Chú Lăng Nghiêm 554 Bài Kệ Tụng

Chú Lăng Nghiêm 554 Bài Kệ Tụng
Đà Ra Ni, Đại Tạng Kinh, Kinh Điển Giảng Giải, Mật Tông

CHÚ LĂNG NGHIÊM

554 bài kệ tụng: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm

 

Trong phần giảng giải Chú Lăng Nghiêm, #472 và # 488, Hòa Thượng Tuyên Hóa nói:

“Mỗi câu Chú đều có ý nghĩa của nó, các tổ sư trong quá khứ từng có sớ Chú Lăng Nghiêm, thịnh hành sâu rộng, chiếu theo chân ngôn để phiên dịch, nhưng đều không dễ hiểu. Hiện tại tôi là sơn tăng, chẳng có tri thức gì, lại vào thời mạt pháp, biết rằng Chú Lăng Nghiêm rất quan trọng. Có Chú Lăng Nghiêm thì thế giới sẽ có sáng tỏ, không có Chú Lăng Nghiêm thì thế giới sẽ đen tối. Tôi dùng bốn câu kệ để giảng mỗi câu Chú Lăng Nghiêm. Mặc dù tôi không đủ tư cách để làm kệ, nhưng tôi không ngại sự khó khăn, khai quật mỏ đá để tìm cho được ngọc. Có thể sau này có người chân chánh hiểu biết, chân chánh Bồ Tát thị hiện, chân chánh tổ sư khai ngộ, sẽ mô tả, phô bày minh bạch những thuyết minh về Chú Lăng Nghiêm. Đây chính là hy vọng của tôi, hy vọng mọi người đều hiểu rõ Chú Lăng Nghiêm, đây cũng là động cơ khiến tôi tả kệ. Mặc dù các vị đã nghe nhiều năm, nhưng vẫn không biết vì sao tôi lại giải thích nó. Nếu hiểu rõ Chú Lăng Nghiêm, thì sẽ minh bạch tất cả bí mật tinh hoa của Phật giáo.”

Từ Hoa tôi không quản ngại sức hiểu biết thô thiển của chính mình, cố gắng sử dụng âm điệu thi ca, ghi âm, hầu giúp cho sự ghi nhớ dễ dàng hơn, phiên dịch 554 bài thi kệ từ nguyên bản Hán văn của Hòa Thượng. Một vài chỗ người dịch sử dụng phần giảng giải của tác giả khi chú dịch phần kệ tụng để nghĩa lý không quá cô đọng, dù mở rộng chút ít nhưng vẫn theo sát đường lối giảng giải của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Người đọc có thể đối chiếu phần Hán văn 554 bài kệ đính kèm.
(bắt đầu dịch ngày rằm tháng 3, Đinh Dậu 2017, hoàn tất mùng 1 tháng 5, Đinh Dậu 2017)

Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm

Hội thứ nhất
Tỳ Lô Chân Pháp Hội

1. Nam mô tát đát tha
Con nay cung kính khấu đầu quy mạng
Tam nghiệp đều thanh tịnh cả thân tâm
Bồ đề hay phiền não vốn do tâm
Mê tức tục, giác ấy là chư Phật

2. Tô già đa gia
Như hoa trong gương, không đi, không đến
Nước lồng trăng, chẳng có cũng chẳng không
Tuyệt tướng, ly trần, đâu là chỗ cầu mong
Đầu lại thêm đầu chẳng khác chàng Diễn Nhã

3. A la ha đế
Chân cúng dường cõi trời người tiếp nhận
Phước tuệ gieo trồng như ý toại thông
Vạn hạnh viên toàn đầy đủ quả nhân
Nên danh hiệu gọi là vua Đại Giác

4. Tam miệu tam bồ đà toả
Pháp giới hư không quang minh trùm khắp
Thập phương tam thế đại trí tuệ tôn
Thân tâm con quy phục tánh thiên chân
Biết cùng tột diệu pháp tràng chư Phật

5. Nam mô tát đát tha
Tin ngài phước tuệ tròn đầy, con quy ngưỡng
Hằng bố thí trong ngoài, nên hiệu gọi Năng Nhân
Không cấu nhiễm, không cố chấp, biện phân
Nên cái thấy ta, người, đều buông bỏ

6. Phật đà câu tri thất ni sam
Muôn ức thân tướng trang nghiêm rạng rỡ
Đại Phật đảnh nghiêm mật, áng linh văn
Nếu người chuyên tâm trì tụng tinh cần
Lòng mở rộng khi nương về đại pháp

7. Nam mô tát bà
Nhất tâm cung kính hằng sa Bồ Tát
Mầm mống Bồ Đề là ruộng phước sạch trong
Tinh tấn đắp bồi vun tưới gieo trồng
Công quả viên thành dự Long Hoa hội

8. Bột đà bột địa
Đại triệt ngộ bậc trượng phu các cõi
Phước tuệ đủ đầy làm sư biểu trời người
Nhân địa lấy lục độ ba-la-mật vun bồi
Thành vạn hạnh quả như như diệu giác

9. Tát đa bệ tệ
Trước con cầu con đường vào Phật tuệ
Sau dùng tâm bi hóa độ chúng sanh
Khẩu, ý, thân, khéo chế phục, tu hành
Thuyết sâu rộng tham sân si tam độc

10. Nam mô tát đa nẩm
Bậc đại đạo tâm kiên trì dũng mãnh
Vốn như hoa sen không vướng bụi trần
Ngày đêm sáu thời cảnh giác chuyên cần
Như đang luyện vàng ròng trong lửa đỏ

11. Tam miệu tam bồ đà
Khắp cả ba đời mười phương chư Phật
Tích lũy công đức vì pháp xã thân
Nương Bồ Tát đạo kiếp kiếp cung huân
Giúp cọp, cứu chim, mong cầu đại giác

12. Câu tri nẩm
Chư Phật, Bồ Tát, số nghìn muôn ức
Đứng đầu thánh chúng giúp đỡ người tu
Dùng chân tâm cầu đạo chẳng thối lui
Vị lai hẳn sinh Vô Ưu quốc độ

13. Sa xá la bà gia
Tu đạo huyền chốn núi sâu rừng thẳm
Thập nhị nhân duyên, vạn vật diệt rồi sanh
Xuân đơm hoa, thu úa lá rời cành
Hằng quán chiếu hốt nhiên tâm tỉnh giác

14. Tăng già nẩm
Quả vị Tư Đà Hàm, Bích Chi Phật
Duyên Giác và Độc Giác, nghĩa như nhau
Tinh tiến nhất tâm quyết chí chùi lau
Làm thượng thủ hữu học và vô học

15. Nam mô lô kê a la hán đa nẩm
Vô sinh là Ứng cúng và Sát tặc
Cần phải cấy cầy ruộng phước thế gian
Quả vị bồ đề vô thượng vun trồng
Khi Hoặc tận, Chân thuần, thành Phật đạo

16. Nam mô tô lô đa ba na nẩm
Nay vào được dòng thánh nhân pháp tánh
Tức ngược lại dòng phàm tục sáu trần
Kiến Hoặc nơi Sơ Quả đã đoạn trừ
Thuyền đại đạo gắng công vào bến giác

17. Nam mô sa yết lị đà già di nẩm
Tư Đà Hàm, gọi Nhất Vãng Lai mà chẳng thật
Đoạn tận Tư Hoặc an tọa đài hoa
Mười tám quyền biến, hóa hiện lại qua
Du hí tự tại muôn nghìn ức cõi

18. Nam mô lô kê tam miệu già đa nẩm
Chư hiền thánh tăng thế gian mỗi mỗi
Cầu bậc chánh đẳng chánh giác đại trí tôn
Bảo trì, dung nạp, tiếp nhận chúng con
Viên mãn Bồ Đề bất tăng bất giảm

19. Tam miệu già bà la
Không nơi Dục giới Niết Bàn chứng đắc
Nguồn cội vạn pháp thấu hiểu tận tường
Tâm thường thanh tịnh chẳng chút vấn vương
Không động không tĩnh, im lời lặng tiếng

20. Để ba đa na nẩm
Chư vị hộ pháp thiên thần, thiên tướng
Nay con khẩn cầu chư vị quang lâm
Thưởng thiện phạt ác, tra xét công tâm
Cẩn thận tu trì không hề rối loạn

21. Nam mô đề bà ly sắt noả
Con đảnh lễ Dục Giới và Sắc Giới
Cõi trường sinh bất lão luyện tiên đơn
Ngũ khí hội tụ thấy được tánh chơn
Hoán chuyển thuần dương thọ thân vạn tuế

22. Nam mô tất đà gia
Biết đủ nên an lạc, bậc Bổ Xứ
Không âu sầu lo nghĩ chướng ngại tâm
Thuận cơ duyên giáng hạ cõi phàm trần
Dạy trai gái đang trầm luân trong các cõi

23. Tỳ địa gia
Tứ Đại Thiên Vương chiếu soi thiện ác
Thống lãnh quỷ thần tra xét ngày đêm
Phước họa do tâm người tự kiếm tìm
Nhân quả xoay vòng chớ nên than trách

24. Đà la ly sắt noả
Hóa Lạc thiên cung diệu kỳ biến hóa
Thế gian khó lường tự tại tiêu dao
Thực phẩm, thiên y toại ý mong cầu
Nên là cõi không ưu tư, phiền não

25. Xá ba noa
Tha Hóa Tự Tại cực kỳ thâm áo
Vô cùng khoái lạc rất đổi bình an
Ưa đạm bạc, lìa dục, giảm thiểu tâm tham
Lập công hạnh, tu thiện và tích đức

26. Yết ra ha
Quyến thuộc chư thiên năng trồng nhân phước
Đồng tu thiện đạo se kết thiện duyên
Biết khoái lạc kia chẳng phải chỗ hoàn nguyên
Nên tu tập phát tâm cầu giải thoát

27. Ta ha ta la ma tha nẩm
Chư vị thiên tiên trong ba nghìn thế giới
Nhẫn nhục tinh tấn tu đạo kiên tâm
Dù thánh hay phàm không thể xem thường
Hầu trừ khử tâm cống cao ngã mạn

28. Nam mô bạt ra ha ma ni
Đại Phạm Thiên vốn lìa xa trần cấu
Đức độ trang nghiêm lẫm liệt uy phong
Nên là giáo chủ Bà-la-môn tông
Tự tại an nhiên tâm hằng thiểu dục

29. Nam mô nhân đà ra gia
Nhân-đà-la, vị chân thần thiên chủ
Hành Bồ-tát-đạo, ẩn thực, dụng quyền
Tích thiện tu phước lục độ cần chuyên
Chư thánh chúng, Phạm thiên đều tôn kính

30. Nam mô bà già bà đế
Nghĩa Bà-già-phạm không nên phiên dịch
Cực kỳ tự tại tối diệu đoan nghiêm
Nghe được danh xưng ứng hiện điềm lành
Bậc tôn quý trời người đồng chiêm ngưỡng

31. Lô đà ra gia
Trời Tự Tại, các thiên thần quyến thuộc
Các Thổ Địa thần bảo vệ trước sau
Hành giả nhất tâm tu chân lý tối cao
Chớ sân hận thì chư thần gia hộ

32. Ô ma bát đế
Tối Thắng, Mãnh Tật là tên thần gió
Dời nhà, bứng gốc, kinh hãi lắm thay
Cõi tam thiền cũng e sợ nạn tai
Tự chiêu cảm trầm luân vì sân hận

33. Ta hê dạ da
Lửa dữ khó cam đốt thiêu gay gắt
Bảy mặt trời cùng hiện với nạn tai
Núi khô biển cạn hủy diệt muôn loài
Thành trụ hoại không mênh mông biển nghiệp

34. Nam mô bà già bà đế
Quy mạng Thế Tôn thân tâm thu nhiếp
Pháp bảo vô tận thường tại tịch nhiên
Hội khắp mười phương chư vị thánh hiền
Trước Phật tổ đồng nhất tâm đảnh lễ

35. Na ra dã
Nơi cung rồng cai quản loài thủy tộc
Đại dương xanh sâu thẳm sóng trùng trùng
Nước dưỡng sinh muôn vật được thấm nhuần
Biển lớn mênh mông mưa rơi tầm tã

36. Noa gia
Thuấn-nhã-đa tức Không, vô hình tướng
Nhìn mà chẳng thấy, nghe ấy chẳng nghe
Hai mươi kiếp số thành trụ hoại không
Kim cang đại định không lay không động

37. Bàn giá ma ha. Tam mộ đà la
Ca nhạc diệu âm mở ra đại hội
Người câm xướng tụng, kẻ điếc lại nghe
Ông lão mù lòa mở đôi mắt tròn xoe
Hoan hỉ hợp hòa ngói gỗ đá đất

38. Nam mô tất yết rị đa gia
Như mây quang minh, tam muội hải ấn
Sum la vạn tượng ảnh hiện chập chùng
Như mộng huyễn, như bóng bọt nước trong
Như ánh chớp, như giọt sương đọng lại

39. Nam mô bà già bà đế
Không vọng tuởng an trụ trong tự tại
Đuốc trí rạng ngời chiếu sáng Phạm cung
Ba nghìn thiên giới đoan chính uy phong
Như gốc tùng mãi xanh tươi không ủ rủ

40. Ma ha ca ra gia
Đại Bi là tên Đại Phạm thiên chủ
Cứu hộ chúng sinh tất cả hồi quy
Quán chánh tà dùng ba mắt bốn tay
Tâm minh chánh khi thưởng hiền phạt ác

41. Địa rị bát lặc na
Vua đại dũng mãnh quang minh chiếu khắp
Trí tuệ bất-không hiển lộ tánh chân
Quyền biến thị hiện, cổ Phật Nhiên Đăng
Đưa khắp chúng sinh vào nơi thọ pháp

42. Già ra tỳ đà ra
Binh trời tướng trời oai hùng, dũng mãnh
Quét sạch quần ma, trấn áp khí tà
Thanh lọc pháp giới, công đức hằng sa
Bảo vệ chánh giáo đời đời hưng thạnh

43. Ba noa ca ra gia
Chư vị tuần tra thế gian bốn cách
Quán sát thiện ác chẳng trọng chẳng khinh
Năm tháng ngày giờ rất mực phân minh
Nhân quả báo ứng không hề sai khác

44. A địa mục đế
Trí tuệ tư duy khó ai trấn áp
Các bậc đại hùng tam thập tam thiên
Những kẻ ngỗ nghịch trong tứ đại châu
Quả ác báo, vòng luân hồi khó tránh

45. Thi ma xá na nê
Vị đại thiên thần Bảo Kế Hỏa Đảnh
Tu hành thập thiện tích tụ công phu
Quỷ tiên linh vật đồng đến bái ân
Một lòng tin giữ con đường nhân quả

46. Bà tất nê
Hiệu là Thắng Quân, đội binh vô địch
Quân đối phương bỏ giáp tự quy hàng
Dứt họa tai, lấy đức phục nhân quần
Dẹp kẻ dữ khiến an bình các chốn

47. Ma đát rị già noa
Vân Đồng Mộc Mẫu đi trong gió cuốn
Sấm chớp vang rền lay tỉnh kẻ điếc mù
Vạn vật hóa sinh tịch tĩnh tự nguyên lai
Viên thông bởi tục, chân, đồng hỗ dụng

48. Nam mô tất yết rị đa gia
Năng lễ, sở lễ tánh tướng không tịch
Tĩnh lặng không lời nhưng cảm ứng đạo giao
Khi quyền, khi thực, thiên chúng hiện thân
Khắp các cõi hằng khấu đầu đảnh lễ

49. Nam mô bà già bà đế
Từ Đâu Suất nhập thai mà giáng thế
Xuất gia khổ hạnh tu đạo đắc thành
Chuyển đại pháp luân hóa độ quần sanh
Mở chánh pháp thuyết Bồ Đề vô thượng

50. Đa tha già đa câu ra gia
Tỳ Lô Giá Na trung ương Phật bộ
Chủng tộc Như Lai giáo hóa quần sinh
Hành vạn hạnh ba-la-mật pháp môn
Chứng đắc viên thông chư pháp vô ngã

51. Nam mô bát đầu ma câu ra gia
Cõi Tây phương A Di Đà hoa sen báu
Mong đợi chúng sinh sớm đến nhà thôi
Một lòng trì danh hiệu Phật chớ thoái lui
Mười vạn ức cõi đến liền trong chớp mắt

52. Nam mô bạt xà ra câu la gia
Chủ Kim Cang bộ là Phật A Súc
Đại tướng Dược Xoa lần lượt tuần tra
Phải ẩn thân các quyến thuộc thiên ma
Ngựa thần, trâu quỷ nhanh chân chạy trốn

53. Nam mô ma ni câu ra gia
Chủ Ma Ni bộ là Bảo Sinh Phật
Bồ tát Hư Không và quyến thuộc vây quanh
Vị trí phương Nam thuộc lửa Bính Đinh
Hào quang đỏ chiếu Khảm Ly rực rỡ

54. Nam mô già xà câu ra gia
Bộ Yết Ma chủ về quy tắc và chức sự
Bồ tát Địa Tạng và quyến thuộc đông đầy
Nghiệp báo thiện ác không sai khác mảy may
Diêm Chúa vốn lạnh lùng gương mặt sắt

55. Nam mô bà già bà đế
Bậc đại đạo sư chánh đẳng chánh giác
Hồ sen thơm tiếp dẫn chúng hữu tình
Thấy Di Đà, Quán Tự Tại lúc vãng sinh
Đại Thế Chí vẫy tay mau chóng đến

56. Đế lị trà
Tâm bồ đề vững vàng không lui sụt
Tinh tấn dũng mãnh, đã chân lại càng chân
Mầm mống nảy sinh, trổ lớn, đến bờ kia
Đất gạch ngói đá hóa thành vàng khối

57. Du ra tây na
Phá lưới Ma La thắng loài ma quái
Kẻ không ngay thẳng rất đổi hãi kinh
Uy đức trang nghiêm khuất phục giặc trời
Mắt khéo thấy xưa nay không ngăn ngại

58. Ba ra ha ra noa ra xà gia
Không một ai hơn, như ý tự tại
Sư tử vương cất tiếng rống uy linh
Kết vòng hoa, hương vi diệu trang nghiêm
Ngộ chân tuệ nếu năng trì chánh giới

59. Đa tha già đa gia
Vi diệu vô cùng Như Lai biến hóa
Giảng kinh thuyết giáo độ kẻ mê si
Ai biết tín thọ phụng hành thì khổ xả ly
Niệm Phật hiệu, trì chân ngôn, thấy Phật

60. Nam mô bà già bà đế
Bậc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác
Như Lai Ứng Cúng cõi trời người
Minh Hạnh Thiện Thệ Thế Gian Giải
Nay con chí tâm quy mạng kính lễ

61. Nam mô A di đa bà gia
Con quy mạng Tây Phương Vô Lượng Giác
Tướng tướng hoàn hảo trí tuệ quang minh
Y báo, chánh báo thanh tịnh trang nghiêm
Vô lượng số thánh hiền trong cõi nước

62. Đa tha già đa gia
Đảnh lễ môn đồ Như Lai cùng khắp
Chư đại trượng phu, con cung kính một lòng
Nguyện chư vị từ bi nhiếp thọ ban ân
Thường vì chúng con mà phù trì, gia hộ

63. A ra ha đế
Tất cả dòng tộc quốc vương ứng hóa
Theo duyên xưa sinh vào chốn giàu sang
Trợ giúp chư Phật hoằng hóa, tuyên dương
Hướng dẫn kẻ ương ngạnh lìa ba cõi ác

64. Tam miệu tam bồ đà gia
Nay quy mạng chư thánh hiền chánh giác
Độ ba cõi, trời người đều phải kính dâng
Phát lời thề thoát khổ cứu chúng sinh
Đất chấn động, loài ma trời kinh hãi

65. Nam mô bà già bà đế
Là bậc cha lành của chúng sinh trong chín cõi
Khắp mười phương cõi nước Đại Giác Tôn
Hóa độ người thấy tướng hoặc nghe danh
Dù sâu bọ cũng dựa nương, phó thác

66. A sô bệ gia
Đông Phương Bất Động Hoan Hỷ Quang Phật
Hiện tướng dữ hàng ma, Bồ tát Kim Cương
Độ người dùng nhiếp thọ, chiết phục, hai đường
Thuận hoặc nghịch đều hổ tương vi diệu

67. Đa tha già đa gia
Lễ kính chư Phật chí thành thiết yếu
Cảm ứng đạo giao tự nhiên tương thông
Vì pháp nên tinh tấn chẳng nản lòng
Thấy chư Phật hiện thân trong giấc mộng

68. A ra ha đế
Con đảnh lễ tất cả các hàng vương tộc
Một lòng cung kính chờ mối duyên lành
Công viên quả mãn đại đạo tựu thành
Chứng đắc như như vào nhà chư Phật

69. Tam miệu tam bồ đà gia
Con quy mạng Thiên Trung Thiên chánh giác
Chư vị thánh hiền pháp giới hư không
Cầu xin từ bi nhiếp thọ chúng con
Giúp Vạn Phật Thành vạn ức năm không mất

70. Nam mô bà già bà đế
Khắp cả mười phương ba đời chư Phật
Một pháp thân bản thể vốn tự đồng
Bất cấu, bất tịnh, bất giảm, bất tăng
Là đuốc lớn cho chúng sinh mãi mãi

71. Bệ xa xà gia
Đông Phương Dược Sư Lưu Ly Quang Phật
Vào được nước ngài, Phật độ kẻ hữu duyên
Họa tiêu trừ, tăng phước báu, sống dài lâu
Đảnh lễ Phật, xưng danh, liền thấy Phật

72. Câu lô phệ trụ rị gia
Dược Sư Như Lai hào quang xanh biếc
Thân Phật đủ đầy tướng hảo trang nghiêm
Nhiếp hộ chúng sinh hiện vô số ứng thân
Mong sớm phát tâm Bồ Đề thoát khổ

73. Bác ra bà ra xà gia
Trí tuệ quang minh đại tài Bát Nhã
Chiếu khắp pháp giới bản thể Như Lai
Quán Tự Tại đạo tràng bất động bổn tòa
Tịch diệt an vui rỡ ràng sáng tỏ

74. Đa tha già đa gia
Xưng tán Phật, trước môn đồ ngài con đảnh lễ
Khắp các cõi nước con nguyện cúng dường
Sám hối nghiệp chướng con nguyện tinh cần
Với công đức người, con luôn luôn tùy hỷ

75. Nam mô bà già bà đế
Bậc giác ngộ viên mãn nhất thiết trí
Hiện tướng lưỡi rộng dài phá quần mông
Thuyết lời thành thật thức tỉnh kẻ cuồng ngông
Nương giáo lý thực hành, đời mấy kẻ?

76. Tam bổ sư bí đa
Các cõi nước có quang minh rạng rỡ
Trên trời Hữu Đảnh dưới Địa Ngục tam đồ
Độ từ bọ sâu đến vi khuẩn muôn loài
Khiến phát tâm Bồ Đề, lập thành nơi hóa đạo

77. Tát lân nại ra lặc xà gia
Chí tâm đảnh lễ Sa La Thụ Vương Phật
Kiên cố tinh chuyên tạo lập đức ân
Lục độ vạn hạnh viên mãn hằng ngày
Có thể khiến người chết đi sống lại

78. Đa tha già đa gia
Niệm niệm chân thật khiêm cung thành khẩn
Đảnh lễ tất cả môn đồ Như Lai
Một lòng cầu thâm nhập, chẳng đổi thay
Giác đạo viên thành pháp thân hiển hiện

79. A ra ha đế
Chân thực, chân thực, lại rất chân thực
Khiêm cung, khiêm cung, lại rất khiêm cung
Đảnh lễ hóa thân của tất cả vương tôn
Khi hoàn tất sen nở hồ Cực Lạc

80. Tam miệu tam bồ đà gia
Quy mạng Phật Thế Tôn Chánh Giác
Từ bi tam bảo đại uy thần
Khiến đồng cung kính tất cả thánh thần
Công đức viên dung trí không ngăn ngại

81. Nam Mô Bà Già Bà Ðế
Vì có sáu nghĩa Bạt Già không chuyển dịch
Khắp ba nghìn cõi Diệu Giác Như Lai
Tự tại cát tường pháp giới du hành
Thấy tướng, nghe danh tất siêu phàm nhập thánh

82. Xá kê dã mẫu na duệ
Muôn cây xanh trong cánh rừng đại thụ
Quý hiếm thay bóng mát, lá, thân, cành
Nhà lớn cũng do gỗ tốt dựng thành
Loại sư, lịch, kinh, gai thì quăng vào lửa

83. Ða tha già đa gia
Chiêm ngưỡng Phật, kính Tăng, thêm tin tưởng
Trọng môn đồ tức báo đáp ân sư
Hiếu thuận là gốc công đức vun bồi
Gieo nhân thiện đạo tự sinh quả thiện

84. A ra ha đế
Vào nhà Pháp Vương sinh nơi tôn quý
Diệu Quán Sát Trí, tứ trí, tam thân
Thành Sở Tác Trí, ngũ nhãn, lục thông
Đại Viên Cảnh Trí chiếu Bình Đẳng Tánh

85. Tam miệu tam bồ đà gia
Bồ Tát, A La Hán bậc tăng giải thoát
Cùng khổ được bảo châu, đuốc thắp chỗ tối tăm
Chánh giác lộ bày chỉ dẫn kẻ mê tâm
Vĩnh viễn thoát vòng luân hồi, ái dục

86. Nam mô bà già bà đế
Trí tuệ quang minh chiếu soi thế giới
Lay tỉnh kẻ ngu, biến hiện thần thông
Con tu tinh cần ba-la-mật pháp môn
Cũng chứng được đại giác tâm như Phật

87. Lặc đát na kê đô ra xà gia
Bảo Quang, Bảo Tràng, hoặc Bảo Tích Phật
Bảo Thắng Như Lai khéo hàng phục thiên ma
Có năng lực giao tranh tất cả vương gia
Khiến tả đạo chiết phục và nhiếp thụ

88. Ða tha già đa gia
Tam Bảo Phật Pháp Tăng thường trụ
Nhất tâm cung kính chủ yếu chí thành
Các A La Hán là chư Phật môn sinh
Như đuốc sáng phá đêm dài dằng dặc

89. A ra ha đế
Có lại hóa không, vốn không thành có
Nơi cõi Cực Lạc thị hiện ứng hóa thân
Rộng cúng dường các cõi, luôn tinh cần
Con đảnh lễ tất cả dòng giống Phật

90. Tam miệu tam bồ đà gia
Quy mạng chánh giác Phật Đà Da
Quy mạng chánh giác Đạt Ma Da
Quy mạng chánh giác Tăng Già Da
Quy mạng chánh giác Tam Bảo Da.

