Phật Thuyết
ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM
THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH GIẢI DIỄN NGHĨA

QUYỂN 3

Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng
Diệu Âm Phổ Hạnh kính ghi và đúc kết
Phật lịch 2567 -2023

 

– Bản PDF

***

Đại Lão HT Tịnh Không để lại Xá Lợi Lưỡi và Xá Lợi hình Bồ Tát Quán Thế Âm _ Bậc Chân Thật Ngữ và giàu lòng Từ Bi.