PHẬT NÓI ĐẾ THÍCH NHAM BÍ MẬT THÀNH TỰU NGHI QUỸ

KINH SỐ 940

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Phụng Đại Phu Thí Hồng Lô Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư (Kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng Chiếu dịch
Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ

 

Bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Kim Cang Thủ Đại Bí Mật Chủ Bồ Tát rằng: “Ông nay nên biết, tại nước Ma Già Đà, thôn xóm A Một La ở phía Bắc núi Vi Đề Hy có Đế Thích Nham (ngọn núi cao ngất). Trong ngọn núi ấy có 99 cung điện, có một câu chi chúng Đại Bồ Tát và tám Bộ Trời Rồng, các hàng Thần Tiên cư ngụ trong đó. Từ Thị Bồ Tát hiện nay ở đấy nhập vào Tam Ma Địa tên là Tối Thượng Trang Nghiêm. Từ Định xuất ra xong, nói Pháp giáo hóa các chúng Bồ Tát.

Kim Cang Thủ! Đế Thích Nham này rất là thù thắng, là thần thông biến hóa của chư Phật, các kẻ Tiểu Trí không thể đo lường được. Đó là Pháp Môn tương ứng chẳng thể luận bàn, các Đại Bồ Tát cư ngụ trong đó có mọi loại thành tựu tương ứng với Thánh Pháp và Thế Gian.

Nếu có người nào khởi tâm quyết định cầu đến Bồ Đề, ở trong vô số kiếp siêng năng tu mọi Hạnh chẳng sợ thời gian lâu dài thì mới vì họ tuyên nói các Pháp Thành Tựu của Đế Thích Nham này.

Lại nữa nếu có người xa lìa Tham Sân Si với tướng Ngã Kiến, điều phục các căn khởi tâm Tịnh Tín, y theo Chánh Giáo của Phật thì vì họ tuyên nói.

Nếu lại có người tạo các nghiệp ác, chẳng sinh mầm giống Bồ Đề, xa lìa Chánh Pháp, chẳng tin Nhân Quả, hủy báng A Xà Lê, bất hiếu với cha mẹ thời ông chẳng vì họ mà nói

Lúc đó Đại Bí Mật Chủ Kim Cang Thủ Bồ Tát bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Như Phật đã nói có Công Đức lớn, là phương tiện lớn chẳng dùng Gia Hạnh, ở trong đời này được thấy Từ Thị Bồ Tát.Con nay muốn nghe, nguyện xin Đức Phật vì con mà nói”

Bấy giờ Đức Phật bảo Đại Bí Mật Chủ Kim Cang Thủ Bồ Tát rằng: “Ta nay vì ông, như thật tuyên nói.

Này Kim Cang Thủ! Nếu có những người tu Hạnh Tương Ứng, vui muốn vào trong Đế Thích Nham ấy, chẳng dùng Gia Hạnh, ở trong đời này cầu thấy Từ Thị Bồ Tát. Hoặc lại thích cầu Thánh Kiếm (cây kiếm Thánh), Thánh Luân (bánh xe Thánh), báu Như Ý, Giáo Pháp, thuốc Thánh, thuốc An Thiện Na, Bá Nậu Ca, vật Trang Nghiêm Thánh…. Nhóm như vậy là Pháp thành tựu.

Trước tiên, Hành Nhân đó khởi tâm Tín Kính, y theo Pháp truyền thụ. Sau đó cầu uy thần của Bản Tôn mình gia hộ, rộng rãi cúng dường các Phật Như Lai, rộng vì chúng sanh làm Đại Bố Thí xong.

Hành Nhân nên xoay mặt về hướng Đông đi khoảng 10 cây cung. Sau đó xoay mặt về hướng Tây lại đi khoảng 30 cây cung rồi mới vào một cung điện, bốn phương đều có cửa sổ. Tức thời Hành Nhân ở trong cửa sổ đó quán thấy mọi loại cây cối. Cây đó đều là thuốc Thánh.

Lại nhìn thấy cung điện của Thế Giới Địa Cư. Hành Nhân ở đó dừng lại chốc lát, cách chỗ này không xa liền thấy một cái giếng sâu khoảng nửa thân người. Lại có sợi dây sắt để cho con người cầm dùng làm thềm bậc. Hành Nhân cầm chắc sợi dây này đi xuống hai khuỷu liền đến đất bằng. Hành Nhân nên đưa bàn tay vỗ lên đất ấy , dần dần được thấy một lối đi có thềm bậc. Hành Nhân vào lối này để đi xuống.