91. Ðế biều
Với các yêu ma gọi vời, triệu tập
Quang minh chiếu khắp khiến người chết hồi sinh
Chủ quán đảnh, Phật Tỳ Lô Giá Na
Kim Cang Thượng Sư, Phật hóa ra Phật

92. Nam mô tát yết lị đa
Trước ứng thân Phật, con nhất tâm đảnh lễ
Luôn hướng về hằng sa đại thánh nhân
Tội nghiệp tiêu trừ, tăng phước, biết báo ân
Phản bổn hoàn nguyên, cổ kim phản ảnh

93. Ế đàm bà già bà đa
Ngã phá không, kinh điển khó lường, khó sánh
Hãy tiếp thu đại pháp độ quần luân
Khéo thuyết giảng lời phá tham, si, sân
Giống dòng Thánh vốn cát tường, tôn quý

94. Tát Ðát Tha Già Ðô Sắt Ni Sam
Cung kính lễ bảo hoa đại Phật đảnh
Tràng phan và bảo cái rất trang nghiêm
Loài cỏ cây, động vật, thấp hóa sinh
Đều cùng vào được cánh đồng Vạn Phật

95. Tát đác đa bát đác lam
Dù báu, lọng hoa, Tỳ Lô Giá Na Phật
Là đại tâm chú hàng phục ma quân
Khiến tự tại, chở che người vạn đức ân
Diễn pháp đại thừa cơ huyền thấm nhuận

96. Nam mô a bà ra thị đam
Trước chư vị thánh hiền nay con đảnh lễ
Nguồn đạo cao sâu nguyện được chứng minh
Hộ niệm, gia bị cho con tam muội tựu thành
Sớm đắc được quả Phật Đà tối thắng

97. Bác ra đế
Người và con sớm đến bờ giải thoát
Về căn nhà chân thật, tất cả chúng sinh
Mục đích cuối cùng là phản bổn hoàn nguyên
Mặc tình ngao du an vui cùng khắp

98. Dương kỳ ra
Như người thổi loa pháp, đánh trống pháp
Dứt trừ bệnh khổ, hàng phục oán ma
Khiến chúng sinh sớm đến được bờ kia
Cầm chày kim cang, Vi Đà Bồ tát

99. Tát ra bà
Giáo hóa quần sinh, Phật Phật nói pháp
Tất cả thần linh bí mật, ẩn tàng
Hộ trì chánh pháp thường trụ thế gian
Dùng đại trí dạy chúng sinh giác ngộ

100. Bộ đa yết ra ha
Gieo trồng căn tánh Đại thừa Phật đảnh
Khổ đế thoát ra, độ khắp chúng sinh
Hư không tận cùng, nguyện lực vô biên
Trí tuệ thâm sâu, cùng qua bến giác

101. Ni yết ra ha
Lãnh đạo tam thừa, chân như mong chứng đắc
Là bậc đứng đầu tuyển chọn Phật môn
Nhẫn nhục, tinh cần, mầm mống thánh nhân
Không thoái chuyển, viên toàn, thành Phật quả

102. Yết ca ra ha ni
Năm thừa trời người là cội mầm căn bản
Là bậc thượng thủ giáo hóa chúng sinh
Từ hữu tưởng, vô tưởng cho đến các hàm linh
Chứng vô sinh nhập pháp thân thanh tịnh

103. Bạt ra bí địa gia
Bát nhã diệu trí tựu thành Phật quả
Thẳng đến Bảo Sở, không dừng tại Hóa Thành
Quán chiếu thực tướng, thể dụng phân minh
Thành Chánh Đẳng Giác liên hoa đóa đóa

104. Sất đà nễ
Chú thuật, La Võng thiên ma trừ phá
Giải tai họa bất ngờ khiến phải mất thân
Cứu thoát tất cả nghiệp thống khổ, oan khiên
Lại thêm cát tường quang minh thanh tịnh

105. A ca ra
Vô thượng đại bi chánh văn tâm ấn
Hộ pháp thiện thần Phật bộ Liên Hoa
Từ bi hỷ xả bố thí tăng gia
Chuyển vận diệu vời đoạt quyền tạo hóa

106. Mật rị trụ
Khắp cả hư không cầm chùy, bưng núi
Trấn giữ quân ma Đông Phương Kim Cang
Bồ tát ủng hộ có tám vạn bốn ngàn
Khiến người tu trì nhập vào đại định

107. Bát rị đát ra gia
Luân bảo như ý khó lường kỳ diệu
Cõi Nam phương vô-úy-thí hóa sinh
Thọ trì tâm chú yêu quỷ hiện nguyên hình
Như hút sắt đá Si Mị Vọng Lượng

108. Ninh yết rị
Tâm kim cang thi triển pháp tối thượng
Cõi Bắc phương thành tựu pháp chuyển luân
Định tuệ vốn từ giới luật công huân
Giác ngộ viên mãn trời người tôn kính

109. Tát ra bà
Giải oan, mở oán, hòa bình vui thích
Trận chiến tranh dằng dặc hóa bình an
Giúp người tháo mở tất cả khó khăn
Vô cùng vi diệu ngũ đại tâm chú

110. Bàn đà na
Đạo tràng thù thắng thanh tịnh kiết giới
Niệm Phật đường, đại pháp hội trang nghiêm
Tán thán thường chuyển vô thượng pháp luân
Đệ nhất nghĩa, tâm đắm chìm tái tạo

111. Mục xoa ni
Tối thắng giải thoát Đạt Ma pháp bảo
Rạng rỡ huy hoàng rất hiếm có xưa nay
Vượt qua tất cả đau khổ, nạn tai
Sớm chứng Bồ Đề xa lìa điên đảo

112. Tát ra bà
Đắc an lạc giải trừ bao khổ nạn
Tiêu diệt não phiền hưởng được thanh lương
Lời nguyền ác hiểm, chú thuật ma quân
Đều không thể hại được người trì niệm

113. Đột sắt tra
Che khuất quang minh do não phiền, tà kiến
Tỏ lòng sám hối như đuốc thắp chỗ tối đen
An lành vô sự, phản bổn quy nguyên
Buông bỏ tánh phàm tức thành chư Phật

114. Đột tất phạp
Diệt ác mộng và những điều xấu ác
Phiền não tức Bồ Đề, hoán chuyển thanh lương
Phá tà hiển chánh, đại giáo chấn hưng
Tám vạn lỗ lông hào quang khai phát

115. Bát na nễ
Trí tuệ bậc nhất, ngài Xá Lợi Phất
Biện tài vô ngại khai triển cơ đồ
Đây chính là trí tuệ đến bờ kia
Bậc thượng thủ chứng chân như thực thể

116. Phạt ra ni
Không có hai thực tướng ngu si và trí tuệ
Bồ tát và ngoại đạo bản tánh nhất như
Phân chia pháp pháp bởi kẻ phàm phu
Bậc giác ngộ không vướng vào ngôn thuyết

117. Giả đô ra
Oan gia thế gian là ân nhân nước Phật
Thoát cõi trầm luân tri thức độ ta
Chân hộ pháp chính là Đề Bà Đạt Đa
Không vướng bụi trần, hàng tâm giận dữ

118. Thất đế nẩm
Tai họa tiêu trừ vô cùng hoan hỷ
Khó thể so bì pháp Thủ Lăng Nghiêm
Cứu cánh giác ngộ, vượt thoát não phiền
Khế hợp chân như, chuyển phàm siêu thánh

119. Yết ra ha
Các binh thần hộ trì nghìn cõi cảnh
Uy phong lẫm liệt ma quỷ hãi kinh
Đồng hướng điều lành dòng tộc chư thiên
Quyến thuộc yêu tà cùng nhau trốn chạy

120. Sa ha tát ra nhã xà
Giới hạnh nhẫn nhục kiên trì bất thối
Dùng vòng móc hàng phục kẻ cang cường
Chiêu tập thiện tín tam bảo dựa nương
Đại pháp hội cát tường ma-ha-tát

121. Tỳ đa băng ta na yết rị
Phá chướng, bình nạn hoặc là quát mắng
Khiến tất cả như ý và cát tường
Nghìn cõi trừ ma giáng hạ chư thần
Khiến khắp cõi kính tin đảnh lễ Phật

122. A sắt tra băng xá đế nẩm
Thần hộ già lam, hộ giới, hộ pháp
Vô lượng quang minh chiếu khắp đại thiên
Thành tựu đệ nhất tự tại an nhiên
Chứng nhập Niết Bàn thường lạc ngã tịnh

123. Na xoa sát đát ra nhã xà
Vòng móc ánh lửa hào quang màu tím
Hình tướng lực sĩ thần đại Kim Cang
Giải ách, cứu họa, khổ nạn tiêu tan
Bái kiến pháp vương, chúng sinh nhiếp phục

124. Ba ra tát đà na yết rị
Chuyên tu hành diệu pháp đáo bỉ ngạn
Cầu quả Bồ Đề, dũng mãnh phát tâm
Khiến quy tam bảo, chiết phục thiên ma
Giúp ngộ bổn nguyên, nhiếp thu ngoại đạo

125. A sắt tra nẩm
Pháp lực thâm sâu Kim Cang tay báu
Chưởng báu, quyền báu trấn áp ma quân
Vời vợi công đức, đại lực thần thông
Thân tâm đồng hành nơi nơi chân thật

126. Ma ha yết ra ha nhã xà
Gìn giữ năm phương uy thần binh tướng
Tính khí Đại Thừa hiển thị oai linh
Rạng rỡ đất trời, Kim Cang quang minh
Tinh tú, nhật nguyệt đưa tay hoán chuyển

127. Tỳ đa băng tát na yết rị
Bảo vệ an bình phá tan ác hiểm
Kim Cang thần tướng tranh đấu đầu tiên
Lời lời khiển trách quỷ quái yêu tinh
Hiển chánh trừ tà khắp nghìn cõi nước

128. Tát bà xá đô lô
Tất cả pháp lành phá trừ pháp ác
Giải trừ tật bệnh như ý toại tâm
Xua đuổi cấu uế, an lạc trong lòng
Vi diệu thay, những lời kệ chân chánh

129. Nễ bà ra nhã xà
Trừng phạt oán ma, Kim Cang thủ lãnh
Tìm bắt ngay ma quỷ hại chúng sanh
Bệnh lan truyền do nhiệt độc lưu hành
Kẻ trì tụng hồi sinh từ cõi chết

130. Hô lam đột tát phạp
Ái kính chúng sinh, trừ khổ tử biệt
Chống gậy thần, các thiên chúng lặng yên
Tăng gia phước tuệ, bảo vệ người hiền
Hàng phục ma bệnh, bình an, yên ổn

131. Nan giá na xá ni
Tên của thần biển vô cùng ảo diệu
Trừ bệnh do nước, lập được kỳ công
Hoán đổi sinh lão bệnh tử xoay vòng
Tất cả tai ương khác gì dúm bụi

132. Bí sa xá
Trị các oan ương hư không thuốc giỏi
Cảm lạnh, nóng bức, ẩm ướt, khô khan
Thời tiết đổi thay gây bệnh truyền lan
Ta bà ha, chuyên tâm trì thần chú

133. Tất đát ra
Cõi Ta Bà địa thần Kiên Trì bảo hộ
Khó khăn nguy hiểm núi đổ cát bay
Bệnh tật nặng nhẹ đều chữa khỏi nạn tai
Tâm chú gia trì diệt muôn bệnh khổ

134. A kiết ni
Thần lửa phát nguyện diệt trừ lửa đỏ
Tất cả bệnh nhiệt đều bị san bằng
Không còn dấu vết phiền não hận sân
Ngọt ngào mát mẻ vui mừng khôn xiết

135. Ô đà ca la nhã xà
Giải trừ nước độc, các chứng phong thấp
Tê liệt, bại xụi, thận, ruột, bướu dư
Phù thủng, ghẻ lở, sốt rét, hủi cùi
Tất cả thống khổ đều hóa thành như ý

136. A bát ra thị đa câu ra
Đức Từ Thị Vô Năng Thắng dũng kiện
Lượng sánh hư không tất cả chứa dung
Thánh chúng trang nghiêm tề chỉnh vây quanh
Hằng mong đợi tâm Bồ Đề tăng trưởng

137. Ma ha bát ra chiến trì
Cõi Kham Nhẫn bậc đại tâm tế độ
Bồ tát Nguyệt Quang cứu kẻ đắm sông mê
Siêu thoát luân hồi, vượt biển khổ quay về
Cứu quần ma phát bốn lời thệ nguyện

138. Ma ha điệp đa
Bậc đại tướng quân Kim Cang Hỏa Thủ
Gạn lọc tâm ly dục thoát hồng trần
Chánh niệm nhiếp trì, hành pháp chánh chân
Làm khuôn mẫu giúp người phân thiện ác

139. Ma ha đế xà
Đại lượng bao dung, Hư Không Tạng Bồ tát
Cùng tận pháp giới tất cả nhiếp thu
Trời, người, a tu la, ngạ quỷ chúng dân
Phóng quang thanh tịnh cõi súc sinh, địa ngục

140. Ma ha thuế đa xà bà ra
Đại Bồ tát Bạch Y Quán Tự Tại
Vô phương biến hóa diệu lực thần thông
Cứu giúp chúng sinh chẳng kể ngày đêm
Chỉ e chúng sinh sa vào hầm lửa

141. Ma ha bạt ra bàn đà ra
Các thiên tướng và thần binh đại lực
Dẫn đạo đại quân, Bồ Tát Phổ Hiền
Châu Lợi Bàn Đà mở lối trước tiên
Dạy kẻ trí và người ngu bình đẳng

142. Bà tất nễ
Hòa hợp ứng đối, ngài Ba Tư Nặc
Tứ địa Bồ tát thời Phật Long Quang Vương
Trí tuệ biện tài giải thích hoài nghi
Khéo giáo hóa chúng hàm linh các cõi

143. A rị gia đa ra
Ngữ ngôn bậc thánh hỗ tương ứng đối
Phân tích tận tường kẻ tóc đường tơ
Bồ tát Trì Địa chứng kiến trước sau
Đều cùng hoan hỷ an vui vô tận

144. Tỳ rị câu tri
Lưu Ly Pháp Vương Quang tối thắng
Thuốc quý vào thân trong suốt long lanh
Biết rõ trong ngoài thấu triệt đắng cay
Thần Nông thị hiện trang nghiêm đoan chính

145. Thệ bà tỳ xà gia
Là bậc y vương cứu sống tất cả bệnh
Dược Vương và Dược Thượng phóng hào quang
Chân chánh tinh cần cúng dường Phật đốt thân
Khắp mười phương không mảy may chấp trước

146. Bạt xà ra ma lễ để
Ngũ bộ thần trong Kim Cang cảnh giới
Phá thiên ma ngoại đạo hiển lộ kỳ công
Đại Duyệt Ý, Sự Nghiệp Bất Không
Cứu giúp quần sinh thoát vòng khốn khó

147. Tỳ xá lô đa
Khiến ác hướng thiện, động tĩnh biến hóa
Lò lớn luyện đơn tinh diệu chánh chân
Phật Tỳ Lô Giá Na bộ chủ Kim Cang
Khiến tất cả chúng sinh thành hảo hán

148. Bột đằng dõng ca
Thần hộ pháp của Đức Thế Tôn Phật
Bảo vệ đạo đức rất đổi công bình
Hàng phục tất cả ma quái yêu tinh
Quy y chánh giáo tuân hành mệnh lệnh

149. Bạt xà ra chế hắc na a giá
Thương chúng sinh khổ giúp xuất ly ba cõi
Thiền định giải trừ cấu uế vô minh
Hàng phục ma chướng, vọng dục, mạn khinh
Hộ niệm tế độ chúng sinh bệnh khổ

150. Ma ra chế bà
Chùy Kim Cang đoạn dục tình, ma chướng
Kiến lập đại pháp tràng, tế độ chúng sanh
Diệt thói quen xấu, đức tướng tựu thành
Hộ thần Quán Đảnh thường theo bảo vệ

151. Bát ra chất đa
Phá tan ma quái không gì hơn trí tuệ
Hồng Liên Hoa Thủ Nhãn thấy Phật Đà
Sắc xanh trắng tím, đóa đóa liên hoa
Khiến kẻ đã chết hốt nhiên sống lại

152. Bạt xà ra thiện trì
Khí thiêng ngút trời, Kim Cang kiếm báu
Tung hoành ngang dọc biến hóa khắp đại thiên
Giữ gìn chánh pháp chém quái, trừ yêu
Chứng vô sinh vạn ức năm giải thoát

153. Tỳ xá ra giá
Thiên thần lực sĩ đại uy đại đức
Hàng phục chúng ma trấn giữ sơn hà
Lúa gạo đủ đầy an định gần xa
Bốn mùa thuận hòa tình người rộng lớn

154. Phiến đa xá
Diệt tai họa bất ngờ, Thiên Tài Lực Sĩ
Nước cuốn, lửa dữ, cướp bóc an bài
Sự chẳng như lòng đổi lại vui thay
Sao sáng đẹp chiếu mặt cười hớn hỡ

155. Bệ đề bà
Trước dùng lời khéo khuyên răn tỉnh ngộ
Thuận theo lời dạy bảo, miễn lỗi lầm
Bỏ tà tu chánh, nếu biết dụng tâm
Đại Bát Nhã sẽ tự nhiên khai mở

156. Bổ thị đa
Giáo hóa khai đạo khiến kẻ ngu sáng tỏ
Giúp tựu thành tâm hoang phế xưa kia
Năng trồng cây, nhổ cỏ, chẳng cầu gặt hái mang về
Giới Định Tuệ tu chuyên cần, tiếp thụ

157. Tô ma lô ba
Thương người, người thờ ơ, thương đà thật đủ?
Kính người, người không đáp, kính đã thật đầy?
Tự chiếu soi, cầu nơi mình chính thật là đây
Cảm ứng đạo giao, chớ tin điều huyền hoặc

158. Ma ha thuế đa
Cung trời nhật nguyệt an cư thiên chúng
Bạch Y Thánh Giả cứu độ quần mê
Cảnh giới thuận nghịch bất động lặng yên
Ma ha bát nhã ba-la-mật

159. A rị gia đa ra
Chiếu cõi đại thiên, Nhật Quang thiên tử
Khắp tứ phương, tứ hướng, tứ vô cùng
Cung nguyệt Hằng Nga thanh tịnh hư không
Hai mươi tám vì sao chầu sau trước

160. Ma ha bà ra a bát ra
Phóng ánh hào quang, nhật nguyệt tinh tú
Tung hoành thần biến ma quái khó chỗ nương
Mệnh lệnh ban hành, Thiên Tử Phổ Hương
Yêu ma, quỷ quái cao bay, xa chạy

161. Bạt xà ra thương yết ra chế bà
Áo giáp Kim Cang mắt chói lòa khó thấy
Oai đức cao vời đạo lực vô ngần
Phá vỡ quần ma đoạn tuyệt dấu chân
Ngũ cốc thu hoạch an bình, hoan lạc

162. Bạt xà ra câu ma rị
Kim Cang đồng nam thậm thâm chân thật
Không dụng công phân biệt thị hoặc phi
Một sát na ba nghìn cõi đến đi
Tâm chúng sinh tỏ tường trong nhất niệm

163. Câu lam đà rị
Lìa xa trói buộc, gần người có đức
Giáo hóa cõi ta bà, La Sát Kim Cang
Khiến đạo tràng thêm tốt đẹp, nghiêm trang
Bát nhã ba-la-mật thiên mẫu công đức

164. Bạt xà ra hát tát đa giá
Lực sĩ Kim Cang bàn tay năm ngón lớn
Yêu khí gần xa đều phải ẩn mình
Hộ niệm chúng sinh đại đạo viên thành
Đường trước mặt thuận lòng như ý nguyện

165. Tỳ địa gia
Khiến chúng sinh cõi thế gian thức tỉnh
Dùng lời lành khuyến dạy xả trần mê
Tinh tấn dũng mãnh đến được bờ kia
Cứu người khổ, thuyền từ quay trở bước

166. Kiền giá na
Bốn vị thiên vương hộ trì giới luật
Quyến thuộc là thái tử dáng vẻ uy nghi
Thiện ác trong ba cõi ghi chép đủ đầy
Qua lại xem xét ngày đêm không dừng nghỉ

167. Ma rị ca
Tam Quang Thiên Vương đông đầy gia quyến
Ba-la-mật, ánh lửa hồng phản chiếu bóng thái dương
Xóa dấu vết nhiễm ô, Đại Lực Kim Cương
Hộ niệm người chân tu qua bể ái

168. Khuất tô mẫu
Tâm chúng sinh, thần Nguyệt Quang ban trải
Chẳng vướng bụi trần, tự tại thanh lương
Đức A Di Đà pháp chủ Tây Phương
Các ngài Thế Chí, Quán m thân thiết

169. Bà yết ra đa gia
Lòng cong vẹo sửa ngay thì đạo hiện
Đức lớn cận kề, thành tựu đạo trường
Che chở, giữ gìn, chư thánh bắc phương
Mỗi ngày một mới, Thủy Quang Đồng Tử

170. Bệ lô giá na
Ánh hào quang chiếu quanh người uy đức
Sấm to, gió lớn đều thuyết diệu pháp âm
Hàng phục ngoại đạo tìm lại chánh tâm
Vĩnh viễn xuất ly lưới giăng ngũ trược

171. Câu rị gia
Tự tính pháp lực chu toàn tối thượng
Tất cả muôn loài đều hàm chứa, bao dung
Trang Chu gõ bồn đạo lớn thành công
Bước xuống thuyền từ, buông tay, nhìn xuyên suốt

172. Dạ ra thố
Vô lượng thanh tịnh hào quang chư Phật
Thiên Vương thiên chúng gìn giữ đài sen
Kỳ diệu vô kiến đảnh tướng, rất mực ngợi khen
Bồ tát đại sĩ nở nụ cười hoan hỷ

173. Sắc ni sam
Trăm quang minh báu, đảnh tướng nhục kế
Trên đài sen nghìn cánh, bậc Pháp Vương
Diễn thuyết vô tận diệu nghĩa trùng trùng
Rưới cam lộ, Tỳ Lô Giá Na Phật

174. Tỳ chiếc lam bà ma ni giá
Thần quỷ La Sát vừa thiện vừa ác
Dạy nhẫn nhục dùng chiết nhiếp hai môn
Chúng sinh can cường khó điều phục khác thường
Vốn là Phật, chợt hiện ma, hiện Phật

175. Bạt xà ra. Ca na. Ca ba ra bà
Ngài Kim Cang Tạng Vương hiện uy đức
Dùng tướng vô ngôn giác ngộ chúng hữu tình
Công đức và diệu trí chuyển pháp luân
Đồng nhập Niết Bàn dứt trừ tranh biện

176. Lồ xà na
Chiếu khắp tam thiên, quang minh thần biến
Dù nhỏ như sợi tóc động niệm khởi tâm
Dừng thói quen chất chứa, phá tối tăm
Chúng hữu tình viễn ly tâm điên đảo

177. Bạt xà la đốn trì giá
Bộ chúng Kim Cang cầm chùy, nâng núi
Thiên ma ngoại đạo cao chạy, xa bay
Hàng phục quỷ thần tam bảo quy y
Ngày cũng như đêm luôn dùng đức uy cảm hóa

178. Thuế đa giá
Sen trắng, sắc trắng, quang minh trắng
Chiếu rạng đất trời, bóng đổ nghiêng
Núi lay, biển động, tiếng tiếng vang rền
Lòng vui thích y theo chánh pháp

179. Ca ma ra
An tọa trên hoa sen, vua đại pháp
Đông tây nam bắc bảo vệ trung tâm
Tất cả thần hộ pháp cố sức gắng công
Năm phương, năm bộ, hào quang năm Đức Phật

180. Sát xa thi
Bậc uy đức thị hiện chư đại sĩ
Tay nâng cao lọng báu với tràng phan
Nương đạo giác ngộ dạy dỗ nhân quần
Cùng giong ruổi trên pháp thuyền viên mãn

181. Ba ra bà
Như cát sông Hằng, lực sĩ hiện thân cao lớn
Tinh diệu, tuyệt luân, ánh sáng cao thâm
Bảo hộ, giám sát thế giới phương nam
Kẻ ác đọa lạc, người hiền thăng tiến

182. Ê đế di dế
Hộ trì mười phương tinh cần giải thoát
Tam tai, bát nạn không phải đọa sa
Thế giới thanh bình, dân chúng an hòa
Cùng tu tập, quả Bồ đề chứng đắc

183. Mẫu đà ra
Là vua trong các định, tam muội trí ấn
Là diệu âm thành tựu đại đạo trường
Tâm chúng sinh đầy đủ tam muội vương
Một lòng cầu đạo quang minh cảm ứng

184. Yết noa
Nhất tâm sám hối gia tăng trí lực
Thần linh gìn giữ cõi nước bắc phương
Trong tâm Tỳ Lô hiện Bồ tát Kim Cương
Y giáo tu hành bất tăng bất giảm

185. Ta bệ ra sám
Thân khẩu ý năng cầu sám hối pháp
Ba nghiệp thanh tịnh không phạm lỗi lầm
Giữ giới tinh nghiêm như đêm hiện tròn trăng
Trong khoảnh khắc nhảy vào hàng Thập Địa

186. Quật phạm đô
Chư Phật Thế Tôn từ bi rộng lớn
Phương tiện quyền xảo độ cõi luân hồi
Đổi tà thay chánh tinh tiến không thôi
Mới biết chuyện sắp đến còn kịp thời theo dấu

187. Ấn thố na mạ mạ toả
Việc con làm nguyện cầu xin ấn chứng
Không làm sao lấy lại ngày tháng qua đi
Thánh đạo nương theo cẩn trọng tu trì
Tôn kính thanh quy, tuân hành giới luật

Hội thứ hai
Thích Tôn Ứng Hóa Hội

188. Ô hồng
Trên đỉnh Tỳ Lô hiện hào quang trắng
Khiến kẻ ngu, người mù điếc hãi kinh
Phát âm thanh giác ngộ tất cả hàm linh
Đồng quy hướng Bồ Đề tràng vô thượng

189. Rị sắt yết noa
Ánh sáng trí tuệ trụ vô kiến đảnh
Chư đại Bồ Tát bảo bộ Kim Cang
Bồ Tát Hư Không Tạng là thượng thủ đạo tràng
Dẫn đạo chư thần hộ trì chánh pháp

190. Bác lặc xá tất đa
Trí tuệ cứu cánh là mẹ chư Phật
Pháp bộ Liên Hoa huyền diệu tinh anh
Hy hữu thay, thành tựu các nghiệp lành
Phế phương tiện, trực nhập vào Bảo Sở

191. Tát đát tha
Chư tiên đảnh lễ Lăng Nghiêm Phật Đảnh
Cung kính cúng dường chư vị thánh hiền
Sám hối, tu phước lành, trí tuệ gia tăng
Cầu sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc

192. Già đô sắc ni sam
Thủ Lăng Nghiêm tướng vô kiến đảnh
Cứu kẻ treo ngược, Phật bộ trung ương
Tỳ Lô Giá Na khắp cả mười phương
Trong tôi và trong anh đều có mặt

193. Hổ hồng đô lô ung
Án Á Hồng tổng trì chân ngôn chú ngữ
Phật A Di Đà, Phật A Súc, Phật Tỳ Lô
Pháp, Báo, Hóa Thân, ba nghĩa gồm thu
Tự nơi đây sinh ra muôn hiền thánh

194. Chiêm bà na
Cây vàng ròng hoa vàng thân cao lớn
Chim đại bàng nơi đạo Phật Thánh dừng bay
Pháp thân thơm khắp các cõi nước này
Bất thoái Bồ Đề tâm tiêu dao tự tại

195. Hổ hồng đô lô ung
Lực bất tư nghì chân ngôn chú ngữ
Tam muội gia trì nếu niệm cần chuyên
Liều thuốc thanh lương hoán chuyển não phiền
Phật bảo vô thượng thường xuyên gia hộ

196. Tất đam bà na
Tất cả pháp cát tường đủ đầy sáng tỏ
Kho báu vô tận thảy thảy gồm thâu
Các pháp ba-la-mật đều được tựu thành
Trên hoa sen tím đoan nghiêm an vị

197. Hổ hồng đô lô ung
Đã thật càng thật, thật tâm, thật ý
Hành thật, tu thật, đã chân lại càng chân
Tạo thật, thành thật, đã thật càng thật
Tất cả, tất cả, thật thật thật

198. Ba ra sắc địa gia
Thống lĩnh cõi tà ma tu chánh giáo
Viên mãn sự lý đến được cõi vô cùng
Sinh tử não phiền rốt ráo dung thông
Chứng nhập Bồ Đề thường lạc ngã tịnh

199. Tam bác xoa
Hạnh nguyện Bồ Tát tròn đầy chân chính
Đều hiển lộ ra ngũ nhãn, lục thông
Giải thoát vi diệu phước tuệ viên toàn
Tế độ người hiền Vô Thượng Đẳng Giác

200. Noa yết ra
Tự tánh Không, các pháp con tu tập
Chân như tự tại bình đẳng chí công
Ruộng phước vô thượng ra sức gieo trồng
Tự giác, giác tha, đông tây mặc ý

201. Hổ hồng đô lô ung
Chánh niệm thọ trì chí thành khẩn thiết
Lâu dần thành tam muội khó nói ra lời
Trong thánh, ngoài vương, công đức vun bồi
Lớn không ngoài, nhỏ không trong, Bồ Đề viên mãn

202. Tát bà dược xoa
Hàng phục tất cả quân binh quỷ ác
Phụng lệnh thi hành dũng kiện quỷ vương
Hộ trì hành giả tinh tấn đảm đương
Giáo hóa chúng sinh từ bi phổ độ

203. Hắt ra sát ta
Đại Thừa mầu nhiệm nhiều phen giáo hóa
Các quỷ La Sát vất vả nổi trôi
Dùng pháp thuận nghịch dạy dỗ khắp nơi
Độ tất cả chúng sinh quay về nguồn gốc

204. Yết ra ha nhã xà
Quyến thuộc giữa trời, hư không, trên mặt đất
Sinh ra vô số manh mối khác xa
Cha mẹ, con cái La Sát Dạ Xoa
Binh tướng, anh em, cùng hàng sứ giả

205. Tỳ đằng băng tát na yết ra
Uy lực hai loại vua thần thâm áo
Phá hung tinh, trừ thù hận thành công
Giúp vượt qua tất cả hiểm nạn khó khăn
Trước Phật Thích Ca Mâu Ni quy mệnh

206. Hổ hồng đô lô ung
Chí tâm trì tụng đắc Lăng Nghiêm đại định
Thành ý tinh tấn chứng pháp vô sinh
Thiện ác nhiễm tịnh hỗn tạp tự hành
Khó vượt bể khổ, đời đời chìm đắm

207. Giả đô ra
Tôi nay cảnh tỉnh tám vạn đại chúng
Kim Cang đại lực cùng các vua thần
Hãy hàng phục hoạn nạn và các nạn ma
Trí tuệ, cung tên, quan chức thăng tiến

208. Thi để nẩm
Kiếm báu thần Chấp Kim Cang sắc bén
Nhập tam ma địa trấn áp khí chẳng lành
Hàng phục quỷ ma tất cả mọi loài
Sửa ác hướng thiện tự tâm đổi mới

209. Yết ra ha
Diệu cát tường, dũng mãnh phát tâm bố thí
Kim Cang Tạng Vương dẹp phá tà si
Bậc Sát Tặc Ứng Cúng Khôi Đa Sĩ
Quyến thuộc hòa hợp lâu dài an ổn

210. Ta ha tát ra nẩm
Thần Kim Cang khắp ba nghìn thế giới
Thí dụ, toán số, khó tính đếm cho xong
Ủng hộ người tu thiện pháp chánh tâm
Đủ công đức, tự nhiên thành tựu đạo

211. Tỳ đằng băng tát na ra
Ngăn ma tác hại khiến người an ổn
Gặp dữ hóa hiền, nghiệp trước tiêu tan
Không gặp ác mộng, biến nguy thành an
Trời xanh không mây, nơi nơi hoan hỷ

212. Hổ hồng đô lô ung
Ứng nghiệm bởi chuyên tâm, lấp che vì chia trí
Vĩnh viễn không dừng tụng niệm chí thành
Ngày một cao thâm, tam muội tựu hình
Chứng đắc Bồ Đề, bất lai bất khứ

213. Ra xoa
Kim Cang Thiên Tiên chở che, gìn giữ
Thịnh vượng thuận lợi dáng vẻ nghiêm trang
Nhiếp thọ, chiết phục trăm nghìn vạn lần
Uy đức vô cùng, đầy đủ phước tuệ

214. Bà già phạm
Con nương dựa Thế Tôn uy thần lực
Cứu hộ đảo điên của tất cả chúng sinh
Nguyện cho người lìa khổ được an bình
Sớm giác ngộ, lập căn cơ đạo hạnh

215. Tát đát tha
Khắp mười phương vô tận thường trụ Thánh
Tất cả hộ pháp cùng thắp ngọn đuốc thiêng
Chiết phục, nhiếp thọ, khéo thuyết thuận cơ duyên
Hóa độ chúng sinh, ngài Kim Cang Mật Tích

216. Già đô sắc ni sam
Nay chúng con quy mạng Đại Phật Đảnh
Ánh sáng trí tuệ, kho pháp báu bất tư nghì
Nguyện con hiểu rõ pháp vi diệu tổng trì
Phụng hành đúng nghĩa Như Lai giáo thuyết

217. Ba ra điểm
Diệu âm tự tại, pháp quang thần biến
Con chí thành đảnh lễ mật linh văn
Mong cầu uy lực cảm ứng đạo giao
Hồi phục bản lai, quả Bồ Đề chứng đắc

218. Xà kiết rị
Đảnh lễ vô trụ hóa sinh sinh hóa
Nghĩa lý vô lượng vô tận vô cùng
Chư Phật đồng nhiếp thọ khắp mười phương
Thoát hầm lửa dữ, an vui lìa khổ nhiệt

219. Ma ha ta ha tát ra
Thắng Đại Kim Cang uy phong mãnh liệt
Phá ngoại ma trấn áp khí yêu tà
Phiền não chướng ngại kiên nhẫn vượt qua
Vì giáo pháp nhọc nhằn nên thành công lớn

220. Bột thọ ta ha tát ra
Hàng phục tà ma Kim Cang múa kiếm
Hóa sinh nơi hồ thất bảo liên hoa
Thành đạo Bồ Đề, Đức Phật Thích Ca
Phổ độ chúng sinh thoát bùn lầy chìm đắm

221. Thất rị sa
Cát Tường Đại Kim Cang Diệu Thủ
Nghe đến tên cảm hóa khó suy lường
Cải ác tùng thiện sửa đổi lỡ lầm
Tại Vạn Phật Đường vào ngay pháp giới

222. Câu tri ta ha tát nê
Quân, Tạng, đều là tên Kim Cang Bồ Tát
Giới đức dư thừa xá lợi xương thân
Năm sắc đủ đầy, định tuệ trang nghiêm
Hào quang chiếu lâu dài không hư hoại

223. Ðế lệ a thệ đề thị bà rị đa
Trước Thần Đại Luân Kim Cang con kính lễ
Đấng tôn quý nghìn đầu, nghìn mắt, nghìn tay
Là bậc quán đỉnh uy đức thấm nhuần
Hộ trì người tu, khó suy lường, so sánh

224. Tra tra anh ca
Có khả năng phá tan bao chướng ngại
Bậc Sinh Quý Trụ pháp pháp dung thông
Hộ trì tam bảo, chiếu khắp quang minh
Hộ giới thiện thần cứu người phiêu bạt

225. Ma ha bạt xà lô đà ra
Hộ niệm người tu, Đại Kim Cang Bồ Tát
Như tiếng rống sư tử, âm pháp rền vang
Khiến chúng sinh trừ chướng ngại đeo mang
Bát nhã thâm sâu độ tất cả khổ tập

226. Ðế rị bồ bà na
Con quy y tất cả ba đời chư Phật
Chí thành đảnh lễ tất cả thánh hiền
Kim Cang Tạng Bồ Tát tám vạn bốn nghìn
Hộ trì người tu thoát nơi mê đắm

227. Mạn trà ra
Lập pháp đàn, bậc giác giả ấn chứng
Cứu khổ treo ngược, tam muội sớm thành
Xa lìa thống khổ, thu nhiếp chúng sanh
Đại định Lăng Nghiêm vĩnh viễn hiển lộ

228. Ô hồng
Phật lại truyền lệnh chư thần bảo hộ
Khắp các đồng nam đồng nữ y lời
Luôn cận kề hành giả khắp nơi nơi
Dự Long Hoa hội, bậc thư hùng kiệt xuất

229. Ta tất đế
Đắc được chánh định, thành tựu các pháp
Là bậc Diệu Giác tam đức viên thành
Tự độ, độ tha, vị Bồ Tát tu hành
Ngự cảnh Niết Bàn, trên đỉnh đồi Bát Nhã

230. Bạt bà đô
Phật Thế Tôn Bà Già Bà Đế
Cũng là viên mãn và tùy tâm
Nhập định Lăng Nghiêm vui ý toại lòng
Và từ đó trí phát sinh vô lượng

231. Mạ mạ
Mong cầu Phật gia hộ, con khát ngưỡng
Khiến được viên thành các pháp con làm
Nguyện tinh tấn sớm chứng bất thoái tâm
Sớm nêu danh trong hội tuyển hiền, chọn thánh

232. Ấn thố na mạ mạ tỏa
Tụng trì mặc niệm, ý lời nên giảm thiểu
Giáo pháp chỉ bày lợi ích khắp đại thiên
Pháp pháp tu trì đều trọn vẹn lộ trình
Đắc cõi Niết Bàn không tăng không giảm

 

Hội thứ ba
Hội Quán Âm hợp đồng

233. Ra xà bà dạ
Ách nạn từ cung vua diệt trừ tất cả
Cứu độ những người cô độc, lênh đênh
Tối thượng, tột cùng, lợi lạc tất cả chúng sinh
Được cung kính, tiêu tai, tăng tuệ phước

234. Chủ ra bà dạ
Đây là linh chú diệt trừ nạn cướp
Nhãn nhĩ tị thiệt thân ý buộc ràng
Chúng bộ Thượng Sư Xá Na Phật chu toàn
Giáo pháp Phật nên hết lòng truy cứu

235. A kỳ ni bà dạ
Lập lại tên thần, tiêu trừ hỏa hoạn
Bồ tát Bạch Y phương nam ứng với Bính Đinh
Xa lìa nhiệt não, cứu hộ chúng sinh
Được đèn chiếu sáng, khắp nơi mát mẻ

236. Ô đà ca bà dạ
Năm tướng suy nơi sáu cõi trời Dục giới
Cõi tam thiền chịu nạn gió thổi bay
Dù anh tu đến cõi Phi Phi Tưởng có ngày
Cũng không sánh được về Tây Phương Cực Lạc

237. Tỳ sa bà dạ
Câu chú này tiêu trừ các chất độc
Các loài cỏ cây có hóa chất hại người
Đọc linh văn hẳn sẽ được bình an
Lìa khổ nạn lại được vui cứu thoát

238. Xá tát đa ra bà dạ
Thần Kim Cang khéo khiến người thuận đạt
Biện tài vô ngại tránh mũi kiếm đao
Mở trói kẻ bị gông xiềng ràng buộc bấy lâu
Tai nạn đều tiêu trừ thôi tranh chấp

239. Bà ra chướt yết ra bà dạ
Luận nghĩa, tu hành, chuyển luân diệu pháp
Đại tướng Kim Cang chấm dứt phân tranh
Nhận lệnh ban truyền bất động quân binh
Chúc tụng thái bình, buông gươm, cởi giáp

240. Đột sắc xoa bà dạ
Siêng năng trì giới xa lìa khổ ách
Tránh nạn mất mùa thoát cảnh cơ hàn
Uy lực xuất thần, Bảo Hộ Kim Cang
Nghèo nàn, đói rét đều được cứu thoát

241. A xá nễ bà dạ
Nghe danh Không Thần không cản trở
Trừ nạn sấm sét khiến hãi kinh
Tai nạn tiêu trừ do tin hiểu phân minh
Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Thần Chú

242. A ca ra
Cái chết bất ngờ quá đau thương, buồn thảm
Nạn trên không, đất, biển, khó lo toan
Nhất tâm trì niệm trừ chướng ngại, được an toàn
Hộ trì mười phương, Kim Cang Đại Tướng

243. Mật rị trụ bà dạ
Pháp chưa từng nghe qua, vi diệu khó tưởng
Tất cả nạn bất ngờ đều được bảo toàn
Thiên thần giáp vàng ngầm giúp đỡ bình an
Thưởng thiện phạt ác không hề thiên lệch

244. Đà la ni bộ di kiếm
Pháp đại tổng trì, con nay quy mệnh
Địa thần Kiên Lao chẳng thể bỏ qua
Luôn luôn trừ diệt tai nạn, yêu tà
Sớm chứng vô sinh, đạo tâm ngay thẳng

245. Ba già ba đà bà dạ
Các chất độc trong bạc vàng đá đất
Tụng trì thần chú biến hóa cam lồ
Hộ niệm trao truyền tối thượng kim cang
Bạn lành là Bồ tát, không còn cô lẻ

246. Ô ra ca bà đa bà dạ
Mỗi bước hiểm nguy hóa an lành khó kể
Hi hữu thay, diệu pháp tựa suối tuôn
Các pháp Cô Khởi, Bổn Sự, Nhân Duyên
Sao cát tường chiếu, tháo mở người treo ngược

247. Lặc xà đàn trà bà dạ
Loài cắn hại người như rắn độc, bò cạp
Trượng báu này hàng phục miễn tai ương
Loài bọ sâu, nước cam lộ thấm nhuần
Cùng quy hướng về Tây Phương Lạc Quốc

248. Na già bà dạ
Biển cả, sông, hồ, chảy xuôi dòng nước
Lợi hại tương quan ngũ cốc tiếp thu
Các loài rồng, cá, kình, sấu, khi gặp nạn tai
Đời đời như vậy, hiểm nguy thành an ổn

249. Tỳ điều đát bà dạ
Khéo điều phục, khắp không gian rộng lớn
Sấm dữ, gió cuồng làm tan tác sinh linh
Mưa đá, điện chớp giáng họa xuống chúng sinh
Giới thần Kim Cang cứu người vô tội

250. Tô ba ra noa bà dạ
Nạn chim cánh vàng, Tây Phương Liên Hoa bộ
Giải thoát nghiệp xưa vốn tựa cát sông Hằng
Tu trì bát-nhã, tích lũy đức ân
Viên mãn Bồ Đề, sớm quay về quê cũ

251. Dược xoa yết ra ha
Địa hành, không hành, Dũng Kiện, Bạo Ác
Các loài chủng tộc đều lắng tai nghe
Người y giáo tu hành, hồn phách có quỷ chở che
Đức tràn ba nghìn cõi tự mình siêu độ

252. Ra xoa tư yết ra ha
Quỷ La Sát chạy mau rất đáng sợ
Bảo vệ kẻ kiên trinh, hàng phụ nữ giữ gìn
Diệt nạn chết oan, tự hủy hoại thân mình
Rời đường hiểm, tránh sấm trời truy đuổi

253. Tất rị đa yết ra ha
Quỷ tổ phụ giữ gìn thây người chết
Con hiếu thường nhớ tưởng đến ngày cùng
Chết sống như nhau, cúng tế một lòng
Ma ha bát nhã ba la mật đa

254. Tỳ xá giá yết ra ha
Đây dịch là loài quỷ ăn tinh khí
Hút lấy tủy người và tánh khí thức ăn
Thoát nạn thuốc độc, ma túy hại thân
Thọ trì thần chú Như Lai vô tận nghĩa

255. Bộ đa yết ra ha
Tự làm thân to lớn đặt thành tên quỷ
Sức mạnh dời non như Hạng Vũ một thời
Diệu dụng thần thông biến hóa, đổi dời
Nhiều đầu, nhiều chân, uy linh hiển thị

256. Cưu bàn trà yết ra ha
Quỷ đè người hình cái vò, trái bí
Thành quách, xe cộ, sấm chớp tai ương
Họa bất ngờ đều ngăn lối, tránh đường
Ra vào bình an, nạn không xâm phạm

257. Bổ đơn na yết ra ha
Bám lấy thi hài vì sinh lòng cố chấp
Xa lìa điên đảo, trong mộng cũng an thần
Tu Ba-la-mật nhẫn nhục, tinh cần
Trí tuệ chiếu ngời, ngự đài sen báu

258. Ca tra bổ đơn na yết ra ha
Quỷ đói giữ vía người cực kỳ hôi hám
Đông tây nam bắc đều chẳng đến gần
Cùng cực khổ vì uống tiểu, ăn phân
Tạo nghiệp báo vì tự mình dối gạt

259. Tất kiền độ yết ra ha
Khí độc của quỷ Chủ Trùng khiến người mê hoặc
Còn có tên đặc biệt là Hương Thần
Gây bệnh hoàng đản vàng mắt, vàng da
Đồng tử hộ pháp khiến người mau lành bệnh

260. A bá tất ma ra yết ra ha
Dáng như con cáo, còn gọi cao-đại-thụ
Nhiễu loạn người, quỷ có sắc màu xanh
Chủ loài Dê điên nhân đó gọi tên
Đồng tử thần dê thường chiêm bái Phật

261. Ô đàn ma đà yết ra ha
Uy thế thần gió cực kỳ nhanh chóng
Biển sóng cuồng, cây cối ngã, đất rung
Gió xoắn hình trôn ốc giữa không trung
Hai bàn tay quỷ vương đen đẩy mạnh

262. Xa dạ yết ra ha
Vui theo ngũ dục che trùm chân tánh
Tam độc tràn đầy khuất lấp trí minh
Căn trần duyên ảo ảnh tự trói mình
Giữa trời không, bát nhã dòng mây nổi

263. Hê rị bà đế yết ra ha
Không hợp đàn, một mình nơi đầm trạch
Gõ vào gỗ đá vàng thành tám âm thanh
Như loài sư tử thích thú nhảy quanh
Dáng điệu như đứng đầu trong loài chó

264. Xã đa ha rị nẫm
Chuyên ăn tinh khí, tên gọi là Chí Đức
Quỷ mẹ quỷ con hợp với các thiên thần
Chưa quy y tam bảo thì Oán Tặc là tên
Sau khi tin Phật thì Trừ Ma là hiệu

265. Yết bà ha rị nẫm
Ăn bào thai, sau lại âm thầm giúp đỡ
Làm đế thần tôn thiên cùng với họ hàng
Nam nữ, cháu con, cha mẹ, thiếp với chàng
Cùng bảo vệ đạo tràng và phổ độ

266. Lô địa ra ha rị nẫm
Quỷ uống máu người tìm dơ kiếm bẩn
Hút lấy tinh huyết bồi bổ quỷ tiên
Tu ba-la-mật, hiệu là tối thượng cần chuyên
Lên thuyền đại pháp ma ha bát nhã

267. Mang ta ha rị nẫm
Quỷ lớn sắc trắng uống ăn dầu mỡ
Kim-Cang-bộ-mẫu và các quỷ linh thiêng
Chuyên cần quan sát thiện ác ngày đêm
Công thưởng tội trừng không thiên không vị

268. Mê đà ha rị nẫm
Loài ăn thai sản có trăm nghìn vạn quỷ
Rình rập gây chướng nạn đưa đến Diêm quan
Sinh ra liền chết, luân chuyển tuần hoàn
Lòng ưa giết hại, quả báo không sai lệch

269. Ma xà ha rị nẫm
Tự ta tạo nên cảnh giàu, nghèo, thọ, yểu
Mệnh do mình lập chẳng phải do trời
Say mê, tạo nghiệp báo ứng đời đời
Tội nghiệp buộc ràng mảy may không lầm lẫn

270. Xà đa ha rị nữ
Loài quỷ tên Cứu Hộ thích ăn chất bẩn
Uống ăn ô uế, ưa thích hôi tanh
Dầu sáp nhiều mỡ dùng trong gia đình
Lạnh nóng rét mát đều tăng gấp bội

271. Thị tỷ đa ha rị nẩm
Rừng lạnh lẽo dưới tàng cây cung bái
Vô số quỷ đói chạy đến vội vàng
Răng run lập cập trên dưới hai hàng
Do dục báo từ tâm tham cuồng dại

272. Tỳ đa ha rị nẩm
Đóa hàm tiếu nở hoa khoe đài nhụy
Bạn bè, thân quyến quỷ đến bên vườn
Trừ cơn đói khát, ăn mật uống sương
Mong quả báo tạm dừng cơn thiêu đốt

273. Bà đa ha rị nẩm
Dịch ba nghĩa: nương mẫu, trái tươi, thân lớn
Thấy sắc, ngửi hương, nếm vị trước tiên
Tiếp xúc, nghĩ tưởng thức ăn thì hưởng được liền
Nhân duyên như vậy bởi nghiệp xưa qua lại

274. A du giá ha rị nữ
Cây Vô Ưu, tên hoa là Khả Ái
Hạt giống ngũ cốc bổn tánh bất sinh
Không gì so sánh được ánh quang minh
Thiên biến vạn hóa đến đi không trở ngại

275. Chất đa ha rị nữ
Uống ánh sáng, ăn đèn, nuốt lửa khói
Háo thắng, cang cường, tranh đoạt dở với hay
Tâm không ngăn ngại, kinh hãi viễn ly
Điên đảo mộng tưởng tất cả đều trừ dứt

276. Đế sam tát bệ sam
Phá tà, chém ác ma hiện uy đức
Nói lời đức lành nhiếp thọ chúng sinh
Khuyến tu giới định cảm hóa hàm linh
Quay về tự tánh là chân quy y Phật

277. Tát bà yết ra ha nẩm
Tất cả vua quỷ thần đồng đến trước
Làm thủ lãnh hộ pháp khắp mười phương
Thiện nam tín nữ cầu chánh đạo phát tâm
Đồng hỗ trợ nhập tòa đường Phật đạo

278. Tỳ đà dạ xà
Vi diệu khó suy lường đại minh chú tạng
Bậc chánh giác uy đức tối thắng vương
Ánh quang minh chiếu rạng khắp muôn phương
Phật bảo thường trụ cát tường vĩnh viễn

279. Sân đà dạ di
Chém tà khí yêu tinh nương dựa
Tâm đại pháp vương như ý bảo luân
Nay con hướng về đệ nhất nghĩa quy chân
Ngày đêm thực hành Liên Hoa pháp bộ

280. Kê ra dạ di
Vị pháp vương tử đồng chân nhập đạo
Truy tìm bắt Dạ Xoa đại tướng quân
Tự lợi, lợi tha hiển hiện lại qua
Luôn luôn tinh tấn quy y Tăng bảo

281. Ba rị bạt ra giả ca
Sang đến bờ kia vượt qua hạn lượng
Ba vị đại thần tướng thống lĩnh đại binh
Chỗ tận cùng là bát-nhã uy linh
Mắt thanh tịnh tánh thì bất động

282. Hất rị đởm
Dù phàm thánh, tâm sắc pháp đều sâu rộng
Sớ thịt cứng và tánh giác tinh anh
Ba tạng Như Lai nghĩa đệ nhất tựu thành
Quang minh viên dung ba nghìn thế giới

283. (Giống câu 278).
284. (Giống câu 279).
285. (Giống câu 280).

286. Khử sạch, hóa giải, hàng phục ô nhiễm
Điều hòa nhiệt não, quỷ mị, hồ ly
Tà ma, quỷ quái vì chánh đạo quy y
Khai triển lớn lao, hộ trì Phật pháp

287. (giống câu 282).
288. (giống câu 278).
289. (giống câu 279).
290. (giống câu 280).

291. Ma ha bát du bác đát dạ

Lại thành tựu pháp đại-thừa năng thắng
Trời Tự Tại thanh tịnh các Phạm-thiên
Bậc chánh giác dạy pháp lìa khổ cho chúng sinh
Phá vướng mắc chứng nhập hàng Phật quả

292. Lô đà ra
Bồ tát Đại Kim Cang, bậc tối thượng
Siêng trì định tuệ chánh pháp hoằng dương
Hộ vệ người tu hành đạo thánh khắp mười phương
Chứng đắc Thường Tịch Quang không thối chuyển

293. (giống câu 282).
294. (giống câu 278).
295. (giống câu 279).
296. (giống câu 280).

297. Na ra dạ noa

Như núi Tu-Di kiên cố bất động
Dũng mãnh, thiện chiến khiến kẻ địch hãi kinh
Lực sĩ hiện ra tám mặt uy linh
Loài giặc cỏ vội vàng buông vũ khí

298. (giống câu 282).
299. (giống câu 278).
300. (giống câu 279).
301. (giống câu 280).

302. Ðát đỏa già lô trà tây

Hàng quyến thuộc vua đại bàng Kim Xí
Giác ngộ nguồn cội các pháp nên gọi Như Lai
Tâm bi tận độ cùng khắp muôn loài
Thông suốt, giữ gìn pháp tựa như suối chảy

303. (giống câu 282).
304. (giống câu 278).
305. (giống câu 279).
306. (giống câu 280).

307. Ma ha ca ra

Các vị binh thần Trời Đen lớn nhỏ
Tâm bi tha thiết tai mắt sáng ngời
Suốt ngày thọ trì không dám biếng lười
Thành tựu tam muội tinh thông, linh lợi

308. Ma đát rị già noa
Luận về bổn nguyên đứng đầu trong chúng hội
Theo pháp giải thích cũng là Kim Cang
Tam muội vô ngại biện luận khó ai hơn
Giúp kẻ có duyên khéo dùng phương tiện

309. (giống câu 282)
310. (giống câu 278).
311. (giống câu 279).
312. (giống câu 280).

313. Ca ba rị ca

Các thần tiên đầu lâu thuộc ngoại đạo
Tiêu trừ năm dục, tẩy sạch ác tâm
Phụng hành thập thiện, khuyến khích chuyên cần
Xuất huyền nhập tẫn muôn nghìn biến hóa

314. (giống câu 282).
315. (giống câu 278).
316.(giống câu 279).
317. (giống câu 280).

318. Xà dạ yết ra

Đại tướng quân bảo trọng người và vật
Tất cả thần vương dẫn đạo thiên binh
Vượt ba cõi tối thắng thần chú Phật kinh
Bổn tánh tự tịnh là pháp bảo tâm ấn

319. Ma độ yết ra
Bậc giác ngộ vì chúng sinh từ bi tiếp dẫn
Thánh hiền tìm cách dạy dỗ kẻ muội mông
Bảo ấn chủng tộc chư Phật Thế Tôn
Đuốc nối đuốc, tâm truyền tâm, tương chiếu

320. Tát bà ra tha ta đạt na
Pháp tự lợi và lợi tha đầy đủ
Hóa độ chúng sinh thoát chốn ngục hình
Phù trì Tăng bảo Kim Cang thiện thần
Chứng giác đạo sống ung dung tự tại

321. (giống câu 282).
322. (giống câu 278).
323. (giống câu 279).
324. (giống câu 280).

