KIM CANG THỦ QUANG MINH QUÁN ĐẢNH KINH
TỐI THẮNG LẬP ẤN THÁNH VÔ ĐỘNG TÔN
ĐẠI OAI NỘ NIỆM TỤNG NGHI QUỸ PHÁP PHẨM

Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện, Tam tạng Sa-môn Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch
Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ

 

Khi bấy giờ Bồ-tát Kim Cang Thủ nhập vào Tam-Ma-Địa tên là Kim Cang Đẳng Chí Xí Thạnh Quang Diễm, ánh quang này chiếu khắp hết thảy các cõi Phật, thiêu đốt ba cõi, ở trong đó hết thảy các loài Ma gây chướng nạn, hết thảy Vĩ-Nẵng-Dã-Ca (Vināyaka), La-Sát-Sa (Rākṣasa) …vv, đều bị lửa kia thiêu đốt đến hết thảy các chi phần khổ não khắp thân, tâm thần hoảng hốt thảy đều la lớn như người trong đời khi gặp khổ nạn lớn bức bách kêu lên “Mật mật”, tiếng này vang khắp ba ngàn đại thiên thế giới, hết thảy chúng sanh khi nghe tiếng này đều sợ sệt bỏ chạy, quy y theo Phật và nói rằng: “Thế Tôn! Hết thảy chúng con đều quy mạng Tam Bảo.”

Thời Kim Cang Thủ Bồ-Tát (Vajra-pāṇi bodhisatva) từ trong Tam-Ma-Địa (Samādhi) xuất ra, hỏi ngài Văn-Thù-Sư-Lợi (Maṃjuśrī): “Ngài có biết tại sao chư Thiên Đế Thích v.v… đều đến chỗ này?”

Ngài Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-Tát bảo ngài Kim Cang Thủ Bồ-Tát rằng: “Tôi không thể biết, chỉ có Như Lai mới hiểu được.”

Nói lời này xong hai vị đại sĩ đều ngồi yên.

Thời Kim Cang Thủ Bồ-Tát lại bảo ngài Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-Tát rằng: “Có Đại Oai Nộ Vương (vua mạnh mẽ, hung dữ) tên là Thánh Vô Động (Ārya-acala), nay ta nói Tâm và Ấn của vị ấy, nên hết thảy đại chúng đều lại nơi đây.”

Thời Kim Cang Thủ Bồ-Tát lại bảo ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: “Thiện Nam Tử! Hãy lắng nghe! Vô Biên Công Lực Dõng Kiện Vô Biên Như Lai Phụng Sự Bất động Tôn Đại Oai Nộ Vương, lại có sáu mươi vạn ức hằng hà sa cu-chi Như Lai theo Giáo Pháp này mà được Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ-Đề. Lại có vô lượng Trời, Rồng tám Bộ thường luôn cúng dường cung kính thừa sự (làm theo mọi việc). Nếu thường hay nhớ niệm Oai Nộ Vương, tức hay khiến hết thảy kẻ gây chướng nạn thảy đều tiêu trừ, không dám gần gũi, người tu hành sanh ra nơi nào thảy đều không có các việc Ma và những loại Quỷ Thần.”

Thời Kim Cang Thủ Bồ-Tát từ Tam-Muội Kỉnh Giác triệu tập hết thảy Thanh Văn (Śrāvaka), Bích Chi Phật (Pratyeka-buddha), hết thảy Trời (Deva), Rồng (Nāga),

Dạ-Xoa (Yakṣa), Càn-Thát-Bà (Gandharva), A-Tu-La (Asura), Khẩn-Na-La (Kiṃnara), Ma-Hầu-La-Nga (Mahoraga), người (Manuṣya) và Phi Nhân (Amanuṣya), hết thảy Bàng Sanh… đều lại trong hội, lại khiến hết thảy các Tâm sai biệt của các loại Bàng Sanh hợp lại làm một, đồng trụ trong Tam-Muội tên là “Diễm Thiêu Thế Giới Đại Oai” (oai lực lớn thiêu đốt Thế Giới) thành một đống lửa lớn chiếu rực rỡ như bảy mặt trời, như cửa bể nuốt hết thảy các giòng nước không còn dư sót, nói Đại Oai Nộ Vương Thánh Vô Động Tôn Vi Diệu Tâm cũng như vậy, ăn nuốt hết thảy chúng sanh đều thành một đống lửa lớn.

“Nam mô tát phạ đát tha nghiệt đề tì dược, tát phạ mục khế tì dược, tát phạ đà đát ra tra, tán nõa, ma ha lô sái noa, khiếm, khư hê khư hê, tát phạ vĩ cận nam, hồng, đát ra tra, hám mam”

 

*)NAMAḤ SARVA TATHĀGATEBHYAḤ_ SARVA MUKHEBHYAḤ_SARVATHĀ TRĀṬ_ CAṆḌA-MAHĀ-ROṢAṆA KHAṂ_ KHAHI KHAHI_ SARVA VIGHNAṂ HŪṂ TRAṬ HĀṂ MAṂ

Khi nói Chân Ngôn thời hết thảy thân của chúng sanh như bị kiếm bén chặt gãy rơi rớt xuống đất, như gió bão thổi tung gãy các cây cối, thổi quăng Đại Chúng vào trong giữa hai ngọn núi, chỉ trừ Thập Địa Đại Bồ-Tát …vv, hết thảy cõi Phật trong ba ngàn Đại Thiên Thế Giới đều bị oai quang của Đại Phẫn Nộ Vương thiêu đốt gom hết lại thành đống lửa lớn. Núi Tu-Di-Lâu (Sumeru), núi Ma-Ha Tu-Di-Lâu (Mahā-sumeru), núi Thiết Vi (Cakravāḍa), núi Ma-Ha Thiết Vi (Mahā-cakravāḍa), hết thảy biển lớn đều bị khô cạn, thành tro mạt.

