PHẬT ĐẢNH TÔN THẮNG ĐÀ LA NI KINH

KINH SỐ 969

Hán dịch: Đời Đường Trung Thiên Trúc Tam Tạng Pháp sư ĐỊA BÀ HA LA dịch
Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ

 

Ta nghe như vầy. Một thời Đức Phật ở tại nước Xá Vệ, rừng cây Kỳ Đà vườn Cấp Cô Độc cùng chúng Đại Tỳ Kheo tám ngàn người đầy đủ. Lại có các Bồ Tát Ma Ha Tát, tất cả đều được Chánh Trí Minh Cự (ngọn đuốc sáng của Chánh Trí), hiểu rõ các Pháp không có ngăn ngại, tên các vị là: Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát Liên Hoa Thắng Tạng, Bồ Tát Ly Chư Chướng, Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Đắc Đại Thế, Bồ Tát Chấp Kim Cang, Bồ Tát Hư Không Tạng, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Trì Địa, các Vị như vậy là Thượng thủ của ba vạn hai ngàn Bồ Tát.

Lại có vạn Phạm Thiên Vương, Phổ Tra Thiên …v…v… ở các thế giới khác đều lại chỗ Phật.

Lại có vạn hai ngàn Thiên Đế cùng vô lượng Thiên Long Bát Bộ, Nhân, Phi Nhơn, đều lại chỗ Phật.

Bấy giờ Thế Tôn được tứ chúng đoanh vây, cung kính cúng dường để nghe nói Pháp. Khi đó trong chúng của Đế Thích có vị Thiên Tử tên là Thiện Trụ cùng các Thiên nữ ở nơi cung báu giải đãi vui chơi, thọ hưởng các điều sung sướng. Trong đêm có tiếng bảo Thiện Trụ rằng: “Sau 7 ngày nữa, mạng ông sẽ hết, 7 lần sống chết nơi cõi Diêm Phù Đề, sau đó lại vào Địa Ngục, từ Địa Ngục ra được làm thân người sanh vào nhà nghèo cùng chịu các điều khổ não”. Thiện Trụ nghe xong hoảng hốt sợ sệt, lông tóc dựng đứng, liền vội chạy đến nơi Thiên Đế nói lại các việc, cầu xin cứu hộ. Khi đó Thiên Đế nghe Thiện Trụ nói lấy làm quái lạ, yên lặng suy nghĩ: “Tại sao lại bị 7 lần sanh và sanh vào các loại nào?”. Nghĩ như vậy rồi, liền thấy Thiện Trụ, tướng chết hiện ra, liền thọ thân heo, bỏ thân heo lại thọ thân chó, lần lượt thọ các thân chồn, khỉ, thân rắn độc, thân quạ, thân kên kên, như vậy 7 lần sanh đều ăn uống các đồ dơ thúi. Thiên Đế thấy như vậy rồi lấy làm thương xót tự nghĩ chuyện này không ai có thể làm được, chỉ có Đức Phật Thế Tôn mới cứu bạt được thôi.

Thời Thiên Đế nơi sau đêm đem các tràng hoa, y phục, anh lạc cùng các món hương đi đến nước Xá Vệ cúng dường Thế Tôn, đảnh lễ chân Phật rồi lui về một phía, bạch Phật rằng: “Bạch Thế Tôn! Nơi cung của con có một Thiên Tử tên là Thiện Trụ tham đắm vui chơi, bỗng nhiên trong đêm có tiếng bảo rằng: “Sau 7 ngày nữa sẽ chết, trong cõi Diêm Phù Đề thọ 7 lần ác báo, trong các lần sanh ra đều ăn các thứ dơ thúi. Sau đó lại vào Địa Ngục, từ Địa Ngục ra được sanh làm người nơi nhà nghèo cùng, thọ các điều đau khổ”, đến nhờ con cứu giúp, con nghĩ chỉ có Đức Thế Tôn mới cứu bạt được thôi”. Khi ấy Thế Tôn nghe Thích Đề Hoàn Nhân thưa lại đầu đuôi, trên đảnh phóng quang rực rỡ đủ màu, chiếu khắp 10 phương các Thế giới, xong rồi quay về nơi Thế Tôn, xoay bên phải 3 vòng rồi vào trong miệng.