325. Giả đốt ra

Hóa độ cõi Ta Bà, chị em thần nữ
Dứt nẻo luân hồi sông ái lìa xa
Cực kỳ dũng mãnh hàng phục oán ma
Đánh thì thắng, ra công thì thu phục

326. Bà kỳ nể

“Quân đội toàn thắng” giải thành hai nghĩa
Bỏ tà về chánh giữ giới luật nghiêm minh
Tự ta tuân thủ nên cảm hóa chúng sinh
Chính ta thực sự làm nên càng huyền diệu

327. (giống câu 282).
328. (giống câu 278).
329. (giống câu 279).
330. (giống câu 280).

331. Tỳ rị dương hất rị tri

Mũi tên quý, chim cú, hạnh vô cấu
Người đã chết rồi còn đứng dậy đi
Ba mũi kích lớn, Linh Thứu tên chim
Lực vô cùng tận biến hóa bay lượn

332. Nan đà kê sa ra
Thần Kim Cang hoan hỷ vung tích trượng
Chim hót líu lo, tiếng tiếng hợp hòa
Thân thích xa gần vua Càn Thát Bà
Lìa sinh tử đồng tu hành tinh tấn

333. Già noa bác đế
Căn bản trí sông trăng ghi dấu ấn
Thần Khí Trượng giáo hóa khắp các châu
Chim Tu Hú cùng mang sợi dây câu
Ý chí vững chắc, biện tài vô ngại

334. Sách hê dạ
Tinh tấn trì niệm, Diệu Trí khuyến dạy
Thành Nghĩa Lợi Hành, tên bồ-tát Kim Cang
Đạp trên phong hỏa luân như chim Oanh Vũ bay
Giáo hóa mười phương, khắp nơi chiến thắng

335. (giống câu 282).
336. (giống câu 278).
337. (giống câu 279).
338. (giống câu 280).

339. Na yết na xá ra bà noa

Các rồng thần khỏa thân ngoại đạo
Đại lực A-la-hán và quyến thuộc gần xa
Độc Giác, Duyên Giác và Phật Bích Chi
Chư Tăng Thanh Văn, Tứ quả Ứng Cúng

340. (giống câu 282).
341. (giống câu 278).
342. (giống câu 279).
343. (giống câu 280).

344. A la hán

Các vua quỷ La sát đã hung lại dũng
Tung hoành vũ trụ rất khéo tranh hùng
Trên trời, dưới đất, biến hóa khôn cùng
Hàng phục oán ma chứng vô sinh nhẫn

345. (giống câu 282).
346. (giống câu 278).
347. (giống câu 279).
348. (giống câu 280).

349. Tỳ đa ra già

Ma quỷ hãi kinh Thần Vương Đại Lực
Dời non, lấp bể, hái mặt nhật, trăng, sao
Hai tay chuyển đổi đất nước, địa cầu
Năm anh em trời uy linh hiển thị

350. (giống câu 282).
351. (giống câu 278).
352. (giống câu 279).
353. (giống câu 280).

354. Bạt xà ra ba nể

Chư Bồ tát Kim Cang hàng tà ma, quỷ mị
Tay cầm chày báu nhanh nhẹn vạn lần
Yêu ma quỷ quái kinh hãi ẩn thân
Chánh pháp trụ thế dài lâu hòa hợp

355. Câu hê dạ câu hê dạ
Chư thánh hiền khắp mười phương vân tập
Mở pháp hội trong Vạn Phật Thánh Thành
Tại Như Lai Tự đồng tụ hội, tập trung
Nơi Vô Ngôn Đường chân thường giải ngộ

356. Ca địa bát đế
Bậc bất động chuyên hành trì giải thoát
Lời kinh Bát Nhã chiếu rạng huy quang
Chúng hội bồ tát Kim Cang Tạng Vương
Tam bảo, chư vị thiên long bát bộ

357. (giống câu 282).
358. (giống câu 278).
359. (giống câu 279).
360. (giống câu 280).

361. Ra xoa võng

a. Đức nhẫn Từ Thị vì tôi dung thứ
Khoan thứ cho người tâm ấy đại bi
Tinh tiến tu hành nguyện lực chẳng thị phi
Giới định tuệ, hạt châu trừ bóng tối

b. Chấp nhận tội mình hẹn rằng sửa đổi
Cảm ứng đại từ giáo hóa chúng sinh
Thành tựu chánh quả phổ độ hữu tình
Trí lực quang minh chiếu soi kim cổ

362. Bà già phạm
Bậc Vô Thượng Tôn tổng quản pháp giới
Tứ sinh lục đạo độ trầm luân
Tu tập điều lành khiến các hàm linh
Tự nhiên thành tựu ma-ha bát-nhã

363. Ấn thố na mạ mạ tỏa
Khẩn cầu pháp tu được Phật ấn khả
Thông đất trời tán thán khắp mười phương
Trên đồng từ, dưới hợp bi, đấng đại pháp vương
Quy mạng tam bảo nhất tâm cung kính

 

Hội Thứ Tư
Hội Kim Cang Tạng chiết phục, nhiếp thọ

364. Bà già phạm
Lại chiêm ngưỡng lọng hoa và Phật lực
Tỳ Lô Kim Cang chiếu khắp muôn phương
Hàng phục ma, y chánh giáo dựa nương
Giáo hóa chúng sinh xa lìa nước lửa

365. Tát đát đa bác đát ra
Không-Như-Lai-Tạng vô cùng vi diệu
Tánh Bất-Không-Tạng siêu việt hóa công
Không-Bất-Không-Tạng lìa bỏ ngữ ngôn
Trung-đạo-liễu-nghĩa viên dung toàn thể

366. Nam mô tý đô đế
Con nay trước đấng pháp vương đảnh lễ
Chí thành khẩn thiết trừ dục, nghiêm thân
Vọng cầu gia hộ chứng bất thối tâm
Chư Phật phóng đại hào quang tiếp dẫn

367. A tất đa na ra lặc ca
Đấng đại lực vương không ai thắng được
Vòng hào quang đỏ xoay chiếu mười phương
Kiên cố Kim Cang phá vỡ ma quân
Bồi dưỡng đức lành đời đời sáng tỏ

368. Ba ra bà
Hào quang tím cuốn quanh hộ trì hành giả
Thiện tịnh uy đức xem xét ngày đêm
Mầm bồ đề kết thành quả diệu viên
Long Hoa hội, Vạn Phật Thành tham dự

369. Tất phổ tra
Đại uy thần Bồ tát Kim Cang phá vỡ
Ba đầu sáu tay đều khiếp sợ vậy thay
Nghe gió lướt qua đồng cung kính chắp tay
Rồng khoanh, hổ nép, an bình thế giới

370. Tỳ ca tát đát đa bát đế rị
Hào quang trắng chiếu xoay không gián đoạn
Thiên chú Tôn Thắng hóa độ đại thiên
Tâm ấn Mật-Tích tạng Không-Bất-Không
Ngũ tâm truyền thụ ngũ phương ngũ bộ

371. Thập phật ra thập phật ra
Đại Phật bảo vô lượng quang phổ chiếu
Chiếu khắp pháp giới vô tận hư không
Khai thị ngộ nhập chánh kiến, chánh tri
Vô Thượng Bồ Đề, tức vua đại giác

372. Ðà ra đà ra
Lọng báu mây lành kết thành năm sắc
Muôn đạo hào quang chiếu sáng đại thiên
Tất cả giới luật gìn giữ cần chuyên
Dự Long Hoa hội một lòng trân trọng

373. Tần đà ra tần đà ra
Lọng hương thơm khắp hư không pháp giới
Giáo huấn hữu tình bổn tánh thật chân
Duy trì tịnh giới thắng lực tinh cần
Bộ chủ trì thuộc Yết Ma phương Bắc

374. Sân đà sân đà
Hào quang lọng ngọc tỏa ngời pháp giới
Ráng trời bất nhiễm tựa tấm lòng son
Nhiếp thụ chúng sinh được bất thối tâm
Chủ trì thuộc Tây phương Liên Hoa bộ

375. Hổ hồng hổ hồng
Nhận sắc lệnh khắp trời cao đất rộng
Hàng phục yêu ma, quỷ quái, các loài tinh
Ủng hộ tam bảo tạo lập đức ân
Giác đạo viên mãn ngày càng phát triển

376. Phấn tra, phấn tra, phấn tra, phấn tra, phấn tra
Sớm được tựu thành pháp môn tu luyện
Vi diệu khôn cùng, đập vỡ để khai thông
Ngũ bộ, ngũ giác thừa khắp cả ngũ phương
Trừ tai họa, đóa sen thơm như ý

377. Ta ha
Tất cả nạn tai hóa thành hoan hỷ
Việc dữ tiêu trừ phóng đại hào quang
Pháp Bát-nhã-ba-la-mật viên thông
Phúc tuệ trang nghiêm hưởng thọ vô tận

378. Hê hê phấn
Phật Bộ Tâm Không Như Lai Tạng
Giải thoát khai thông chỉ rõ bến mê
Nghĩa vô cùng vi diệu không giới hạn cõi bờ
Bảo châu như ý khí thần biến hóa

379. A mâu ca da phấn
Con nguyện thành Phật vì chúng sinh tế độ
Bất Không đức tánh mở chỗ tối tăm
Yết Ma phương Bắc giác đạo viên dung
Nam mô Kinh Thủ Lăng Nghiêm Đại Phật Đảnh

380. A ba ra đề ha đa phấn
Chiếu tam thiên đại thiên trí quang khó sánh
Cõi trời thắng diệu, trong sạch, tịnh thanh
Quang diệm chiếu rạng rỡ bộ Bảo Sanh
Từ trong lửa đóa sen hồng hiển lộ

381. Ba ra bà ra đà phấn
Ánh quang minh, diệu âm, vô lượng thọ
Cứu cánh Cực Lạc Đức Phật Di Đà
Tây phương biểu hiện Phật bộ Liên Hoa
Đắc thượng phẩm, nguyện tùy tâm viên mãn

382. A tố ra
Phá vỡ A-tu-la ngu si, sân hận
Háo dũng, háo chiến, gọi là phi thiên
Nữ đố kỵ, nam xấu xí, chẳng được đoan nghiêm
Do nghiệp báo cảm thọ mà tổn thất

383. Tỳ đà ra
Đây chẳng phải A-tu-la đại lực
Hóa hiện kịp thời uy đức Thế Tôn
Đức Bất Động Giáo Chủ Hoan Hỉ Quang
Đông phương Kim Cang tùy nguyện hạnh

384. Ba ca phấn
Thù thắng vi diệu tối tôn Phật đảnh
Ba mươi hai tướng hóa độ quần luân
Tất cả như ý hiển hiện tùy tâm
Vạn sự thông suốt, bến mê chỉ rõ

385. Tát bà đề bệ tệ phấn
Cõi Dục giới có thánh phàm thiên chúng
Cõi thánh nhân có chủ, bạn, quân, thần
Nghe chân ngôn liền hàng phục, quy tâm
Hộ trì tam bảo gia tăng phước tuệ

386. Tát bà na già tệ phấn
Dòng giống Rồng cùng nhiễu quanh đảnh lễ
Các rồng độc và quyến thuộc dưới trên
Cải tà quy chánh tự biết tu hành
Kết quả tự thành nếu lập công tinh tấn

387. Tát bà dược xoa tệ phấn
Quỷ thần dũng mãnh tinh thông đại lực
Bay lượn biến hóa khéo biết ngũ thông
Gái trai dòng quỷ chịu hàng phục tận cùng
Đồng quy thuận pháp Ma-ha-bát-nhã

388. Tát bà kiền thát bà tệ phấn
Chúng thần âm nhạc, hàng phục tất cả
Kim, thạch, trúc, quản, huyền, thổ, mộc, ti
Thiên chủ tụ hội vạn dặm hương bay
Cùng đến dự buổi xướng ca vô tận

389. Tát bà bổ đơn na tệ phấn
Các loài quỷ đói tanh hôi dơ bẩn
Thường ở quanh đống phân tiểu hôi dơ
Cũng vì tật đố nên tạo nghiệp chẳng ngờ
Nay nghe linh văn cõi luân hồi giải thoát

390. Ca tra bổ đơn na tệ phấn
Tán thán đảnh lễ, quy kính chư Phật
Hàng phục loài quỷ vương hôi thối lạ lùng
Khai thông pháp giới mật ngữ chân ngôn
Cải ác hướng thiện mặt mày đổi mới

391. Tát bà đột lang chỉ đế tệ phấn
Tất cả ma quái hại sinh linh nhân loại
Thế lực quyến thuộc hưng thịnh tăng gia
Tụng chú này chế phục các loài ma
Khiến an bình khắp hư không pháp giới

392. Tát bà đột sáp tỷ lê
Lại hàng phục loài yêu ma quỷ quái
Bất động giải thoát tịch diệt hạnh môn
Ngàn vạn yêu tà đồng nhất kính tôn
Mau chóng tu hành, trùng độc chế ngự

393. Hất sắc đế tệ phấn
Vô sinh, vô diệt, vô lai, vô khứ
Tạo lập, hóa hiện, siêu thoát, vi diệu thay!
Than thở, tâm thần não loạn ưu bi
Nghe tụng chân ngôn mỉm cười cảm kích

394. Tát bà thập bà lê tệ phấn
Phóng đại quang minh chiếu thế gian u tịch
Phá trừ đen tối hóa độ nữ nam
Khiến chúng sinh được tự tại nhàn an
Nhảy khỏi vòng luân hồi trong ba cõi

395. Tát bà a bá tất ma lê tệ phấn
Trong một chén canh oán thù như biển
Nửa cân thịt béo nghiệp tựa núi non
Góp phần kinh doanh vốn đã hao mòn
Đọa lạc tam đồ chớ cho là lạ

396. Tát bà xá ra bà noa tệ phấn
Thanh tịnh, không ô nhiễm, phá trừ tai họa
Phúc hữu dư như tàng cây lớn sa-la
Vi diệu chân ngôn hàng phục quần ma
Pháp Đại thừa, hộ pháp thiện thần diễn giảng

397. Tát bà địa đế kê tệ phấn
Cứu độ chúng sinh phá tan cừu hận
Thậm thâm uy dũng chế phục độc trùng
Uy lực tam muội xoay chuyển càn khôn
Tất cả nạn tai hóa thành thái bình, êm ả

398. Tát bà đát ma đà kê tệ phấn
Biến nguy nan thành an lành tất cả
Tai nạn bất ngờ thảy thảy tiêu tan
Hành trì pháp Phật không chút khó khăn
Biển khổ ta bà hộ trì người mê mệt

399. Tát bà tỳ đà gia
Tất cả độc khí hóa ra thanh khiết
Thuyền đại từ chánh giác nguyện quy y
Lên thuyền bát nhã cùng đến bờ kia
Đắc bất thoái, hiện trang nghiêm tướng mạo

400. Ra thệ giá lê tệ phấn
Tu đạo Bồ Đề nương theo Phật giáo
Lục độ vạn hạnh chớ có nghi nan
Việc làm đã xong, lìa chốn thế gian
Ra khỏi ba cõi mới gọi là kỳ đặc

401. Xà dạ yết ra
Giải trừ tai nạn được bình an, yên ổn
Trọng tội, nghiệp báo tựa nước bõng, dầu sôi
Lực tam muội gia trì con nguyện dựa nương
Các nạn hung hiểm bao quanh đều quét sạch

402. Ma độ yết ra
Kim Cang Tạng Vương ủng hộ đạo tràng chư Phật
Cầm chùy vác núi hiển hiện uy linh
Thưởng thiện phạt ác chánh giáo trung hưng
Bàng môn tả đạo thảy đều lẩn trốn

403. Tát bà ra tha ta đà kê tệ phấn
Chúng thần hộ pháp vì hữu tình làm lợi ích
Hiền thánh tăng già, chư vị long thần
Cứu khổ cho người, một dạ kính tin
Khiến cây khô héo đơm tươi hoa lá

404. Tỳ địa dạ
Sơ phát tâm, nhất niệm liền giác ngộ
Vạn duyên buông xuống mới hiện chân tâm
Tu Bồ Tát hạnh, Thập Địa viên toàn
Trăm nghìn tam muội, luyện vàng trong lửa đỏ

405. Giá lê tệ phấn
Cây thuốc lớn, đại nguyện, và đại hạnh
Khai quyền hiển thật, biểu lộ chân thường
Trị được bệnh người, lục độ, tứ hoằng
Có được thuốc, bệnh trừ, thân tâm an ổn

406. Giả đô ra
Thiên ma ngoại đạo tánh tình cuồng loạn
Thô lỗ, táo bạo, khoác lác, huyênh hoang
Quy thuận theo Phật khi nghe tụng chân ngôn
Chắp tay, cúi đầu, trước Pháp Vương đảnh lễ

407. Phược kỳ nể tệ phấn
Ma trong các ma hung cuồng, ỷ thế
Thiên biến vạn hóa lộ ánh hào quang
Quy thuận theo Phật khi nghe tụng chân ngôn
Y giáo tu hành, theo Pháp Vương ủng hộ

408. Bạt xà ra
Tám vạn bốn nghìn Kim Cang Tạng Bồ Tát
Ba trăm sáu mươi tả đạo bàng môn
Tất cả đều ủng hộ tánh thiên chân
Mãi mãi an vui, diệt trừ tai ách

409. Câu ma rị
Hoa Man thần đồng diệt trừ tai chướng
Độ thoát khổ ách hộ pháp thánh tăng
Diễn thuyết nan tư nghì vi diệu linh văn
Khiến chúng sinh xa lìa lò lửa đỏ

410. Tỳ đà dạ
Trước Phật đại hùng chúng con đảnh lễ
Chí thành xưng tán Diệu Giác Thế Tôn
Đều lìa xa họa bát nạn, tam đồ
Đồng chứng đắc thân Pháp Vương thanh tịnh

411. Ra thệ tệ phấn
Hóa độ trầm luân vô sinh pháp bảo
Phật bảo, Tăng bảo đại lực uy thần
Trừ diệt tận cùng tam độc tham sân
An vui thanh khiết thong dong tự tại

412. Ma ha ba ra đinh dương
Pháp môn Đại Thừa bốn ngàn tám vạn
Pháp pháp bình đẳng không nông không thâm
Khế hợp căn cơ tức Bồ Tát Quán m
Luận nghị cũng là Thích Ca Văn Phật

413. Xoa kỳ rị tệ phấn
Hàng phục quỷ yêu trên núi, dưới nước
Tất cả ngoại đạo thành khẩn đầu hàng
Ác độc tà ma đều quy thuận chánh tông
Ưa thích pháp báu, quỷ thần khâm phục

414. Bạt xà ra thương yết ra dạ
Phá ma cang cường, Kim Cang lực sĩ
Đại pháp điều phục thông suốt đất trời
Pháp ba-la-mật cứu cánh viên dung
Vạn sự cát tường oan khiên tiêu diệt

415. Ba ra trượng kỳ ra xà da phấn
Độ ba nghìn cõi quang minh chiếu khắp
Tự tại an lạc không trước không sau
Hộ trì những người đức thiện, ân sâu
Vun bồi gốc rễ, dưỡng tu nguyên bản

416. Ma ha ca ra dạ
Quỷ trâu thần rắn tánh tình ngạo mạn
Độc dữ hung tàn tựa giống sói lang
Dùng đại thủ nhãn khó nổi thoát thân
Trước pháp vương, quần ma đều quy phục

417. Ma ha mạt đát rị ca noa
Đúng đúng, sai sai, quả theo nhân hiện
Thiện thiện, ác ác, giả trở lại chân
Khi nào thì dứt cãi cãi, tranh tranh
Nhường nhường, nhịn nhịn giải tan thù hận

418. Nam mô ta yết rị đa da phấn
Con đảnh lễ hộ pháp Kim Cang Tạng
Thiên tướng Mật Tích và các thần linh
Tín thọ phụng hành hiệu lệnh kính tin
Vì thánh tăng ngày đêm lại qua bảo bọc

419. Tỷ sắc noa tỳ duệ phấn
Hàng phục các bọn thuật sư ác độc
Tất cả thiên chúng Tha Hóa Tự Tại reo cười
Bị phá tan nên khâm phục nghe lệnh triệu mời
Tà ma quỷ quái đồng quy y tam bảo

420. Bột ra ha mâu ni duệ phấn
Thầy bùa chú ác cang cường nan giáo
Lọng mây chiếu sáng như lệnh nhiếp thu
Chúng thần Hóa Lạc Tự Tại thiên cung
Thêm sấm chớp, Cổ Âm Vương Phật hiện

421. A kỳ ni duệ phấn
Cõi Sắc Cứu Kính và cõi trời Trường Thọ
Đại thần luyện lửa hiển lộ quyền uy
Nghe tụng chân ngôn cung kính chắp tay
Bảo vệ chánh pháp hóa độ ba nghìn cõi

422. Ma ha yết rị duệ phấn
Bốn tay, ba mắt, tiên cô tự tại
Thiên nữ sắc đen qua lại trong mây
Cười nói kiêu căng chẳng kiêng nể một ai
Nghe chân ngôn tức thì liền vâng lệnh

423. Yết ra đàn tri duệ phấn
Các thần rồng tên Thải Hà Nghiêm Tịnh
Không phân chia, trời với nước một màu
Bảo vệ đàn tràng, chánh giáo hộ trì
Chân, chân, chân. Chuyên cần tu thiện pháp

424. Miệc đát rị duệ phấn
Dẫn đạo thiên binh, vua trời Đế Thích
Người làm thiện ác, qua lại tuần tra
Trung hiếu nhân nghĩa phúc tuệ tăng gia
Sát đạo dâm vọng chiêu cảm tai họa

425. Lao đát rị duệ phấn
Tịch diệt không, hiệu thần vương sân nộ
Lấy vô tâm, vô ý, vô cấu làm tông
Sai khiến ma nữ đố kị, ghét ghen
Cải tà quy chánh tung hoành nhậm vận

426. Giá văn trà duệ phấn
Quyến thuộc tự tại thiên ma sân hận
Đại thần ăn thịt người vây đánh bạo tàn
Duy nguyện chúng sinh sớm ngộ đạo vàng
Buông duyên ô nhiễm đắc thành Phật quả

427. Yết la ra đát rị duệ phấn
Hát Sơn là hiệu thiên chủ Đế Thích
Đắc pháp thanh tịnh lìa keo kiệt, tham lam
Bốn đại bộ châu tuân phục lệnh truyền
Sáu nẻo luân hồi nối liền không dứt

428. Ca bát rị duệ phấn
Thần Thiện Xã giữ giới nghiêm minh, tinh mật
Oán ma độc ác không còn chỗ thối lui
Đoạn tuyệt sai lầm, cần nhắc nhỡ, vun bồi
Bậc đại thánh hiền đổi mê về giác

429. A điạ mục chất đa
Trú Tạp Cư Thiên, thần Vô Năng Áp
Tất cả quỷ thần đều có uy quyền
Tuân thủ hiệu lệnh bảo hộ người hiền
Công thưởng tội trừng không hề thiên vị

430. Ca thi ma xá na
Quang minh chiếu vô biên đại tinh tú
Kim tinh, thổ tinh liên hợp phóng hào quang
Phật Lô Xá Na sáng hơn nhật nguyệt bội phần
Có thể chuyển đổi đêm ngày, sớm tối

431. Bà tư nể duệ phấn
Quang minh Đại Nguyệt chiếu mười phương thế giới
Các thiên tử và quyến thuộc rất hiền lành
Đồng đến quy y, hàng phục, kính tin
Trước đấng pháp vương khấu đầu vâng mệnh

432. Diễn kiết chất
Khiến ác thần khắp nơi vỡ tan như cát bụi
Đảnh lễ tam bảo bậc cứu cánh Thế Tôn
Việc đã làm xong tự tại, thong dong
Tâm pháp đều quên, chuyển luân diệu đạo

433. Tát đỏa bà tỏa
Vi diệu thay! Phật Pháp Tăng tam bảo
Khát ngưỡng chứng tri dù không ngôn từ
Diệt trừ chướng ngại, gia bị người tu
Sớm chứng đắc bậc vô thượng đẳng giác

434. Mạ mạ ấn thố na mạ mạ tỏa
Việc con làm cúi xin ngài ấn khả
Cứu cánh bồ đề chứng đắc viên thành
Không mà chẳng không, diệu hữu hóa sanh
Hữu mà chẳng hữu, làm thầy tất cả

 

Hội thứ năm
Hội Văn Thù hoằng truyền

435. Ðột sắc tra chất đa
Nặng tâm vô minh quỷ vương ác độc
Phiền não nghiệp chướng khó thoát thân
Lập công tích đức phước tuệ gia tăng
Vâng phục tu hành diễn đại thừa giáo nghĩa

436. A mạt đát rị chất đa
Quỷ buồn lo khi kẻ ác tâm niệm chú
Tự ý rong chơi địa ngục thiên đường
Trí tuệ vô lượng hiền thánh dựa nương
Vi diệu thay, linh văn cứu ưu tư, khổ não

437. Ô xà ha ra
Phóng dật, tà kiến, quỷ ăn tinh khí
Từ vô thủy nghiệp tội đã nhiễm tâm
Điên đảo trắng đen, chân thật mê lầm
Nhận kẻ cướp làm cha nên chìm đắm

438. Già bà ha ra
Chủ uy thần, Đức Đại Không Vương Phật
Hàng phục ác quỷ ưa thích ăn thai nhi
Duy nguyện chúng sinh hướng thiện, quy y
Khi hung hiểm gặp điềm lành cứu giúp

439. Lô địa ra ha ra
Pháp thù thắng bố thí quỷ uống máu
Đại trượng phu hiệu Địa Quang Minh Nhân
Có thể hóa ra thiên bách ức ứng thân
Bốn loại sáu đường lẻ loi đều được cứu

440. Ta bà ha ra
Quỷ uống dầu, hút đuốc đèn tinh chất
Báo ứng là Phục Bảo Hỏa Phật Như Lai
Vũ trụ quang minh trong suốt vạn dặm dài
Cứu khổ địa ngục, độ cõi âm u ám

441. Ma xà ha ra
Quỷ ăn sinh sản tánh tình hiểm ác
Bồn máu kia bởi lầm lẫn âm dương
Đắc đạo hiệu là Phật Hải Thủy Thiên Thần
Gặp hung hiểm hóa cát tường nên cung phục

442. Xà đa ha ra
Thập nhị bộ kinh đồ thư bổn sự
Quỷ ưa ăn thịt béo mập tựa hồ lô
Đắc quả hiệu là Phật Thủy Tự Tại cứu tội đồ
Con khấu đầu quy mạng đấng Lưỡng Túc

443. Thị tỷ đa ha ra
Âm nhạc cõi trời thiên thần ca hát
Lệnh truyền rõ ràng không ăn thịt chúng sanh
Hiệu Bồ Tát Kim Cang Tạng chuyển nghiệp đắc thành
Bậc tự tại Đà La Ni Tôn Phật

444. Bạc lược dạ ha ra
Vật tinh anh cúng tế, quỷ thần ẩm thực
Nương chú thần hiện dù báu lọng hoa
Đại Phương Quảng Phật giáo hóa vạn tượng bao la
Người gánh vác pháp quang minh chứng đắc

