The Forty-Two Hands
With the commentary of
THE VENERABLE TRIPITAKA MASTER HSUAN HUA

Translated into English by
BHIKSHUNI HENG YIN
THE BUDDHISH TEXT TRANSLATION SOCIETY
SAN FRANCISCO
1976

Translated into Vietnamese by
The late Dharma Master THÍCH THIỀN-TÂM

42 Thủ Nhãn Ấn-Pháp

Do cố hòa thượng TUYÊN-HÓA , đã dùng “KỆ-TỤNG” giảng giải bằng TRUNG-VĂN.
TỶ KHƯU-NI HENG YIN  đã dịch ra ANH-VĂN.

Do cố hòa thượng THIỀN-TÂM đã dịch ra VIỆT-VĂN, trong KINH QUÁN ÂM ĐẠI-BI TÂM ĐÀ-RA-NI.

A VERSE IN PRAISE
of the Bodhisattva Who Regards the World’s Sounds

When hands and eyes that pierce the heavens and the great Dharani,
Shake the entire universe of three thousand worlds,
Those with and without affinities alike are gathered in taught,
As the universal compassion crosses over all in Jambudvipa.

NAMO THE VAST, GREAT, PERFECT, FULL, UNIMPEDED, GREAT COMPASSION HEART DHARANI OF THE THOUSAND-HANDED, THOUSAND-EYED BODHISATTVA WHO REGARDS THE WORLD’S SOUNDS
KỆ “XƯNG TÁN” BỒ-TÁT QUÁN-THẾ-ÂM
của hòa thượng TUYÊN HÓA

Thủ nhãn thông thiên đại tổng trì
Chấn động tam thiên thế giới thì
Hữu duyên vô duyên hàm nhiếp hóa
Từ bi phổ độ Diêm phù đề

Nam-mô Thiên-Thủ Thiên-Nhãn Quán-Thế-Âm Bồ-Tát Quảng-Ðại Viên-Mãn Vô Ngại Ðại-Bi Tâm Ðà-Ra-Ni.