Địa Tạng Bồ Tát Quy Y Văn
doahong

 

Quy mạng lễ tất cả
Mười phương Phật Thế Tôn,
Đại Bồ Đề Tâm Pháp,
Hải hội chư Bồ Tát,
Nguyện thùy từ minh chứng :
Đệ tử con một lòng
Đảnh lễ đấng Đại Sĩ,
Tối thượng Đại Bi Nguyện,
Đại Từ Tâm không cùng.
Ngài là bậc thừa kế
Bi Nguyện của Thích Tôn
Ngài là người thừa nhận
Lời phó chúc cuối cùng.
Con xin đảnh lễ Ngài Ôi,
Bậc Thánh Đại Từ !
Đảnh lễ tâm thương xót
Bất tận chúng sinh khổ.
Đảnh lễ tâm dũng mãnh
Không hãi sợ địa ngục,
Ra vào ba ác đạo,
Cứu vớt mãi không cùng.
Đảnh lễ tâm bao dung
Như cha lành độ lượng,
Không bỏ ác chúng sinh,
Nguyện cứu độ đến cùng.
Đảnh lễ đại Nguyện lực
Xả địa vị Bồ Tát,
Xả cả ngôi Chính Giác,
Để vì chúng sinh ác
Mà trụ trong tam đồ.
Đảnh lễ đại phương tiện
Vô thượng tối thiện xảo,
Làm vơi các ác nghiệp,
Giảm nhẹ tội luân hồi.
Con nguyện đảnh lễ Ngài,
Đảnh lễ hình tượng Ngài,
Đảnh lễ danh hiệu Ngài,
Đảnh lễ tâm Nguyện Ngài.
Con một lòng quy y,
Chân thành xin nương tựa,
Nguyện Ngài thùy chứng giám,
Con phát Nguyện Đại Bi.
Quy Y Đại Bi Nguyện,
Địa Ngục Vị Không
Bất Thành Phật Đạo,
Chúng Sinh Độ Tận
Phương Chứng Bồ Đề,
Đại Thánh Đại Từ Địa Tạng
Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

Đệ tử con tên là …
Vì để thực hành đại Bồ Đề Tâm, nên con nguyện một lòng quay về và nương tựa theo đấng Đại Bi Nguyện Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nguyện từ giờ cho đến khi con thành Phật ngồi Đạo Tràng:

Con nguyện Ngài là bậc Đạo Sư của con trên con đường Bồ Tát Đạo (1 lễ)

Con nguyện Ngài là bậc thầy khai mở Bi Nguyện vô tận cho con (1 lễ)

Con nguyện Ngài là bậc Thiện Tri Thức để hướng dẫn con trên con đường thực hành Bi Nguyện (1 lễ)

Đệ tử con tên là …
Vì để thực hành đại Bồ Đề Tâm, nên con nguyện một lòng quay về và nương tựa theo đấng Đại Bi Nguyện Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nguyện từ giờ cho đến khi con thành Phật ngồi Đạo Tràng:

Con nguyện lìa bỏ tâm tham ái chấp ngã, để dũng mãnh học theo Bi Nguyện Bồ Đề cao cả của Ngài (1 lễ)

Con nguyện đối trị và điều phục tâm tính ích kỉ chỉ biết lợi mình, để dũng mãnh phát khởi Bi Nguyện độ tận chúng sinh rồi mới thành Bồ Đề (1 lễ)

Con nguyện vượt qua mọi khiếp sợ yếu đuối, để dũng mãnh thành tựu mọi phương tiện thực hành Bi Nguyện độ sinh mãi không cùng (1 lễ).

Đệ tử con tên là …
Vì để thực hành đại Bồ Đề Tâm, nên con nguyện một lòng quay về và nương tựa theo đấng Đại Bi Nguyện Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nguyện từ giờ cho đến khi con thành Phật ngồi Đạo Tràng:

Con luôn luôn có Ngài là bậc Đạo Sư của con (1 lễ)
Con luôn luôn có Ngài là thân thuộc họ hàng của con (1 lễ)
Con luôn luôn có Ngài là đại Thiện Tri Thức của con (1 lễ).