Đức Phật mỉm cười bảo Thiên Đế rằng: “Ta có Thanh Tịnh Chư Thú Quán Đảnh Tôn Thắng Đại Đà La Ni hay mãn các nguyện, cứu bạt các khổ, cũng làm đại nhiêu ích cho tất cả chúng sanh. Thiên Đế! Sức Thần Chú của Ta hay diệt trừ tất cả nghiệp chướng Địa Ngục, Súc sanh, Diêm Ma La giới và tất cả các khổ. Lại hay phá nát các đường Địa Ngục, khiến các chúng sanh quay về đường chánh.

Thiên Đế! Nếu có người được nghe qua, tất hay trừ diệt tất cả tội chướng các khổ sanh tử, được các việc lành tốt, được Trí túc mạng, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, từ cõi Trời này đến cõi Trời khác, sanh ra nơi nào cũng đều được túc mạng. Nếu có người tu học Kinh chú này, được sống trăm tuổi Thân Khẩu Ý thanh tịnh, vui vẻ sung sướng, Chư Phật ngó đến, chư Thiên ủng hộ, chư Bồ Tát nhớ nghĩ. Nếu thường đọc tụng Kinh chú này, tất cả khổ não trong 3 đường ác thảy đều tiêu diệt, được sanh vào các cõi Phật, các cung Trời, các nhà phước đức”.

Khi Thiên Đế nghe Phật khen nói Đà La Ni như vậy, liền đến trước Phật bạch rằng: “Xin nguyện Thế Tôn thương xót nhiếp hộ tất cả chúng sanh. Thỉnh Ngài nói hết Thanh Tịnh Chư Thú Phật Đảnh Tôn Thắng Đại Đà La Ni”.

Khi ấy Thế Tôn nhận lời của Thiên Đế, liền nói Đà La Ni rằng:

1_ Nạp mô nạp mặc

2_ Đát tát mê bạc già phạt đế

3_ Thất ni lộ ca bát-ra để bí thất sắt tra da

4_ Tam bồ đà gia

5_ Ma ha mâu ni

6_ Đát điệt tha

7_ Ô hồng

8_ Bí du đà da

9_ Tam ma, tam mạn đa ha bà bà ha sa

10_ Tát phả ra noa, dà để, dà ha na

11_ Tát bà hà bà bà, thuấn đề

12_ A tỵ tru giả , ma, tô đà dà, bạt ra bạt thiện na

13_ A mật lật đa, tỳ sái kế

14_ A hạt ra, a hạt ra

15_ A du, tán đà ra ni

16_ Du đà da, du đà da

17_ Tát bà yết ma, bà ra noa nễ

18_ Mê lô bạt ra, dà dà na, tỳ thuấn đề

19_ Ô sắt nị sa, bạt ra hạt ra đát na, tỳ xã gia

20_ Đạt ma đà đổ tô, tỳ thuấn đề

21_ Tát ha tát ra hạt, ra thấp nhĩ, châu địa đế

22_ Mạt ni, ma ha mạt ni, tô chân đà ma ni

23_ Bạt ra tát bà, đát tha nghiệt đa, địa sắt xá na, địa sắt xỉ đa

24_ Ma ha mẫu điệt ni

25_ Bạt chiết ra cá gia, tăng ha đá na, tô thuấn đề

26_ Tát bà bà ra noa, tỳ thuấn đề

27_ Bát lạt đề bà nễ bà đá da, a dụ, thuấn đề

28_ Tam ma da, át địa sắt xỉ đê

29_ Mạt nễ ma mạt nễ

30_ Đát đạt đa, bộ đa, câu chi, bát lý thuấn đề

31_ Bỉ tát phổ đa, bột địa, thuấn đề

32_ Xã gia, xã gia

33_ Tỳ xã gia, tỳ xã gia

34_ Tỳ xã gia, tát ma ra, tát ma ra

35_ Tát bà bồ đà

36_ Bạt chiết lê, bạt chiết ra yết tỳ

37_ Bạt chiết lam, bà phạt đô

38_ Ma ma (Tự xưng tên…) Tát bà tát đỏa da

39_ Cá gia, tỳ thuấn đề

40_ Tát bà dà để, bát lý thuấn đề

41_ Tát bà đát tha yết đa

42_ Tam ma, thấp phạ sa, át địa sắt xỉ đê

43_ Bột đà, bột đà

44_ Bồ đà gia, bồ đà gia

45_ Tam mạn đa, mạt ra, đạt ma đà đô

46_ Tát bà đát tha yết đa

47_ Át địa sắt xá na, át địa sắt xỉ đê

48_ Sa bà ha

 

