The Forty-Two Hands
With the commentary of
THE VENERABLE TRIPITAKA MASTER HSUAN HUA

Translated into English by
BHIKSHUNI HENG YIN
THE BUDDHISH TEXT TRANSLATION SOCIETY
SAN FRANCISCO
1976

Translated into Vietnamese by
The late Dharma Master THÍCH THIỀN-TÂM

6. The Vajra Pestle Hand and Eye

The Sutra says: “ For conquering all hateful enemies, use the Vajra Pestle Hand.”

The Mantra: Swo la swo la.

The True Words: Nan. Wa dz la jr ning. Bwo la ni bwo dwo ye. Sa wa he.

The verse:

It conquers hateful demons, frightens spirits and ghosts.
With the universe auspicious, only proper energies remain.
It protects the Dharma and guards the Teaching and its merit everywhere pervades.
With the  Sangha united in harmony, the Field of the Way will flourish.

6) Kim-Cang-Xử Thủ Nhãn Ấn Pháp

Kinh nói rằng: “Nếu muốn hàng phục tất cả oán tặc, nên cầu nơi Tay cầm Chày Kim-Cang.”

Thần-chú rằng: Ta Ra Ta Ra [43]

Chơn-ngôn rằng: Án– phạ nhựt-ra chỉ-nảnh, bát-ra nể bát đa dã, tát-phạ hạ.

Kệ tụng:

Hàng phục oán ma kinh quỉ thần
Vũ trụ cát tường chánh khí tồn
Hộ pháp vệ giáo công huân phổ
Tăng già hợp hòa đạo dịch hưng.

[Hàng phục Oán ma, kinh sợ các qủi thần.
Chánh pháp còn trụ ở thế gian, thì Vũ-trụ sẽ không bị hủy diệt.
Bảo hộ chánh Pháp, thì công đức không cùng tận.
Tăng gìa hòa hiệp, thì đạo trường sẽ phát triển mạnh mẽ.]

Bất cứ tu pháp nào đủ “TỨ PHÁP GIỚI” đều là “Phổ Hiền Hạnh Nguyện”, tức là công đức không cùng tận.

1. Hư không 2. Chúng sanh 3. nghiệp của chúng sanh 4. phiền não của chúng sanh không cùng tận, nên hạnh nguyện của Phổ-hiền cũng không cùng tận, THÂN, KHẨU, Ý không hề nhàm chán, BẢO HỘ CHÁNH PHÁP được thường trụ, thì Vũ-trụ sẽ không bị hủy diệt, thì tất cả công đức khác mới được thành tựu. (KINH HOA NGHIÊM-Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện)

Kệ tụng:

Hàng phục oán ma kinh quỉ thần
Vũ trụ cát tường chánh khí tồn
Hộ pháp vệ giáo công huân phổ
Tăng già hợp hòa đạo dịch hưng.

Kim-Cang-Xử Thủ Nhãn Ấn Pháp
Thứ Sáu 

Ta Ra Ta Ra [43]

Án– phạ nhựt-ra chỉ-nảnh, bát-ra nể bát đa dã, tát-phạ hạ.