Phật Thuyết
ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM
THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH GIẢI DIỄN NGHĨA

QUYỂN 3

Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng
Diệu Âm Phổ Hạnh kính ghi và đúc kết
Phật lịch 2567 -2023

 

MƯỜI ĐIỀU TÂM NIỆM

1- Nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì dục vọng dễ sinh.

2- Ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu sa nổi dậy.

3- Cứu xét tâm tánh đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo.

4- Xây dựng đạo hạnh đừng cầu không bị ma chướng, vì không ma chướng thì chí nguyện không kiên cường

5- Việc làm đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng khinh thường kiêu mạn.

6- Giao tiếp đừng mong lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa.

7- Với người đừng mong đều thuận theo ý mình, vì thuận theo ý mình thì lòng tất kiêu căng.

8- Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân có mưu đồ.

9- Thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì si mê phải động.

10- Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả.

 

LỜI PHẬT DẠY:

Lấy bịnh khổ làm thuốc thần
Lấy hoạn nạn làm giải thoát
Lấy khúc mắc làm thú vị
Lấy ma quân làm bạn đạo
Lấy khó khăn làm thích thú
Lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đỡ
Lấy kẻ chống đối làm nơi giao du
Coi thi ân như đôi dép bỏ
Lấy sự xả lợi làm vinh hoa
Lấy oan ức làm cửa ngõ đạo hạnh

Thế nên, ở trong chướng ngại mà vượt qua tất cả. Đức Thế Tôn được giác ngộ chính trong mọi sự chướng ngại. Ưng Quật hành hung, Đề Bà khuấy phá, mà Đức Phật giáo hóa cho thành đạo tất cả. Như vậy, há không phải sự tác nghịch là giúp đỡ cho ta đó sao?

Ngày nay, những người học đạo, trước hết không dấn thân  vào mọi trở ngại, nên khi trở ngại  tới thì không thể nào đối phó! Chánh pháp chí thượng vì vậy mà mất tất cả, đáng tiếc, đáng hận biết ngần nào!

Trích “Luận Bảo Vương Tam Muội