42 Bức Họa Thủ Nhãn Ấn-Pháp
Do cố hòa thượng TUYÊN-HÓA vẽ và đề bút
Người gởi: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm