The Forty-Two Hands – 42 Thủ Nhãn Ấn Pháp

error: NAM-MÔ A-DI-ĐÀ-PHẬT