The Forty-Two Hands
With the commentary of
THE VENERABLE TRIPITAKA MASTER HSUAN HUA

Translated into English by
BHIKSHUNI HENG YIN
THE BUDDHISH TEXT TRANSLATION SOCIETY
SAN FRANCISCO
1976

Translated into Vietnamese by
The late Dharma Master THÍCH THIỀN-TÂM

16. The Ax Hand and Eye

The Sutra says: “For avoiding difficulties with the law at all times and in all places, use the Ax Hand.”

The Mantra: Syi lu seng e mu chywe ye.

The True Words: Nan. Wei la ye. Wei la ye. Sa wa he.

The verse:

Tortured  for a confession, even ghosts and spirits cry.
Taken prisoner and put in jail, one’s innocence is hard to assert.
If one wishes to be free from the pain of incarceration,
One should cultivate the Ax Hand, and so remain at peace.

16) Phủ-Việt Thủ Nhãn Ấn Pháp

Kinh nói rằng: “Nếu muốn trong tất cả thời, tất cả chỗ, lìa nạn quan quân vời bắt, nên cầu nơi Tay cầm cây Phủ-Việt.”

Thần-chú rằng: Tất Ra Tăng A Mục Khê Da [64]

Chơn-ngôn rằng: Án– vị ra dã, vị ra dã, tát-phạ hạ.

Kệ tụng:

Nghiêm hình bức cung khấp quỉ thần
Hàm oan linh ngữ lý nan thân
Nhược dục thoát ly luy tiết khổ
Thả tu phủ việt thủ an thân

[Bị tra tấn làm cho nhận tội, cho đến Qủy Thần cũng kinh sợ than khóc.
Một Người bị gian trong tù, dù vô tội cũng rất khó minh oan.
Nếu muốn thoát khỏi cảnh khổ đau “TÙ NGỤC” oan ức,
Thì nên tu Tay-mắt cầm Cây Phủ-Việt, sẽ được an thân ra khỏi “NHÀ TÙ”.
]

Đại-ý Kệ-tụng nói: “Nếu Qúy-vị vô tội mà bị ở tù, chịu nhiều nỗi khổ mà không thể biện minh được; hoặc là muốn từ đây về sau sẽ không bị gian cầm vô cớ, thì Qúy-vị nên tu Phủ-việt thủ nhãn ấn pháp thì sẽ được như ý nguyện.

Còn như nếu muốn dùng thủ nhãn này, ra khỏi “NHÀ LỬA” trong tam giới, còn gọi là “NHÀ TÙ TRONG BA CÕI”, thì vẫn được như ý nguyện.

Kinh-văn:

Quán Thế Âm Bồ Tát lại bạch Phật: “Bạch đức Thế Tôn! Nếu chúng sanh nào trì tụng thần chú Đại Bi mà còn bị đọa vào ba đường ác, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi, nếu không được sanh về các cõi Phật, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi, nếu không được vô lượng tam muội biện tài tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi tất cả sự mong cầu trong đời hiện tại, nếu không được vừa ý, thì chú này không được gọi là Đại Bi tâm đà ra ni, duy trừ cầu những việc bất thiện, trừ kẻ tâm không chí thành.

Như tại sao chúng ta phải ra khỏi nhà tù trong tam giới?

Vì ở trong nhà tù tam giới, qủa thật chúng ta đã chịu sự đau khổ  trong trăm, ngàn muôn ức A-TĂNG-KỲ KIẾP không biết khi nào mới ra khỏi được? Thật là buồn thay !!!

Kệ tụng:

Ba cõi không an dường hỏa-trạch
Đâu miền chân-lạc khỏi tang thương?
Người vô thường,
Cảnh vô thường!
Khuyên gọi cùng nhau tỉnh mộng
Quay về bể giác thanh lương.
Khởi lòng bi trí
Nguyện độ mười phương.
Ba tăng-kỳ kiếp tu muôn hạnh.
Bền lòng không thối chuyển
Cầu ngôi vị Pháp-Vương!

BA A-TĂNG-KỲ KIẾP = 3  X  (1027   X  1.280  triệu năm )

A-TĂNG-KỲ =1027  = 10 lũy thừa 27 =  1.000.000.000.000.000.000.000.000.000

KIẾP thì theo thông lệ, nếu trong kinh không nói rõ là tiểu kiếp hay trung kiếp, thì là “ĐẠI KIẾP”.

1 tiểu kiếp = 16 triệu năm = 16.000.000

1 trung kiếp = 20 tiểu kiếp = 320 triệu năm = 320.000.000

1 đại kiếp = 4 trung kiếp = 1.280  triệu năm = 1.280.000.000

Ba tăng kỳ kiếp tu muôn hạnh là chỉ cho Bồ-tát bất thối chuyển, trải qua năm mươi lăm (55) ngôi vị như sau:

1. Thập tín (10)
2. Thập trụ (10)
3. Thập hạnh (10)
4. Thập hồi hướng (10)
5. Tứ gia hạnh (4)

a) Noãn
b) Đảnh
c) Nhẫn
d) Thế đệ nhất

6. Thập địa (10)
7. Đẳng giác (1)

Nếu tính lúc đầu là CÀN HUỆ ĐỊA (1) và sau cùng là DIỆU GIÁC (1) THÌ PHẢI LÀ NĂM MƯƠI BẢY (57) NGÔI VỊ MỚI THÀNH VỊ PHÁP VƯƠNG, TỨC LÀ THÀNH PHẬT.

Cũng như,  một vị TU-ĐÀ-HOÀN  CHỈ CÓ 7 ĐỜI SANH TỬ THÌ THÀNH A-LA-HÁN, KHÔNG CÓ ĐỜI SANH TỬ THỨ 8. VÌ SAO? VÌ KHÔNG BỊ SẮC, THANH, HƯƠNG, VỊ, XÚC VÀ PHÁP CHI PHỐI NỮA, NÊN KHÔNG BỊ THỐI CHUYỂN.

NGƯỜI TRÌ CHÚ LĂNG NGHIÊM, THÌ KHÔNG TRẢI QUA  “BA A-TĂNG-KỲ KIẾP” CŨNG CHỨNG ĐƯỢC PHÁP THÂN, TỨC LÀ THÀNH PHẬT.

Diệu trạm tổng trì bất động tôn,
Thủ Lăng Nghiêm Vương thế hy hữu.
Tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng.
Bất lịch tăng kỳ hoạch Pháp thân.

NGƯỜI NIỆM PHẬT, THÌ KHI VÃNG SANH SẼ ĐƯỢC THỌ MẠNG BẰNG VỚI PHẬT A-DI-ĐÀ, CHỈ BỎ RA “3 A-TĂNG-KỲ KIẾP” TU MUÔN HẠNH, THÌ ĐƯỢC THÀNH PHẬT. THẬT LÀ VUI THAY!!!

NGƯỜI TU 42 THỦ NHÃN VÀ TRÌ CHÚ ĐẠI BI THÌ KHÔNG THEO THỨ TỰ CHỨNG QUẢ, CÓ THỂ TỪ SƠ-ĐỊA LÊN BÁT-ĐỊA, CŨNG CÓ LUÔN NGÀN TAY NGÀN MẮT.

Kinh-văn:

Lúc đó tôi (Quán Thế Âm Bồ Tát) mới ở ngôi sơ địa, vừa nghe xong thần chú này liền chứng vượt lên đệ bát địa. Bấy giờ tôi rất vui mừng, liền phát thệ rằng: “Nếu trong đời vị lai, tôi có thể làm lợi ích an vui cho tất cả chúng sanh với thần chú này, thì xin khiến cho thân tôi liền sanh ra ngàn tay ngàn mắt.”

( Theo Thủ Nhãn cuối cùng trong Bốn Mươi Hai Thủ Nhãn có tên là Tổng Nhiếp Thiên Tý Thủ Nhãn Ấn Pháp, hễ quý vị tụng Thủ Nhãn này một biến, thì quý vị sẽ có thêm bốn mươi hai cánh tay. Tụng mười biến thì được 420 tay; tụng một trăm biến thì được 4.200 tay. Nếu quý vị tụng một ngàn biến thì sẽ có được 42.000 cánh tay, và cũng có luôn cả 42.000 con mắt.)

Cho nên, Ta thấy rằng không chỉ là ngàn tay ngàn mắt, mà có thể có vô lượng tay mắt để cứu độ vô lượng chúng sanh thoát khổ đau. Tuy phàm phu chúng ta không thấy, như người có ngũ nhãn lục thông thì nhìn thấy, hoặc ma qủy có ngũ thông thì cũng nhìn thấy.

Lại như người “CHỨNG NGŨ NHÃN”, TUY QÚY VỊ THẤY HỌ CHỈ CÓ 2 CON MẮT THƯỜNG THÔI; NHƯ PHẬT, BỒ-TÁT VÀ THÁNH NHÂN, LẠI THẤY HỌ CHỨNG ĐƯỢC NGŨ NHÃN. CŨNG ĐỒNG MỘT ĐẠO LÝ NHƯ TRÊN ĐÃ NÓI.

Tịnh ngũ nhãn, đắc ngũ lực,
Duy chứng nãi tri nan khả trắc.
Kính lý khán hình kiến bất nan,
Thủy trung tróc nguyệt tranh niêm đắc.

Kinh sách tham khảo:

– KINH THIÊN THỦ THIÊN NHÃN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT QUẢNG ÐẠI VIÊN MÃN VÔ NGẠI ĐẠI BI TÂM ÐÀ LA NI, 
– KINH PHÁP HOA,
– KINH LĂNG NGHIÊM,
– KINH KIM CANG,
– KINH A DI ĐÀ,
– NIỆM PHẬT THẬP YẾU,
– NHỊ KHÓA HIỆP GIẢI,
– CHỨNG ĐẠO CA.

Kệ tụng:

Nghiêm hình bức cung khấp quỉ thần
Hàm oan linh ngữ lý nan thân
Nhược dục thoát ly luy tiết khổ
Thả tu phủ việt thủ an thân

 

Phủ-Việt Thủ Nhãn Ấn Pháp
Thứ Mười Sáu 

Tất Ra Tăng A Mục Khê Da [64]

Án– vị ra dã, vị ra dã, tát-phạ hạ.