The Forty-Two Hands
With the commentary of
THE VENERABLE TRIPITAKA MASTER HSUAN HUA

Translated into English by
BHIKSHUNI HENG YIN
THE BUDDHISH TEXT TRANSLATION SOCIETY
SAN FRANCISCO
1976

Translated into Vietnamese by
The late Dharma Master THÍCH THIỀN-TÂM

1. The As-You-Will Pearl Hand and Eye

The Sutra says: “For wealth, various gems, and valuables, use the As-You-Will Pearl Hand.”

The Mantra: Mwo la mwo la

The True Words: Nan. Wa dz la. Wa dwo la. Hung pan ja.

The verse :

Pure incense from the Jeweled censer transforms three thousand.
The tortoise of Golden Wishes swims through nine abysses.
Good Wealth and the Dragon Girl laugh aloud!
Hurry and investigate Buddhism’s wonderful Dharma.

1)  Như-Ý-Châu Thủ Nhãn Ấn Pháp

Kinh nói rằng: “Nếu Chúng-sanh nào muốn được giàu lớn, có nhiều thứ châu báu đồ dùng, nên cầu nơi Tay cầm Châu-Như-Ý.”

Thần-chú rằng: Ma Ra Ma Ra [25]

Chơn-ngôn rằng: Án– phạ nhựt ra, phạ đa ra, hồng phấn tra.

Kệ tụng:

Thanh hương bảo đỉnh hóa tam thiên
Như ý kim ngao du cửu uyên
Thiện Tài Long Nữ tiếu huyên huyên
Phật giáo diệu pháp nhữ yếu tham.

[Hương thanh tịnh từ LƯ-HƯƠNG tỏ ra ba ngàn đại thiên thế giới.
Con rùa vàng mong muốn bơi qua chín vực thẳm.
Thiện Tài, Long Nữ cười ha ha!
Mau lên tham cứu diệu pháp Môn.]

Vì vạn pháp DUY TÂM sở hiện, duy thức sở biến, nên hễ Tâm tưởng đến đâu, thì hương thanh tịnh đến đó.

Nếu QUÝ-VỊ chỉ tu phước báo mong được giàu sang ở cõi NHÂN, THIÊN, mà muốn NGỘ, NHẬP PHẬT TRI KIẾN, thì cũng như con RÙA mong muốn bơi qua CHÍN VỰC THẲM ( 9 PHÁP GIỚI từ ĐỊA NGỤC…cho đến BỒ-TÁT ĐẲNG GIÁC).  Cho nên, THIỆN TÀI, LONG NỮ mới cười ha ha!  Tại vì sao?

Vì chúng ta đêm cái NHÂN SANH DIỆT, mà cầu cái QUẢ BẤT SANH BẤT DIỆT  của PHẬT, thì là việc không thể được NHƯ NẤU CÁT MÀ MUỐN THÀNH CƠM vậy.

Cho nên, THIỆN-TÀI, LONG-NỮ mới khuyên chúng ta mau lên tham cứu diệu pháp THÀNH PHẬT, đừng mong cầu phước báo NHÂN THIÊN nữa.

Cũng như TRƯỞNG-GIẢ DIỆU-NGUYỆT trong KINH NIỆM PHẬT BA-LA-MẬT vậy.

KINH VĂN:

Lúc bấy giờ, trong hàng Ưu-bà-tắc có một vị trưởng-giả tên là Diệu-Nguyệt, trú ngụ tại thành Vương-Xá, từng quy y Tam-Bảo và thọ trì năm giới cấm, cùng đến dự pháp hội.  Vị Trưởng-Giả này từ vô lượng vô biên a-tăng-kỳ kiếp quá khứ, từng gần gũi thừa sự cúng dường vô lượng vô biên muôn ức hằng hà sa đức Phật, y theo Chánh pháp tu hành.  Hiện tại làm thân cư sĩ, vợ con đông nhiều, nhà cửa nguy nga, kho đụn đầy rẫy.  Tuy ở giữa cảnh ràng buộc mà vẫn trưởng dưỡng tâm trí giải thoát.

Tuy hưởng dụng ngũ dục thế gian, nhưng vẫn hoài bão đại nguyện độ sanh của chư Đại Bồ-Tát.  Tuy ở trong chốn bùn lầy dơ bẩn mà vẫn sẵn sàng xả ly thân mạng tài sản, quyến thuộc để gieo trồng hạt giống Bồ-Đề.  Tuy ở trong căn nhà lửa chập chùng hiểm nạn, mà vẫn thực hành Tuệ-giác Vô-lậu, hết lòng thương tưởng chúng sanh như con một, thể hiện Pháp thí oán, thân bình đẳng.

(Kinh Niệm Phật Ba-La-Mật HT THIỀN-TÂM dịch ra VIỆT-VĂN)

Tóm lại, nếu QÚY-VỊ thường trì “NHƯ-Ý-CHÂU THỦ NHÃN ẤN PHÁP”, thì tất cả sự mong cầu ĐIỀU ĐƯỢC NHƯ-Ý muốn của QÚY-VỊ, tuy được giàu sang phú qúi, nhưng vẫn sẵn sàng XẢ-LY tất cả, để tham cứu DIỆU PHÁP THÀNH PHẬT như TRƯỞNG-GIẢ DIỆU-NGUYỆT vậy.

Kệ tụng:

Thanh hương bảo đỉnh hóa tam thiên
Như ý kim ngao du cửu uyên
Thiện Tài Long Nữ tiếu huyên huyên
Phật giáo diệu pháp nhữ yếu tham

Như-Ý-Châu Thủ Nhãn Ấn Pháp
Thứ Nhứt

Ma Ra Ma Ra [25]

Án– phạ nhựt ra, phạ đa ra, hồng phấn tra.