Tiếp thấy cái cây Am Một La, cây ấy có quả giống như con ốc (vĩ loa). Hành Nhân nên lấy một quả, cầm xong ra ngoài rồi ăn. An xong liền được sống lâu một kiếp như Trời Na Na Diên, tướng tốt trang nghiêm có đại lực thế, được đầu đủ Văn Trì, hiểu rõ các Phật Pháp

Nếu Hành Nhân chẳng lấy quả này. Tức lại đi khoảng 100 cây cung, thấy cung điện của Đại Tự Tại Thiên. Phía trước cung ấy, bên phải có một cái ao lớn chứa đầy thuốc Thánh. Phía Bắc cái ao này có cây Đa La lớn, Hành Nhân liền ở cây ấy hái lấy một quả, ra ngoài rồi ăn tức được sống lâu một kiếp.

Nếu Hành Nhân chẳng thích lấy quả này. Tức ở trong ao lấy một thứ thuốc Thánh, lấy xong đi ra ngoài, chạm vào vật gì đều biến thành vàng.

Nếu lại Hành Nhân chẳng thích lấy thuốc Thánh này. Tức ở bốn bên cung Trời ấy, lấy một trái Ha Lê Lặc, ra ngoài rồi ăn cũng được sống lâu một kiếp.

Sau đó lìa cung Trời ấy, lại ở hướng Nam hướng Bắc thấy hai con đường nhưng con đường ở hướng Nam thì chẳng được đi qua, nên đi con đường ở hướng Bắc . Đi không xa thấy một cái thành bằng đồng, thành ấy cao rộng, Hành Nhân nên gõ cửa thành ấy, thời có nữ Ma Đăng Già mở cửa thành. Vào xong liền thấy hai con đường, con đường bên trái có một cái cây lớn tên là Vô Ưu, dưới cây đó có rất nhiều nữ Ma Đăng Già vui chơi bốn phía, chúng Ma Đăng Già ấy liền vì Hành Nhân chỉ con đường bên phải. Hành Nhân liền hướng theo bên phải, đi một do tuần, hết tầm nhìn, từ xa thấy một cái thành bằng bạc. Thành ấy cao rộng, cửa đều khóa chặt, cửa ấy có cái móc cửa giống như con rắn , đặt bên cạnh các cửa. Hành Nhân thấy xong, đừng sanh sợ hãi, liền lấy một móc câu tự mở cửa ấy. Vào xong, trước hết nhìn thấy cây kiếm Thánh (Thánh Kiếm). Nếu Hành Nhân muốn lấy thời liền lấy cây kiếm ấy, cầm xong liền được Đại Trì Minh Vương. Sau khi mạng chung sanh lên Trời Đâu Suất.

Nếu chẳng thích cây kiếm này, nên lấy bánh xe Thánh (Thánh Luân). Nhận lấy xong liền được Tả Cật La La Nhạ (Cakra-rāja: Luân Vương). Sau khi mạng chung sanh lên cõi Trời Tứ Thiên Vương.

Nếu chẳng thích lấy bánh xe (luân) này, nên lấy báu Như Ý. Nhận xong liền được năm Thần Thông, biến hóa theo mười tám cách. Tự nhiên có tiếng nói bảo khắp tất cả chúng sanh trong Đại Địa, nói lời như vầy: “Nếu các chúng sanh có việc mong cầu, Ta sẽ ban cho đều khiến như ý”. Liền làm cây phướng báu Như Pháp được Tổng Trì không có mất, liễu đạt được pháp Đệ Nhất Thắng Nghĩa Đế.

Nếu thấy thuốc Thánh, Hành Nhân nên lấy một lượng thuốc, hay làm được một câu chi vàng. Nếu uống thuốc này tức sống lâu bằng Phạm Thiên.

Nếu thấy Bá Nậu Ca, Hành Nhân nên lấy mặc xong, hay ở vào lúc mặt trời mới mọc dạo chơi bốn Đại Châu thảy được vòng khắp, trải qua chút ít thời gian lại quay về chốn cũ.

Nếu thấy thuốc An Thiện Na, Hành Nhân nên lấy chút phần và bôi trong con mắt của mình tức hay nhìn thấy hết sự việc trong Tam Giới.

Nếu thấy vật dụng trang nghiêm của Thánh, Hành Nhân nên lấy mặc vào thân, liền được tướng tốt đoan nghiêm, ẩn thân tự tại.

Nếu Hành Nhân chẳng thích cầu những Pháp thành tựu của bậc Thánh như vậy. Liền nghỉ lại nơi ấy một đêm. Ở trong núi đá cao lớn (nham) ấy hoa sen khép lại tức biết là đêm, lúc nữ A Tu La kia đi ra hái hoa tức biết là ngày. Lúc đó Hành Nhân lại đi về phía trước, cách nơi đây chẳng xa lại thấy một cái thành bằng vàng. Hành Nhân nên vào cái thành ấy, liền thấy cung điện do bảy báo tạo thành, Ma Ni làm cột trụ với bánh xa báu, lưới báu, mọi loại hoa dùng để trang nghiêm; lại treo chân châu xen kẽ bên trên, các bằng vàng rải trên mặt đất, thanh tịnh vui thích. Ở cung điện ấy có Tòa Sư Tử cao rộng nghiêm đẹp, Từ Thị Bồ Tát ngồi trên Tòa ấy có vô số tám Bộ Trời Rồng với các Tiên Chúng cung kính vây quanh, nghe Bồ Tát tuyên nói Diệu Pháp.

Khi đó, Hành Nhân đã đến được nơi ấy, liền khởi tâm tối thượng rất hiếm có, đến trước mặt Bồ Tát, lễ kính rồi đứng một bên.

Bấy giờ Bồ Tát vì Hành Nhân nói: “Thiện Nam Tử khéo đến!”

Hành Nhân liền đáp lại rằng: “Con nay đã đến đây”

Bồ Tát lại nói: “Lành thay! Lành thay Thiện Nam Tử! Ông hay phát tâm dõng mãnh bền chắc đi đến nơi này. Tại làm sao Chúng sanh ở Nam Diêm Phù Đề có tín tâm bền chắc, hay đối với Phật Pháp tinh tấn dõng mãnh, hay đối với Ta khởi tâm cung kính. Nay ông nên biết. Nếu các chúng sanh muốn ở đời này với đời sau nhìn thấy thân của Ta thì nên phát Chí Tâm tụng Căn Bản Đại Minh của Ta, tức được an vui không có tai nạn, nhìn thấy thân Ta”

Căn Bản Đại Minh là:

Na mô la đát-na dạ dã (1) Na mô phệ lỗ tả na toa di-nễ (2) đát tha nga đa dã (3) a la-hát đế tam miểu cật-tam một đà dã (4)

Đát điệt tha (5) Úm, muội đốt-lũ đát lý (6) muội đát-la phộc bà tất nễ (7) muột đốt-lữ đát-cát tra dã (8) tam-ma la tam-ma la (9) toa cương bát-la để nghêdã (10) sa la sa la (11) vĩ sa la vĩ sa la (12) mạo đà dã mạo đà dã (13) mạo đà nậu nga đế (14) ma hạ mạo địa ba lý phộc lý-để đa ma na tế, toa hạ (15)

NAMO RATNA-TRAYYA

NAMO VAIROCANA-SVĀMIN TATHĀGATĀYA ARHATE

SAMYAKSAṂBUDDHĀYA

TADYATHĀ: OṂ_ MAITRA MAITRI MAITRA-AVABHĀSIN MAITRAUD-GHAṬĀYA SMARA SMARA SVAKAṂ PRATI-JÑĀYA_ SARA SARA

VISARA VISARA_ BUDDHĀYA BUDDHĀYA_ BUDDHA ANUGATE_ MAHĀ-BODHI PARIVARTITA MANASE SVĀHĀ

Bồ Tát bảo rằng: “Thiện Nam Tử! Nay Đại Minh này có oai lực lớn. Nếu các người tu hành Du Già nên phát chí tâm, trì tụng Minh này thì người đó được thấy thân Ta, quyết định không nghi”

Lại nữa Từ Thị Bồ Tát bảo Hành Nhân rằng: “Nay ông đến đây để cầu việc gì? Hoặc cầu thấy thân Ta để nghe nhận Chánh Pháp? Hoặc cầu mọi loại Pháp thành tựu? Hoặc lại cầu được nổi danh ở Nam Diêm Phù Đề? Như mong cầu của ông, Ta sẽ ban cho toại nguyện”

Hành Nhân đáp rằng: “Kính bạch Bồ Tát! Con phát Tâm vào cung điện này chỉ cầu thấy được Bồ Tát. Nay con được thấy, tâm đã thỏa mãn, chẳng cầu mong điều gì khác nữa. Con nay ở đây cho đến khi Bồ Tát thành Chánh Giác, con nguyện ở nơi Bồ

Tát, nghe nhận Chánh Pháp”

Bấy giờ Kim Cang Thủ Bồ Tát nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói Pháp đó xong liền vui vẻ tin nhận, y giáo phụng hành”

 

PHẬT NÓI ĐẾ THÍCH NHAM BÍ MẬT THÀNH TỰU NGHI QUỸ

_Hết_

Hiệu chỉnh xong vào ngày 10/02/2013