Phật Học Đa Dụng

09. Thẩm Tra Chúng Sanh Và Sự Vật Tồn Tại Như Thế Nào

THẨM TRA CHÚNG SANH VÀ SỰ VẬT TỒN TẠI NHƯ THẾ NÀO Nguyên bản: Examining How Being and Things Exist Tác giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma Anh dịch: Jeffrey Hopkins, Ph. D. Chuyển ngữ: Tuệ Uyển/ Sunday, March 31, 2019 TỔNG QUAN VỀ TUỆ TRÍ TRONG SỰ THỰC HÀNH TÂM LINH Để phát sinh [...]

08. Tập Trung Tâm Thức

TẬP TRUNG TÂM THỨC Nguyên bản:Focusing the Mind Tác giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma Anh dịch: Jeffrey Hopkins, Ph. D. Chuyển ngữ: Tuệ Uyển/Friday, March 22, 2019   Chúng ta hãy để một phút để ôn lại vấn đề tiến trình đối với một cuộc sống đầy đủ ý nghĩa hiển bày như thế [...]

20. Chương Cách-Thức Cung Dưỡng

TU PHẬT NGHI-THỨC YẾU-LƯỢC Biên soạn: Hòa-Thượng Thiền-Sư Thích Từ-Quang QUYỂN NHỨT TAM-BẢO KINH CHƯƠNG 20 CÁCH-THỨC CUNG DƯỠNG Chư Phật, Bồ-Tát, Duyên-Giác, Thinh-Văn là các gương mẫu tu-hành chánh đại quang-minh, tự-tại giải-thoát và đã từng khai-ngộ chúng-sanh tiến-bộ sáng suốt. Phật-tử thường sắm lễ vật dâng cúng gọi là hành lễ cung-dưỡng. Những [...]

19. Chương Phương-Tiện Vái Nguyện

TU PHẬT NGHI-THỨC YẾU-LƯỢC Biên soạn: Hòa-Thượng Thiền-Sư Thích Từ-Quang QUYỂN NHỨT TAM-BẢO KINH CHƯƠNG 19 PHƯƠNG-TIỆN VÁI NGUYỆN 1. Tụng kinh A-Di-Đà (hoặc toàn bộ Tam-Bảo) cầu vãng-sanh An-Lạc cho phần mình, thì vừa khi niệm hương xong, vái nguyện: Nam-Mô A-Di-Đà Phật tác-đại chứng-minh: Nay, ngày ... tháng ... năm ... Tên họ [...]

18. Chương Nghi-Thức Trước Khi Khai Mõ Tụng Kinh

TU PHẬT NGHI-THỨC YẾU-LƯỢC Biên soạn: Hòa-Thượng Thiền-Sư Thích Từ-Quang QUYỂN NHỨT TAM-BẢO KINH CHƯƠNG 18 NGHI-THỨC TRƯỚC KHI KHAI MÕ TỤNG KINH Đánh một tiếng chuông rồi quì đọc: NIỆM HƯƠNG Giới-hương, định-hương, dữ tuệ-hương, Giải-thoát, giải-thoát, tri-kiến hương, Quang-minh vân-đài biến pháp-giới, Cung-dưỡng Thập-phương Tam-Bảo tiền. NAM-MÔ HƯƠNG-CUNG-DƯỠNG BỒ-TÁT MA-HA-TÁT. (3 lần) (Đứng [...]

17. Chương Kinh Chú Trì Tụng

TU PHẬT NGHI-THỨC YẾU-LƯỢC Biên soạn: Hòa-Thượng Thiền-Sư Thích Từ-Quang QUYỂN NHỨT TAM-BẢO KINH CHƯƠNG 17 KINH CHÚ TRÌ-TỤNG Muốn trì-tụng kinh chú, cần phải chọn lựa thứ nào có trong Tạng Kinh. Có nhiều quyển sách ngoài bìa mang danh kinh Phật, nhưng nghĩa-lý trong quyển ẩn một lối mê-tín dị-đoan, ngoại-đạo tà-giáo, khiến [...]

16. Chương Cách-Thức Của Ban Hộ-Niệm Khi Tụng Kinh

TU PHẬT NGHI-THỨC YẾU-LƯỢC Biên soạn: Hòa-Thượng Thiền-Sư Thích Từ-Quang QUYỂN NHỨT TAM-BẢO KINH CHƯƠNG 16 CÁCH-THỨC CỦA BAN HỘ-NIỆM KHI TỤNG KINH Khi Ban Hộ-Niệm cầu nguyện cho đạo-hữu, nên nhớ mấy điều cần-yếu như sau: 1. Khi vái nguyện, nên để cho vị Trưởng Ban Hộ-Niệm có giới-đức, thay mặt chư huynh-đệ. 2. [...]

15. Chương Cách Thức Đánh Chuông Và Gõ Mõ

TU PHẬT NGHI-THỨC YẾU-LƯỢC Biên soạn: Hòa-Thượng Thiền-Sư Thích Từ-Quang QUYỂN NHỨT TAM-BẢO KINH CHƯƠNG 15 CÁCH-THỨC ĐÁNH CHUÔNG VÀ GÕ MÕ Khi tụng kinh, nếu không có chuông mõ, cũng được, bất chấp. Tiếng chuông tiếng mõ chẳng qua là phương-tiện trợ-duyên công-phu tu-niệm. Khi có đông người hiệp lại tụng kinh thì chuông [...]

14. Chương Phép Thọ-Trì Kinh Chú

TU PHẬT NGHI-THỨC YẾU-LƯỢC Biên soạn: Hòa-Thượng Thiền-Sư Thích Từ-Quang QUYỂN NHỨT TAM-BẢO KINH CHƯƠNG 14 PHÉP THỌ-TRÌ KINH CHÚ Kinh thuộc về Hiển-giáo, thành-tâm thọ-trì thì được thanh-tịnh tam nghiệp: thân, khẩu, ý; tăng-trưởng phước-tuệ, giới-đức trang-nghiêm. Chú là chơn-ngôn, thuộc về Mật-giáo, có hiệu-lực phi-thường, nhứt-tâm thọ-trì thì được tiêu-tai giải-khổ, trừ-tuyệt phiền-não, [...]

13. Chương Cách Thức Trước Khi Hành Lễ

TU PHẬT NGHI-THỨC YẾU-LƯỢC Biên soạn: Hòa-Thượng Thiền-Sư Thích Từ-Quang QUYỂN NHỨT TAM-BẢO KINH CHƯƠNG 13 CÁCH-THỨC TRƯỚC KHI HÀNH LỄ Trước khi hành lễ, phải súc miệng rửa tay, rửa mặt, mặc áo tràng, buộc dây chân (nếu có sẵn). _ Khi súc miệng, đọc: “Thấu khẩu liên tâm tịnh, Súc miệng lóng lòng [...]

11. Chương Cách Thức Vào Chùa Lễ Phật

TU PHẬT NGHI-THỨC YẾU-LƯỢC Biên soạn: Hòa-Thượng Thiền-Sư Thích Từ-Quang QUYỂN NHỨT TAM-BẢO KINH CHƯƠNG 11 CÁCH-THỨC VÀO CHÙA LỄ PHẬT Chùa là một cảnh thanh-tịnh trang-nghiêm. Khi vào chùa, dĩ-nhiên Phật-tử phải giữ tròn tâm thành và lễ-nghi. Dầu có gặp mấy kẻ giả-tu phá giới, ẩn-dương nương Phật, mượn Thiền-môn làm kế sanh-nhai, [...]

12. Chương Nên Ghi Nhớ Các Ngày Vía Trọng-Yếu

TU PHẬT NGHI-THỨC YẾU-LƯỢC Biên soạn: Hòa-Thượng Thiền-Sư Thích Từ-Quang QUYỂN NHỨT TAM-BẢO KINH CHƯƠNG 12 NÊN GHI NHỚ CÁC NGÀY VÍA TRỌNG-YẾU Thập-phương chư Phật và Bồ-Tát nhiều vô-lượng, các ngày vía kể sao cho hết. Dưới đây xin chọn mấy ngày trọng-yếu nhằm mục-đích giúp Phật-tử ghi nhớ để hành lễ cung-dưỡng. Ngày [...]

10. Chương Pháp-Môn Thiền-Định

TU PHẬT NGHI-THỨC YẾU-LƯỢC Biên soạn: Hòa-Thượng Thiền-Sư Thích Từ-Quang QUYỂN NHỨT TAM-BẢO KINH CHƯƠNG 10 PHÁP-MÔN THIỀN-ĐỊNH Thiền-định là một pháp-môn cao-siêu trong đạo Phật. Thiền-định có năng-lực đoạn hoặc chứng chơn, viên-mãn trí-tuệ, trực-chỉ nhân-tâm, kiến tánh thành Phật. Tu Thiền-định cốt-yếu là dứt sạch các vọng-tưởng hôn-mê, phiền-não tán-loạn, tập-trung ý-chí vào [...]
error: