The Forty-Two Hands
With the commentary of
THE VENERABLE TRIPITAKA MASTER HSUAN HUA

Translated into English by
BHIKSHUNI HENG YIN
THE BUDDHISH TEXT TRANSLATION SOCIETY
SAN FRANCISCO
1976

Translated into Vietnamese by
The late Dharma Master THÍCH THIỀN-TÂM

40. The Grape Hand and Eye

The Sutra says: “For fruits, melons, and grains, use the Grape Hand.”

The Mantra: E syi two ye.

The True Words: Nan. E mwo la jyan di ni ning. Sa wa he.

The verse :

Gardens and orchards produce melons, peaches, and plums.
Leaves and branches are luxuriant and fresh;
With a bountiful harvest of the five grains the storehouse are overflowing.
With everything just as one wants it to be, peace everywhere prevails.

40) Bồ-Đào Thủ Nhãn Ấn Pháp

Kinh nói rằng: “Nếu muốn có được cây trái ngũ cốc, nên cầu nơi Tay cầm chùm Bồ-Đào.”

Thần-chú rằng: A Tất Ðà Dạ [66]

Chơn-ngôn rằng: Án– A-ma lã kiếm đế nể nảnh, Tát-phạ hạ.

Kệ tụng:

Viên phố quả qua đào lý tân
Hướng vinh chi diệp thậm tiên minh
Ngũ cốc phong thu thương doanh túc
Bách ban như ý khánh thăng bình.

[VƯỜN-TRỒNG cây ăn trái  như là DƯA, ĐÀO và MẬN.
Cành lá đều XUM XÊ tươi tốt;
Nên  được mùa thu hoạch, ngũ cốc đầy kho.
Vì NGŨ-CỐC ĐƯỢC DỒI DÀO, cho nên dân chúng được AN-LẠC.
]

NGŨ-CỐC là tất cả NHỮNG CÂY LƯƠNG THỰC mà chúng ta trồng trọt ĐƯỢC DỒI DÀO như ý.

Ngũ cốc là tên gọi CHUNG của loại thực phẩm được làm từ 5 loại hạt khác nhau được dân gian khi xưa, cũng như Y-học hiện nay khẳng định là mang đến nhiều giá trị dinh-dưỡng cho người già cùng trẻ em.

Thông thường được làm từ 5 loại hạt như là: mè, gạo nếp, gạo tẻ, lúa mì và các loại đậu.

Hôm nay, chúng ta học về PHÁP TĂNG ÍCH, nghĩa là qúy vị tu thủ nhãn này, thì thành tựu vô lượng vô biên PHƯỚC-BÁO ở thế gian cùng THIỆN-CĂN CÔNG-ĐỨC xuất thế gian, cũng như THIỆN-TÀI sanh ở PHƯỚC-THÀNH có đầy đủ mọi thứ THỨC-ĂN ĐỒ-DÙNG NHƯ Ý MUỐN, đây là phước báo thế gian, còn xuất thế gian thì được VĂN-THÙ bồ tát dạy cho phát BỒ-ĐỀ TÂM, được tham học với 53 vị thiện tri thức, sau cùng thành tựu NHỨT THIẾT CHỦNG-TRÍ.

THIỆN-TÀI: tức là Thiện Tài Đồng-tử con trai của Trưởng-giả Phước-Đức ở Phước Thành, Đông Thiên-trúc. Vị đồng-tử này vâng theo lời dạy của Bồ Tát Văn-Thù mà đi về PHƯƠNG NAM, vượt qua cả trăm thành trì để được tham học với 53 vị thiện tri thức.

KINH VĂN:

Ngài Văn Thù Sư Lợi Ðồng-Tử biết người Phước Thành đều đã đến đông đủ, tùy tâm sở thích của họ mà hiện thân tự tại ánh sáng rực rỡ chói lấp đại chúng. Ngài dùng Đại-từ tự tại làm cho họ thanh lương. Dùng Đại-bi tự tại khởi tâm Thuyết-pháp. Dùng     Trí-huệ tự tại biết tâm sở thích của họ. Dùng Biện-tài quảng đại sắp vì họ mà thuyết pháp.

Lúc đó, Ngài lại quán sát Thiện-Tài đồng tử do cớ gì mà có Tên như vậy. Ngài biết đồng tử này lúc mới nhập thai, trong nhà đó tự nhiên hiện ra lầu các thất bửu. Dưới lâu các đó có bảy phục tạng. Trên phục tạng, đất tự nứt ra mọc lên nanh thất bửu : vàng, bạc, lưu ly, pha lê, chơn châu, xa cừ, mã não.

Sau mười tháng, Thiện Tài đản sanh thân hình tay chân đoan chánh đầy đủ. Lúc đó bảy phục tạng từ đất trồi lên ánh sáng chói rực. Mỗi tạng báu ngang dọc cao thấp đều vuông vức bảy thước tay.

Trong nhà đó lại tự nhiên có năm trăm món đồ bằng thất bửu, mọi vật đều đựng đầy trong đó. Những là : Trong chậu kim cang đựng tất cả thứ hương thơm. Trong chậu hương đựng các thứ y phục. Trong bát mỹ ngọc đựng các thứ thực phẩm thượng diệu. Trong bát ma ni đựng đầy những thứ trân bửu đẹp lạ. Bình vàng đựng bạc. Bình bạc đựng vàng. Trong bình vàng bạc đựng đầy ngọc lưu ly và ma ni. Trong bình pha lê đựng đầy xa cừ. Trong bình xa cừ đựng đầy pha lê. Trong bình mã não đựng đầy chơn châu. Trong bình chơn châu đựng đầy mã não. Bình hỏa ma ni đựng đầy thủy ma ni. Bình thủy ma ni đựng đầy hỏa ma ni. Năm trăm đồ đựng châu bửu như vậy tự nhiên xuất hiện.

Nơi đó lại mưa các châu bửu và những tài vật làm cho tất cả kho đụn trong nhà đó đều đầy ngập.Do cớ trên đây nên cha mẹ thân thuộc và tướng sư đều kêu đứa trẻ ấy là Thiện-Tài.

(Kinh Hoa Nghiêm-Phẩm Nhập Pháp Giới -Thứ ba mươi chín)

Tóm lại, nếu qúy vị tu thủ nhãn nầy, thì tuy được  GIÀU SANG NHƯ Ý, như sẳn sàng buôn-bỏ tất cả (XẢ-LY TÂM) , để cầu NHỨT THIẾT CHỦNG-TRÍ, như ngài THIỆN TÀI BỒ-TÁT vậy.

Kệ tụng:

Viên phố quả qua đào lý tân
Hướng vinh chi diệp thậm tiên minh
Ngũ cốc phong thu thương doanh túc
Bách ban như ý khánh thăng bình.

Bồ-Đào Thủ Nhãn Ấn Pháp
Thứ Bốn Mươi

A Tất Đà Dạ [66]

Án– A-ma lã kiếm đế nể nảnh, tát-phạ hạ.