The Forty-Two Hands
With the commentary of
THE VENERABLE TRIPITAKA MASTER HSUAN HUA

Translated into English by
BHIKSHUNI HENG YIN
THE BUDDHISH TEXT TRANSLATION SOCIETY
SAN FRANCISCO
1976

Translated into Vietnamese by
The late Dharma Master THÍCH THIỀN-TÂM

4. The Jeweled Sword Hand and Eye

The Sutra says: ”For subduing all wang liang ghosts and spitrits, use the Jeweled Sword Hand.”

The Mantra: Di li shai ni now.

The True Words: Nan. Di shr di re. Du wei ning.

Du ti swo two ye. Hung pan ja.

The verse:

The light from the flying Jeweled Sword penetrates three threes,
Li mei and wang liang all heed the command.
The Dharma Realm’s strange energies from this are put to rest.
Propagating the Proper teaching, one crosses over heaven and earth.

4) Bảo-Kiếm Thủ Nhãn Ấn Pháp

Kinh nói rằng: “Nếu muốn hàng phục tất cả quỷ, thần, vọng, lượng, nên cầu nơi Tay cầm Kiếm-Báu.”

Thần-chú rằng: Địa Rị Sắt Ni Na [50]

Chơn-ngôn rằng: Án– đế thế đế nhá, đổ vỉ nảnh, đổ đề bà đà dã, hồng phấn tra.

Kệ tụng:

Bảo kiếm phi quang thấu tam tam
Ly Mỵ Vọng Lượng các tuân tuyên
Pháp giới yêu khí tòng tư tức
Hoằng dương chánh giáo độ càn khôn.

[Bảo kiếm phóng quang khắp “TAM TAM”,
“Ly Mỵ Vọng Lượng” y theo lệnh của NGƯỜI cầm Bảo kiếm.
Pháp giới nhờ “QUANG MINH” soi đến, nên yêu khí được tiêu trừ.
Dùng Bảo kiếm để Hoằng dương chánh giáo độ “CÀN KHÔN” bằng “QUANG MINH”.]

TAM TAM”  là 3 lần ngàn [ 1 000 x 1 000  x 1 000 = 1 000 000 000 ( một tỷ Thế-giới)], tức là một cõi của Phật Thích Ca Mâu Ni hóa độ chúng sanh.

Ly Mỵ ” 魑魅  là loài yêu quái ở rừng núi, mặt người mình thú, hay mê hoặc và làm hại người ta.

Vọng Lượng ” 魍魎 là giống yêu quái ở gỗ đá trong núi sông.

“CÀN”  và “KHÔN”  : là Trời và đất, CHA và MẸ, NAM và NỮ, vua và tôi, chồng và vợ, âm và dương, mặt trời và mặt trăng…

Người thường trì tụng BẢO-KIẾM THỦ NHÃN ẤN PHÁP, thì QUANG MINH soi khắp TAM THIÊN ĐẠI THIÊN THẾ GIỚI (TAM TAM), nên yêu khí được tiêu trừ, LY MỴ VỌNG LƯỢNG PHẢI CẢI TÀ QUY CHÁNH, y theo lệnh của người cầm BẢO KIẾM.

Tại vì sao?

Vì ÁNH SÁNG QUANG MINH của BẢO-KIẾM làm cho chúng sanh trong pháp giới cảm thấy êm dịu mát mẻ, lại không có bóng, không chói mắt, làm chúng sanh trong CÀN KHÔN điều phát TÂM BỒ ĐỀ, học BỒ TÁT ĐẠO, tu BỒ TÁT HẠNH. Đặc biệt là LY MỴ VỌNG LƯỢNG, thường theo hộ vệ người trì THỦ NHÃN, để nương theo “QUANG-MINH” của BẢO-KIẾM mà tu tập.

Cho nên Kinh Lăng Già nói:

Phật địa là tối thắng
Trong sạch mầu trang nghiêm
Chiếu hiệu như lửa hừng
Ánh sáng đến khắp nơi
Rực rỡ không tổn mắt
Xoay vần độ ba cõi.

Tóm lại, nếu QÚY-VỊ thường trì BẢO-KIẾN thủ nhãn ấn pháp, thì có được “QUANG-MINH” soi khắp TAM THIÊN, để cứu độ tất cả chúng sanh trong CÀN-KHÔN, đều THÀNH PHẬT ĐẠO.

Kệ tụng:

Bảo kiếm phi quang thấu tam tam
Ly Mỵ Vọng Lượng các tuân tuyên
Pháp giới yêu khí tòng tư tức
Hoằng dương chánh giáo độ càn khôn.

Bảo-Kiếm Thủ Nhãn Ấn Pháp

Thứ Tư

Địa Rị Sắt Ni Na [50] 

Án– đế thế đế nhá, đổ vỉ nảnh,đổ đề bà đà dã, hồng phấn tra.