Kinh Pháp Bảo Đàn Lược Giải

Kinh Pháp Bảo Đàn Lược Giải
Kinh Điển Giảng Giải, Kinh Pháp Bảo Đàn Lược Giải

Kinh Pháp Bảo Đàn Lược Giải

Lục Tổ Huệ Năng

Hòa Thượng Tuyên Hóa Giảng Thuật

 MỤC LỤC

 

Bài Viết Liên Quan

Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Giảng Lục

13. Vô Tận Ý Bồ tát Tát Nói Kệ Hỏi Đức Phật

Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Giảng Lục XI/ Vô Tận Ý Bồ tát Tát Nói Kệ Hỏi Đức Phật Chánh văn: Lúc đó Ngài Vô Tận Ý Bồ tát nói kệ hỏi Phật rằng: Giải: Thể của kệ và thi giống nhau....
Kinh Ðịa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Thiển Thích

Phẩm 09: Xưng Danh Hiệu Chư Phật

Quyển Trung Kinh Ðịa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Thiển Thích Phẩm Thứ Chín: Xưng Danh Hiệu Chư Phật "Xưng" tức là xưng niệm, có nghĩa là đọc lên và tưởng nhớ đến; "danh hiệu" có nghĩa là tên. Vậy, "Xưng Danh Hiệu Chư Phật"...
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thông Nghĩa

22. Phẩm Chúc Lụy Thứ Hai Mươi Hai

QUYỂN VI     Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thông Nghĩa PHẨM CHÚC LỤY THỨ HAI MƯƠI HAI   Đại ý phẩm này là từ trước khai thị về mặt lý đã đầy đủ. Đối tượng thính chúng giác ngộ về tâm đã thông suốt, người...
Kinh Điển Giảng Giải

Chú Giải Kinh Kim Cang [Thích Huyền Vi]

Chú Giải Kinh Kim Cang  Thích Huyền Vi  Đức Phật dùng trí tuệ vô thượng nhiệm mầu để quán sát tất cả chúng sanh, biết căn tánh của họ rộng hẹp không đồng, thế nên dùng trí tuệ phương tiện nói pháp, đem 84,000 pháp...
Bộ Kinh Sớ, Đại Tạng Kinh, Kinh Điển Giảng Giải, Tạng Kinh

Quán Âm Huyền Nghĩa (Từ Hoa)

QUÁN ÂM HUYỀN NGHĨA Đại sư Thiên Thai Trí Giả Đời Tùy, nói Học trò là Quán Đảnh ghi Phiên dịch và chú giải Bác sĩ Trần Văn Nghĩa & Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm   LƠI TỰA Quán Âm Huyền Nghĩa (觀音玄义), một bộ...
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Thiển Thích

Kinh Thủ Lăng Nghiêm Lược Giảng Quyển 09 .:: 06. Thọ Ấm ::.

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM LƯỢC GIẢNG ŚŪRAMGAMA-SŪTRA NĂM MƯƠI LOẠI ẤM MA Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng tại Phật Giáo Giảng Ðường San Francisco California _ USA _ 1968 Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Nhuận Châu QUYỂN  9 II. THỌ ẤM II. TÂM LÝ TRƯỚC...