The Forty-Two Hands
With the commentary of
THE VENERABLE TRIPITAKA MASTER HSUAN HUA

Translated into English by
BHIKSHUNI HENG YIN
THE BUDDHISH TEXT TRANSLATION SOCIETY
SAN FRANCISCO
1976

Translated into Vietnamese by
The late Dharma Master THÍCH THIỀN-TÂM

2. The Lariat Hand and Eye 

The Sutra says: “For seeking peace and tranquility in all unrestful situations, use the Lariat Hand.”

The Mantra: Mwo la nwo la.

The True Words: Nan. Jr li lai la. Mwo nai la. Hung pan ja.

The verse:

The Lariat Hand is a demon-binding cord.
Strange ghosts and externalists find it hard to disappear,
For Krakuchanda’s  Dharma jewel has many transformations.
Drive out the deviant, support the proper.–These secret words are magic.

 2) Quyến-Sách Thủ Nhãn Ấn Pháp  

Kinh nói rằng: Nếu bị các việc khuấy rối, muốn được an ổn, nên cầu nơi Tay cầm dây Quyến-Sách.”

Thần-chú rằng: Ma Ra Na Ra [62]

Chơn-ngôn rằng: Án– chỉ rị lã ra, mô nại ra, hồng phấn tra.

Kệ tụng:

Quyến sách thủ thị khổn ma thằng
Bàng môn quỉ quái nan độn hình
Câu lưu pháp bảo đa biến hóa
Trừ tà phù chánh bí văn linh.

[Tay cầm dây QUYẾN-SÁCH để buộc loài ma.
Tà Môn qủi quái hiện nguyên hình.
Pháp bảo Câu lưu nhiều biến đổi.
Trừ tà ma hộ chánh pháp vừa “BÍ-MẬT” vừa “HIỂN-LINH”.
]

“Ma” cũng chỉ cho những duyên phá hoại làm hành giả thối đạo tâm, cuồng loạn mất chánh niệm, hoặc sanh tà kiến làm điều ác rồi kết cuộc bị sa đọa.

Những việc phát sanh công đức trí huệ, đưa loài hữu tình đến Niết Bàn, gọi là Phật sự. Các điều phá hoại căn lành, khiến cho chúng sanh chịu khổ đọa trong vòng sống chết luân hồi, là Ma sự.

Người tu càng lâu, đạo càng cao, mới thấy rõ việc ma càng hung hiểm cường thạnh. Ma tuy nhiều, nhưng kết yếu chỉ có ba loại là: Phiền Não MaNgoại Ma và Thiên Ma.

(Niệm Phật Thập Yếu-HT THIỀN-TÂM soạn giả)

Cho nên, nếu QÚY-VỊ thường trì QUYẾN-SÁCH THỦ NHÃN ẤN PHÁP, thì không bị khuấy rối bởi PHIỀN NÃO MA, NGOẠI MA và THIÊM MA.

Thường được AN ỔN TU HÀNH cho tới khi thành VÔ-THƯỢNG GIÁC, tức là thành PHẬT vậy.

Kệ tụng:

Quyến sách thủ thị khổn ma thằng
Bàng môn quỉ quái nan độn hình
Câu lưu pháp bảo đa biến hóa
Trừ tà phù chánh bí văn linh. 

 

Quyến-Sách Thủ Nhãn Ấn Pháp
Thứ Hai

Ma RNa R[62]

Án– chỉ rị lã ra, mô nại ra, hồng phấn tra.