Thẻ: Thích Nhất Chân

Quán Kinh Thiếp Sớ
Nhân Duyên Quả Của Pháp Môn Niệm Phật
Thập Nhị Môn Luận
Thọ Giới
Tổng Quát Về Giới Luật
Văn Phát Nguyện Vãng Sinh Cực Lạc Quốc
Ý Nghĩa Của Bố Thí Và Cúng Dường
Ý Nghĩa Sướng Khổ Và Niết Bàn Nhìn Theo Điểm Phật Giáo
Ý Nghĩa Thờ Phật Theo Đại Thừa
Pháp Thân Là Gì?
Kinh Quá Khứ Hiện Tại Nhân
Kinh Công Đức Tắm Tượng
Kinh Về Các Ruộng Phúc Công Đức
Kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật
Kinh Dược Sư Lưu Ly  Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức