Ý NGHĨA ĐỜI NGƯỜI
Hòa Thượng TUYÊN HOÁ
Dịch giả: Thích Minh Định

 

Lời tựa

Quyển Ý Nghĩa Đời Người này, trước kia tên là Nhân Sinh Yếu Nghĩa, vì nghĩa chưa rõ lắm, nên đổi lại cho rõ nghĩa hơn. Cách đây cũng gần 20 năm, đã in ra bố thí, nhưng đã hết từ lâu. Năm 2017, sẽ tái bản để bố thí ở Việt Nam, cũng như các nơi nếu quý vị nào cần thiết thì liên lạc.

Quyển Ý Nghĩa Đời Người này rất thâm thuý, tuy cố H.T Tuyên Hoá thuyết giảng lời lẽ giản dị, mộc mạc, nhưng nghĩa lý rất cao thâm huyền diệu, đi vào tâm người. Nếu người tu học, đọc hết quyển sách này, y theo trong đó mà thực hành, thì sẽ ngộ được đạo ít nhiều ngay trong đời này, không cần phải tìm cầu đâu xa vời.

Đặc biệt cố Hoà Thượng nhấn mạnh về Sáu Đại Tông Chỉ của Vạn Phật Thành đó là: Không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tư lợi, không nói dối. Sáu đại tông chỉ này cũng có thể nói là kim chỉ nam của người tu hành, dù xuất gia hay tại gia, đều lợi lạc vô cùng, nhất là thời đại ngày nay.

Bài mở đầu cố Hoà Thượng giảng về diệu lý Bát Nhã, phá chấp ngã và chấp pháp, trừ bốn tướng: Tướng ta, tướng người, tướng chúng sinh và tướng thọ giả. Kế đến cố H.T giảng về Thiền rất tỉ mỉ để người tu Thiền không sợ lầm đường lạc lối, không sợ tẩu hoả nhập ma, nếu cẩn thận y theo lời của Hoà Thượng dạy. Những bài sau nói về nhân quả ba đời, để người tu học thấu hiểu được « Tiền nhân hậu quả », trả nghiệp cũ, không tạo nghiệp mới, tu nhân tích đức, tài bồi căn lành, tu phước tu huệ, thì tương lai sẽ giải thoát giác ngộ.

Và điểm quan trọng nữa là Hoà Thượng khai thị, dù tu gì đi nữa, cũng phải trở về tự tánh của mình, soi xét tâm mình, cầu nơi chính mình, không nên tìm cầu chi xa vời, đạo ở ngay trước mắt mà cầu chi xa. Phần đông ngày nay, đa số tu học đều bỏ gốc theo ngọn, quên tâm Phật của chính mình, mà tìm cầu Phật ở những nơi phồn hoa đô thị ồn ào, chạy theo trào lưu, mà bỏ quên mất ông Phật thật của chính mình, thật là đáng thương xót.

Vì lợi lạc chúng sinh, nên đầu năm 2017, sẽ tái bản để bố thí cho các Phật tử, nhất là ở Việt Nam, chưa có cơ hội đọc quyển Ý Nghĩa Đời Người này. Nguyện đem công đức này hồi hướng đến khắp pháp giới chúng sinh, nghiệp chướng tiêu trừ, trí huệ tăng trưởng, tinh tấn tu học, sớm được giải thoát khỏi sinh tử luân hồi.

Mùa Đông Bính Thân 2016
Dịch giả
Thích Minh Định – Hằng Lý