The Forty-Two Hands
With the commentary of
THE VENERABLE TRIPITAKA MASTER HSUAN HUA

Translated into English by
BHIKSHUNI HENG YIN
THE BUDDHISH TEXT TRANSLATION SOCIETY
SAN FRANCISCO
1976

Translated into Vietnamese by
The late Dharma Master THÍCH THIỀN-TÂM

10. The Jeweled Bow Hand and Eye

The Sutra says: “For promotions in official positions, use the Jeweled Bow Hand.”

The Mantra: Fa sha fa shen.

The True Words: Nan. E dzwo wei. Li. Sa wa he.

The verse:

The brave  and heroic general meets no opposition.
In his hand the Jeweled Bow shoots the crafty villains.
He returns triumphant amidst load song; the promotions in office are many.
With benefit to his office increased, happiness abounds.

10) Bảo-Cung Thủ Nhãn Ấn Pháp

Kinh nói rằng: “Nếu muốn được làm quan, lên chức, nên cầu nơi Tay cầm Cung-Báu.”

Thần-chú rằng: Phạt Sa Phạt Sâm[39]

Chơn-ngôn rằng: Án– a tả vĩ, lệ, tát-phạ hạ.

Kệ tụng:

Tướng quân anh dũng mạnh vô địch
Bảo cung tại thủ xạ gian di
Khải toàn cao xướng vinh quan bổng
Ích chức gia thăng lạc hữu dư.

[Tướng quân vô địch, trăm trận trăm thắng, không có đối thủ.
Tay cầm Bảo-cung bắn những kẻ gian ác hại người, hại vật.
Ca khúc chiến thắng trở về rồi được làm quan, lên chức bổng lộc rất nhiều.
Chức vị được gia tăng, thì có khả năng mang lại thái bình hạnh phúc cho tổ quốc.]

Tay cầm Bảo-cung bắn những kẻ gian ác hại người, hại vật.

Câu này có 2 ý:

1) Dụ cho dùng “CUNG TÊN” bắn những tên giặc phiền não ở trong “TÂM” làm hại người tu. 

2) Thật sự bắn những kẻ gian ác, thì phạm trọng giới  trong nhà Phật. Cho nên, tùy ở người sử dụng “CUNG TÊN MÀ THÔI” hoặc thuận hoặc nghịch để cứu độ chúng sanh.

Nếu không vì bổn phận, hay trách nhiệm phải bảo vệ tổ quốc, thì đừng phạm sát sanh để được làm quan, hay lên chức. Vì “ PHÁP BẤT ĐỊNH PHÁP”, có khi không cần phải sát sanh mà vẫn bảo vệ được lãnh thổ của mình.

Theo “KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI” thì “PHẠM SÁT-SANH” phải có đủ 4 điều kiện:

1.  NHÂN  (Tâm mình muốn giết ai đó)

2. DUYÊN  (Phải có người đó, phải gặp người đó thì mới giết được )

3. CÁCH THỨC (Dùng Cung tên để giết…)

4. NGHIỆP  (Người đó đã chết, thì mới thành nghiệp sát sanh)

TÓM LẠI, BẤT LUẬN DÙNG PHƯƠNG TIỆN TRỢ NHÂN NÀO HOẶC Ở TÂM, HOẶC Ở THÂN, HOẶC Ở  MIỆNG, HOẶC Ở Ý…LÀM CHO CHÚNG SANH PHẢI CHẾT, THÌ BỊ CÙNG MỘT CỘNG NGHIỆP LÀ SÁT SANH.

 

Bảo-Cung Thủ Nhãn Ấn Pháp
Thứ Mười

Phạt Sa Phạt Sâm [39]

Án– a tả vĩ, lệ, tát-phạ hạ.