Thẻ: Thiền Sư Thần Hội Giảng Giải

56. Biệt Giá Mã Trạch
64. Trưởng Sử Vương Di [2]
65. Pháp Sư Chí Đức [2]
67. Sáu Vị Tổ
49. Phụ chính
63. Thái Thú Vương Bật
62. Huyện Lệnh Lạc Dương
68. Tụng Đại Thừa Đốn Giáo
69. Hiển Tông Ký
57. Tỳ Kheo Vô Hạnh
58. Cấp Sự Trung Phòng Oản
59. Huyện Úy Lý Oan
60. Huyện Lệnh Trương Vạn Khoảnh
61. Môn Nhân Thái Hạo
54. Tề Tự Chủ