445. Kiền đà ha ra
Quỷ vương ngửi hương thơm hóa Kim Cang Bồ Tát
Phật Đà tự tại cứu độ mười phương
Sáu nẻo luân hồi lên xuống nổi trôi
Các loài tứ sinh thai noãn đều hứng chịu

446. Bố sử ba ha ra
Phật Hoa Tự Tại chiếu soi các cõi
Cầm chùy Kim Cang Bồ Tát hiển uy linh
Bướm như thoi đưa bay vút, lượn quanh
Mặc niệm chân ngôn hào quang óng ánh

447. Phả ra ha ra
Quả thơm tươi dâng cúng dường chư Thánh
Loài quỷ này rình rập đến tranh ăn
Thọ hưởng rồi bồ đề lực gia tăng
Đắc an lạc, chứng pháp môn huyền diệu

448. Bà tỏa ha ra
Bản chất dưỡng sinh là tinh hoa hạt giống
Tam muội rong chơi hóa giải ưu tư
Như ý thần thông biến hóa có dư
Đắc pháp vô biên nếu người tự tại

449. Bác ba chất đa
Quỷ thân xấu ác hung tàn khó địch lại
Miệng vuông răng lớn phun lửa đốt thiêu
Tự thân não nhiệt sân nộ quái yêu
Hàng phục giận dữ tà ma chia cách

450. Ðột sắc tra chất đa
Kẻ tà kiến vô minh lại càng mê loạn
Nhận giặc làm cha đánh mất bổn chân
Quỷ mắt ác độc sát khí dữ hung
Bậc Chúng Trung Tôn viên thành trí tuệ

451. Lao đà ra chất đa
Đầu như Tu Di, mắt rộng như bể
Miệng lớn răng nhọn nuốt trăm cá voi
Phật thị hiện thiên vạn ức mắt, tay
Năng hàng phục các quỷ vương vạn lực

452. Dược xoa yết ra ha
Quỷ vương nuốt lửa có nhiều chủng loại
Nam nữ sinh ra chung sống với nhau
Đắc quả Bồ Đề, Phật thọ ký nhiếp thu
Quyền thật phân minh nhập Đại Thừa tông phái

453. Ra sát ta yết ra ha
Quỷ sinh ra cũng khá nhiều giống loại
Uống nước biển, sống chen chúc cùng nhau
Chiết phục, thọ ký, trước tam bảo khấu đầu
Sa bà yết la ha nữ La Sát

454. Bế lệ đa yết ra ha
Hai tay khoanh lại ra oai hung ác
Quyền thật, nghịch thuận, hàng phục, phá tan
Hiển mật, bất định, đồng hóa, nhiếp thu
Mau chóng quay về Bồ Đề chứng đắc

455. Tỳ xá giá yết ra ha
Vua quỷ tréo chân thích ăn sinh khí
Bồ Đề Tâm chưa phát nên hại hàm linh
Gặp cơ duyên cải ác tu tập đạo lành
Xa rời bến mê, hộ trì chánh pháp

456. Bộ đa yết ra ha
Quái thai do quỷ tréo thân biến dạng
Dính như keo sơn, chướng ngại trùng trùng
Bản tính hiện tiền, đốn phá vô minh
Tích công bồi đức quả vị tăng trưởng

457. Cưu bàn trà yết ra ha
Hợp mạng, phân thân hại muôn mạng sống
Thần thông diệu dụng ma thuật vô cùng
Có thể tránh xa đao kiếm hại thân
Vì ái dục mất trân châu dễ gì tìm lại

458. Tất kiền đà yết ra ha
Hiển thị uy thần phun lửa, nuốt khói
Che đất, phủ trời, đã dữ lại hung
Tùy ý rong chơi lấp bể dời sông
Thọ ký quy y, thanh bình an ổn

459. Ô đát ma đà yết ra ha
Nghiệp cảm giao nhau phun ra ánh lửa
Quả báo làm quỷ khổ khó thể than
Nếu biết phản chiếu nhất niệm hồi quang
Cắt đứt luân hồi thoát vòng sinh diệt

460. Xa dạ yết ra ha
Làm việc giả dối không hề thân thiết
Chỉ trổ hoa hèn, kết quả chẳng mấy khi
Quả báo làm quỷ hiện bóng, lúc đến, lúc đi
Cảnh tỉnh si mê thị hiện thuyết giảng

461. A bá tất ma ra yết ra ha
Lửa đốt thiêu ngoài trong vì sân hận
Lửa giận bốc tận trời muôn dặm cao
Hiện thân làm quỷ do nghiệp báo cảm giao
Tội tiêu diệt vì quy y tin nhận

462. Trạch khê cách
Nhân quả tuần hoàn quanh co qua lại
Quả báo hỗ tương ràng buộc bời bời
Ái dục là đao kiếm hại mạng người
Hộ trì chánh pháp lòng nên quảng đại

463. Trà kỳ ni yết ra ha
Qua nhiều năm hồ li thành yêu quái
Khéo biết biến hóa mê hoặc hữu tình
Mê người hại vật ngược lại luật dưỡng sinh
Phật pháp thịnh hưng khi oán thân bình đẳng

464. Rị Phật đế yết ra ha
Khiến không yên giấc, trẻ con não loạn
Hốt nhiên kinh hoàng khóc ngất chẳng thôi
Trì tụng linh văn thông suốt đất trời
Diệt ác sinh thiện an bình hoan hỷ

465. Xà di ca yết ra ha
Bay trong không trung, các loài vua quỷ
Khiến mây mưa giăng mắc khắp mười phương
Nay trước Như Lai giáo pháp dựa nương
Hộ trì tam bảo, tai ương độ thoát

466. Xá câu ni yết ra ha
Sức lực vô biên, chim cánh vàng quyến thuộc
Đầy khắp đại thiên lấp kín không gian
Tay hái nhật nguyệt, lấp bể dời non
Trấn giữ càn khôn, hàng phục si mị

467. Lao đà ra
Chó canh giữ đêm, gà lo buổi sớm
Quỷ mèo, yêu chuột mặc sức trổ tài
Hung thần ác quỷ giáo thọ truyền khai
Mật chú tụng trì linh văn chuyển vận

468. Nan địa ca yết ra ha
Bạo ngược hại sinh linh khi hạn hán
Lửa dậy ngút trời cây cỏ héo khô
Bồ tát Quán Âm bố thí cam lồ
Gia trì thần chú hữu tình tỉnh giác

469. A lam bà yết ra ha
Sắc diện xanh lam, lúc rồng, lúc rắn
Hình dáng dị kỳ, tướng mạo hung hăng
Cải ác tu tập, chánh giáo phục tùng
Huân tập công đức, hộ trì tam bảo

470. Kiền độ ba ni yết ra ha
Gà ăn sâu bọ, rắn thì ăn trứng
Đôi bên kết oán, hận khó giảng hòa
Hồn quỷ không quên cừu địch sâu xa
Khéo biết hòa hợp, oán thân bình đẳng

471. Thập Phật ra
Miệng nhả lửa khói đốt thiêu nhân thế
Ôn dịch lưu hành giết hại sinh linh
Ngày nay hộ pháp trước tam bảo quy y
Chánh niệm lìa khổ vào thành chư Phật

472. Yên ca hê ca
Một ngày, ba ngày, năm ngày, phát tác
Quỷ gây sốt rét gieo rắc pháp tà
Đại lực uy đức tam bảo ngưỡng trông
Đồng nhập vô sinh liên hoa thất bảo

473. Trị đế dược ca
Phật Đông Phương A Súc Kim Cang lãnh đạo
Bệnh sốt rét hai ngày bay cao chạy xa
Giải thoát tai ách tự tại bình hòa
Vi diệu khôn lường, vô sinh pháp nhẫn

474. Ðát lệ đế dược ca
Sa bà giáo chủ Thích Ca Tôn Phật
Gia trì thần chú trăm vạn do tuần
Oan hồn quỷ sốt rét nghe lệnh phục tùng
Áng linh văn Bồ Đề Đạt Ma trì tụng

475. Giả đột thác ca
Tu đạo tập pháp cần chân thành cung kính
Lúc một mình dè dặt chớ phóng tâm
Quỷ sốt rét tung độc khiến mê dục buông lung
Người tu đạo cứu chúng sinh trừ gốc khổ

476. Ni đề thập phạt ra
Quỷ khiến nóng sốt, thân người rối loạn
Như đun nước, nấu dầu, khổ sở chẳng dừng
Trì tụng linh văn trừ chướng ngại, tai ương
Tịch diệt, thanh lương, bình an, hoan lạc

477. Tỷ sam ma thập phạt ra
Quỷ khiến người lúc lạnh, khi nóng, mát
Truyền nhiễm dây dưa khó sống được thay
Có cơ duyên nương lực tam muội này
Trừ bệnh hoạn, niệm A Di Đà Phật

478. Bạc để ca
Bệnh phong thấp kéo dài chân khó bước
Năm tháng dài bệnh khó dứt chẳng an
Nếu biết chuyên cần sám hối, hồi quang
Hư không thanh tịnh, thống khổ tiêu tán

479. Tỷ để ca
Pháp thuật cao cường, học tập dũng mãnh
Quỷ gây bệnh vàng da rất mực dối gian
Phật chủ trì Yết Ma Bộ Bắc phương
Đọc tụng thọ trì tiêu trừ tai nạn

480. Thất lệ sắt mật ca
Chí kiên cố vững vàng như giáp sắt
Thiện hưởng cát tường, ác thọ báo chẳng sai
Ôn dịch lưu hành truyền bệnh khổ thay
Chém yêu quái, Kim Cang gươm trí tuệ

481. Ta nể bác đế ca
Quỷ vô biên, biển nghiệp vô tận khó tính kể
Thọ báo tùy theo nghiệp, quả do tâm
Bệnh kiết lị đều do miệng lưỡi tham ăn
Tất cả các pháp, nhân đều như vậy

482. Tát bà thập phạt ra
Quỷ khiến đau đầu hung hăng ỷ thế
Đau nhức khó nhẫn chịu, khổ khó an
Tiêu tai nghiệp chướng, vô lượng trí quang
Phật bảo tự tại là thuốc thần trị bệnh

483. Thất lô kiết đế
Tương tự như điên, đầu như búa bổ
Điên đảo tâm thần, chết cũng là xong
Thanh tịnh pháp quang chiếu diệu sắc thanh
Yên ổn, điều hòa, an lành giấc ngủ

484. Mạt đà bệ đạt lô chế kiếm
Các nghiệp báo tánh đều sai khác
Không hề đói khát, cũng chẳng thở than
Uy đức quảng đại, trí tuệ thánh hiền
Cứu khổ ban vui, từng là phương pháp

485. A ỷ lô kiềm
Quỷ khiến đau miệng do tham ăn uống
Khó ăn khó nuốt, bệnh ác khó lường
Chánh giác, không thể sánh nếu dùng pháp thế gian
Thiên thần sấm chớp tiêu trừ bệnh tật

486. Mục khê lô kiềm
Quỷ ma khiến đau răng phá tan bướng bỉnh
Sâu răng thì đập đá cũng như không
Chứng đắc tự tại pháp tánh chân không
Như ráng mây, thần linh giải oan nghiệt

487. Yết rị đột lô kiềm
Một thể phân ra môi, răng, cuống họng
Các phần thống khổ cũng bởi quả nhân
Tội tiêu trừ nếu nghe được linh văn
Khôi phục thanh tịnh hướng về tam bảo

488. Yết ra ha
Quỷ ma thân bệnh triền miên khổ não
Năm tháng kéo dài ơi hỡi trời xanh
Tất cả chủng tộc giống loại tà tinh
Chân ngôn đại lực giải trừ tội lỗi

489. Yết lam yết na du lam
Hạt giống kết tụ, thân hình chưa thành tựu
Quỷ đầy oai lực hung dữ kiếm tìm
Nghe được cát tường ngôn ngữ chân ngôn
An định hồn phách, hữu tình hóa độ

490. Ðản đa du lam
Nói chẳng ra lời, má cằm thống khổ
Ngày đêm rên rỉ kêu thấu trời cao
Thần giữ đất đai sắc lệnh vâng theo
Gia hộ bình an bệnh lạ kỳ thuyên giảm

491. Hất rị dạ du lam
Một nắm thịt sinh tâm, quỷ thần nương dựa
Đau nhức không dừng hít thở khó khăn
Hốt nhiên khỏi bệnh khi nghe được linh văn
Tam bảo cảm ứng thế gian hy hữu

492. Mạt mạ du lam
Chết đã đến nơi, các căn đều hoại
Đầu đau dữ dội khó thể nhẫn thay
Dường như mơ hồ cân nhắc, nghĩ suy
Tam muội gia trì, cổ kim chấn động

493. Bạt rị thất bà du lam
Hình tượng năm bảy, các căn đầy đủ
Quỷ khiến đau xương sườn thoắt đã đến ngay
Tìm nhân kiếm quả, báo oán, trả vay
Căn trần thức nhập linh văn trì tụng

494. Tỷ lật sắc tra du lam
Thống khổ vô vàn, eo lưng đau nhức
Xúc chạm sinh si ái, kiêu ngạo, tự cao
Ngày một đắm mê, bể dục luân lưu
Trước pháp vương đảnh lễ, Bát Nhã chiếu phá

495. Ô đà ra du lam
Tiếp nối liền nhau nhân nhân quả quả
Quỷ khiến đau bụng khổ não bao vây
Nay nương nhờ lực tam muội gia trì
Tai nạn tiêu trừ giải tan oan uất

496. Yết tri du lam
Âm dương điên đảo trái trời nghịch đất
Xác chết trổi dậy, lưng đau nhức liên miên
Nhân trồng thuở xưa nay kết quả liền
Gió nghiệp thổi khắp tam thiên chuyển động

497. Bạt tất đế du lam
Đôi chân làm nền cho toàn thân thể
Đau chân khó làm việc hoặc đứng, đi
Vô thường bắt hồn chờ đúng thời kỳ
Trì tụng linh văn xấu xa thành tốt đẹp

498. Ô lô du lam
Bắp chân đau bước lại qua chậm chạp
Không hứng thú, suy nhược, tính từng ngày
Ác quỷ Bạch Vô Thường chiếm đoạt mang đi
Lực thần chú đề phòng, ngăn kẻ cướp

499. Thường già du lam
Quỷ khiến đau cổ tay khó nhẫn được
Rèn sắt, mài câu móc với gông cùm
Vung múa gươm đao, khoét bụng, xuyên tim
Thần chú gia trì được tự do, thoát khổ

500. Hắc tất đa du lam
Cả hai tay đớn đau khó co duỗi
Đầu trâu mặt ngựa sư tử kiếm tìm
Quỷ bệnh dã man không thể trị lành
Chú lực Lăng Nghiêm viên thông thần biến

501. Bạt đà du lam
Xương lóng tay chân đến khi đau nhức
Hết tháng rồi năm bệnh chẳng giảm dần
Dũng tướng uy nghi thiện thưởng, ác răn
Nghe được thần chú khổ đau trừ giải

502. Ta phòng án dà
Quỷ đến, đau hai cánh tay và năm phần thân thể
Binh khí là vòng hoa ngón tay, đoạt ánh đèn dầu
Địa ngục hỏa thiêu khôn xiết khổ sầu
Giữ gìn an ổn, chân ngôn mật ngữ

503. Bác ra trượng già du lam
Thiện và ác tri thức dạy người hiền, kẻ dữ
Dùng pháp thuận nghịch hết lòng giúp kẻ bị treo
Khóa chuông nện chùy hàng phục quỷ yêu
Tiêu diệt tội khiên, giải oan, cứu khổ

504. Bộ đa tỷ đa trà
Vi diệu vô phương, pháp Đại Thừa hiếm có
Bồ Đề Kim Cang nhiếp thụ các quỷ vương
Quyến thuộc yêu ma được truyền dạy chỗ thây chôn
Pháp lệnh câu triệu an lành các nơi hoang dã

505. Trà kỳ ni
Tà thuật quỷ mị lạ kỳ biến hóa
Mất đi chủ tể phát khởi hồ nghi
Ếch nhái kêu vang cùng tiếng loa, linh
Thần chú gia trì, tiêu trừ lạnh nóng

506. Thập bà ra
Khắp ba nghìn cõi, quang minh chiếu khắp
Tất cả nhọt độc tai ác tẩy trừ
Quang minh quét sạch ma thuật huyễn hư
Tụng trì thần chú quy y tôn Phật

507. Ðà đột lô ca
a. Quỷ bệnh nhọt hung ác tổn thương sinh mệnh
Thế Tôn từ mẫn diễn thuyết linh văn
Hành giả tụng trì tai chướng tiêu tan
Giải trừ các bệnh ung thư thống khổ

b. Tất cả quỷ mụt nhọt hại người thâm độc
Ghẻ lở, hủi, bướu cổ, mụn lông dê
Lực thần chú, mẹ của trí tuệ, gia trì
Nghiệp quá khứ giải trừ, bình an yên ổn

508. Kiến đốt lô kiết tri
a. Quỷ quái bay giữa trời phóng ra hơi độc
Bệnh nhọt con nhện rất khó chữa lành
Bộ Chủ Phật Bảo Sinh phóng ánh quang minh
Hư không Tạng Vương trước sau trừ sạch

b. Nhền nhện hung ác phun ra khí độc
Giống như bệnh sởi mụn đỏ sưng phù
Trừ tội chướng, Phật Bảo Sinh chiếu quang minh
Chứng bệnh kỳ quái tức thì trừ diệt

509. Bà lộ đa tỳ
Vô số dạng hình dữ dội, độc ác
Bệnh không tên gọi, sưng đau như mũi đinh
Diệu pháp đáo bỉ ngạn có tám mươi nghìn
Bộ chủ Liên Hoa trừ vong linh quỷ quái

510. Tát bác lô
Vi khuẩn ngấm ngầm biến thể lan ra mãi
Đây lành kia phát rất đổi hãi kinh
Bát Nhã gươm thiêng chém đứt gốc tình
Khôi phục thanh tịnh bản lai chân thật

511. Ha lăng già
Quỷ nhọt đỏ ác tâm thường nổi giận
Đại chúng hội Tăng già tác Yết Ma
Nguyện làm Phật sự cầu trí Phật Đà
Thích việc pháp mong tựu thành chánh giác

512. Du sa đát ra
Xâm phạm thai nhi quỷ sinh nhọt độc ác
Giới luật cải tiến nghiêm tịnh tỳ ni
Khôi phục thể thanh tịnh, phương pháp diệu kỳ
Lìa ô nhiễm, trừ tham dục, pháp thân hiển lộ

513. Ta na yết ra
Phát cuồng điên vì hít độc, uống thuốc
Ăn nói hồ đồ, tự giả mạo xưng vương
Không tin nhân quả, yêu quái dựa nương
Trấn giữ tám phương, ngũ bộ pháp chủ

514. Tỳ sa dụ ca
Bùa ngãi ngông cuồng gây hủi, nhọt, bướu
Vọng tưởng tạp niệm nên khiến tà dâm
Thiên thần bảo hộ kẻ trì tụng chuyên cần
Nghĩa Không, cùng tương ứng giải ngộ hay đốn giác

515. A kỳ ni
Quỷ lửa độc hại khiến cháy bùng hung hãn
Dục tình mãnh liệt ngày cũng như đêm
Tụng trì vi diệu thần chú linh văn
Hộ pháp gia trì, tai ương thiêu đốt

516. Ô đà ca
Quyến thuộc quỷ và mẹ rất độc ác
Nổi trận phong ba lấp bể dời sông
Gìn giữ người hiền Kim Cang thần rồng
Biến nguy thành an, A Di Đà Phật

517. Mạt ra bệ ra
Đố kỵ sân hận, tánh tình chật hẹp
Thay đổi khó lường, mê muội quỷ ma
Sấm loạn gió cuồng giúp sức yêu tà
Hồn phiêu lãng mặc tình theo cát bụi

518. Kiến đa ra
Thiên thần thổ địa hộ trì nhân thế
Ghi chép thiện ác ngay thẳng không sai
Tâm nguyện từ bi hóa độ muôn loài
Học hiền thánh, chứng vô sinh pháp nhẫn

519. A ca ra
Phải bỏ thân bởi tai bay vạ gởi
Gieo nhân sai lầm rước lấy oan khiên
Tâm đại từ cứu khổ não, muộn phiền
Diệu pháp thuật cứu độ người thoát nạn

520. Mật rị đốt
Thoắt sống, thoắt chết, một trời ai oán
Chờ tìm cơ hội thay thế phận duyên
Phương tiện thích nghi đối ứng bởi người hiền
Mở trói lỗi lầm khiến an vui thoát khổ

521. Ðát liểm bộ ca
Tâm ý độc ác sát hại trăm họ
Mất mạng rồi hóa vàng đá, cỏ cây
Bản chất quá ư độc hại, gắt gay
Nha phiến độc dược nhân tình bại hoại

522. Ðịa lật lặc tra
Loài rắn độc bò cạp và loài rết
Sâu bọ cóc nhái, cổ độc côn trùng
Sân hận thâm thù báo oán cùng chung
Linh văn tẩy sạch cảm thông cởi mở

523. Tỷ rị sắc chất ca
Loài quỷ mị bò cạp tánh hiểm ác
Bắn lén hại người, mất mạng liền khi
Bố thí cam lồ, Độc Giác, Bích Chi
Mùa xuân đến cây khô đơm nhánh mới

524. Tát bà na câu ra
Quỷ rắn tác quái phun ra lửa khói
Miệng lưỡi khô khan, thân nóng không thôi
Thống khổ vô cùng chỉ muốn xong đời
Duyên lành gặp chân ngôn giải trừ oan trái

525. Tứ dẫn già tệ
Hung mãnh tàn bạo hơn loài lang sói
Hoành hành ngang ngược, cậy sức khinh khi
Bậc Năng Nhân dùng phương tiện từ bi
Ban an lạc trong rừng cây thẳng tắp

526. Yết ra rị dược xoa
Quỷ sư tử rống, muôn thú đều kinh hãi
Loài yêu ma vọng lượng phải ẩn hình
Bậc dũng kiện Thành Tựu nhiếp hóa quần sinh
Ác hóa thiện được bình an, thanh thản

527. Ðác ra sô
Tất cả ác quỷ đều bạo tàn, hung hãn
Hiểm độc, gian trá, nguy hại vô cùng
Diệu pháp cao thượng trừ tội nghiệp ngăn đường
Liên Hoa Bộ Chủ từ bi, công chính

528. Mạt ra thị
Quỷ gấu độc hại khó lường khó tính
Dáng vẻ mạnh bạo không thể chống ngăn
Như ý, cát tường, lìa ô nhiễm, cấu trần
Cứu tai họa, Nam Phương Bảo Sinh Phật

529. Phệ đế sam
Kẻ phản phúc thường gây việc rối loạn
Ác độc tàn hại các loài hàm linh
Uy đức nhiếp phục loài ương ngạnh, nghịch tinh
Trên dưới hát ca cùng vui an định

530. Ta bệ sam
Ngày ngày đổi mới, cải ác hướng thiện
Quy y chánh pháp vượt thoát mê tâm
Ngũ Bộ Chư Phật hoan hỷ, vui mừng
Muôn phương đảnh lễ Đại Oai Âm Vương Phật

531. Tất đát đa bát đát ra
Các thứ tàn lọng hương hoa mây báu
Giúp ích người đời trừ chướng tiêu tai
Ma chúng năm phương cung kính chắp tay
Một lòng vâng phục, muôn loài yêu quỷ

532. Ma ha bạc xà lô
Trấn áp yêu tà, Kim Cang Lực Sĩ
Hộ pháp giữ gìn thanh lọc thế gian
Quy y, lễ kính, ác diệt, thiện tăng
Phật-Đà-Gia Thế Tôn Đại Chánh Giác

533. Sắc ni sam
Khải Hỏa Kim Cang Tạng Vương Chúng
Hóa hung tàn thành tốt đẹp ma chắp hai tay
Bảo quang quán đảnh trừ ách nạn tai
Kiết giới thành tựu quy y Phật Bất Động

534. Ma ha bác lặc trượng kỳ lam
Ánh sáng trí tuệ quang độ người mông muội
Liên Hoa bảo loa, bảo sách, hóa độ san tham
Không pháp chi chẳng phải thánh pháp môn
Phản bổn hoàn nguyên vô cùng hoan hỷ

535. Dạ ba đột đà
Cho đến các vị hộ thần chú, lực sĩ
Phật bảo vô thượng chư pháp trung vương
Khuyến dạy ác nên diệt, thiện nên sinh
Vì vậy nơi nầy cát tường tối thượng

536. Xá dụ xà na
Tất cả lực sĩ tà ma trấn giữ
Hộ pháp Kim Cang bảo vệ Tăng già
Một tiếng hét rung động khắp tam thiên
Nhiếp phục ngoại ma tiêu trừ tai họa

537. Biện đát lệ noa
Lệnh triệu tập các vương thần hộ pháp
Đến trước pháp đàn tham dự đạo tràng
Bộ chủ Liên Hoa sắc lệnh ban hành
Bậc cao quý phóng hào quang thù thắng

538. Tỳ đà gia
Vô thượng đại uy thần lực thành tựu
Quang minh thanh tịnh chiếu khắp không gian
Chánh Giác Thế Tôn pháp lệnh ban ân
Kiết giới hộ pháp uy nghi nghiêm mật

539. Bàn đàm ca lô di
Pháp đại quang minh kiết giới thành tựu
Đảnh lễ từ bi Tăng bảo chúng trung tôn
Việc đã làm xong, tà quy thuận chánh môn
Đạo quả Bồ Đề bất tăng bất giảm

540. Ðế thù
Tuyệt đối cấm kẻ ngông cuồng, ngạo mạn
Vua quỷ thần, yêu quái, các tà ma
Tất cả đồng quy mệnh trước pháp tòa
Gươm trí tuệ giữ bình an các cõi

541. Bàn đàm ca lô di
Tuyệt đối cấm các ác ma, thần quỷ
Không được vào nơi kiết giới hại người
Khai bảo pháp đàn, mở hội thánh hiền
Chuyển luân diệu pháp, cổ kim xuyên suốt

542. Bát ra tỳ đà
Lực linh văn trí tuệ khiến chúng ma trói buộc
Chánh giác đạo, Phật Mẫu hóa độ sa bà
Thi hành pháp lệnh, pháp bộ Liên Hoa
Kinh nói: “Kẻ đã chết hóa ra sống lại”.

543. Bàn đàm ca lô di
Pháp hội Lăng Nghiêm tựu thành viên mãn
Kết giới đàn hàng phục các ác thần
Thực tế lý địa đại lực tận cùng
Hộ trì hành giả, Phật giáo hưng thịnh

544. Ðác điệc tha
Với các hữu tình, Phật ban sắc lệnh
Hòa hợp, kính lễ, tuân phục, phụng hành
Không nên xa rời, bảo hộ luôn luôn
Cùng đến thành pháp vương, đạo chánh giác

545. Án
Trước tổng-trì-vương chắp tay cung kính
Khiến sinh ra vô lượng thần diệu cú chương
Tất cả tà ma chánh giáo quy hàng
Si mị võng lượng khó toan ẩn trốn

546. A na lệ
Cao ngất trời xanh, dọc cùng tam tế
Cao không gì hơn, rộng khắp vô biên
Giáo pháp thuận hòa, hợp nghĩa, khó diệt vong
Phật Pháp Tăng tùy cơ quyền ban rải

547. Tỳ xá đề
Phật ban sắc lệnh chúng sinh tụ hội
Đảnh lễ, bảo hộ, không thể xa rời
Dọc cùng cõi nước, ngang khắp mười phương
Bước thẳng đến đại bồ đề vô thượng

548. Bệ ra
Loài yêu ma quản thúc hàng quyến thuộc
Tuân theo khuôn phép để lập kỳ công
Hộ trì tam bảo hoằng hóa Phật tông
Oai nghi nghiêm chỉnh, thiện căn thuần thục

549. Bạc xà ra
Kim Cang trợn mắt thần uy hùng dũng
Pháp lôi chấn động, hiển chánh phá tà
Thưởng thiện, phạt ác, trừ diệt ngoại ma
Công bình vô tư phóng ra ánh sáng

550. Ðà rị
Tâm chú thần lực vượt ngoài lý luận
Cải ác hướng thiện phát bồ-đề tâm
Đồng nhiếp thọ pháp giới chúng hữu tình
Vô lượng tổng trì muôn duyên hóa độ

551. Bàn đà bàn đà nể
Dọc ngang cùng khắp bao la vô tận
Khắp cõi tụ về như cát bụi mười phương
Hoa tạng Tỳ Lô Giá Na đại pháp tràng
Khai triển Đại Thừa nhập vào pháp giới

552. Bạt xà ra bàn ni phấn
Bồ tát Kim Cang hộ trì hành giả
Tay cầm chày báu trấn giữ ma quân
Chiết phục, nhiếp thọ, khai triển thần thông
Đồng nhập vào vô lượng môn Bát Nhã

553. Hổ hồng đô lô ung phấn
Thánh nhân phàm phu tất cả đều giác ngộ
Năm bộ, năm Đức Phật tại năm phương
Tăng gia ích lợi, thành tựu các cầu mong
Toại tâm như ý, khẩn cầu đều mãn nguyện

554. Ta bà ha
Lập công bồi đức hổ tương viên mãn
Quả chướng tiêu diệt, thiện nghiệp hoàn toàn
Đến thẳng bồ-đề, phấn chấn khí thần
Trên đóa sen thơm ngự tòa chánh giác

Hết

………………………………………………………….

Bản Hán Văn (Hòa Thượng Tuyên Hóa)

001.南無薩怛他

皈命敬投義南無 三業清淨薩怛他
煩惱菩提唯心現 迷時凡夫覺佛陀

002.蘇伽多耶

無來無去鏡中華 非空非色水月斜
離塵絕相有何住 頭上安頭演若達

003.阿羅訶帝

應受人天真供養 種福植慧感遂通
因圓果滿成萬行 是則名為大覺王

004.三藐三菩陀寫

虛空法界光明藏 十方三世大智尊
我今皈命真實性 正徧知覺妙法堂

005.南無薩怛他

信從聖教兩足尊 內施外施效能仁
一切無著即自在 解脫知見無我人

006.佛陀俱胝瑟尼釤

百億相好莊嚴身 大佛頂首秘靈文
若人受持勤精進 皈依法寶日日新

007.南無薩婆

恭敬一切摩訶薩 清淨福田菩提芽
培養灌溉常精進 功圓果滿赴龍華

008.勃陀勃地

大徹大悟大丈夫 人天師表福慧足
因修六度波羅蜜 果成萬行妙覺如

009.薩跢鞞弊

上求諸佛智慧道 下化眾生同體悲
善治調伏身口意 廣解勝說貪瞋癡

010.南無薩多南

大勇猛者大道心 猶如蓮華不染塵
晝夜六時勤警策 常在火裏煉精金

011.三藐三菩陀

十方三世一切佛 捨身為法積功德
累劫躬行菩薩道 飼虎救鷹求達摩

012.俱知南

百億菩薩百億佛 上首聖眾護行者
真心求法恒不退 當來必生無憂國

013.娑舍囉婆迦

深山窮谷修道玄 萬物生滅十二緣
春花自開秋葉落 豁然朗照悟真詮

014.僧伽喃

辟支迦羅斯陀含 獨覺緣覺義通兼
專心致志勤拂拭 有學無學上首傳

015.南無盧雞阿羅漢跢喃

應供殺賊暨無生 世間福田須力耕
栽培無上菩提果 惑盡真純佛道成

016.南無蘇盧多波那喃

今入聖人法性流 背逆凡夫六塵遊
見惑斷除證初果 繼續精進大慈舟

017.南無娑羯唎陀伽彌喃

名一往來實不來 思惑斷盡坐蓮臺
空中常現十八變 此界他方百萬該

018.南無盧雞三藐伽跢喃

一切世間賢聖僧 正等正覺大智尊
皈命頂禮求攝受 圓滿菩提不減增

019.三藐伽波囉

不還欲界證涅槃 了知萬法徹底源
無識無知常清淨 非動非靜離說言

020.底波多那喃

諸天神將護法城 我今祈請願降臨
賞善懲惡查功過 謹慎修行莫胡云

021.南無提婆離瑟赧

頂禮欲界色界天 長生久視煉仙丹
五氣朝元明大道 九轉純陽壽萬年

022.南無悉陀耶

補處知足甚悠閒 無思無慮無罣牽
緣熟降生娑婆界 普化群倫度女男

023.毗地耶

四大天王察善惡 統領鬼神日巡邏
禍福無門人自召 因果循環莫怪他

024.陀囉離瑟赧

化樂天宮變化奇 逍遙自在世間稀
衣食遂意適可止 既無煩惱更無悲

025.舍波奴

他化自在妙無窮 快樂滔滔最安寧
淡泊少貪離諸欲 積德修善兼立功

026.揭囉訶

諸天眷屬種福因 同修善道作勝親
當知斯非究竟樂 仍須發大菩提心

027.娑訶娑囉摩他喃

三千大千諸天仙 忍辱精進修道虔
若聖若凡皆皈敬 貢高我慢盡除蠲

028.南無跋囉訶摩泥

離垢清淨大梵天 威德凜凜甚莊嚴
婆羅門教為宗主 少欲知足自安然

029.南無因陀囉耶

天主真神因陀囉 為實施權大菩薩
積善修福行六度 釋梵聖眾尊重他

030.南無婆伽婆帝

多含不翻薄伽梵 自在熾盛妙端嚴
名稱普聞吉祥處 尊貴人天同仰瞻

031.盧陀囉耶

天神眷屬自在仙 地祇等眾護衛前
行者一心修真諦 常隨保佑勿瞋貪

032烏摩般帝

最勝猛疾大風神 倒舍拔樹甚驚人
三禪猶懼此災難 瞋恚感召自沉淪

033.娑醯夜耶

烈火炎炎熱難當 此災現時七太陽
山枯海乾無生物 成住壞空業茫茫

034.南無婆伽婆帝

皈命世尊薄伽梵 無盡法寶妙湛然
十方賢聖同聚會 一心頂禮天中天

035.那囉野

掌握水族住龍宮 汪洋大海波浪湧
滋潤灌溉生萬物 澎湃滂沱演洪濛

036.拏耶

無形無象舜若多 視之不見聞亦歇
成住壞空二十劫 金剛大定未曾挪

037.槃遮摩訶三慕陀囉

歌樂大會演妙音 啞吧唱頌聾者聽
瞽目老翁睜眼看 土木瓦石喜融融

038.南無悉羯唎多耶

海印三昧光明雲 森羅萬象影現中
如夢如幻如泡沫 如露如電如是窮

039.南無婆伽婆帝

無妄自在大定中 熾盛智炬照梵宮
端嚴威儀三千界 吉祥如意不老松

040.摩訶迦羅耶

大梵天王名大悲 救護一切眾生歸
四臂三眼觀邪正 賞善罰惡守法回

041.地唎般剌那

光明徧照大勇王 不空智慧露真常
燃燈古佛權示現 普攝群機入法堂

042.伽囉毗陀囉

天兵天將猛勇軍 掃蕩群邪鎮妖氛
法界澄清功德大 衛護正教永昌興

043.波拏迦囉耶

四值功曹巡世間 觀察善惡過不偏
年月日時仔細記 因果報應毫髮端

044.阿地目帝

無能壓義善思惟 三十三天抖雄威
四大部洲忤逆者 惡報難逃墮輪迴

045.尸摩舍那泥

寶髻火頂大天神 奉行十善積功勳
鬼仙靈物來瞻禮 躬行實踐因果真

046.婆悉泥

所向無敵號勝軍 不戰而降棄甲兵
以德服人弭災禍 望風披靡護安平

047.摩怛唎伽拏

雲童木母御風行 閃電霹靂醒瞶聾
萬物並作原無事 真俗互用本圓通

048.南無悉羯唎多耶

能禮所禮性相空 感應道交默然通
如是權實現天眾 悉皆皈命永無窮

049.南無婆伽婆帝

兜率降世入母胎 出家成道苦修來
大轉法輪度群眾 無上菩提正法開

050.多他伽跢俱囉耶

中央佛部毘盧尊 如來種族化群倫
普修萬行波羅蜜 諸法無我證圓通

051.南無般頭摩俱囉耶

西方彌陀寶蓮華 等候眾生早到家
一心持名恒不退 十萬億土剎那達

052.南無跋闍囉俱囉耶

金剛部主阿閦佛 藥叉大將各巡邏
天魔眷屬望風避 牛鬼馬神急奔波

053.南無摩尼俱囉耶

寶生佛部主摩尼 虛空菩薩眷屬俱
南方位在丙丁火 熾然紅光照坎離

054.南無伽闍俱囉耶

作法辦事部羯磨 地藏菩薩族眾多
善惡業報毫不錯 鐵面無私老閻羅

055.南無婆伽婆帝

正等正覺大導師 接引有情赴蓮池
親見彌陀觀自在 勢至招手快來時

056.帝唎茶

堅固不退菩提心 勇猛精進真又真
發芽長大登彼岸 土磚瓦石變黃金

057.輸囉西那

破魔羅網勝魔軍 無端正者甚驚心
威德降伏天賊眾 善眼妙目視古今

058.波囉訶囉拏囉闍耶

如意自在無能勝 知足怒吼獅子王
莊嚴結鬘香殊妙 能持寶戒悟真常

059.跢他伽多耶

如來變化妙無方 說法談經度迷氓
信受奉行皆離苦 念佛持咒見覺王

060.南無婆伽婆帝

無上正等正覺尊 如來應供天人中
明行善逝世間解 志心皈命禮敬恭

061.南無阿彌多婆耶

皈投西方無量覺 智慧光明眾相好
依正清淨及莊嚴 賢聖充滿知多少

062.跢他伽多耶

普禮如來眾門徒 一心恭敬大丈夫
惟願慈悲哀攝受 常為我等作護符

063.阿囉訶帝

應真一切眾王族 生尊貴家夙緣熟
助佛揚化弘正法 指引頑愚出三塗

064.三藐三菩陀耶

皈命正覺賢聖眾 救度三界皆應供
普願有情俱離苦 天魔恐怖地震動

065.南無婆伽婆帝

九界眾生慈悲父 十方國土大覺尊
見相聞名均得度 蠢動含靈作依怙

066.阿芻鞞耶

東方不動歡喜光 降伏天魔怒金剛
折攝二門化群眾 順逆互用妙無方

067.跢他伽多耶

禮敬諸佛要至誠 感應道交默然通
為法精進常不退 面見如來神夢中

068.阿囉訶帝

普禮應真眾王族 志心恭敬待緣熟
功圓果滿成大道 與佛同室證如如

069.三藐三菩陀耶

皈命正覺天中天 虛空法界諸聖賢
願垂慈悲哀攝受 護萬佛城億萬年

070.南無婆伽婆帝

十方三世諸如來 本體同共一法身
不增不減不垢淨 永作眾生大明燈

071.鞞沙闍耶

東方藥師琉璃光 普度有緣入彼邦
增福消災延長壽 稱名禮敬見法王

072.俱盧吠柱唎耶

藥師如來青色寶 具足莊嚴眾相好
塵剎現身攝群類 惟望速發菩提早

073.般囉婆囉闍耶

大哉般若智慧光 普照法界性中王
不動道場觀自在 寂滅為樂露堂堂

074.跢他伽多耶

稱讚如來禮門人 廣修供養徧剎塵
懺悔業障恒精進 隨喜功德更殷勤

075.南無婆伽婆帝

具一切智圓滿覺 出廣長舌破迷倒
說誠實言醒聾瞶 依教奉行知多少

076.三補師毖多

普徧一切殊勝光 上至有頂下無鄉
蠢動含靈均蒙度 發菩提心建道場

077.薩憐捺囉剌闍耶

南無娑羅樹王佛 堅固精專立功德
六度萬行圓滿日 能使死者變成活

078.跢他伽多耶

虔誠懇切念念真 普禮如來眾門人
專一不二求深入 圓成覺道現法身

079.阿囉訶帝

至誠至誠更至誠 恭敬恭敬復恭敬
普禮應真眾王族 究竟極樂蓮華生

080.三藐三菩陀耶

皈命正覺佛世尊 三寶慈悲大威神
一切賢聖皆恭敬 功圓德滿證智通

081.南無婆伽婆帝

薄伽六義故不翻 妙覺如來徧三千
自在吉祥遊法界 見相聞名盡超凡

082.舍雞野母那曳

萬木叢中大樹林 棟樑枝葉蔭眾珍
良材堪能擎巨廈 樗櫟荊棘付丙丁

083.跢他伽多耶

看佛敬僧培信根 尊重弟子報師恩
孝順乃是務德本 因善果良道自生

084.阿囉訶帝

生貴住居法王家 三身四智妙觀察
五眼六通成所作 大圓鏡照平等達

085.三藐三菩陀耶

菩薩羅漢解脫僧 如貧得寶暗得燈
指引有情獲正覺 永出輪迴愛慾坑

086.南無婆伽婆帝

智慧光明照世間 神通變化醒愚頑
我等勤修波羅蜜 亦證大覺薄伽梵

087.剌怛那雞都囉闍耶

寶光寶幢寶積佛 寶勝如來善降魔
一切王眾皆能戰 旁門左道盡折攝

088.跢他伽多耶

常住三寶佛法僧 一心恭敬要虔誠
如來弟子阿羅漢 漫漫黑夜大明燈

089.阿囉訶帝

自無化有有化無 應真示現極樂圖
廣修供養恒精進 普禮一切眾王族

090.三藐三菩陀耶

皈命正覺佛陀耶 皈命正覺達摩耶
皈命正覺僧伽耶 皈命正覺三寶耶

091.帝瓢

鉤召捉拿眾妖魔 光明徧照死者活
毘盧遮那灌頂主 金剛上師佛化佛

092.南無薩羯唎多

一心皈禮往來親 朝覲恒沙大聖人
報恩增福消罪業 返本還原照古今

093.翳曇婆伽婆多

無比法藏我法空 順承大教化群倫
巧說諸法三毒破 吉祥尊貴聖所宗

094.薩怛他伽都瑟尼釤

敬禮寶華大佛頂 幢幔幡蓋眾莊嚴
飛潛動植胎濕化 同入蓮邦萬佛田

095.薩怛多般怛藍

寶傘華蓋毘盧佛 一切咒心降眾魔
用蔭萬德獲自在 體潤群機衍摩訶

096.南無阿婆囉視耽

我禮今會諸聖賢 普求證明大道源
加被護念成三昧 速得無勝天中天

097.般囉帝

早登彼岸你我他 一切眾生到真家
返本還原獲究竟 逍遙自在樂無涯

098.揚岐囉

吹大法螺擊法鼓 摧伏怨魔離病苦
普使有情登覺岸 韋陀常舉金剛杵

099.薩囉婆

代佛宣物化群倫 一切祕密眾神靈
護持正法常住世 摩訶般若覺有情

100.部多羯囉訶

大乘佛頂種性根 廣度含識出苦倫
虛空有盡願無盡 同登彼岸般若深

101.尼羯囉訶

領袖三乘趣真如 眾中上首選佛圖
忍辱精進聖種性 圓滿不退果成熟

102.羯迦囉訶尼

五乘人天大種性 位居上首化群靈
有想無想皆得度 同入毘盧證無生

103.跋囉毖地耶

般若妙智菩提果 化城莫停達寶所
觀照實相明體用 成正等覺蓮朵朵

104.叱陀你

斷他咒術破羅網 解除橫死消災障
救拔一切冤苦業 清淨光明更吉祥

105.阿迦囉

無上大悲心印文 西方蓮華部眾神
更加慈喜兼施捨 妙運巧奪造化功

106.密唎柱

擎山持杵徧虛空 東方金剛鎮魔軍
八萬四千常擁護 能使行人入大中

107.般唎怛囉耶

如意輪寶妙難思 南方化生無畏施
心咒受持原形現 魑魅魍魎鐵吸石

108.儜揭唎

最上作法金剛心 轉輪成就北方尊
智慧正定戒根本 大圓滿覺人天欽

109.薩囉婆

解冤釋怨慶和平 戰爭永息化康寧
一切禁縛皆消散 五大心咒妙無窮

110.槃陀那

結界清淨勝道場 法會莊嚴念佛堂
讚歎常轉無上輪 真諦理趣破洪荒

111.目叉尼

最勝解脫達摩寶 耀古輝今甚稀少
超越一切諸苦難 速證菩提離顛倒

112.薩囉婆

解除苦厄得安樂 消滅熱惱獲清涼
咒詛毒蠱諸邪術 一切無能害身者

113.突瑟吒

障惱別見遮性明 覆藏發露暗得燈
返本歸元觀自在 放下凡情佛即成

114.突悉乏

除滅惡夢及不祥 煩惱菩提化清涼
破邪顯正興大教 八萬毛孔放毫光

115.般那你

智慧第一舍利弗 辯才無礙展鴻圖
此是般若到彼岸 眾中上首證真如

116.伐囉尼

智慧愚癡無二相 菩薩外道本一如
凡夫分別種種法 覺者了悟離言說

117.赭都囉

人間怨家佛國恩 知識度我出沉淪
提婆達多真護法 降伏瞋恚不染塵

118.失帝南

解脫消災大歡喜 首楞嚴法世無比
一切障礙究竟覺 革凡超聖契真了

119.羯囉訶

護持千界眾神兵 威風凜凜鬼魔驚
諸天種族齊向善 妖邪眷屬各奔騰

120.娑訶薩囉若闍

忍界堅固不退轉 引領歸往鉤鎖拿
普集善信依三寶 法會吉祥摩訶薩

121.毗多崩娑那羯唎

破平障難或訶譴 一切如意更安祥
千界神臨除魔害 普令欽伏禮能仁

122.阿瑟吒冰舍帝南

護戒護法護伽藍 無量色光照大千
成就妙首得自在 常樂我淨證涅槃

123.那叉剎怛囉若闍

鉤鎖紫燄色光芒 力士形狀大金剛
解厄拯災消諸難 攝受眾生謁法王

124.波囉薩陀那羯唎

妙法專修達彼岸 發勇猛心求菩提
折伏天魔皈三寶 收攝外道悟本源

125.阿瑟吒南

金剛寶手法力深 寶掌寶拳鎮魔軍
功德巍巍神通大 身心實踐處處真

126.摩訶羯囉訶若闍

護五方神眾將兵 大乘種性顯威靈
金剛光明耀天地 手把日月換星英

127.毗多崩薩那羯唎

打破諸害保平安 金剛神將各爭先
種種訶責降妖怪 除邪扶正滿大千

128.薩婆舍都嚧

一切善法滅諸惡 妙喜如意救沉痾
驅除不祥得安樂 大哉靈文真伽陀

129.你婆囉若闍

金剛首主治怨魔 惱害眾生即捕捉
火毒流注傳染病 受持讀誦死者活

130.呼藍突悉乏

敬愛除滅眾死苦 天神器杖肅靜從
衛護善者增福慧 降伏病魔獲安寧

131.難遮那舍尼

水神名字妙無窮 壬癸抑疾奏奇功
能除生老病死難 一切災殃化為塵

132.毖沙舍

虛空妙藥治瘟魔 風寒暑濕燥火痾
時氣流行傳染病 持咒消除娑婆訶

133.悉怛囉

堅持地神護娑婆 山崩土裂災難多
增損病患皆獲癒 心咒加被除百痾

134.阿吉尼

火神發願滅火毒 一切熱病盡蠲除
煩惱瞋恨無蹤影 清涼甘冽慶有餘

135.烏陀迦囉若闍

解除水毒風濕症 癱瘓虛痿腎腸癭
胖腫皮膚疥癩癬 一切痛苦化吉徵

136.阿般囉視多具囉

慈氏勇健無能勝 量等虛空總包容
莊嚴聖眾齊擁護 佇望菩提日日增

137.摩訶般囉戰持

大道心者度娑婆 月光菩薩濟愛河
超出輪迴脫苦海 四弘誓願救群魔

138.摩訶疊多

火首金剛大將軍 清心止欲離紅塵
攝持正念行真法 為眾儀型善惡分

139.摩訶帝闍

大量包容虛空藏 一切法界盡包融
天人修羅餓鬼眾 畜生地獄放淨光

140.摩訶稅多闍婆囉

觀光自在白衣尊 變化無方妙神通
普度日夜不休息 惟恐有情墮火坑

141.摩訶跋囉槃陀囉

大力天將眾神兵 普賢菩薩率領行
周利槃陀前開路 智愚平等入化中

142.婆悉你

勝軍和悅答眾問 龍光王佛四地臣
智慧辯才釋疑難 善巧教化諸含靈

143.阿唎耶多囉

聖者語言互陳答 條分縷析細如髮
持地菩薩為見證 皆大歡喜樂無涯

144.毗唎俱知

最勝琉璃法王光 玲瓏透體藥親嚐
內外瑩徹知苦辣 神農示現露堂堂

145.誓婆毗闍耶

諸病固活醫中王 藥王藥上放毫光
焚身供佛真精進 一切無著徧十方

146.跋闍囉摩禮底

金剛界中五部神 摧碎魔外顯奇能
不空事業大悅意 拯濟群生出苦淪

147.毗舍嚧多

動靜變化惡向善 大冶洪爐煉精真
毘盧遮那金剛主 為救眾等作鐵漢

148.勃騰罔迦

佛陀世尊護神名 衛道保德志公平
降伏一切邪魔怪 皈依正教遵令行

149.跋闍囉制喝那阿遮

愍苦眾生使出離 除禪定垢洗塵迷
卻魔障礙斷欲慢 護念濟度諸病袪

150.摩囉制婆

斷魔欲障金剛杵 建大法幢度眾生
成就德相滅惡習 灌頂部神常護佑

151.般囉質多

無能勝智摧群魔 紅蓮華手見佛陀
青白紫色觀自在 縱然死者變成活

152.跋闍囉擅持

金剛寶劍氣沖天 豎窮橫徧盈大千
斬妖除邪護正法 解脫無生萬億年

153.毗舍囉遮

天神力士大威德 降伏眾魔鎮山河
五穀豐登民安樂 四時順序仁愛博

154.扇多舍

天才力士息橫災 水火刀兵盜賊排
不如意事生歡喜 吉星高照笑顏開

155.鞞提婆

鉤召善語警告先 順御教命赦罪愆
如能改邪修正道 摩訶般若自現前

156.補視多

教化開導智愚氓 增益成就久廢荒
一心耕耘不期穫 勤修戒定慧收藏

157.蘇摩嚧波

愛人不親顧其仁 禮彼弗答敬未真
迴光返照求諸己 感應道交莫迷神

158.摩訶稅多

日月星宮天眾居 白衣聖者度群迷
順逆境界皆不動 摩訶般若波羅蜜

159.阿唎耶多囉

日光天子照大千 四方四隅四無邊
月宮嫦娥清涼傘 二十八宿侍後前

160.摩訶婆囉阿般囉

日月星宿放霞光 豎窮橫徧難遁藏
普香天子施號令 妖魔鬼怪各遠颺

161.跋闍囉商羯囉制婆

金剛鎧甲眼難睜 至德巍巍力無窮
摧碎群邪絕蹤跡 五穀豐收慶康寧

162.跋闍囉俱摩唎

金剛童男甚天真 不假思索善惡分
剎那徧遊三千界 一念照了眾生心

163.俱藍陀唎

遠離結縛近有德 金剛羅剎化娑婆
莊嚴道場成殊勝 天母功德般若多

164.跋闍囉喝薩多遮

金剛巨手五指輪 遐邇妖氛盡遁形
護持有情成大道 遂心滿願向前程

165.毗地耶

普覺世間諸眾生 善語教化遠離塵
勇猛精進登彼岸 倒駕慈航救苦淪

166.乾遮那

四大天王護正規 太子眷屬各逞威
三界善惡記功過 日夜巡遊時刻推

167.摩唎迦

三光天王眷屬多 陽燄日照蜜波羅
大力金剛除穢跡 護持行者出愛河

168.啒蘇母

月光徧照眾生心 清涼自在淨無塵
阿彌陀佛為法主 觀音勢至親上親

169.婆羯囉跢那

曲心為直道心真 成就道場德為鄰
北方眾聖同擁護 水光童子日日新

170.鞞嚧遮那

眾光拱照大威德 迅雷風烈變化說
降伏外道歸正法 五濁永離出網羅

171.俱唎耶

最上勝生法力全 一切種類盡包含
莊周鼓盆成大道 看破放下登慈船

172.夜囉菟

無量光淨諸如來 天王部眾護蓮臺
嗟歎無見頂相妙 菩薩大士笑顏開

173.瑟尼釤

肉髻頂相百寶光 千葉蓮華坐法王
演說無盡重重義 毘盧遮那甘露漿

174.毗折藍婆摩尼遮

羅剎神鬼善又惡 折攝二門化忍濁
剛強眾生難調伏 是故忽魔亦忽佛

175.跋闍囉迦那迦波囉婆

金剛藏王威伏行 無言說相覺有情
功德妙智法輪轉 同入涅槃息紛爭

176.嚧闍那

光明徧照滿三千 舉心動念毫髮間
息滅積習破黑暗 有情遠離顛倒顛

177.跋闍囉頓稚遮

擎山持杵眾金剛 天魔外道各遠颺
降伏鬼神皈三寶 威德感化日夜忙

178.稅多遮

白色白光白蓮華 照天照地照影斜
山搖海嘯聲威遠 心悅誠服皈正法

179.迦摩囉

蓮華座上大法王 東西南北守中央
一切護界神努力 五方五部五佛光

180.剎奢尸

威德示現諸大士 幢幡寶蓋各擎持
化導眾生修覺道 同乘圓滿法航馳

181.波囉婆

恒沙力士現大身 光明遠照妙無倫
守護監察南方界 惡者必墮善者昇

182.翳帝夷帝

解脫精勤護十方 三災八難免害傷
世界清平民安樂 同修共證菩提堂

183.母陀囉

智印三昧定中王 妙音成就大道場
眾生心中各具足 虔誠求之自放光

184.羯拏

作法辦事智慧豐 維護北方界神明
金剛毘盧心所現 依教修行不減增

185.娑鞞囉懺

求證懺悔身口意 三業清淨無瑕疵
持戒精嚴如滿月 剎那感應超十地

186.掘梵都

諸佛世尊大慈悲 方便權巧度輪迴
捨邪歸正恒精進 始知來者之可追

187.印兔那麼麼寫

印可證明我所為 光陰空過難再追
從此謹慎修聖道 恪遵戒律守清規

 

十方無盡常住聖 一切護法大明燈
折攝二門巧施度 金剛密跡化眾生

第二會 釋尊應化會

 

毘盧頂上白毫光 發聾振瞶驚癡氓
一切含識皆覺悟 趣向無等菩提場

189.唎瑟揭拏

智光安住無見頂 金剛寶部眾菩薩
其中上首虛空藏 率領諸神護正法

190.般剌舍悉多

智度究竟諸佛母 蓮華法部微妙玄
善哉成就眾勝業 直抵寶所實施權

191.薩怛他

我等天仙禮佛頂 恭敬供養諸聖賢
修福增慧懺業障 求生西方極樂鄉

192.伽都瑟尼釤

無見頂相首楞嚴 中央佛部救倒懸
毘盧遮那徧一切 是故常在你我間

 

總持真言唵啞吽 毘盧彌陀阿閦東
法報化身三大義 十方賢聖從此生

194.瞻婆那

金色黃花樹形高 大鵬鳥居佛聖道
法身香徧恒沙界 不退菩提樂逍遙

 

真言咒力妙難思 三昧加持念在玆
熱惱變為清涼散 無上佛寶常護之

196.悉耽婆那

悉皆具足吉祥法 無盡寶藏總含攝
成就種種波羅蜜 端然正坐紫蓮華

 

真心真意真又真 真行真修真更真
真作真為真加真 一切一切真真真

198.波囉瑟地耶

總攝魔界修正教 事理行滿度無極
生死煩惱皆究竟 常樂我淨證菩提

199.三般叉

真正滿足菩薩行 五眼六通俱現前
勝妙解脫圓福慧 無上等覺度群賢

200.拏羯囉

我所作法本性空 真如自在平等公
無上福田勤耕種 自覺覺他任東西

 

至誠懇切受持念 久成三昧妙難言
內聖外王培功績 圓滿菩提天外天

202.薩婆藥叉

摧伏一切惡鬼兵 勇健鬼王奉令行
護持善者勤精進 慈悲普度化眾生

203.喝囉剎娑

大多勝法衍摩訶 速疾鬼等各奔波
順教逆教弘佛化 萬類歸源度娑婆

204.揭囉訶若闍

所有地空天眷屬 生起無邊差別門
夜叉羅剎父母子 兄弟軍將雜使臣

205.毗騰崩薩那羯囉

二種神王威力深 普成破怨除災星
度去一切諸苦厄 皈命教主釋迦文

 

至心誦持獲妙定 誠意精進證無生
善惡夾雜染淨半 難超苦海永浮沉

207.者都囉

我今警覺八萬眾 大力金剛各神王
降伏災害諸魔難 智慧弓箭職高升

208.尸底南

執金剛神劍利鋒 入三摩地鎮妖氛
降伏一切鬼魔等 改惡向善允自新

209.揭囉訶

妙吉祥義及勇施 金剛藏王破邪癡
殺賊應供魁多士 眷屬合和永安居

210.娑訶薩囉南

盡大千界金剛神 譬喻算數計不清
擁護行人修善法 功德足時道自成

211.毗騰崩薩那囉

屏諸魔害施安寧 逢凶化吉消夙業
履險如夷夢弗驚 普慶雲散滿天晴

 

專一則靈分馳弊 至誠誦念永弗替
日久功深成三昧 證得菩提無去來

213.囉叉

金剛天仙各守護 富饒利行可畏途
攝授折伏百千萬 威德無窮福慧足

214.婆伽梵

惟仗世尊威神力 救護顛倒諸含靈
普願離苦獲安樂 早為覺道立根基

215.薩怛他

十方無盡常住聖 一切護法大明燈
折攝二門巧施度 金剛密跡化眾生

216.伽都瑟尼釤

我今皈命大佛頂 無盡法藏智慧光
願我明了妙總持 奉行如來所說義

217.波囉點

法光徧照音自在 至誠作禮秘靈文
希使感應道交力 還我本來證菩提

218.闍吉唎

作禮無住化生生 無窮無盡義彌豐
十方如來同攝受 離苦得樂出火坑

219.摩訶娑訶薩囉

勝大金剛威猛雄 摧碎魔外鎮妖氛
能忍堅固煩惱障 為教辛勞立奇功

220.勃樹娑訶薩囉

金剛舞起降魔劍 蓮華化生七寶池
釋迦成道菩提樹 普度含識出陷泥

221.室唎沙

妙首吉祥大金剛 聞風向化不思量
改惡從善寡過錯 直入法界萬佛堂

222.俱知娑訶薩泥

鉤藏並皆金剛名 骨身舍利戒德盈
定慧莊嚴五色俱 堅固不壞永光明

223.帝隸阿弊提視婆唎多

敬禮大輪金剛神 千頭千手千眼尊
威德潤澤兼灌頂 護持行人無能勝

224.吒吒甖迦

離障行動能摧碎 眾法無礙住生貴
光明徧照護三寶 我等戒神救迷醉

225.摩訶跋闍嚧陀囉

大金剛眾護行人 作獅子吼法雷震
使令有情除障礙 度一切苦般若深

226.帝唎菩婆那

皈依一切三世佛 至誠頂禮諸聖賢
八萬四千金剛藏 護持行人出迷津

227.曼茶囉

覺者印證設法壇 速成三昧救倒懸
普攝眾生離痛苦 楞嚴大定永現前

 

再敕一切護法眾 普令諸部各神童
常隨行人使覺悟 同赴龍華會群雄

229.娑悉帝

成就諸法正定聚 圓滿三德妙覺尊
自度度他菩薩行 登涅槃山般若峰

230.薄婆都

婆伽婆帝佛世尊 也譯圓滿及隨心
善喜能入楞嚴定 無量智慧此中生

231.麼麼

仰祈佛力加護持 我所作法令圓成
早證不退常精進 選聖拔賢速題名

232.印兔那麼麼寫

誦持默念少意言 示教利喜化大千
所作諸法悉究竟 不增不減到涅槃

 

覺者慈悲攝有情 聖賢設教化頑冥
世尊種族佛寶印 燈燈互照心傳心

第三會 觀音合同會

233.囉闍婆夜

除滅一切王難苦 救助所有眾孤獨
最勝尊上能利樂 可畏消災增慧福

234.主囉跋夜

此咒除滅賊寇難 眼耳鼻舌身意拴
上師舍那佛眾部 世尊教法當細參

235.阿祇尼婆夜

重頌神名熄火難 白衣南方應丙丁
救護有情離熱惱 普獲清涼得明燈

236.烏陀迦婆夜

六欲諸天具五衰 三禪尚且有風災
任君修到非非想 不如西方歸去來

237.毗沙婆夜

此咒能免諸毒藥 草木化學害人者
一切所有皆平定 離苦得樂又解脫

238.舍薩多囉婆夜

善利眾生金剛神 辯才無礙息刀鋒
杻械枷鎖均解脫 消災免難止紛爭

239.婆囉斫羯囉婆夜

論議作法轉妙輪 金剛大將息戰氛
軍旅聽命干戈止 兵戎解甲慶昇平

240.突瑟叉婆夜

能持戒法離苦厄 除饑饉難得解脫
守護金剛威神力 貧窮凍餒悉復活

241.阿舍你婆夜

無有障礙空神名 免除雷電怖畏行
論議教詮消災難 大佛頂首楞嚴文

242.阿迦囉

橫死非命太悲傷 陸海空難不勝防
最上念誦除災障 金剛大將度十方

243.密唎柱婆夜

未曾有法妙難言 一切意外悉安全
金甲天神默護佑 賞善罰惡愛不偏

244.陀囉尼部彌劍

我今皈命大總持 堅牢地神不失時
能除一切災害難 速證無生道心直

245.波伽波陀婆夜

金銀砂石土木毒 誦持神咒變甘露
護授最上金剛記 菩薩為友德不孤

246.烏囉迦婆多婆夜

履險如夷妙難言 大希有法似湧泉
本事因緣孤起頌 吉星高照解倒懸

247.剌闍壇茶婆夜

毒蛇蚖蠍咬害傷 寶杖降伏免災殃
甘露潤澤孑孓眾 同往無生極樂鄉

248.那伽婆夜

江河湖海水長流 利害相關五穀收
龍魚鯨鱷諸災難 化作吉祥傳萬秋

249.毗條怛婆夜

方廣天授善調伏 迅雷風烈猛荼毒
冰雹閃電成災害 金剛戒神救無辜

250.蘇波囉拏婆夜

金翅鳥難妙蓮華 解脫宿業恒河沙
積功累德修般若 圓滿菩提早回家

251.藥叉揭囉訶

勇健暴惡地空行 同類種族各諦聽
守護魂魄依正教 功滿三千自超生

252.囉叉私揭囉訶

速疾可畏羅剎鬼 守宮婦女保堅貞
滅除一切非命難 遠離險道免雷追

253.畢唎多揭囉訶

守尸祖父薜荔多 慎終追遠孝思博
事死如生常祭祀 摩訶般若蜜波羅

254.毗舍遮揭囉訶

此翻顛鬼啖精氣 吸食人髓五穀真
免除毒藥麻醉障 受持如來義無窮

255.部多揭囉訶

大身自生鬼王名 力可拔山項羽能
神通妙用擅變化 多頭多足顯威靈

256.鳩槃茶揭囉訶

甕形冬瓜魘魅精 城郭車乘五雷崩
意外災難皆避免 出入平安遠禍侵

257.補丹那揭囉訶

生大執著守尸形 遠離顛倒夢魂清
忍辱精進波羅蜜 智光普照寶蓮登

258.迦吒補丹那揭囉訶

守魄奇臭大餓饑 東西南北各遠離
食屎飲尿苦乾渴 造業受報難自欺

259.悉乾度揭囉訶

善品主蟲蠱毒迷 亦名香神甚稀奇
黃色疸病諸厄難 護法童子令速離

260.阿播悉摩囉揭囉訶

形如野狐高大樹 青色鬼怪擾人族
主羊癲瘋神名號 童子禮拜朝如如

261.烏檀摩陀揭囉訶

迅疾猛烈主風威 陸地樹倒海浪摧
空中形成螺旋力 烏色鬼王雙手推

262.車夜揭囉訶

五欲諸樂覆真性 三毒充滿蓋智明
根塵緣影多障礙 般若空中起浮雲

263.醯唎婆帝揭囉訶

獨處川澤不同群 八音齊奏木石金
獅子娛樂常起舞 其形如狗主獸魂

264.社多訶唎南

食精氣鬼翻志德 鬼子母眾天神合
未皈三寶名怨賊 從佛之後號除魔

265.揭婆訶唎南

啖胎藏鬼又密護 帝神尊天偕眷屬
男女夫婦父母子 保衛道場助普度

266.嚧地囉訶唎南

尋羶覓穢食血鬼 吸飲精血補陰仙
最上精進波羅蜜 摩訶般若大法船

267.忙娑訶唎南

白色大鬼食油脂 金剛部母眾靈賢
日夜勤勞察善惡 功賞過罰毫不偏

268.謎陀訶唎南

食產大鬼百萬千 伺機障難閻王關
生即夭折輪迴轉 好殺果報不錯偏

269.摩闍訶唎南

壽夭窮通自造緣 命由我立不由天
起惑作業應受報 絲毫不差罪纏牽

270.闍多訶唎女

救護鬼道諸眾生 食垢飲漿喜羶腥
油膩膏脂家常飯 冷熱寒涼倍加增

271.視比多訶唎南

祭祀寒林大樹王 無量凍鬼各奔忙
戰戰兢兢齒交擊 貪心業報欲發狂

272.毗多訶唎南

諸花含苞蕊正開 朋友眷屬鬼齊來
食蜜飲露解飢渴 略止火焚救業災

273.婆多訶唎南

大身娘母果新鮮 見色聞香嗅味前
觸食思之同受用 因緣如是業交煎

274.阿輸遮訶唎女

無憂可愛花樹名 五穀種子性不生
又翻無比色光燄 千變萬化妙通靈

275.質多訶唎女

食燈飲光吞火煙 好勝剛強爭長短
心無罣礙離恐怖 顛倒夢想一概蠲

276.帝釤薩鞞釤

威德折邪破惡魔 笑言善哉攝正德
感化含識修戒定 返本還原皈依佛

277.薩婆揭囉訶南

上來一切鬼神王 皆為首領護十方
善信發心求正道 助汝直達菩提堂

278.毗陀夜闍

大明咒藏妙難量 正覺威德最勝王
徧一切處光普照 佛寶常住永吉祥

279.瞋陀夜彌

依附罪者斬其精 如意寶輪法王心
我今首念第一義 蓮華法部晝夜行

280.雞囉夜彌

童真入道法王子 捕捉夜叉大將軍
所作二利善現驗 精進首皈眾中尊

281.波唎跋囉者迦

度無極限彼岸登 三大神將領天兵
諸事究竟深般若 性清淨眼不動中

282.訖唎擔

心法色法凡聖通 肉團堅實覺靈明
三如來藏第一義 光照大千總圓融

283.毗陀夜闍(同278句)

大明咒藏妙難量 正覺威德最勝王
徧一切處光普照 佛寶常住永吉祥

284.瞋陀夜彌(同279句)

依附罪者斬其精 如意寶輪法王心
我今首念第一義 蓮華法部晝夜行

285.雞囉夜彌(同280句)

童真入道法王子 捕捉夜叉大將軍
所作二利善現驗 精進首皈眾中尊

286.茶演尼

淨垢清涼普摧枯 狐魅熱惱能調伏
邪魔鬼祟皈正教 護持佛法展鴻圖

287.訖唎擔(同282句)

心法色法凡聖通 肉團堅實覺靈明
三如來藏第一義 光照大千總圓融

288.毗陀夜闍(同278句)

大明咒藏妙難量 正覺威德最勝王
徧一切處光普照 佛寶常住永吉祥

289.瞋陀夜彌(同279句)

依附罪者斬其精 如意寶輪法王心
我今首念第一義 蓮華法部晝夜行

290.雞囉夜彌(同280句)

童真入道法王子 捕捉夜叉大將軍
所作二利善現驗 精進首皈眾中尊

291.摩訶般輸般怛夜

大乘能勝多成就 清淨梵眾自在天
正覺教化離諸苦 破除執著證金仙

292.嚧陀囉

最為上首大金剛 能持明淨義弘揚
衛護行者修聖道 永獲不退常寂光

293.訖唎擔(同282句)

心法色法凡聖通 肉團堅實覺靈明
三如來藏第一義 光照大千總圓融

294.毗陀夜闍(同278句)

大明咒藏妙難量 正覺威德最勝王
徧一切處光普照 佛寶常住永吉祥

295.瞋陀夜彌(同279句)

依附罪者斬其精 如意寶輪法王心
我今首念第一義 蓮華法部晝夜行

296.雞囉夜彌(同280句)

童真入道法王子 捕捉夜叉大將軍
所作二利善現驗 精進首皈眾中尊

297.那囉夜拏

堅固不動須彌山 勇猛善戰敵膽寒
力士威風攝八面 流賊草寇投降先

298.訖唎擔(同282句)

心法色法凡聖通 肉團堅實覺靈明
三如來藏第一義 光照大千總圓融

299.毗陀夜闍(同278句)

大明咒藏妙難量 正覺威德最勝王
徧一切處光普照 佛寶常住永吉祥

300.瞋陀夜彌(同279句)

依附罪者斬其精 如意寶輪法王心
我今首念第一義 蓮華法部晝夜行

301.雞囉夜彌(同280句)

童真入道法王子 捕捉夜叉大將軍
所作二利善現驗 精進首皈眾中尊

302.怛埵伽嚧茶西

金翅大鵬鳥王眾 如來覺悟法底源
普徧悲心究竟度 貫攝常則若湧泉

303.訖唎擔(同282句)

心法色法凡聖通 肉團堅實覺靈明
三如來藏第一義 光照大千總圓融

304.毗陀夜闍(同278句)

大明咒藏妙難量 正覺威德最勝王
徧一切處光普照 佛寶常住永吉祥

305.瞋陀夜彌(同279句)

依附罪者斬其精 如意寶輪法王心
我今首念第一義 蓮華法部晝夜行

306.雞囉夜彌(同280句)

童真入道法王子 捕捉夜叉大將軍
所作二利善現驗 精進首皈眾中尊

307.摩訶迦囉

大小黑天眾神兵 悲心切切手眼明
受持日久不懈倦 成就三昧自通靈

308.摩怛唎伽拏

本母作論上首眾 約法解釋亦金剛
三昧無礙得大辯 善巧方便度有緣

309.訖唎擔(同282句)

心法色法凡聖通 肉團堅實覺靈明
三如來藏第一義 光照大千總圓融

310.毗陀夜闍(同278句)

大明咒藏妙難量 正覺威德最勝王
徧一切處光普照 佛寶常住永吉祥

311.瞋陀夜彌(同279句)

依附罪者斬其精 如意寶輪法王心
我今首念第一義 蓮華法部晝夜行

312.雞囉夜彌(同280句)

童真入道法王子 捕捉夜叉大將軍
所作二利善現驗 精進首皈眾中尊

313.迦波唎迦

髑髏外道眾神仙 捨去五欲諸惡蠲
奉行十善勤鞭策 出玄入牝化萬千

314.訖唎擔(同282句)

心法色法凡聖通 肉團堅實覺靈明
三如來藏第一義 光照大千總圓融

315.毗陀夜闍(同278句)

大明咒藏妙難量 正覺威德最勝王
徧一切處光普照 佛寶常住永吉祥

316.瞋陀夜彌(同279句)

依附罪者斬其精 如意寶輪法王心
我今首念第一義 蓮華法部晝夜行

317.雞囉夜彌(同280句)

童真入道法王子 捕捉夜叉大將軍
所作二利善現驗 精進首皈眾中尊

318.闍夜羯囉

執持人物大將軍 一切神王率領兵
最勝經咒超三界 生性自淨法寶心

319.摩度羯囉

覺者慈悲攝有情 聖賢設教化頑冥
世尊種族佛寶印 燈燈互照心傳心

320.薩婆囉他娑達那

一切利行兼富饒 度有情眾出獄牢
金剛善神護僧寶 自在菩提樂逍遙

321.訖唎擔(同282句)

心法色法凡聖通 肉團堅實覺靈明
三如來藏第一義 光照大千總圓融

322.毗陀夜闍(同278句)

大明咒藏妙難量 正覺威德最勝王
徧一切處光普照 佛寶常住永吉祥

323.瞋陀夜彌(同279句)

依附罪者斬其精 如意寶輪法王心
我今首念第一義 蓮華法部晝夜行

324.雞囉夜彌(同280句)

童真入道法王子 捕捉夜叉大將軍
所作二利善現驗 精進首皈眾中尊

325.赭咄囉

神女姊妹度娑婆 止息輪迴離愛河
降伏怨魔最勇猛 戰則必勝攻必克

326.婆耆你

勝軍名句二義詮 捨邪歸正守戒嚴
律己化人感萬物 躬行實踐妙通玄

327.訖唎擔(同282句)

心法色法凡聖通 肉團堅實覺靈明
三如來藏第一義 光照大千總圓融

328.毗陀夜闍(同278句)

大明咒藏妙難量 正覺威德最勝王
徧一切處光普照 佛寶常住永吉祥

329.瞋陀夜彌(同279句)

依附罪者斬其精 如意寶輪法王心
我今首念第一義 蓮華法部晝夜行

330.雞囉夜彌(同280句)

童真入道法王子 捕捉夜叉大將軍
所作二利善現驗 精進首皈眾中尊

331.毗唎羊訖唎知

寶箭鴟鴞無垢行 所作皆辦起尸神
三頭大戟靈鷲鳥 飛騰變化力難窮

332.難陀雞沙囉

歡喜金剛寶杖擎 好聲鳥唱和雅音
乾闥婆王偕眷屬 精勤行滿了死生

333.伽拏般帝

根本智慧月印江 器仗神名化無方
鷹鳩同行執鉤索 辯才無礙勝議強

334.索醯夜

妙智教導精進念 成義利行名金剛
哪吒火輪鸚鵡鳥 戰無不勝化十方

335.訖唎擔(同282句)

心法色法凡聖通 肉團堅實覺靈明
三如來藏第一義 光照大千總圓融

336.毗陀夜闍(同278句)

大明咒藏妙難量 正覺威德最勝王
徧一切處光普照 佛寶常住永吉祥

337.瞋陀夜彌(同279句)

依附罪者斬其精 如意寶輪法王心
我今首念第一義 蓮華法部晝夜行

338.雞囉夜彌(同280句)

童真入道法王子 捕捉夜叉大將軍
所作二利善現驗 精進首皈眾中尊

339.那揭那舍囉婆拏

裸形外道眾神龍 羅漢眷屬大力尊
獨覺緣覺辟支佛 四果應供聲聞僧

340.訖唎擔(同282句)

心法色法凡聖通 肉團堅實覺靈明
三如來藏第一義 光照大千總圓融

341.毗陀夜闍(同278句)

大明咒藏妙難量 正覺威德最勝王
徧一切處光普照 佛寶常住永吉祥

342.瞋陀夜彌(同279句)

依附罪者斬其精 如意寶輪法王心
我今首念第一義 蓮華法部晝夜行

343.雞囉夜彌(同280句)

童真入道法王子 捕捉夜叉大將軍
所作二利善現驗 精進首皈眾中尊

344.阿羅漢

羅剎王眾猛又兇 縱橫宇宙善戰爭
地空飛行多變化 降伏怨魔證無生

345.訖唎擔(同282句)

心法色法凡聖通 肉團堅實覺靈明
三如來藏第一義 光照大千總圓融

346.毗陀夜闍(同278句)

大明咒藏妙難量 正覺威德最勝王
徧一切處光普照 佛寶常住永吉祥

347.瞋陀夜彌(同279句)

依附罪者斬其精 如意寶輪法王心
我今首念第一義 蓮華法部晝夜行

348.雞囉夜彌(同280句)

童真入道法王子 捕捉夜叉大將軍
所作二利善現驗 精進首皈眾中尊

349.毗多囉伽

大力神王魔鬼驚 擎山倒海日月星
雙手互移此他界 五兄弟天顯靈威

350.訖唎擔(同282句)

心法色法凡聖通 肉團堅實覺靈明
三如來藏第一義 光照大千總圓融

351.毗陀夜闍(同278句)

大明咒藏妙難量 正覺威德最勝王
徧一切處光普照 佛寶常住永吉祥

352.瞋陀夜彌(同279句)

依附罪者斬其精 如意寶輪法王心
我今首念第一義 蓮華法部晝夜行

353.雞囉夜彌(同280句)

童真入道法王子 捕捉夜叉大將軍
所作二利善現驗 精進首皈眾中尊

354.跋闍囉波你

金剛部眾降群邪 手持寶杵速而捷
妖魔鬼怪皆遠離 正法久住永和悅

355.具醯夜具醯夜

十方雲集眾聖賢 萬佛城中開法筵
如來寺裏同聚會 無言堂上悟真常

356.迦地般帝

勤行解脫無動尊 般若妙句照光明
金剛藏王菩薩眾 三寶諸天八部神

357.訖唎擔(同282句)

心法色法凡聖通 肉團堅實覺靈明
三如來藏第一義 光照大千總圓融

358.毗陀夜闍(同278句)

大明咒藏妙難量 正覺威德最勝王
徧一切處光普照 佛寶常住永吉祥

359.瞋陀夜彌(同279句)

依附罪者斬其精 如意寶輪法王心
我今首念第一義 蓮華法部晝夜行

360.雞囉夜彌(同280句)

童真入道法王子 捕捉夜叉大將軍
所作二利善現驗 精進首皈眾中尊

361a.囉叉罔

容恕我罪慈氏忍 原諒他非大悲心
平等願力精進行 智慧禪定戒珠明

361b.