_Muốn làm các sự nghiệp

Trước kết Tam-Muội-Gia (Samaya) Hai bàn tay chắp lại

Đứng thẳng hai ngón không (2 ngón cái)

Do sức đây gia trì

Thân này đồng Như Lai

“Nam mô tam mãn đà một đà nẫm. A tam mê, đế rị tam mê, tam ma duệ, sa phạ ha”

*)NAMAḤ SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_ ASAME TRISAME SAMAYE_ SVĀHĀ

_Lại kết Pháp Giới Ấn

Hai tay Kim Cang quyền

Hai trỏ dựng hai bên

“Nẵng mồ tam mãn đà phạ nhật ra noản, đạt ma đà đổ, bà phạ bà phạ câu hàm”

*) NAMAḤ SAMANTA-VAJRĀṆĀṂ _ DHARMA-DHĀTU SVABHĀVAKAUHAṂ

_Kết chuyển Pháp Luân Ấn

Hai tay xoa ngược nhau

Hai cái đầu dựa nhau

Gia trì thân năm chỗ

Thân như Chấp Kim Cang (Vajra-dhāra)

“Nẵng mồ tam mãn đà phạ nhật ra noản, phạ nhựt ra đát ma câu hàm”

*) NAMAH SAMANTA-VAJRĀṆĀṂ_ VAJRA-ATMAKA-UHAṂ

_Lại kết Đại Tinh Tấn Huệ Kiếm Bí Mật Ấn

Hai tay tam bố tra (Saṃpuṭa)

Hai trỏ đầu co dựa

Tiếp trên hai ngón câu

Do kết Khế Ấn này

Kiết Sử đều tiêu hoại

“Nẵng mồ tam mãn đà một đà nẫm. Ma ha yết nga vĩ nhạ dã, đạt ma tán nại ra xả nẵng, sa ha nhạ, sa đắc ca dã, nễ lị thiết na sa, đa đà nghiệt đa, địa mục khất đế, nễ ra nhạ đa, vĩ ra nga, đạt ra, nễ khất xí đa, hồng”

 

*) NAMAḤ SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_ MAHĀ-KHADGA VIJAYA- DHARMA SAṂDARŚANA SAHAYA SATKĀYA DṚṢṬI CCHEDAKA_ TATHĀGATA-ADHIMUKTI NIRJATA_ VIRĀGA DHARMA NIRJATA_ HŪṂ

_Kiếm Ấn hai ngón cái

Để giữa phong (ngón trỏ) và hỏa (ngón giữa)

Tên là Pháp Loa Ấn

“Nẵng mồ tam mãn đà mẫu đà nẫm. Ám”

*) NAMAḤ SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_ AṂ

Sau lại hiến tòa hoa

Gọi Kim Cang Liên Hoa

Hai tay chắp nhau lại

Mở thủy (ngón vô danh) hỏa (ngón giữa) hai ngón

Như là cánh hoa sen

Hai phong (2 ngón trỏ) co dựng hỏa

Ở nơi bên tiết đầu

Dâng cúng Phật, Bồ tát

“Nẵng mồ tam mãn đà một đà nẫm. A”

*) NAMAḤ SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_ AḤ

_Hai tay nắm chặt lại

Hai phong (2 ngón trỏ) co như câu

Tên là Câu Mật Ấn

Hay câu triệu các việc

“Nẵng mồ tam mãn đà một đà nẫm. A, tát phạ đát phạ, bát ra để hạ đa, đát đà nga đa, cu xá, mạo địa tả rị dã, bạt rị bố ra ca, sa phạ ha”

*)NAMAḤ SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_ ĀḤ_ SARVA-SATVA APRATIHATA TATHĀGATA-AṄKUŚA BODHI-CARYA PARIPŪRAKA_ SVĀHĀ

_Dùng Ấn Thương Khư trên (Loa Ấn)

Tụng Bí Mật Chú này

“Nẵng mồ tam mãn đà mẫu đà nẫm. Nga nga nẵng, tam ma tam ma, sa phạ ha”

*) NAMAḤ SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_ GAGANA SAMA ASAMA_ SVĀHĀ

_Đồ Hương Cúng Dường Ấn

Hai tay chắp nhau lại

Hai phong (2 ngón trỏ) như đàn chỉ (búng ngón tay)

Hai không (2 ngón cái) đè nơi phong (ngón trỏ)

“Nẵng mồ tam mãn đà mẫu đà nẫm. Vĩ thuật đà, hiến độ nạp bà phạ, sa phạ ha”

*) NAMAḤ SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_ VIŚUDDHA-GANDHAUDBHAVA_ SVĀHĀ

_Lại dùng Ấn Đồ Hương

Hai không (2 ngón cái) dựa bên phong (ngón trỏ)

Từ lóng giữa trở xuống

Tên Hoa Cúng Dường Ấn

“Nẵng mồ tam mãn đà mẫu đà nẫm. Ma ha muội đế rị dạ, tì dữu nẵng nga đế, sa phạ ha”

*)NAMAḤ SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_ MAHĀ-MAITRIYA ABHYUDGATE_ SVĀHĀ

_Hai tay Tam-Bố-Tra

Thẳng Địa (ngón út) trụ dưới Thủy (ngón vô danh)

Hai Hỏa (2 ngón giữa) co lóng trên

Dựa chút ít dưới Thủy (ngón vô danh)

Hai Phong (2 ngón trỏ) co lóng giữa

Đầu tựa đầu ngón Không (ngón cái)

Tên Thiêu Hương Cúng Dường

“Nẵng mồ tam mãn đà mẫu đà nẫm. Đạt ma đà đát phạ nổ nga đế, sa phạ ha”

*) NAMAḤ SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_ DHARMA-DHĀTU ANUGATE_ SVĀHĀ

_Ẩm Thực Cúng Dường Ấn

Hai tay chắp trống lòng

Co hai Không (2 ngón cái) vào trong (lòng bàn tay)

“Nẵng mồ tam mãn đà mẫu đà nẫm. A ra ra, ca ra ra, ma lân na nhị, ma lân na ni, ma ha ma lị, sa phạ ha”

*) NAMAḤ SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_ ARARA KARARA BALIṂ DADA MI_ BALIṂ DADE _ MAHĀ-BALIḤ_ SVĀHĀ

