The Forty-Two Hands
With the commentary of
THE VENERABLE TRIPITAKA MASTER HSUAN HUA

Translated into English by
BHIKSHUNI HENG YIN
THE BUDDHISH TEXT TRANSLATION SOCIETY
SAN FRANCISCO
1976

Translated into Vietnamese by
The late Dharma Master THÍCH THIỀN-TÂM

8. The Sun Essence Mani Hand and Eye

The Sutra says: “For darkness and lack of light in the eyes, use the Sun Essence Mani Hand.”

The Mantra: Shr fwo la ye.

The True Words: Nan. Du bi. Jya ye du bi. Bwo la wa li ning. Sa wa he.

The verse:

The mind-ground’s brilliant light illuminates the world.
The six roots purified, work in mysterious interchange.
When stupidity is reversed, true wisdom is attained.
The darkness transforms into a blazing flame.

8) Nhật-Tinh-Ma-Ni Thủ Nhãn Ấn Pháp

Kinh nói rằng: “Nếu muốn trị bịnh mắt mờ không thấy ánh sáng, nên cầu nơi Tay cầm châu Nhựt-Tinh-Ma-Ni.”

Thần-chú rằng: Thất Phật Ra Da [32]

Chơn-ngôn rằng: Án– độ tỉ, ca giả độ tỉ, bát ra phạ rị nảnh, tát-phạ hạ.

Kệ tụng:

Tâm địa quang minh chiếu thế gian
Lục căn thanh tịnh hỗ dụng huyền
Ngu si chuyển thành chân trí huệ
Hắc ám biến tác cự hỏa diệm.

[Tâm địa bất động, thì phát ra quang minh chiếu soi tới các nơi ẩn sâu tối tâm nhất.
Sáu-căn thanh tịnh, thì làm việc thay nhau mà trí thế gian không thể hiểu được.
Một niệm vô-minh không sanh, thì trí huệ chơn tâm hiện tiền.
Một ngọn lửa ĐẠI VIÊN CẢNH TRÍ”, thì “3 A TĂNG KỲ KHIẾP” không còn tối đen âm u.
]

Khi Sáu-căn thanh tịnh, thì “ĐẠI VIÊN CẢNH TRÍ” hiện tiền chiếu sáng khắp thế gian. Trí nầy không phải nhân duyên, không phải tự nhiên, không phải suy nghĩ hiểu biết, cũng không phải ở Sáu-căn…lìa tất cả tướng sanh diệt.

Cho nên, sáu căn làm việc thay phiên nhau mà không bị chướng ngại như  “THẦN THUẤN NHÃ ĐA”, tức là thần “HƯ-KHÔNG”  không  cần có “THÂN CĂN” mà biết cảm xúc, Tôn giả A-NA-LUẬT không cần có “NHÃN CĂN” mà thấy khắp TAM THIÊN …(KINH THỦ LĂNG NGHIÊM)

Nhật-Tinh-Ma-Ni Thủ Nhãn Ấn Pháp
Thứ Tám

Thất Phật Ra Da [32]

Án– độ tỉ, ca giả độ tỉ, bát ra phạ rị nảnh, tát-phạ hạ.