The Forty-Two Hands
With the commentary of
THE VENERABLE TRIPITAKA MASTER HSUAN HUA

Translated into English by
BHIKSHUNI HENG YIN
THE BUDDHISH TEXT TRANSLATION SOCIETY
SAN FRANCISCO
1976

Translated into Vietnamese by
The late Dharma Master THÍCH THIỀN-TÂM

9. The Moon Essence Mani Hand and Eye

The Sutra says: “For sicknesses involving heat and poison, where one seeks coolness, use the Moon Essence Mani Hand.”

The Mantra: Du lu du lu.

The True Words: Nan. Su syi di jya li. Sa wa he.

The verse:

Afflicting one with fewer poisons, they harass one every day.

To be confined to bed is even more tragic.

The Moon Essence Mani Jewel’s refreshing medicine.

Averts disaster, lengthens life, and benefits women and men.

9) Nguyệt-Tinh Ma-Ni Thủ Nhãn Ấn Pháp

Kinh nói rằng: “Nếu bị bịnh nhiệt độc, muốn được mát mẻ hết bịnh, nên cầu nơi Tay cầm châu Nguyệt-Tinh Ma-Ni.”

Thần-chú rằng: Độ Lô Độ Lô [28]

Chơn-ngôn rằng: Án– tô tất địa yết-rị, tát-phạ hạ.

Kệ tụng:

Nhiệt độc vi hoạn nhật tương tiễn
Triền miên sàng đệ bội thương thảm
Nguyệt tinh ma ni thanh lương tán
Tiêu tai diên thọ lợi kiền khôn.

[Một ít chất độc cũng quấy rối, làm khổ một người mỗi ngày.
Bệnh nằm trên giường còn bi thảm hơn là bị giam cầm.
Nguyệt-tinh Ma-ni Thủ Nhãn là “THUẦN-DƯỢC” trị được bịnh nóng nải, buồn rầu.
Làm cho chúng sanh trong Trời-đất, được Tiêu tai họa, thêm tuổi thọ.
]

Ma-ni là tiếng phạn, dịch là châu-bảo, ly-cấu, như-ý. Vì rất qúy nên gọi là châu-bảo; vì trong suốt sáng rỡ nên gọi là ly-cấu, vì tùy sở cầu đều biến hiện nên gọi là như-ý.

 

Nguyệt-Tinh Ma-Ni Thủ Nhãn Ấn Pháp
Thứ Chín

Độ Lô Độ Lô [28]

Án– tô tất địa yết rị, tát-phạ hạ.