_Dùng Ấn Ẩm Thực trên

Hai ngón Không (2 ngón cái) mở ra

Cách nhau như mặt trăng

Tên Đăng Minh Cúng Dường

“Nẵng mồ tam mãn đà mẫu đà nẫm. Đát đà nghiệt đa ra chính, sa bạt ra nổ, phạ bà sa nẵng, nga nga nổ na rị duệ, sa phạ ha”

*) NAMAḤ SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_ TATHĀGATA-ARCI SPHARAṆA VABHĀSANA_ GAGANA-UDHĀRYA_ SVĀHĀ

_Lại kết Vô Động Tôn

Căn Bản Bí Mật Ấn

Hai tay xoa bên trong

Các ngón như cái vòng

Hai Không (2 ngón cái) dựa bên Thủy (ngón vô danh)

Đầu Hỏa (ngón giữa) dựa mặt Phong (ngón trỏ)

Hai Không (2 ngón cái) hợp nhau thẳng

_Lại kết Bảo Sơn Ấn

Hai tay xoa bên trong

Hai Không (2 ngón cái) vào Mãn Nguyệt (lòng bàn tay)

_Hai tay Kim Cang Quyền

Định Quyền (quyền trái) trên Huệ quyền (quyền phải)

Tên Đầu Bí Mật Ấn

_Dùng Ấn để trên đầu

Hai tay xoa bên trong

Hai Không (2 ngón cái) vào Mãn Nguyệt (lòng bàn tay)

Hai Phong (2 ngón trỏ) hợp nhau thẳng

An mắt và giữa mày (my gian)

Gọi là Nhãn Bí Ấn

_Lại kết Khẩu Bí Ấn

Hai Địa (2 ngón út) xoa bên trong

Thủy (ngón vô danh) đè giữa hai Địa (2 ngón út)

Hai ngón Hỏa (2 ngón giữa) thẳng đứng

Hai Không (2 ngón cái) đè móng Thủy (ngón vô danh)

Hai Phong (2 ngón trỏ) đè móng Hỏa (ngón giữa)

Đem Ấn để nơi miệng

_Lại nói tướng Bí Ấn

Hai tay Tam-Bố-Tra

Phong (ngón trỏ) Không (ngón cái) như đàn chỉ (búng tay)

Tên gọi Tâm Mật Ấn

_Lại như Tam-Bố-Tra

Hai Hỏa (2 ngón giữa) thẳng như Tràng (cây phướng)

Phong (ngón trỏ) dựa lóng đầu Hỏa (ngón giữa)

Hai Thủy (2 ngón vô danh) như hình báu

Hai Địa (2 ngón út) và hai Không (2 ngón cái)

Mỗi mỗi đều dựng đứng

An tim và hai vai

Cổ họng, xả trên đảnh

_Lại làm Ác-Xoa-Bà

Tên Sư Tử Phấn Tấn

Không đổi Mật Ấn trước

Mở đứng ngón Huệ phong (ngón trỏ phải)

_Lại kết Hỏa Diễm Ấn

Tuệ Thủ (tay trái) dùng ngón Phong (ngón trỏ)

Để trên móng Thủy (ngón vô danh) Hỏa (ngón giữa)

Dựng Phong (ngón trỏ) trong Định Chưởng (lòng bàn tay trái)

Xoay phải thành Giới Phương

Xoay trái là giải tán

_Lại Hỏa Luân Chỉ Ấn

Hai tay nắm thành quyền

Không (ngón cái) ló giữa Hỏa (ngón giữa) Phong (ngón trỏ)

Hai quyền dựa lưng nhau

Hay cấm chỉ các lửa

_Lại Thương Khư Mật Ấn

Định (tay trái) Không (ngón cái) đè Địa (ngón út) Thủy (ngón vô danh)

Tay phải cũng như vậy

Duỗi hai Hỏa (2 ngón giữa) như kim

Quán Phong (ngón trỏ phải) dựa lóng Hỏa (ngón giữa)

Chỉ Phong (ngón trỏ trái) mở thẳng ra

_Bất Động Khát-Nga ấn (Khaḍga mudra: Đao Ấn)

Chỉ (tay trái) Không (ngón cái) đè Địa (ngón út) Thủy (ngón vô danh)

Phong (ngón trỏ) Hỏa (ngón giữa) kèm duỗi thẳng

Đấy tên Tam-Muội Tỏa

Tay Huệ (tay phải) cũng như vậy

Quán (tay phải) Phong (ngón trỏ) Hỏa (ngón giữa) co vào

Định (tay trái) Không (ngón cái)Thủy (ngón vô danh) Địa (ngón út) hoàn (cái vòng)

Luân diện (mặt ngón tay) hợp cùng Nguyệt (lòng bàn tay)

Tức nhẫn (mũi nhọn của cây đao) trụ Định sao (tay trái là cái bao )

Rút ra, thành các việc

Nhóm: Đoạn, Kết, Tịch, Hộ….

_Lại kết Quyến Sách Ấn

Huệ (tay phải) Không (ngón cái) đè Thủy (ngón vô danh) Hỏa (ngón giữa)

Và Địa (ngón út) là ba ngón

Đưa Phong (ngón trỏ) vào Định Nguyệt (lòng bàn tay trái)

Trên nhóm Địa (ngón út) Thủy (ngón vô danh) Hỏa (ngón giữa)

Không (ngón cái) Phong (ngón trỏ) vịn như vòng

Gọi là Sách tiêu xí (biểu tượng của sợi dây)

_Tam Cổ Kim Cang Ấn

Quán (tay phải) Không (ngón cái) đè móng Phong (ngón trỏ)

Ba ngón như Kim Cang

Hết thảy các vật cúng

Tán sái (rưới vảy) làm Tịch Trừ

_Mật Ấn đã nói xong

Thánh Giả Vô Động Tôn

Nói hết thảy Chân Ngôn Dùng Kim Cang Ấn trước Nên tụng Chân Ngôn này:

“Nẵng mồ tam mãn đà phạ nhật ra noản. Hồng, vĩ khất rị đa, vĩ ca tra, vĩ yết ra lộ ra trì phạ kế xả, hồng, phạ nhựt ra, khất ra khất ra, hồng phát tra”

 

*) NAMAḤ SAMANTA-VAJRĀṆĀṂ_ HŪṂ _ VIKṚTA VIKAṬA VIKARA RORA DHVA KEŚA HŪṂ_ VAJRA AGRA AGRA HŪṂ PHAṬ

Chân Ngôn này dùng Kim Cang Ấn hay làm thành biện tất cả sự nghiệp

Tiếp lại có Chân Ngôn, dùng Khát-Nga Ấn (Đao Ấn)

“Nẵng mồ tam mãn đà phạ nhật ra noản. Úm, a tả la ca nõa, một đà tế tra ca, hồng hồng, khư hê khư hê, y nam, khất rị, ra đát nẵng hàm, ha la ha la, vĩ sa, tác bạt đa, ác khất rị, hắc ha phát tra, a rị dã tả ra, nghiệt sái, khẩn chỉ ra dã tùng, y nam ca rị dưỡng, cự rô, sa phạ ha”

*) NAMAḤ SAMANTA-VAJRĀṆĀṂ_ OṂ_ ACALA-KĀṆḌA BUDDHACEṬAKA HŪṂ HŪṂ_ KHAHI KHAHI_ IDAṂ GRI-RATNA MAṂ_ HĀLA HĀLA VIṢA SAPTA-AGRI HAḤ HĀ PHAṬ_ ĀRYA-ACALA AGACCHA KIṂCIRAYASI _ IDAṂ KĀRYAṂ KURU_ SVĀHĀ

Chân Ngôn này dùng Kiếm Ấn, tất cả sự nghiệp đều hay thành tựu,

_Tiếp, một Chân Ngôn dùng Sách Ấn lúc trước

“Nẵng mồ tam mãn đà phạ nhật ra nẫm. Ám, bá xả, bồn nhạ nẵng, hồng phấn tra”

*) NAMAḤ SAMANTA-VAJRĀṆĀṂ_ AṂ_ PĀŚA-PŪJANĀṂ HŪṂ PHAṬ Chân Ngôn dùng Sách Ấn

Hay thành hết thảy việc

_Lại tiếp Tâm Chân Ngôn Dùng Kim Cang Mật Ấn “Nẵng mồ tam mãn đà phạ nhật ra nẫm. A tả la, ca nõa, tán nõa, sa đà dã, hồng phấn tra”

*) NAMAḤ SAMANTA-VAJRĀṆĀṂ_ ACALA-KAṆḌA CAṆḌA-SĀDHAYA HŪṂ PHAṬ

Chân Ngôn này đây

Dùng Ấn Kim Cang

Hay làm thành tựu

Tất cả sự nghiệp

_Lại nói Bất không

Thánh Giả Vô động

Uy Nộ Chân Ngôn

“Nẵng mồ tam mãn đà phạ nhật ra nẫm. Đát ra tra, a mô già tán nõa, ma ha lộ sa nõa, sa bạt tra dã, hồng, đát ra ma dã, đát ra ma dã, hồng, đát ra tra hám mam”

 

*) NAMAḤ SAMANTA-VAJRĀṆĀṂ_ TRĀṬ_ AMOGHA-CAṆḌA MAHĀ-ROṢAṆA SPHAṬYA HŪṂ TRĀMAYA TRĀMAYA HŪṂ TRĀṬ HĀṂ MĀṂ

Hành Giả mỗi khi ăn

Nên dùng Chân Ngôn này

Gia trì đồ ăn dư

Phụng hiến Vô Động Tôn

_Lại nói Thánh Vô động

Vua của Đại Oai Nộ

Nhất Tự Tâm Chân Ngôn:

“Nẵng mồ tam mãn đà phạ nhật ra nẫm. Hàm” 

*) NAMAḤ SAMANTA-VAJRĀṆĀṂ_ HĀṂ

Dùng Nhất Tự Tâm đó

Chân Ngôn hay thành tựu

Làm tất cả sự nghiệp

Thông dụng hết thảy Ấn

_Lại nữa Thánh Vô Động

Bố Tự Bí Mật Pháp

Từ đảnh cho đến chân

Mỗi mỗi đều an bố

An lâu dài trên đảnh

Được thành nơi Đảnh Tướng Đảnh Tướng Chân Ngôn rằng:

“Nẵng mồ tát phạ đát tha nghiệt đề tì dược, tát phạ mục khê tì dược, tát phạ tha. Úm, a tả la tán nõa, khiếm”

*) NAMAḤ SARVA TATHĀGATEBHYAḤ_ SARVA MUKHEBHYAḤ_ SARVATHĀ OṂ ACALA-CAṆḌA KHAṂ

Xí Dựng (KHYAṂ) an trên đảnh Thành tựu Thi Khư Kế (búi tóc trên đảnh) Đầu Kế Chân Ngôn rằng:

“Nẵng mồ tát phạ đát tha nghiệt đề tì dược, tát phạ mục khê tì dược, tát phạ tha. Úm, a tả la, xí-dựng, xí-dựng” (Quy mạng như Đảnh Minh)

*) NAMAḤ SARVA TATHĀGATEBHYAḤ_ SARVA MUKHEBHYAḤ_ SARVATHĀ_ OṂ ACALA-CAṆḌA KHYAṂ

Khí (KHI) an bên tráiđầu

Thành một lọn tóc rũ

Thùy Kế Chân Ngôn rằng:

“Nẵng mồ tát phạ đát tha nghiệt đế tì dược, tát phạ mục khê tì dược, tát phạ tha, Úm, tán nõa, khí ”(Từ đây trở xuống, Chân Ngôn đều an trên đầu)

*) NAMAḤ SARVA TATHĀGATEBHYAḤ_ SARVA MUKHEBHYAḤ_ SARVATHĀ_ OṂ ACALA-CAṆḌA KHI

An Hám (HĀṂ) ở nơi trán

Thành tướng Ra Ra Tra Hào tướng chân ngôn rằng:

“Hàm” HĀṂ

An Hề (HI) nơi hai tai

Thành tựu tai Kim Cang

Nhĩ Tướng Chân Ngôn rằng

“Hề” 

HI

Mắt phải an Đát-ra (TRĀ)

Âm chữ này đọc dài

Tra (Ṭ) để nơi mắt trái

Chữ này đọc nửa âm

Nhãn Tướng Chân Ngôn rằng

“Đát ra tra” 

*) TRĀṬ

Chữ Hồng (HŪṂ) an hai mũi

An xong tụng Chân Ngôn

“Hồng” 

*) HŪṂ

 

Chữ Hạ (HA) chuyển thứ chín

Tên Hộ (HO) an nơi miệng

Tụng Khẩu Chân Ngôn rằng

“Hộ” 

*) HO

Hạ ngắn (HA) thêm điểm Không

Tên Hàm (HAṂ) an đầu lưỡi

Thành tướng lưỡi Kim Cang

Tụng Thiệt Chân Ngôn rằng “Hàm” *) HAṂ

Mãng dài (MĀ) an hai vai Tụng Kiên Chân Ngôn đó: “Mãng” 

*) MĀ

Mãng ngắn (亙MA) thêm điểm

Không Gọi Hàm (MAṂ) an cổ họng

Tụng Hầu Chân Ngôn đó: “Hàm” *) MAṂ

Đá ngắn (TA) thêm điểm Không

Gọi Đam (TAṂ) an hai vú

An bố, tụng Chân Ngôn “Đam” *) TAṂ

Ma ngắn (向_BA) thêm Điểm

Không Gọi Mãn (皿_BAṂ) an nơi tim

Tụng Tâm Chân Ngôn đó: “Mãn”  *) BAṂ

Tra ngắn (ṬA) thêm điểm Không

An bố nơi lỗ rốn

Đại Không nghiêm sức nên

Tức thành chữ Tra-ám (ṬAṂ) Tụng Tề Chân Ngôn đó:

“Trá ám” *) ṬAṂ

Chữ Tra chuyển thứ chín (ṬO)

Đảnh đội điểm Đại Không An ở hai hông sườn Tụng Hiếp Chân Ngôn đó:

“Tra úm” *) ṬOṂ

Đầu tiên tiếng chữ Tra (ṬA)

Nên dùng an nơi eo

An xong, tụng Chân Ngôn

“Tra” 

*) ṬA

Chữ Hạ (HA) chuyển mười hai Gọi Hác (HAḤ) an hai đùi Tụng Bễ Chân Ngôn đó:

“Hắc” 

*) HAḤ

Chữ Hạ (HA) chuyển mười một Gọi Hám (HAṂ) an hai gối Xong tụng Chân Ngôn đó: “Hám” *) HAṂ

Chữ Ha (HA) chuyển thứ hai (HĀ)

Lại thêm điểm Đại Không

Gọi Hám (HĀṂ) an hai chân

Tụng Túc Ấn Chân Ngôn: “Hám” *) HĀṂ

 

Đây Thánh Vô Động Tôn

Ma Ha Oai Nộ Vương

Pháp Bố Tự (an bày chữ) bí mật

Mười chín loại Chân Ngôn

An bố các chi phần

Bồ-Tát tu Chân Ngôn

An bố như vậy xong

Tự thân đồng Thánh Giả

Hết thảy Trời (Deva) Tu-La (Asura)

Và mười địa Bồ Tát

Không thể làm dao động

Hết thảy Trời và Rồng (Nāga)

Tám Bộ, các Quỷ Thần

Trong các loài như thế

Làm La Nhạ (Rāja:vua chúa) tự tại

Lại nữa,Thánh Vô Động Tôn Đại Oai Nộ Vương nói Đại Thân Chân Ngôn rằng:

“Nẵng mồ tam mãn đà phạ nhật ra noản, a mộ già, ế hê, a bát ra để ha đa, ê hế, a tả ra tế tra, a nan đa ca nẵng, để sắc tra để sắc tra, tả nõa tả nõa, đa ni đát tra, vĩ lặc nam, đà đa dã trà a ra dã, khư na dã, tát đa đạn tả danh, a nõa mãn đà, a khất nương, cu rô, a sa hà, đà nẵng, khất ra, yết tra yết tra, mãn tra mãn tra trà, hám hám, a để ma ra, đái hê ma ha hận nõa tịch sái nõa, nại tra nại tra, a vĩ xã a vĩ xã, a tả ra chế tra, tát phạ đát ra nổ đa lại tra ca, tế tra đa tra đa tra, na ma na ma, phát tra phát tra, hám mam”

*) NAMAḤ SAMANTA-VAJRĀṆĀṂ_ AMOGHA _ EHI APRATIHATĀ_

EHI ACALA-CEṬA ANANTA-KANA_ TIṢṬA TIṢṬA_ CAṆḌA CAṆḌA_ TAṆI

TAṬAU_ VIGHNAṂ-GHATĀYA_ MĀRAYA KHADAYA _ SATVĀNĀṂCA ME

_ANU MĀDHĀ _ AJÑA KURU_ ASAHA DHĀNĀGRANA_ KAṬA KAṬA_ MAṬA MAṬA_ HAṂ HAṂ_ ATI MALA _ EHI MAHĀ-KUṆḌĀBHIṢAṆA_ DAṬA

DAṬA_ AVIŚA AVIŚA_ ACALA-CEṬA_ SARVA TARANULĀṂTĀKA CEṬATĀ_ DAMA DAMA_ PHAṬ PHAṬ_ HĀṂ MĀṂ

Thánh Giả Vô Động Tôn Oai Nộ lại nói Tam-Ma-Da Nhiếp Triệu Chân Ngôn rằng:

