Phật Thuyết
ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM
THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH GIẢI DIỄN NGHĨA

QUYỂN 3

Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng
Diệu Âm Phổ Hạnh kính ghi và đúc kết
Phật lịch 2567 -2023

 

BẢN ĐÍNH CHÍNH QUYỂN I

Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm
Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Giải Diễn Nghĩa

Trang Hàng Câu, chữ in sai Xin đọc là
3 7 Queenland Queensland
3 2 từ dưới Queenland Queensland
4 9 Queenland Queensland
4 12 từ dưới Queenland Queensland
6 7 giác chớ không mê giác là không mê
6 8 chánh chớ không tà chánh là không tà
6 8 Tịnh chớ không nhiễm Tịnh là không nhiễm
19 14 phối hợp hay khép phối hợp hay khéo
55 8 Chế Hạnh Bồ tát Chế Hành Bồ tát
55 15 Chế Hạnh Bồ tát Chế Hành Bồ tát
60 10 phía hữa phía hữu
174 11 đế xác định để xác định
184 7 từ dưới Tấn là tiến chớ không thoái Tấn là tiến, không thoái
295 3 bỏn xen tài bỏn xẻn tài
310 8 với vật đều giác chớ không mê với vật đều tỉnh giác không mê
337 17 chúng sinh là phàm phụ chúng sinh là phàm phu
441 5 tối thắng tư tại tối thắng tự tại
444 14 Thích Ca Mậu Phật Thích Ca Mâu Ni Phật
445 12 từ dưới tương lại tương lai
471 6 từ dưới thành Thánh, thánh Hiền thành Thánh, thành Hiền
514 1 giác chớ không mê giác ngộ
541 1 Gia Tướng Sớ Gia Tường Sớ
586 cuối tu tập tụ tập

 

Trang Hàng Câu, chữ in sai Xin đọc là
viii từ dưới Cõi Cực Cõi Cực Lạc
779 15 Queenland Queensland
779 từ dưới Queenland Queensland
780 9 Queenland Queensland
780 từ dưới Queenland Queensland
806 hàng

cuối

trượng phụ trượng phu
808 13 niệm niệm giác chớ không mê niệm niệm đều tỉnh giác
892 từ dưới chí tâm chí nhạo chí tâm tín nhạo
961 7 “Tinh” là thuần chớ không tạp “Tinh” là thuần, không tạp
1010 cuối chủ chánh giác thủ chánh giác
Trang Hàng Câu, chữ in sai Xin đọc là
587 1 tu tập tụ tập
604 2 Sư sĩ Lâm Cư sĩ Lâm
604 8 đoạn đứt đoạn dứt
639 5+6 từ dưới bạn tri ân bạn tri âm
666 từ dưới có thể đoạn đứt có thể đoạn dứt
725 3 nhung chẳng nhưng chẳng
728 cuôi bất tự nghị bất tư nghị
751 1 Khởi tâm động nệm Khởi tâm động niệm

BẢN ĐÍNH CHÍNH QUYỂN II

Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm
Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Giải Diễn Nghĩa

1019 2 từ dưới Tầm Bồ Đề là giác chớ không mê Tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ
1019 2 từ dưới Dùng giác chớ không mê Dùng tâm giác ngộ này
1021 15 chắn chắn chắc chắn
1063 5 đều giác chớ không mê đều tỉnh giác
1099 10 từ dưới sự kiên này sự kiện này
1176 19 Sơ tổ Sư tổ
1198 2 từ dưới thuần tiện thuần thiện
1257 3 từ dưới tu tập tụ tập
1328 8 + 9 là một toàn thể là một đoàn thể
1415 11 từ dưới thuần tục thuần thục
1430 hàng

cuối

tâm chỉ sở hiện tâm chi sở hiện
1475 13 đại diện đại điện
1511 3 từ dưới chớ không tạp nhất không tạp
1512 5 từ dưới Vỉ Hề Hi Vi Đề Hi
1546 1 tu tập tụ tập
1561 9 từ dưới khiến thọ khiến họ
1574 2 từ dưới sóng ta sóng to
1587 1 Bồ tát là giác chớ không mê Bồ tát là giác tức không mê
1587 1 chánh chớ không tà chánh là không tà
1587 1 tịnh chớ tịnh là
1589 12 Đạo Lợi thiên Đao Lợi thiên
1593 10 từ dưới “Bất khả tư nghi” “Bất khả tư nghị”
1632 15 một vi Phật một vị Phật
1659 3 bốn mươi lăm năm bốn mươi chín năm