LUẬN A TỲ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA
Năm trăm Đại A-la-hán cùng tạo luận
Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang dịch Phạn sáng Hán
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

MỤC LỤC

 CHƯƠNG I: TẠP UẨN

 CHƯƠNG II: KIẾT UẨN

 CHƯƠNG III: TRÍ UẨN

 CHƯƠNG IV: NGHIỆP UẨN

 CHƯƠNG V: ĐẠI CHỦNG UẨN

 CHƯƠNG VI: CĂN UẨN

 CHƯƠNG VII: ĐỊNH UẨN

 CHƯƠNG VIII: KIẾT UẨN

* Ghi chú: Bộ Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa gồm 200 quyển. Ở đây chúng tôi trình bày theo Phẩm.