Phật bảo: “Thiên Đế! Đà La Ni này do 88 ức trăm ngàn hằng hà sa Chư Phật cùng nói, giữ gìn ủng hộ và ấn khả. Như thế Chư Phật vì muốn cứu vớt các khổ độc nơi Địa Ngục, Súc sanh, Diêm La giới chìm đắm trong biển khổ, vì muốn lợi ích cho kẻ đoản mạng, bạc phước, tôi tớ, hạ tiện, tất cả chúng sanh bị ác nghiệp, vì muốn an lạc các cõi các đường, quên mất bổn tâm, tất cả chúng sanh bị khổ não, do đó Chư Phật mới nói ra Tôn Thắng Đại Đà La Ni này.

Thiên Đế! Ông nên đem Đà La Ni này trao lại cho Thiện Trụ Thiên Tử khiến cho đọc tụng tu tập, lại cũng vì chư Thiên, Thiên Tử và hết thảy chúng sanh trong Diêm Phù Đề mà nói rộng ra khiến các chúng sanh kia thọ trì đọc tụng, cúng dường, cung kính, tôn trọng ngợi khen. Thiên Đế! Ta đem Đà La Ni này giao phó cho ông, ông nên giữ gìn. Người trì Đà La Ni này hay diệt trừ các tội nghiệp trong trăm ngàn kiếp, sanh ra lúc nào cũng thường gặp Phật, cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề. Thiên Đế! Pháp ấn Đà La Ni này của Ta đầy đủ đại cát tường như Nhật Tạng Bảo (châu báu mặt trời) chiếu khắp mọi nơi, cũng như vàng Diêm Phù Đàn, không nhơ không bẩn, không có cát bụi. Nếu có người hay đọc tụng, thọ trì, viết chép, nhớ niệm tu hành cúng dường tức được mọi việc như đã nói ở trên.

Thiên Đế! Nếu có người để nơi đầu phướng trên núi cao, trên lầu cao, tầng tháp cao, các nơi cao khiến bốn chúng gần gũi được thấy, cũng được các công đức như đã nói ở ter6n, hoặc hình bóng ngã vào, hoặc gió thổi cát bụi bay qua chạm đến nơi thân, cũng được các công đức như đã nói.

Thiên Đế! Nếu bốn chúng hay ở nơi ngã tư đường tạo tháp miếu an trí Đà La Ni này ngày ngày dùng các tràng hoa, phướng lọng, anh lạc, hương thơm cúng dường, cũng hay nhiễu, bái, cung kính, nên biết người này là Đại Bồ Tát, là Chân Phật tử, là Pháp Kiều (cái cầu Pháp), cũng như tháp báu Xá Lợi của Chư Phật”.

Khi ấy Diêm Ma Pháp Vương nghe được như vậy, trong đêm đem các hoa báu đủ màu, các thứ hương thơm, y phục, anh lạc đi đến chỗ Phật, đảnh lễ chân Phật, nhiễu Phật 7 vòng rồi lui ngồi một bên, dùng các món cúng dường Như Lai, cúng xong bạch Phật rằng: “Con nay muốn báo ân dức của Phật, xin phụng sự đại oai lực, đại quả báo này ủng hộ hết thảy, đóng bít cửa Địa Ngục, thanh tịnh các thú đại Đà La Ni này”.