容忍我罪許自新 大慈化物感應真
普度有情成正果 智光常耀照古今

362.婆伽梵

總管法界無上尊 四生六道度沉淪
攝令含靈修諸善 摩訶般若自然成

363.印兔那麼麼寫

懇證作法妙覺圓 十方讚歎通地天
上同佛慈下合悲 皈命三寶至心虔

 

白光旋轉照無間 尊勝天咒度大千
空不空藏密跡印 五方五部五心傳

第四會 剛藏折攝會

364.婆伽梵

再仰佛力華蓋光 毘盧金剛照萬方
降伏眾魔依正教 普化群倫出火湯

365.薩怛多般怛囉

空如來藏妙無窮 不空藏性超化功
空不空藏離言說 中道了義總圓融

366.南無粹都帝

我今皈敬禮法王 至誠懇切更齋莊
惟望加護登不退 諸佛接引放毫光

367.阿悉多那囉剌迦

無能勝者大力王 赤光繚繞照萬方
金剛堅固摧魔眾 德善栽培壽永昌

368.波囉婆

紫光盤簇護行人 善淨威德日夜巡
發菩提芽結妙果 同赴龍華萬佛城

369.悉普吒

摧碎金剛大威神 三頭六臂膽戰驚
望風披靡皆拱服 龍盤虎臥世安寧

370.毗迦薩怛多鉢帝唎

白光旋轉照無間 尊勝天咒度大千
空不空藏密跡印 五方五部五心傳

371.什佛囉什佛囉

佛寶普放無量光 照徧法界虛空藏
開示悟入正知見 無上菩提大覺王

372.陀囉陀囉

五色瑞雲結寶蓋 萬道毫光照大千
一切戒律勤能持 珍重龍華赴法筵

373.頻陀囉頻陀囉

香蓋徧滿太虛空 普薰有情法性中
勝力能持清淨戒 北方羯磨部主公

374.瞋陀瞋陀

珠蓋光明照法界 赤心無垢如意霞
攝化眾生登不退 西方蓮華部主家

 

敕令天上地下眾 降伏妖魔鬼怪精
擁護三寶立功勳 圓滿覺道果日隆

376.泮吒泮吒泮吒泮吒泮吒

速能成就調練法 摧碎開通妙難窮
五方五部覺五乘 息災如意寶蓮華

377.娑訶

一切災難化吉祥 惡障頓消放毫光
圓成般若波羅蜜 福慧莊嚴壽無疆

378.醯醯泮

空如來藏佛部心 解脫開通指迷津
妙義難窮無涯際 如意寶珠變化神

379.阿牟迦耶泮

我願成佛度眾生 不空德性啟迷蒙
北方羯磨滿覺道 南無頂首楞嚴經

380.阿波囉提訶多泮

無比智光照大千 清淨皎潔最勝天
光焰熾盛寶生部 南方丙丁化紅蓮

381.婆囉波囉陀泮

光明壽量及妙音 究竟極樂彌陀尊
西方蓮華部開現 高登上品願隨心

382.阿素囉

破碎修羅瞋恚癡 好勇鬥狠非天時
女妒男醜不端正 業報所感大損失

383.毗陀囉

非為修羅大力持 諸佛威德化及時
不動教主歡喜光 東方金剛念在玆

384.波迦泮

殊勝妙好佛頂尊 三十二相度群倫
一切如意隨心現 萬事亨通指迷津

385.薩婆提鞞弊泮

欲禪正魔凡外天 聖人君臣主伴連
聞咒降伏皆欽敬 護持三寶福慧綿

386.薩婆那伽弊泮

一切龍眾皆朝拱 善毒天地眷屬親
改邪歸正修諸己 立功精進果自成

387.薩婆藥叉弊泮

勇猛鬼神大力精 飛行變化善五通
男女眷屬盡降伏 同歸摩訶般若門

388.薩婆乾闥婆弊泮

降伏一切音樂眾 絲竹管絃木石金
天主聚會香萬里 來赴盛筵歌無窮

389.薩婆補丹那弊泮

腥羶垢穢臭餓鬼 常處染污屎尿堆
嫉妒造此不淨業 今遇靈文脫輪迴

390.迦吒補丹那弊泮

讚禮皈敬天中天 降伏奇臭鬼王仙
密語真言通法界 改惡遷善換新顏

391.薩婆突狼枳帝弊泮

一切魔眾害生靈 增加勢力眷屬興
此咒誦持即降伏 虛空法界慶康平

392.薩婆突澀比犁

降伏諸惡鬼怪精 無動解脫寂滅行
萬千妖邪同授首 急修快度制毒蟲

393.訖瑟帝弊泮

無生無滅無去來 大造大化大超哉
嗟歎憂愁心煩亂 聞誦真言笑開懷

394.薩婆什婆犁弊泮

大放光明照世間 破除黑暗度女男
普使眾生獲自在 跳出三界輪迴圈

395.薩婆阿播悉摩犁弊泮

一碗羹湯冤似海 半斤肥肉業如山
合股公司虧資本 墮落三塗非怪哉

396.薩婆舍囉婆拏弊泮

無垢清淨破災厄 覆他有餘樹娑羅
堅固妙句降魔眾 護法善神衍摩訶

397.薩婆地帝雞弊泮

破諸冤害救群生 甚勇無畏制毒蟲
三昧威力能逆轉 一切災難化吉祥

398.薩婆怛摩陀繼弊泮

破一切厄險如夷 意外橫禍盡消弭
無礙行持諸佛法 娑婆苦海度迷眾

399.薩婆毗陀耶

一切毒氣化清涼 皈依正覺大慈航
登上般若船同濟 永得不退露堂堂

400.囉誓遮犁弊泮

依法王教修菩提 六度萬行莫狐疑
所作已辦離後有 超出三界始歎奇

401.闍夜羯囉

解除災難得安康 重罪業報油火湯
藉此三昧加持力 諸橫凶險一掃光

402.摩度羯囉

金剛藏王護佛城 持杵擎山顯威靈
賞善罰惡興正教 旁門左道悉遁形

403.薩婆囉他娑陀雞弊泮

利益有情護法眾 賢聖僧伽諸龍神
一切敬信救苦難 咸使枯木又向榮

404.毗地夜

一念覺悟初發心 萬緣放下始現真
十地圓成菩薩行 百千三昧火中金

405.遮唎弊泮

大願大行大醫王 開權顯實露真常
四弘六度能治病 藥到疾除壽而康

406.者都囉

天魔外道性猖狂 粗野強暴更荒唐
誦此神咒皆皈命 垂首拱服禮法王

407.縛耆你弊泮

魔中大魔勢兇狂 千變萬化露光芒
聞誦靈文皆皈命 依教修行護法王

408.跋闍囉

八萬四千金剛藏 三百六十左道王
悉皆擁護真如性 永除災厄降吉祥

409.俱摩唎

華鬘童神除災障 護法聖僧度苦厄
演說難思微妙句 普使眾生出火坑

410.毗陀夜

頂禮大雄佛陀耶 至誠稱讚妙覺尊
三塗八難俱離苦 同獲清淨法王身

411.囉誓弊泮

無生法寶度沉淪 佛陀僧伽大威神
貪瞋癡毒盡除滅 清涼自在又從容

412.摩訶波囉丁羊

大乘八萬四千門 法法平等無淺深
對機即是觀自在 論議乃屬釋迦文

413.乂耆唎弊泮

降伏山妖水怪精 一切外道亦投誠
惡毒邪魔咸歸正 愛樂法寶鬼神欽

414.跋闍囉商羯囉夜

金剛力士碎魔堅 調伏大法通地天
圓滿究竟波羅蜜 諸事吉祥滅罪愆

415.波囉丈耆囉闍耶泮

光明徧照化三千 安樂自在無後先
王者居之護善德 培根固本修道源

416.摩訶迦囉夜

牛鬼蛇神性猖狂 苦毒兇惡似虎狼
大作手眼難逃避 降伏群魔佐法王

417.摩訶末怛唎迦拏

是是非非果從因 善善惡惡假復真
爭爭吵吵何時了 揖揖讓讓解讎恨

418.南無娑羯唎多夜泮

頂禮護法金剛藏 密跡天將眾靈神
信受奉行遵號令 日夜巡邏保聖僧

419.毖瑟拏婢曳泮

降伏諸惡毒術師 他化天眾盡呼時
摧折欽奉聽鉤召 邪魔鬼祟總皈依

420.勃囉訶牟尼曳泮

惡毒咒王甚剛強 光明雲蓋如意降
化樂自在天神眾 雷電交加鼓音王

421.阿耆尼曳泮

色究竟及長壽天 煉火大神顯威權
聞誦靈文皆拱伏 保衛正法度三千

422.摩訶羯唎曳泮

四臂三眼自在仙 大黑天女彩雲間
笑傲驕狂無忌憚 此咒能使速收歛

423.羯囉檀遲曳泮

嚴淨彩霞諸龍神 水天一色了無垠
保衛壇場護正教 勤修善法真真真

424.蔑怛唎曳泮

釋提桓因率領兵 巡察善惡各主賓
忠孝仁義增福慧 殺盜淫妄災禍侵

425.嘮怛唎曳泮

瞋怒神王寂滅空 無心無意無垢宗
役使鬼魔嫉妒女 改邪歸正任縱橫

426.遮文茶曳泮

自在天魔眷屬兇 噉人大神猛相攻
惟願眾生速醒悟 放下染緣佛果成

427.羯邏囉怛唎曳泮

帝釋天主號喝山 清淨法中遠慳貪
四大部洲皆皈命 六道輪迴共相連

428.迦般唎曳泮

善捨戒神護精嚴 惡毒怨魔退無前
離過絕非勤警策 返迷歸覺大聖賢

429.阿地目質多

無能壓勝雜居天 一切有力鬼神權
遵守號令護良善 功賞過罰正不偏

430.迦尸摩舍那

巨星光明照無邊 金土聯輝緊相連
盧舍那佛超日月 能將黑夜變白天

431.婆私你曳泮

大月光明徧十方 諸宮天子眷屬良
悉來歸降皆授首 信伏奉行叩法王

432.演吉質

普令惡神碎為塵 頂禮三寶究竟尊
所作已辦真自在 心法雙亡妙覺輪

433.薩埵婆寫

妙哉三寶佛法僧 仰祈證知默默中
加被行人離障礙 早登無上等覺尊

434.麼麼印兔那麼麼寫

我所辦事印證知 圓滿究竟大菩提
空無所空生妙有 有而非有一切師

豎窮橫徧盡包羅 微塵剎海十方合
華藏毘盧大壇場 普入此界衍摩訶

第五會 文殊弘傳會

435.突瑟吒質多

惡心鬼王無明多 煩惱事障難解脫
立功積德增福慧 奉行大教衍摩訶

436.阿末怛唎質多

惡念毒咒鬼見愁 天堂地獄自遨遊
效法聖賢無量慧 大哉靈文救苦憂

437.烏闍訶囉

風流邪見食精鬼 無始染著罪業魂
顛倒黑白迷真際 認賊作父故沉淪

438.伽婆訶囉

大空王佛主威神 降伏吸胎惡性靈
但願眾生同向善 逢凶化吉遇救星

439.嚧地囉訶囉

集殊勝法施食血 地光明人大丈夫
故能化身千百億 四生六道濟孤獨

440.婆娑訶囉

食油鬼吸燈燭精 自伏寶火佛來應
澄清宇宙光萬丈 濟地獄苦度幽冥

441.摩闍訶囉

食產鬼祟性殘毒 陰錯陽差造血湖
海水天神佛陀耶 逢凶化吉皆拱服

442.闍多訶囉

十二部經本事圖 食肉饞鬼胖葫蘆
水自在佛哀攝受 皈命頂禮叩兩足

443.視比多訶囉

音樂天上歌詠神 聲明律令食命爭
使成金剛菩薩藏 陀羅尼佛自在尊

444.跋略夜訶囉

祭祀鬼神食精英 寶傘花蓋毳衣行
大方廣佛化萬物 光明人勝道自成

445.乾陀訶囉

食香鬼王化金剛 自在佛陀度十方
六道輪迴浮沉轉 四生胎卵各承當

446.布史波訶囉

花自在佛映群芳 金剛持杵露堂堂
蝴蝶飛翔穿梭過 靈文默誦放毫光

447.頗囉訶囉

供養諸聖果新鮮 此鬼伺便卻爭先
享之增長菩提力 得大安樂證妙玄

448.婆寫訶囉

種子精華補先天 嬉戲三昧解愁煩
如意神通多變化 人自在佛法無邊

449.般波質多

惡形醜鬼猛無敵 巨口獠牙噴火機
獨頭熱惱瞋毒怪 降伏怒恨魔遠離

450.突瑟吒質多

無明邪見疑惑深 認賊作父失本真
惡眼大鬼殺氣重 智慧成就眾中尊

451.嘮陀囉質多

頭如須彌眼如海 巨口獠牙吞鯨百
佛現手眼千萬億 降伏大力鬼主宰

452.藥叉揭囉訶

吞火鬼王種類多 男女同生共處合
攝歸與授菩提記 權實違順入摩訶

453.囉剎娑揭囉訶

同生族類頗眾多 雜居共處吞水海
折服授記皈三寶 囉剎娑婆揭囉訶

454.閉隸多揭囉訶

雙手交加猛凶威 權實違逆各伏摧
顯密不定攝同化 同證菩提速疾歸

455.毗舍遮揭囉訶

交足鬼王食氣生 未發菩提害含靈
機熟改惡修善道 擁護正法覺迷津

456.部多揭囉訶

交身鬼化連體嬰 如膠似漆障重重
頓破無明現本性 積功培德果位增

457.鳩槃茶揭囉訶

分形合命害生靈 妙用神通術無窮
刀劍傷身猶可避 欲愛失寶不易尋

458.悉乾陀揭囉訶

吞火吐煙顯威神 遮天蓋地猛又兇
翻江倒海渾閒事 皈命與記慶昇平

459.烏怛摩陀揭囉訶

業感交攻吐火焰 報在鬼趣苦難言
若能一念迴光照 了生脫死斷循環

460.車夜揭囉訶

行事虛偽欠忠實 只開謊花結果稀
化成形影鬼怪類 示現說法警癡迷

461.阿播薩摩囉揭囉訶

瞋恚如火內外燒 熱惱沖天萬丈高
業報感召現為鬼 皈依信受罪孽消

462.宅祛革

因果循環輾轉交 糾葛不清互相報
刀劍愛欲刑人命 護持正法故饒饒

463.茶耆尼揭囉訶

多年狐狸成魅精 善能變化惑有情
迷人害物反教育 冤親平等佛法興

464.唎佛帝揭囉訶

惱亂幼兒睡不寧 忽然驚惶泣弗停
持誦靈文通天地 滅惡生善慶安平

465.闍弭迦揭囉訶

飛行羅剎諸鬼王 興雲佈雨徧十方
而今皈依如來教 護持三寶救災殃

466.舍俱尼揭囉訶

金翅眷屬法無邊 能塞虛空滿大千
移山倒海摘日月 降伏魑魅鎮坤乾

467.姥陀囉

犬職守夜雞司晨 貓鬼鼠妖各逞能
凶神惡煞皆授首 誦持秘咒轉靈文

468.難地迦揭囉訶

旱魃為虐害蒼生 草木皆枯火炎蒸
甘露普施觀自在 神咒加持覺有情

469.阿藍婆揭囉訶

如蛇似龍藍面容 奇形怪狀貌猙獰
馴服改惡習正教 維護三寶立勳功

470.乾度波尼揭囉訶

蛇食雞卵雞吞蟲 互相結怨恨難平
鬼魂仍然懷仇意 調柔和合冤親同

471.什佛囉

口吐火煙燒世人 瘟疫流行害生靈
於今護法皈三寶 念之離苦進佛城

472.堙迦醯迦

一日三日五日發 瘧疾鬼祟施邪法
仰仗三寶威德力 同入無生寶蓮華

473.墜帝藥迦

東方阿閦統金剛 二日瘧疾向遠颺
解脫災厄得自在 無生法忍妙難量

474.怛隸帝藥迦

娑婆教主釋迦尊 神咒加持百由旬
冤魂瘧鬼聽敕命 菩提達摩誦靈文

475.者突託迦

修道習法要虔誠 時刻慎獨莫放心
瘧鬼施毒縱大慾 行者拔苦利蒼生

476.昵提什伐囉

熱鬼為瘧擾康平 水煮油煎苦難停
靈文誦持除災障 寂滅清涼慶安寧

477.毖釤摩什伐囉

寒熱溫平疫鬼魔 傳染流行死難活
有緣藉此三昧力 災消病滅念彌陀

478.薄底迦

風濕纏綿步維艱 連年累月病難安
若能迴光勤懺悔 虛空清淨頑疾蠲

479.鼻底迦

勇猛習學法術高 黃疸病鬼甚奸刁
北方佛統羯磨部 受持讀誦災難消

480.室隸瑟密迦

披精進鎧志堅牢 善則吉祥惡受報
瘟疫流行傳染病 金剛智劍斬魔妖

481.娑你般帝迦

業海無邊鬼無盡 循業受報果由心
痢病皆因貪口腹 一切法爾如是因

482.薩婆什伐囉

頭病鬼魔勢凶狂 痛楚難忍苦難當
無量智光消災障 自在佛寶解毒方

483.室嚧吉帝

頭痛腦裂欲魔狂 神智顛倒不怕亡
法光照射聲色定 寧靜平穩入睡鄉

484.末陀鞞達嚧制劍

諸惡業報各差別 不食不飢不號嗟
威德廣大聖賢眾 拔苦與樂有妙訣

485.阿綺嚧鉗

口痛鬼怪因貪吃 食難下嚥惡作劇
正覺世間無比力 雷電天神癒奇疾

486.目佉嚧鉗

齒痛魔鬼摧硬堅 蛀牙碎石各爭先
真空法性得自在 雲霞神靈解孽冤

487.羯唎突嚧鉗

一體分司唇齒喉 各部痛楚因果由
得聞神咒罪消滅 恢復清淨皈命投

488.揭囉訶

身病鬼魔苦纏綿 連年累月呼蒼天
一切邪神種族類 咒力滅惡解罪愆

489.揭藍羯拏輸藍

凝滑種子未成形 勇猛大力鬼來尋
靈文真言吉祥語 安魂定魄化有情

490.憚多輸藍

頤頷痛苦口難宣 日夜呻吟呼蒼天
守疆界神奉敕命 加護平安怪病痊

491.迄唎夜輸藍

肉團心生鬼神依 疼痛不止難呼吸
一聞咒力霍然癒 三寶感應世間稀

492.末麼輸藍

諸根老滅死亡臨 頭痛劇烈忍難禁
思量意識皆昏迷 三昧加持震古今

493.跋唎室婆輸藍

形位五七具諸根 兩脅痛鬼偶光臨
尋因覓果欲報復 六入期內誦靈文

494.毖栗瑟吒輸藍

背痛腰痠苦無量 觸生癡愛見慢強
染污日深流慾海 般若照破禮法王

495.烏陀囉輸藍

因因果果報循環 腹痛鬼魅苦相纏
蒙此三昧加持力 災消難除解孽冤

496.羯知輸藍

陰陽顛倒違地天 起尸腰痛怪連綿
往昔種因今結果 業風吹動徧三千

497.跋悉帝輸藍

足踝支持全體基 痛苦難行動轉移
勾魂無常伺機至 靈文改變凶化吉

498.鄔嚧輸藍

腿痛行動進退遲 頹靡不振度日時
賊寇惡鬼白無常 止盜防疾咒力施

499.常伽輸藍

腕痛鬼魔難忍受 鐵鍊枷鎖並鋼鉤
穿心刺腹揮刀劍 神咒加持得自由

500.喝悉多輸藍

兩手痛楚難屈伸 牛頭馬面獅子尋
野干鬼病不可治 楞嚴咒力妙通神

501.跋陀輸藍

四肢骨節痛楚纏 連年累月病無間
守善罰惡威猛將 一聞神咒除熬煎

502.娑房盎伽

兩膊五體痛鬼臨 刀兵指鬘油燭侵
火燒地獄災苦烈 真言密語保安寧

503.般囉丈伽輸藍

善惡知識化愚賢 順逆精進度倒懸
鎖鈴鎚杵降魔鬼 解冤救苦消罪愆

504.部多毖跢茶

希有大乘妙無方 金剛菩提攝鬼王
尸林眷屬皆授首 鉤召法令靖八荒

505.茶耆尼

魅鬼邪術幻化奇 失去主宰起狐疑
鈴聲螺響青蛙叫 神咒加持冷熱離

506.什婆囉

光明徧照滿三千 一切惡瘡疔毒蠲
激刺掃除諸魔術 誦咒皈命天中天

507a.陀突嚧迦

瘡鬼狠毒害生命 世尊慈愍說靈文
行者誦持消災障 解除眾苦癰疽病

507b

一切瘡鬼荼毒深 疥癩癬癭羊毛疔
神咒智母加持力 解除夙業獲安寧

508a.建咄嚧吉知

天行鬼怪放射毒 蜘蛛瘡病難降伏
寶生部主光救護 虛空藏王大掃除

508b

蜘蛛猙獰毒氣攻 帶狀泡疹菌腫紅
寶生光照消罪障 奇疾怪症一掃空

509.婆路多毗

劇烈陰毒種種形 無名腫痛如鋼疔
八萬妙法到彼岸 蓮華部主除鬼靈

510.薩般嚧

蔓延徧體浸淫菌 此癒彼起最堪驚
般若智劍斬情蒂 恢復清淨本來真

511.訶凌伽

赤瘡鬼毒心火盛 大眾僧伽作羯磨
願辦佛事求真智 愛作法務正覺成

512.輸沙怛囉

小兒瘡鬼胎毒侵 嚴淨毘尼戒律新
妙術恢復清淨體 離垢除貪現法身

513.娑那羯囉

吸毒服藥發癲狂 胡言亂語自稱王
撥無因果飛精附 五部法主鎮八方

514.毗沙喻迦

蠱毒猖獗癩瘡癭 妄想雜念邪淫成
堅持誦讀天神護 解空頓覺通相應

515.阿耆尼

火毒鬼祟熾然凶 熱烈情慾日夜攻
誦持靈妙清涼句 災消焚退護法擁

516.烏陀迦

水毒鬼母眷屬惡 翻江倒海興浪波
金剛龍神護良善 化險為夷念佛陀

517.末囉鞞囉

嫉妒瞋恚量窄狹 變化莫測毒醉麻
迅雷風烈助威虐 陰魂飄蕩赴黃沙

518.建多囉

天神地祇護人間 記錄善惡正不偏
慈心悲願化群品 同證無生學聖賢

519.阿迦囉

飛災橫禍罹難亡 無明錯因招罪殃
大慈心度諸惱苦 妙術拯救化吉祥

520.密唎咄

種種橫死怨沖天 俟機尋找替代緣
善者喜施方便力 解結釋愆免熬煎

521.怛斂部迦

心毒意狠害蒼生 性化金石草木形
本質烈於鴆砒等 鴉片麻藥殺人精

522.地栗剌吒

蚖蛇蝮蠍及蜈蚣 蚰蜒蟾蜍蠱毒蟲
瞋恚怨恨相尋報 靈文洗滌化亨通

523.毖唎瑟質迦

蠍毒鬼魅性陰惡 暗箭傷人死難活
獨覺辟支施甘露 枯木逢春起沉痾

524.薩婆那俱囉

蛇毒鬼祟吐火煙 口乾舌燥熱病纏
痛苦難當惟欲死 幸遇神咒解怨冤

525.肆引伽弊

兇猛殘暴賽虎狼 以力欺人鬼霸王
能仁慈悲方便度 直樹林中獲安康

526.揭囉唎藥叉

獅子鬼吼百怪驚 妖魔魍魎俱遁形
勇健成就攝群品 化惡為慈慶康寧

527.怛囉芻

一切惡毒鬼最兇 陰險狡詐害無窮
高勝妙法除罪障 蓮華部主慈悲公

528.末囉視

熊羆毒鬼甚難量 勢強力猛不可當
吉祥如意離濁垢 南方寶生救災殃

529.吠帝釤

反覆無常叛亂生 惡毒殘害眾含靈
威德攝服頑強類 天下謳歌慶康平

530.娑鞞釤

改惡從善日日新 皈依正法出迷津
五部諸佛皆歡喜 萬方同禮大威音

531.悉怛多鉢怛囉

各種寶蓋香花雲 消災除障利人群
五方魔眾皆拱伏 萬類鬼怪悉遵行

532.摩訶跋闍嚧

金剛力士鎮妖邪 護道衛生保清潔
增善滅惡皈敬禮 大覺世尊佛陀耶

533.瑟尼釤

啟火金剛藏王眾 化凶為吉魔手拱
灌頂寶光除厄難 結界成就皈不動

534.摩訶般賴丈耆藍

智光普照度冥頑 蓮華螺索化慳貪
無事不辦成聖法 皆大歡喜返本原

535.夜波突陀

乃至護咒力士眾 無上佛寶法中王
警策生善滅諸惡 是故此處最吉祥

536.舍喻闍那

一切力士鎮群邪 金剛保衛僧伽耶
吼震徧動三千界 攝伏魔外災患歇

537.辮怛隸拏

召集護法眾神王 聚會壇前赴道場
蓮華部主施敕令 尊勝最妙放毫光

538.毗陀耶

成就無上大威神 光明徧照淨絕氛
正覺世尊執法令 結界護教最嚴森

539.槃曇迦嚧彌

大光明法結界成 頂禮慈悲眾中尊
所作皆辦邪歸正 菩提道果不減增

540.帝殊

禁縛諸惡莫猖狂 邪魔妖怪鬼神王
一切皈命遵法令 堅固智劍鎮八荒

541.槃曇迦嚧彌

禁縛諸惡魔鬼神 莫入界內擾害人
法筵壇開聖賢會 轉教妙輪貫古今

542.般囉毗陀

智慧咒力縛眾魔 佛母覺道化娑婆
蓮華法部施法令 經云死者變成活

543.槃曇迦嚧彌

楞嚴法會圓滿成 結界壇中伏惡神
實際理地究竟力 護持行者佛教興

544.跢姪他

佛敕一切諸有情 各宜敬禮遵奉行
不相捨離時衛護 同登覺道法王城

545.唵

合掌恭敬總持王 引生無量神妙章
一切邪魔歸正教 魑魅魍魎難遁藏

546.阿那隸

豎窮三際妙高天 峻極無上廣無邊
難滅順教富有義 佛法僧寶施令權

547.毗舍提

佛敕眾等雲來集 頂禮衛護不捨離
橫徧十方一切剎 直至無上大菩提

548.鞞囉

各自約束諸眷屬 循規守矩立功圖
護持三寶弘佛法 嚴整威儀善根熟

549.跋闍囉

金剛怒目抖雄威 破邪顯正震法雷
賞善懲惡除魔外 公平無私放光輝

550.陀唎

咒心神力難思議 改惡向善發菩提
法界有情同攝受 總持無量化群機

551.槃陀槃陀你

豎窮橫徧盡包羅 微塵剎海十方合
華藏毘盧大壇場 普入此界衍摩訶

552.跋闍囉謗尼泮

金剛護持眾行人 手執寶杵鎮魔軍
開顯通達折攝力 同入無量般若門

 

覺悟一切聖凡流 五方五部五佛由
增益成就三根願 遂心如意滿所求

554.莎婆訶

功無不集德將圓 果障消滅善業全
直至菩提常抖擻 高登正覺大寶蓮

 

Bài Viết Liên Quan

278

Phẩm 09: Phật Lên Đỉnh Núi Tu Di

SỐ 278 KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM Hán dịch: Đời Đông Tấn, Tam tạng Pháp sư Phật-đà-bạt-đà-la, người nước Thiên Trúc Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh   Phẩm 9: PHẬT LÊN ĐỈNH NÚI TU-DI Khi ấy, nhờ uy thần của...
Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận), Hồng Võ Nam Tạng Tuyển Lục

Hoa Nghiêm Kinh Sớ Khoa Đệ Quyển Đệ Quyển - Quyển 0010

華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 疏Sớ 科Khoa ( 第Đệ 卷Quyển 第Đệ 卷Quyển ) Quyển 0010 唐Đường 澄Trừng 觀Quán 述Thuật 宋Tống 淨Tịnh 源Nguyên 重Trọng 刊 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 疏Sớ/sơ 科Khoa 卷quyển 第đệ 十thập 四tứ 清thanh 涼lương 山sơn 沙Sa 門Môn 澄trừng 觀quán 述thuật 晉tấn 水thủy 沙Sa 門Môn 淨tịnh 源nguyên...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng, Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận)

Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Kinh Sớ Thần Bảo Ký - Quyển 1

仁Nhân 王Vương 護Hộ 國Quốc 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 經Kinh 疏Sớ 神Thần 寶Bảo 記Ký Quyển 1 宋Tống 善Thiện 月Nguyệt 述Thuật 仁Nhân 王Vương 護Hộ 國Quốc 般Bát 若Nhã 經Kinh 疏Sớ/sơ 神Thần 寶Bảo 記Ký 序Tự 易dị 於ư 通thông 經kinh 難nạn/nan 於ư 作tác 記ký 。 欺khi 佛Phật 也dã 。...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Gia Cú Linh Nghiệm Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Ký -

加Gia 句Cú 靈Linh 驗Nghiệm 佛Phật 頂Đảnh 尊Tôn 勝Thắng 陀Đà 羅La 尼Ni 記Ký 唐Đường 武Võ 徹Triệt 述Thuật 加gia 句cú 靈linh 驗nghiệm 佛Phật 頂đảnh 尊Tôn 勝Thắng 陀Đà 羅La 尼Ni 記ký 朝triêu 議nghị 大đại 夫phu 兼kiêm 侍thị 御ngự 史sử 武võ 徹triệt 述thuật 佛Phật 頂đảnh 尊Tôn 勝Thắng 陀Đà 羅La...
Kinh Điển Giảng Giải

Yếu Chỉ Kinh Pháp Hoa

YẾU CHỈ KINH PHÁP HOA Thích Thắng Hoan   VÀI LỜI BỘC BẠCH Kinh Pháp Hoa ai cũng biết là bộ Kinh Tối Thượng Thừa mà nó không phải Đại Thừa và cũng gọi là Phật Thừa, giáo nghĩa ẩn số vô cùng cao thâm...
Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận), Gia Hưng Đại Tạng Kinh Tuyển Lục

Chu Dị Thiền Giải - Quyển 5

周Chu 易Dị 禪Thiền 解Giải Quyển 5 明Minh 智Trí 旭 著Trước 周Chu 易Dị 禪Thiền 解Giải 卷quyển 第đệ 五ngũ 北bắc 天thiên 目mục 道Đạo 人Nhân 蕅# 益ích 智trí 旭# 著trước 下Hạ 經Kinh 之Chi 一Nhất 上thượng 經kinh 始thỉ 乾can/kiền/càn 坤# 而nhi 終chung 坎khảm 離ly 。 乃nãi 天thiên 地địa 日nhật...