Thiền Sư Thần Hội Giảng Giải

67. Sáu Vị Tổ

Thiền Sư Thần Hội Giảng Giải Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch và giảng   Đời Thứ 1 Bồ-Đề-Đạt-Ma CHÁNH VĂN: (50) Đời thứ nhất, thời Hậu Ngụy ở chùa Thiếu Lâm, núi Tung Sơn, có vị Tăng Bà-la-môn, tên Bồ-đề-đạt-ma, là con thứ ba Quốc vương Nam Thiên Trúc. Xuất gia lúc còn nhỏ, [...]

63. Thái Thú Vương Bật

Thiền Sư Thần Hội Giảng Giải Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch và giảng   Thái Thú Vương Bật CHÁNH VĂN: (44) Thái thú Nam Dương là Vương Bật hỏi: Kinh Lăng-già nói nghĩa sanh, trụ, dị, diệt như thế nào? Đáp: Nghĩa này có hai trường hợp. Lại hỏi: Hai trường hợp thế nào? [...]

62. Huyện Lệnh Lạc Dương

Thiền Sư Thần Hội Giảng Giải Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch và giảng   Huyện Lệnh Lạc Dương CHÁNH VĂN: (43) Huyện lệnh Lạc Dương là Từ Ngạc hỏi: Tất cả chư Phật và pháp Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác của chư Phật, đều từ kinh này ra, chẳng rõ Phật có trước [...]

68. Tụng Đại Thừa Đốn Giáo

Thiền Sư Thần Hội Giảng Giải Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch và giảng   Tụng Đại Thừa Đốn Giáo CHÁNH VĂN: Tụng  Đại  Thừa  Đốn  Giáo Thuật rằng: Nhập pháp giới là liễu tâm, đạt bản nguyên là kiến tánh, tánh tịnh thì Pháp thân tự hiện, tâm như thì Đạo thể hiện còn. [...]

69. Hiển Tông Ký

Thiền Sư Thần Hội Giảng Giải Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch và giảng   Hiển Tông Ký Hiển Tông Ký là tác phẩm của Thiền sư Thần Hội. Trong Tạng kinh ghi là Hiển Tông Ký, nhưng trong Ngữ lục ghi là “Đốn ngộ vô sanh Bát-nhã tụng”. Tôi sẽ giải thích lần lượt [...]

57. Tỳ Kheo Vô Hạnh

Thiền Sư Thần Hội Giảng Giải Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch và giảng   Tỳ Kheo Vô Hạnh [1] CHÁNH VĂN: (37) Đệ tử Tỳ-kheo Vô Hạnh hỏi: Ở Tương Dương Vô Hạnh thấy Pháp sư Tuấn và Pháp sư Chữ nơi Hòa thượng đường, cùng bàn luận sắc chẳng khác không, không chẳng [...]

59. Huyện Úy Lý Oan

Thiền Sư Thần Hội Giảng Giải Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch và giảng   Huyện Úy Lý Oan CHÁNH VĂN: (40) Huyện úy huyện Tuấn Nghi Lý Oan hỏi nghĩa tự nhiên. Hỏi: Đầu tiên Phật từ nhân được đạo chăng? Nếu nói không từ nhân được đạo, tóm lại do giáo pháp nào [...]

60. Huyện Lệnh Trương Vạn Khoảnh

Thiền Sư Thần Hội Giảng Giải Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch và giảng   Huyện Lệnh Trương Vạn Khoảnh CHÁNH VĂN: (41) Huyện lệnh Nội hương Trương Vạn Khoảnh hỏi: Chân như giống vật gì? Đáp: Gần đây các vị Đại đức đạo tục đều nói, không biến đổi gọi là chân. Thần Hội [...]

54. Tề Tự Chủ

Thiền Sư Thần Hội Giảng Giải Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch và giảng   Tề Tự Chủ CHÁNH VĂN: (34) Tề tự chủ hỏi: Thế nào là Đại thừa? Đáp: Là Tiểu thừa vậy. GIẢNG: Hỏi thế nào là Đại thừa? Đáp là Tiểu thừa vậy. CHÁNH VĂN: Lại hỏi: Nay hỏi Đại thừa, [...]
error: