The Forty-Two Hands
With the commentary of
THE VENERABLE TRIPITAKA MASTER HSUAN HUA

Translated into English by
BHIKSHUNI HENG YIN
THE BUDDHISH TEXT TRANSLATION SOCIETY
SAN FRANCISCO
1976

Translated into Vietnamese by
The late Dharma Master THÍCH THIỀN-TÂM

5. The Vajra Hand and Eye

The Sutra says: “For subduing all heavenly demons and spirits, use the Vajra Hand.”

The Mantra: Je ji la e syi two ye.

The True Words: Nan. Ni bi ni bi. Ni ba ye. Mwo he shr li ye. Sa wa he.

The verse:

Held up high, the Dharma-thunder frightens the dull and the dark.
Beaten, beaten, the Dharma-drum shakes the blind and deaf.
Casting  shade everywhere, the Dharma-cloud benefits all things.
Showering everywhere, the Dharma-rain gives moisture to all beings.

5) Bạt-Chiết-La Thủ Nhãn Ấn Pháp

Kinh nói rằng: “Nếu muốn hàng phục tất cả thiên-ma và thần, nên cầu nơi Tay cầm cây Bạt-Chiết-La.”

Thần-chú rằng: Giả Kiết Ra A Tất Đà Dạ [68]

Chơn-ngôn rằng:  Án– nể bệ nể bệ, nể bà dã, ma ha thất rị duệ, tát-phạ hạ.

Kệ tụng:

Pháp lôi cao kình cảnh ngoan minh
Pháp cổ phủ xao chấn quý lung
Pháp vân phổ âm lợi vạn vật
Pháp vũ biến sái nhuận quần sinh.

[Pháp Bạt Chiết La như Sấm Sét thức tỉnh người ngu tối
Pháp Bạt Chiết La như Đánh Trống làm chấn động kẽ điếc mù
Pháp Bạt Chiết La như Mây Che trở che vạn vật được mát mẽ
Pháp Bạt Chiết La như Mưa rưới nước Cam Lồ mang lại sự sống cho quần sanh.]

Bạt-Chiết-La là âm tiếng phạn của chữ VAJRA, dịch là Kim-cang-xử, đây cũng là một loại chày Kim-cang.

Những chân ngôn sau đây, chỗ có vạch ngang dài (–) là chữ đọc kéo hơi dài ra, chữ có vạch ngang vắn (-) là hai chữ đọc hiệp lại làm một, muốn cầu điều gì, đọc chân ngôn theo điều ấy.

(HT. THÍCH THIỀN TÂM)

Cam-lồ như sương có vị ngọt làm cho THÂN TÂM của chúng sanh được mát mẽ an vui.

Nếu QÚY-VỊ thường trì BẠT-CHIẾT-LA THỦ NHÃN ẤN PHÁP, thì cũng như SẤM SÉT, như ĐÁNH TRỐNG, như MÂY CHE, như NƯỚC CAM LỒ, để KHAI THI cho chúng sanh NGỘ NHẬP PHẬT TRI KIẾN. Đặc biệt là chư THẦN và THIÊN MA, vì HỌ thọ ÂN SÂU, cho nên thường theo HỘ VỆ BÊN HÀNH GIẢ tu THỦ NHÃN nầy.

Kệ tụng:

Pháp lôi cao kình cảnh ngoan minh
Pháp cổ phủ xao chấn quý lung
Pháp vân phổ âm lợi vạn vật
Pháp vũ biến sái nhuận quần sinh.

Bạt-Chiết-La Thủ Nhãn Ấn Pháp
Thứ Năm

Giả Kiết Ra A Tất Đà Dạ [68]

Án– nể bệ nể bệ, nể bà dã, ma ha thất rị duệ, tát-phạ hạ.

* Bản Hán-văn thiếu 2 chữ “nể bệ”.