Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết

Chỉ quán phụ hành truyền hoằng quyết

Từ điển Đạo Uyển

止觀輔行傳弘決; C: zhǐguān fǔxíng chuán hóngjué; J: shikan fukōten kōketsu;

40 quyển.

Chỉ quản đả toạ 只管打坐; J: shikantaza; nghĩa là “Chỉ phải ngồi thiền”;

Một cách ngồi thiền theo Thiền tông không có sự hỗ trợ của các phương pháp khác như đếm hơi thở hoặc quán Công án. Theo Thiền sư Ðạo Nguyên Hi Huyền thì Chỉ quản đả toạ – an trụ trong một tâm trạng vô tư nhưng tỉnh táo, không nương bám vào vật gì – là dạng siêu việt nhất của toạ thiền, là phương pháp toạ thiền của chư Phật, Tổ.