Thiền Sư Thần Hội Giảng Giải
Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch và giảng

 

Xin xem: https://tangthuphathoc.net/66-phap-su-vien/