Bấy giờ Tứ Đại Thiên Vương từ chỗ ngồi đứng dậy nhiễu Phật 7 vòng rồi đứng về một bên, bạch Phật rằng: “Bạch Thế Tôn! Cúi xin Ngài nói Pháp tu hành Đà La Ni này”

Phạt dạy: “Tứ Thiên Vương! Các ông lắng nghe và nhớ kỹ. Ta sẽ vì các ông và chúng sanh nói Pháp tu hành Đà La Ni này. Nếu có người đoản mạng muốn cầu sống lâu, hoặc có bệnh khổ muốn được tiêu trừ, hoặc bị ác nghiệp đáng đọa vào Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc sanh, các chốn bất Thiện, thảy đều nơi tháng Bạch nguyệt ngày 15 tắm gội sạch sẽ, mặc quần áo mới thanh tịnh, thọ trì tám trai giới, sau đó tụng Đà La Ni này 1.000 biến tức được an lạc sống lâu, bệnh khổ tiêu trừ, các nghiệp báo thảy đều tiêu diệt không sót. Nếu tai nghe qua chú này, khi chết được sanh về Cực Lạc thế giới, sanh trong hoa sen, được Trí túc mạng. Nếu có người bị các ác nghiệp khi chết rồi, dùng Đà La Ni này chú nơi đất tán rải nơi tử thi, tức được xa lìa các khổ, được sanh lên cõi Trời thọ các khoái lạc. Nếu ngày ngày thường thọ trì Tôn Thắng Đà La Ni 21 biến cũng được các công đức như trên đã nói. Đời đời thường sanh cõi Phật, trong các Phật làm Đại quang minh, cùng Phật chung ở, được Phật thọ ký, cho đến được Đại Niết Bàn. Nếu có người nơi Pháp Môn này muốn cầu các nguyện nên làm một cái Đàn vuông bằng phẳng, ở trong Đàn tán rải các hoa, thiêu các hương thơm, nhất tâm niệm 10 phương Chư Phật, gối phải sát đất, hồ quỳ, chắp tay, co hai ngón trỏ đè hai ngón cái để nơi tâm xưng lớn: “Lành thay!”. Sau đó tụng Đà La Ni này. Nếu có người ngày ngày tụng đủ 108 biến tức là cúng dường tất cả Như Lai hằng hà sa Chư Phật Thế Tôn, cũng là cúng dường Tứ Đại Thiên Vương, nên biết người này được tất cả khen ngợi, dùng Đại Bồ Đề trang nghiêm nơi tâm, được Trí Vô ngại, là Chân Phật tử”.

Khi Phật nói lời này xong, bảo Thiên Đế rằng: “Thiên Đế! Ông hãy đem Pháp Đà La Ni này trao cho Thiện Trụ Thiên Tử. Sau 7 ngày hãy cùng lại chỗ Ta”. Khi ấy Thiên Đế vâng lời Phật dạy trở về bổn cung, kêu Thiện Trụ Thiên Tử lại trao cho Thần chú. Thiện Trụ thọ xong, cung kính cúng dường, phụng hành đủ 7 ngày, tất cả nghiệp ác thảy đều tiêu trừ, ở trong cõi Trời được sống lâu, hớn hở vui mừng nói lớn lên rằng: “Kỳ tai Phật đà, kỳ tai Đạt ma, kỳ tai tăng già, kỳ tai Tôn Thắng Đà La Ni ấn lực hay tiêu trừ tất cả khổ ách, khiến ta được giải thoát các ác nghiệp”.

Thiện Trụ Thiên Tử được như vậy xong, liền đến chổ Thiên Đế mà nói rằng: “Tôi đội ơn Ngài đã vì tôi thỉnh Phật, Phật vì tôi mà nói Đại Đà La Ni khiến cho tôi tất cả ác nghiệp đều được tiêu trừ, tôi muốn đến chỗ Phật để tạ ơn Ngài. Cúi xin Thiên Đế hãy đi cùng tôi”.

Thời Thiên Đế đem các quyến thuộc cùng Thiện Trụ Thiên Tử đem các hương hoa, các thứ anh lạc, theo con đường cõi Trời đi đến chỗ Phật, dâng các món cúng dường Như Lai, nhiễu trăm ngàn vòng rồi lui về một phía. Khen ngợi Phật đức không hết lời. Khi ấy Thế Tôn duỗi cánh tay vàng xoa đầu Thiện Trự, dùng lời êm dịu mà thọ ký cho. Thiện Trụ Thiên Tử vui vẻ nhiễu Phật, lặng nghe Như Lai nói các Pháp yếu, được nghe Pháp xong rất lấy làm vui mừng cùng Thtiên Đế đảnh lễ Phật mà lui.

 

PHẬT ĐẢNH TÔN THẮNG ĐÀ LA NI KINH

_Hết_

Print Friendly, PDF & Email