“Nẵng mồ tam mãn đà mộ dà bát ra để hạ đa phạ nhật ra nản, a bát ra để ha đa, cu thí, a nẵng dã, Hồng, a mộ dà, ma ha ma hận, cu thí, a nẵng dã, hồng, ma ha đế lị tam ma dưỡng, cu thí, hồng, đát ra tra đát ra tra, phạ nhật lễ, ra tra ra tra, phạ nhật la, ca tra ca tra, phạ nhật lễ, nẵng tra nẵng tra, phạ nhựt lễ, đa hê đa hê, đa cu rô tam ma dã, phạ nhật ra, ma ha ma ra vĩ yết ra nhạ, a nẵng dã, thí ca lam, sa đà bạt dã tát võng, mãn đà dã, sa ra ma rị thuật rị nễ mộ chỉ kế mộ tả dã, mãn yết ra nan đa ma ma đế nễ, a tam nhạ, đế rị tam ma dã, ma ha ma hận cự thí, a sa hà võng nương nễ, hồng, hà, thí hồng, hà ra hà ra, a tam nhạ, đát ra hê ma, a ma hận cu thí, hồng, a yết sái dã, a tam võng hận nễ, sa phạ ha”

*)NAMAḤ SAMANTA-AMOGHA APRATIHATĀ-VAJRĀṆĀṂ_

APRATIHATAU KUŚĪ ĀNAYA HŪṂ_ AMOGHA MAHĀ-MARĀṂ KUŚĪ ĀNAYA HŪṂ_ MAHĀ-TRISAMAYĀṂ KUŚĪ HŪṂ_ TRĀṬ TRĀṬ_ VAJRI RATA RATA _ VAJRI KAṬA KAṬA_ VAJRI NAṬA NAṬA_ VAJRI TĀHI TĀHI_ TĀṂ KURU_ SAMAYA-VAJRA_ MAHĀ-MALA VIKRAME ĀNAYA ŚĪGHRAṂ STĀPAYA SAVAṂ BANDHAYA_ SĀRE MARI VARINI MOCIKE

MACAYA VANTĀṂ ANANTA _ MAMA _ TINI_ ASAME TRI-SAMAYA_

MAHĀ-MARĀṂKUŚE ASAHA _ ASAMA AGNI HŪṂ_ HARA HARA_ ASAME TRĀHI_ MAHĀ-MARĀṂKUŚĪ HŪṂ_ AKARṢAYA ASAMA AGNI_ SVĀHĀ

Thánh giả Vô Động Đại Oai Nộ Vương lại nói Hộ thân kết giới tam-ma-da chân ngôn rằng:

“Nẵng mồ tam mãn đà phạ nhựt ra nản, đát ra tra, a mộ già, tán nõa, ma ha lộ sái nõa, sa bạt tra dã, a nẵng dã, a sa hà, a tam võng hận nễ, hồng hồng, vĩ cận nam, hồng, đát ra tra”

 

*)NAMAḤ SAMANTA-VAJRĀṆĀṂ_ TRĀṬ_ AMOGHA-CAṆḌA MAHĀ-

ROṢAṆA SPHAṬYA_ ANAYA ASAHA SAMAṂGNI HŪṂ HŪṂ_ VIGHNAṂ HŪṂ TRĀṬ

Thánh giả Vô Động Đại Oai Nộ Vương lại nói gia hộ nơi chỗ ở. Chân Ngôn rằng:

“Nẵng mồ tam mãn đà phạ nhựt ra noản, đát ra tra, a mộ dà tán nõa, ma hộ lộ sái nõa, bạt tra dã, tát phạ vĩ cận nam, ma ma sa phạ sa để, phiến để, thỉ vãm nhạ, a tả ra đa, cự rô, đát ra ma dã, đát ra tra, hám mam”

 

*) NAMAḤ SAMANTA-VAJRĀṆĀṂ _ TRĀṬ_ AMOGHA-CAṆḌA MAHĀ-ROṢAṆA SPHAṬYA_ SARVA VIGHNAṂ_ MAMA_ SVĀSTI ŚĀNTI ŚIVAṂ ME_ ACALATĀṂ KURU_ TRĀMAYA TRĀMAYA HŪṂ TRĀṬ HĀṂ MĀṂ

Lại nói Pháp Môn Vô Tỷ Lực Thánh Giả Vô Động Tôn Năng Thành Biện Nhất Thiết Sự Nghiệp.

Ăn rau mà niệm tụng

Số đủ mười vạn biến

Nhịn ăn một ngày đêm

Theo sức cúng dường lớn

Làm sự nghiệp Hộ-Ma

Nên dùng cây Khổ Luyện

Hai đầu bôi bơ thiêu

Tám ngàn cây làm hạn (giới hạn)

Hạnh đầu tiên đã thành

Mọi nguyện cầu trong Tâm

Thảy đều được thành tựu

Nói ra được tùy ý

Chỗ Nhiếp Triệu liền đến

Muốn thí nghiệm Pháp thành

Hay làm gãy cây cối

Hay làm rớt chim bay

Khiến nước sông khô cạn

Khiến cạn nước ao hồ

Hay khiến nước chảy ngược

Hay dời núi khiến động

Cấm ngăn các Ngoại Đạo

Khiến Chú Thuật không linh

Lại nữa, Pháp thành tựu

Đợi đến lúc Nguyệt Thực

Nhịn ăn một ngày đêm

Dùng phân của bò vàng

Chưa rớt xuống mặt đất

Tô đắp Mạn-Đà-La

Để Kinh Đại Bát-Nhã

Dùng các diệu hoa hương

Tán rải ở trên Đàn

Lại dùng bơ bò vàng

Mẹ con cùng một màu

Đủ số bơ một lượng

Đựng trong đồ đồng đỏ

Dùng cây Khư-Đà-La

Khuấy bơ mà gia trì

Khiến hiện ra ba tướng

Ấm hay thành Kính Ái

Tướng khói hiện nhan sắc

Khiến tăng trưởng tuổi thọ

Tướng ánh lửa (hỏa quang) hiện ra

Chân đạp trên hư không

Được thành tựu Đại Tiên

 

Lại nữa ở đỉnh núi

Nhịn ăn mà niệm tụng

Mãn số một lạc-xoa

Hay thấy các Phục Tàng

Muốn lấy đều tự tại

 

