Niệm Phật

Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng thuật

Chúng ta niệm Phật là vì trước kia, khi còn đang tu hành ở nhân địa, Ðức Phật A-Di-Ðà đã lập 48 lời đại nguyện. Trong các lời nguyện ấy, Ngài nói rằng: “Chúng sanh nào trong mười phương thế giới mà xưng niệm danh hiệu của tôi thì sẽ được thành Phật. Nếu chúng sanh ấy không được thành Phật, tôi sẽ không giữ ngôi Chánh Giác–tôi cũng sẽ không thành Phật!”

Nương theo những thệ nguyện vĩ đại, bao la của Ðức Phật A-Di-Ðà thì cũng như đáp thuyền sang bờ bên kia vậy. Những thệ nguyện của Ðức Phật A-Di-Ðà chính là “bản hợp đồng” mà Ngài đã ký với mười phương chúng sanh–nếu chúng ta niệm Phật mà không được vãng sanh Cực-Lạc Thế-Giới, thì Ðức Phật A-Di-Ðà sẽ không đủ tư cách thành Phật. Do quan hệ liên đới này, mỗi chúng ta đều nên thực hành Pháp-môn Niệm Phật với niềm tin tưởng thâm sâu và thệ nguyện chân thành, tha thiết.

Niệm Phật là pháp-môn đơn giản nhất , viên dung nhất và hữu hiệu nhất. Pháp-môn này không chiếm nhiều thời giờ và cũng không làm tốn kém tiền bạc. Dù là người già cả, thanh niên hay tráng niên, người có bệnh hay kẻ khỏe mạnh, ai ai cũng đều có thể niệm Phật được cả.

Pháp-môn Niệm Phật này là “tam căn phổ bị, lợi độn kiêm thâu” (bao gồm ba căn cơ, thâu nạp cả kẻ lanh lợi lẫn người kém cỏi). “Tam căn” là thượng căn, trung căn và hạ căn–tức là hạng người có trí huệ, hạng người tầm thường và hạng người ngu si. “Lợi độn kiêm thâu” có nghĩa là tất cả chúng sanh–từ kẻ ngu si nhất cho tới kẻ thông minh nhất, bao gồm luôn cả súc sanh–đều có thể niệm Phật để được vãng sanh về Thế-giới Cực-Lạc ở phương Tây ; cho nên nói: “Dùng sức ít mà thành công nhiều”–Pháp-môn Niệm Phật rất dể thực hành và cũng rất thuận tiện.

Có bốn cách niệm Phật là Trì Danh Niệm Phật, Quán Tượng Niệm Phật, Quán Tưởng Niệm Phật, và Thực Tướng Niệm Phật.

  1. Trì Danh Niệm Phật: Cách này là luôn luôn trì niệm sáu chữ hồng danh “Nam mô A-Di-Ðà Phật.”

Có một phương pháp gọi là kim Cang Niệm–tức là niệm bằng tâm, chính mình nghe rõ mồn một tiếng niệm “Nam mô A-Di-Ðà Phật” từ trong tâm, miệng niệm một cách rõ ràng, tai cũng nghe thấy một cách rõ ràng.

Ngoài ra còn có một phương pháp niệm hết sức đơn giản. gọi là “triêu mộ thập niệm” (sáng, tối mười niệm)–sáng sớm thức dậy, sau khi đi vệ sinh, súc miệng rửa mặt rồi, quý vị hãy chắp tay, day mặt về hướng tây và niệm “Nam mô A-Di-Ðà Phật…”Cứ một hơi thở là một lần niệm–được bao nhiêu lần thì cứ niệm bấy nhiêu–và cứ thế mà niệm trong mười hơi thở. Sáng sớm cũng như chiều tối đều có thể thực hành phép Thập Niệm này.

  1. Quán Tượng Niệm Phật. “quán tượng” nghĩa là thỉnh một bức tượng Phật A-Di-Ðà, rồi vừa niệm danh hiệu vừa quán tưởng tướng hão trang nghiêm của Ðức Phật A-Di-Ðà, với tướng “bạch hào” (lông trắng) giữa hai chân mày của Ngài. Thường xuyên quán sát tôn tượng trong lúc  niệm Phật thì sẽ dễ đạt được Niệm Phật Tam muội với trạng thái “nhất tâm bất loạn.”

Ðiểm then chốt của việc niệm Phật là đạt được Niệm Phật Tam-muôi với sự chuyên nhất, tâm không tán loạn. Nếu quý vị đạt được Niệm Phật Tam-muội, thì bấy giờ, “mưa xuyên không lọt, gió thổi không thấu” –quý vị đi, đứng, nằm, ngồi đều ở trong Tam-muội, trong Ðịnh cả. Quý vị đi cũng “Di-Ðà” mà ngồi cũng “Di-Ðà,” đi cũng “Phật” mà ngồi cũng “Phật.” Khi ở trong Ðịnh, quý vị sẽ được thấm nhuần “nước” Trí-huệ. Một khi quý vị đạt được Niệm Phật Tam-muội với sự chuyên nhất, không tán loạn, thì chắc chắn quý vị sẽ được vãng sanh Tịnh-độ.

  1. Quán Tưởng Niệm Phật. Ðây là phương pháp tưởng thuần túy. không cần tượng Phật. Hãy quán tưởng rằng:

“A-Di-Ðà Phật thân kim sắc,
Tướng hảo quang minh vô đẳng luân.
Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu-Di,
Cám mục trừng thanh tứ đại hải,
Quang trung hóa Phật vô số ức,
Hóa Bồ-Tát chúng diệc vô biên.
Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh.
Cửu phẩm hàm linh đang bỉ ngạn.”

Hãy quán tưởng rằng tướng “bạch hào” của Ðức Phật A-Di-Ðà tỏa ánh sáng soi tỏ khắp một khu vực rộng lớn bằng năm ngọn núi Tu-Di. Ðôi mắt xanh biếc của Ngài thì trong ngần và lớn bằng bốn biển lớn. Trong vô lượng ánh hào quang của Ðức Phật A-Di-Ðà hiện ra vô số hóa thân của chư Phật và vô biên hóa thân của chư Bồ-Tát. Ðó là quán tưởng Pháp-thân của Ðức Phật A-Di-Ðà. Quán tưởng bài kệ xưng tán Phật này cũng có thể đạt được Niệm Phật Tam-Muội.

  1. Thực Tướng Niệm Phật. Thực Tướng Niệm Phật chính là Tham Thiền . Khi tham Thiền, chúng ta tham cứu “Ai niệm Phật?” tức là chúng ta đang tìm kiếm thực-tướng. Thực-tướng chíng là vô-tướng, song le, chẳng có cái gì mà không có “tướng” cả.

Theo phương pháp Thực Tướng Niệm Phật, khi chúng ta niệm danh hiệu của một đức Phật tức là niệm danh hiệu của tất cả chư Phật trong mười phương ba đời, và khi niệm danh hiệu của tất cả chư phật trong mười phương ba đời tức là chúng ta quy nạp về cõi Tịnh-độ và chúng ta niệm “nam mô A-Di-Ðà Phật” mà vẫn không rời một đức Phật nào cả. Ðó là Thực Tướng Niệm Phật–là niệm mà không niệm, không niệm mà niệm. Bấy giờ, đó chính là Tham Thiền vậy.

Vì thế, người thật sự hiểu rõ về Niệm Phật sẽ không phản đối Tham Thiền; và người thật sự hiểu rõ về Tham Thiền cũng sẽ không phản đối Niệm Phật, mà còn không phản đối cả Giáo-tông, Mật-tông và Luật-tông nữa!