói Chú là:

“Hà ca đế, tỳ ca đế, ngân la nị, ngân la nị, a la ni, hống xí hống xí, phụ xí phụ xí, ha nại, ha nại, ha nại, ha nại, ha nại, ha nại, ha nại, ha nại, ha nại.

Trừ oan gia ấy

Đà ha, đà ha, đà ha, đà ha, đà ha, đà ha, đà ha, đà ha, đà ha, đà ha.

Kẻ ấy có hướng về con , sanh niệm ác, thảy đều trừng trị

Bát chá, bát chá, bát chá, bát chá, bát chá, bát chá, bát chá, bát chá, bát chá, bát chá.

Nếu có kẻ hướng về con, tìm cầu dịp thuận tiện thì đều trừng trị.

Đậu, đậu, đậu, đậu, đậu, đậu, đậu.

Diệt oán ác của con

Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, xá đế, xá đế, xá đế, xá đế, xá đế, xá đế, xá đế, xá đế, xá đế

Diệt oán ác ấy

Chu lâu, chu lâu, chu lâu, chu lâu, chu lâu, chu lâu, chu lâu, chu lâu, chu lâu, chu lâu

Hề lợi, hề lợi, hề lợi, hề lợi, hề lợi, hề lợi, hề lợi, hề lợi, hề lợi, hề lợi.

Di lợi, di lợi, di lợi, di lợi, di lợi, di lợi, di lợi, di lợi, di lợi, di lợi.

Hầu lậu, hầu lậu, hầu lậu, hầu lậu, hầu lậu, hầu lậu, hầu lậu, hầu lậu, hầu lậu, hầu lậu

Chi trí, chi trí, chi trí, chi trí, chi trí, chi trí, chi trí, chi trí, chi trí, chi trí Hế xí hề xí, chi xí ma xí”

Trừ oan gia ấy

Diệt oán ác của con

Diệt oán ác ấy

Được Hiền Cát Tường, Phổ Hiền thành tất cả việc, vô cấu tịnh diệu, Nguyệt Hiền, Nhật Ái, Đàm Đức Đổ Đàm Đức, Tỳ Giăng Gia Lệ. ủng hộ cho con (…) được sống lâu trăm tuổi, được thấy trăm mùa Thu.

_ Ma Ni La Đản Kinh, Ma Ha Càn Đà Tỳ Kheo cứu bệnh khổ ách Khổng Tước Vương Chú trừ oan gia ấy.

KINH ĐẠI KIM SẮC KHỔNG TƯỚC VƯƠNG CHÚ

_MỘT QUYỂN (Hết)_