Tiếp Pháp trừ Tử Tai (tai nạn gây chết chóc)

Dùng sữa làm Hộ-Ma

Ngàn biến làm giới hạn

Hay trừ tai nạn chết

Lại Pháp trừ Đại Tử (sự chết chóc lớn nhiều)

Dùng cỏ Cốt Lụ, bôi

Bơ, sữa, mật Hộ Ma

Mãn một ngàn vạn biến

Hay trừ nạn chết lớn

Nhân dân ở trong nước

Bị tật dịch chết yểu

Tức là đại tử nạn (nạn chết lớn)

Lại nữa pháp thành tựu

Dùng nhóm bơ, lạc, mật

Tẩm hoa sen Hộ Ma

Mãn một lạc xoa biến

Liên Hoa Đại Cát Tường

Thiên Nữ hiện trước mặt

Khiến Hành Giả mãn nguyện

Lại nữa Pháp thành tựu

Vào trong nước biển, sông

Sâu đến tận hai vai

Ơ trong tác niệm tụng

Mãn số ba lạc-xoa

Được một Đại Tụ Lạc

Tùy vật đã Hộ Ma

Được áo màu như vậy

Nếu dùng lúa Hộ Ma

Được ngũ cốc không tận

Lại có pháp Hộ-Ma

Dùng quả Mật La Phạ

Hộ-ma mười vạn biến

Sẽ được quả làm vua

Lại có pháp Hộ-Ma

Dùng Tỷ Lý Dựng Ngu

Hoa, Hộ Ma mười vạn

Thành tựu việc Kính Ái

Lại pháp dùng cây Tùng

Hộ-Ma mười vạn biến

Được mọi người quy kính

Lại pháp dùng Đại Mạch

Hộ-Ma mười vạn biến

Được thành đại trưởng giả

Lại nói Nghi tắc pháp

Vẽ Tượng Vô Động Tôn

Ở trên Cà Sa vẽ

Thánh Giả Vô Động Tôn

Rũ lọn tóc bên phải

Mắt bên trái nhắm lại

Tay phải cầm kiếm bén

Tay trái cầm sợi dây (quyến sách)

Ngồi trên bàn đá báu

Hiện tướng đang la lớn

Tướng làm ba cõi sợ

Toàn thân đều màu xanh

Lại nói vẽ Cà Sa

Hoặc đỏ hoặc càn-đà

Tơ lụa của màu vải

Đấy gọi là Cà Sa

Vẽ Tượng làm thành tựu

Đi đến bờ sông, biển

Quần áo người tu hành

Màu sắc y như Tượng

Bỏ hết các việc đời

Dứt các ngôn thuyết khác

Khất thực (đi xin ăn) mà niệm tụng

Đủ năm lạc-xoa biến

Xong rồi lại nhịn ăn

Trọn một ngày một đêm

Nên dùng Chiến-Na-Ca

Hình như là hạt đậu

Hòa bơ làm hộ-ma

Nhiều nhất là một vạn

Vô Động Tôn hiện thân

Phụng sự người tu hành

Cũng như Bà-nga-vam (Thế Tôn)

Được thành Tam-Ma-Địa

Cùng chư đại Bồ tát

Đồng đi đứng , làm việc

Lại nói pháp vẽ tượng

Dùng quần áo người chết

Vẽ Thánh Vô Động Tôn

Tướng mạo như đã nói

Chích lấy máu thân mình

Vẽ mắt tượng Vô Động

Để Tượng, mặt ở Tây

Chân Ngôn Hạnh Bồ Tát

Mặt Đông, ngồi đối Tượng

Ba thời đều tắm gội

Mặc áo tắm ướt át

Không nói , tác trì tụng

Đủ mười vạn biến xong

Dùng các món ăn uống

Thí (cúng thí) tất cả Quỷ Thần

Ngày tám, kỳ Hắc Nguyệt (15 ngày cuối của tháng)

Nhịn ăn một ngày đêm

Lấy thây chết chưa rã

Toàn thân không tỳ vết

Các căn đều đầy đủ

Tuổi trẻ, đấng Trượng Phu

Được thây chết như vậy

Nên ngồi trên trái tim

Niệm tụng một vạn biến

Thây chết liền động đậy

Người tu không được sợ

Miệng xác ló hoa sen (diệu liên)

Tức liền nên cắt lấy

Cầm, liền bay trong không (đằng không)

Thành tựu Trì Minh Tiên

Thân trạng như Phạm thiên

Làm vua trong hàng Tiên

Nếu ba thời trước Tượng

Niệm tụng đủ sáu tháng

Tùy sức, làm cúng dường

Thiêu đốt Trầm Thủy Hương

Được thành tựu Vương Vị (làm vua)

Lại pháp chú tràng phan (phướng, phan)

Đầy đủ một ngàn biến

Hay hàng phục tha quân (quân ở nơi khác đến)

Muốn chận các oán địch

Vẽ thân lớn màu vàng

Bốn mặt và bốn tay

Miệng ló răng nanh bén

Làm hình đại bạo ác

Khắp thân thành lửa rực

Tướng ăn nuốt sức khác (tha lực)

Khi có chiến trận thời

Để tượng phía trước quân

Giống như dùng dây trói (quyến sách)

Làm tướng cột trói kia

Khiến kẻ khác quy hàng

Nếu muốn thành Kính Ái

Lấy muối làm hình người

Kêu tên rồi chặt cắt

Hộ-Ma trong bảy ngày

Dẫu có oai đức lớn

Đều đi đến phục tòng

Lại có pháp thành tựu

Hộ-Ma Nhạ Để Hoa

Đủ số mười vạn biến

Được Dược Xoa Nữ đến

Phục tòng người Trì Minh

Lại có Pháp Hộ Ma

Lấy lá gió thổi rơi

Y Pháp làm Hộ Ma

Khiến kẻ kia điên cuồng

Lại Hộ Ma Nhiếp Triệu

Lấy muối mà thiêu đốt

Hay nhiếp các Thiên Nữ

Và triệu nhóm Tiên Nữ

Lại pháp An Tức Hương

Làm sự nghiệp Hộ Ma

Trong nước làm Đại Thần

Lại pháp vẽ Thích-Ca

Mâu-Ni Như Lai tượng

Bên phải vẽ Văn-Thù

Hình tướng của Đồng Tử

Trái vẽ Kim Cang Thủ

Bồ-Tát hình mỉm cười

Bên dưới vẽ Vô Động

Đại Oai Nộ Kim Cang

Đeo mọi loại anh lạc

Dùng nghiêm sức thân phần

Vẽ xong ở trước Tượng

Niệm tụng năm mươi vạn

Tất cả đều thành biện

Đánh giặc dùng Nhãn ấn

Tụng Chân Ngôn chữ Hồng (HŪṂ)

Hết thảy các oán địch

Hay khiến bị điên cuồng

Nếu Hành giả không giải

Sẽ bị cho đến chết

Lại nữa thành Kính Ái

Dùng tro thiêu tử thi

Gia trì đủ bảy biến

Rải trên thân người kia

Liền thành tựu Kính Ái

Lại pháp dùng Ngưu Hoàng

Gia trì đủ bảy biến

Chấm nơi giữa chân mày

Tất cả đều phục tòng

Không ai dám chống trái

Lại nữa quán thân mình (tự thân)

Thành hình trạng Bổn Tôn

Dùng văn tự Chân Ngôn

An bố các thân phần

Các loài khó điều ngự

Quỷ Thần thường theo dựa

Tất cả đều tan hoại

Lại khi Chánh Báo hết

Hay sống thêm sáu tháng

Lại trên vách vẽ Kiếm

Dùng Rồng Câu Lý Ca (Kulika)

Quấn quanh ở trên kiếm

Gia trì một ngàn biến

Trong kiếm quán chữ A

Sanh ánh lửa oai mãnh

Khiến người bệnh nhìn vào

Tức được a-vĩ-xả (Aviśa:biến nhập)

Hỏi gì đều nói rõ

Nếu như trong mỗi ngày

Tụng một trăm tám biến

Vô Động Tôn thường theo

Bồ Tát tu Chân Ngôn

Khi ăn còn dư thừa

Đem để nơi sạch sẽ

Cúng Vô Động Sứ Giả

Tùy tâm được Tất Địa

Lại Pháp nơi giận dữ

Đọc Chân Ngôn chữ Hồng (HŪṂ)

Hay chận đứng mưa, mây

Lại pháp dùng Thứ Mộc (cây có gai nhọn)

Làm sự nghiệp Hộ Ma

Hay chận mưa gió lớn

Lại hay thành mọi việc

Lại nữa Pháp vẽ Tượng

Ơ trên cà-sa vẽ

Nên dùng màu đen xanh

Rũ lọn tóc bên trái

Làm hình trạng Đồng Chân (đồng tử)

Tay cầm Thước-Khất-Để

Hoặc cầm Bạt-Chiết-La (chày Kim Cang)

Tròng mắt màu hơi đỏ

Chung quanh lửa cháy mạnh

Ngồi ở trên bàn sơn (ngọn núi như cái bàn)

Núi đó màu vàng đỏ

Mặc áo quần màu xanh

Tướng mạo như con nít

Đối trước Tượng vẽ này

Kết tất cả Mật Ấn

Thảy đều được thành tựu

Việc nghĩ nhớ lúc trước

Hoặc cũ hay là mới

Thảy đều thành tựu được

Hết thảy pháp ẩn hình

Luân, kiếm, Phi không, thuốc

Nếu không có tượng vẽ

Chỉ ở nơi thanh tịnh

Niệm tụng đều thành tựu

Lại pháp dùng cái kiếng (gương soi)

Trong kiếng thấy các việc

Hoặc Tượng vẽ trên vách

Hỏi xem các sự việc

Thảy đều được tùy ý

Lại dùng người không bệnh

Đồng nam hoặc đồng nữ

Làm pháp a-vĩ-xa (Pháp Biến Nhập)

Hỏi các việc ba đời

Thảy đều được thành biện

Tiếp lại nói Pháp Môn

Thành Tựu của Sứ Giả

Ngày một, kỳ Hắc Nguyệt

Trước tượng , ba thời niệm

Đều một trăm tám biến (108 biến)

Đến ngày mười lăm, bạch (kỳ Bạch Nguyệt: 15 ngày đầu của tháng)

Lúc mặt trăng tròn đầy

Như trước đã diễn nói

Đầu tiên pháp Thừa Sự

Dùng củi cây Khổ Luyện

Và dùng Bạch Giới Tử (hạt cải trắng)

Từ hoàng hôn khởi đầu

Hộ-Ma đến nửa đêm

Sứ Giả liền đi đến

Chẳng đến, hết một đêm

Quyết định sẽ xuất hiện

Đến hỏi người Trì Minh

Nếu có mong cầu gì

Tùy ý mà sai khiến

Thảy đều y phụng hành

Nếu muốn đến cung Trời

Sứ giả đều cõng đi

Khiến bắt nhóm Phi Hậu

Thể Nữ Trời Đế Thích

Cũng đều hai đem đến

Nếu bảo xây cung quán

Thảy đều hay thành biện

Khiến xúc miệng xỉa răng

Quét dọn làm các việc

Thảy đều theo ý làm

Nếu sai khiến làm việc

Tất cả đều làm xong

Như là của Thánh Giả

Đều khiến thành biện hết

Nếu Hộ-Ma một đêm

Sứ Giả không xuất hiện

Tức quyết định sẽ chết

Thánh Vô Động Sứ Giả Pháp Môn đã nói xong.

 

KIM CANG THỦ QUANG MINH QUÁN ĐỈNH KINH

TỐI THẮNG LẬP ẤN THÁNH VÔ ĐỘNG TÔN ĐẠI OAI NỘ VƯƠNG

NIỆM TỤNG NGHI QUỸ PHÁP PHẨM

Hiệu chỉnh xong vào ngày 08/03/2012