Di Lặc Bồ Tát Quy Y Văn
doahong

 

Quy mạng lễ tất cả
Mười phương Phật Thế Tôn,
Đại Bồ Đề Tâm Pháp,
Hải hội chư Bồ Tát,
Nguyện thùy từ minh chứng:
Một lòng con đảnh lễ
Đương lai Thế Tôn Phật,
Đấng Từ Thị Di Lặc,
Bậc Từ Tôn không cùng.
Con nguyện đảnh lễ
Ngài Bậc thành tựu viên mãn,
Bậc hiện thân đích thực
Của đại tâm Bồ Đề.
Con nguyện nương theo
Ngài Bậc Trí Huệ siêu việt,
Bậc Đạo Sư chính thức
Cứu độ con sau này.
Đảnh lễ thâm Tâm Ngài,
Tâm từ hòa tam muội.
Đảnh lễ diệu Trí Ngài,
Trí chiếu hiện Trung Đạo.
Đảnh lễ đại Nguyện Ngài,
Nguyện từ bi vô lượng.
Đảnh lễ Thân tướng Ngài,
Thân công đức tuyệt luân.
Đảnh lễ Pháp của Ngài
Pháp Duy Thức tối diệu.
Đảnh lễ Luận của Ngài,
Luận Du Già tối cao.
Đảnh lễ Hành của Ngài,
Hành Bồ Đề tối thượng.
Đảnh lễ địa vị Ngài
Vị bổ xứ tối tôn.
Đảnh lễ trời Đâu Suất
Nơi Ngài hiện đang ngự.
Đảnh lễ Ma La Đề
Nơi Ngài độ chúng sinh.
Đảnh lễ đại lâu các
Trang Nghiêm Tỳ Lô Tạng
Nơi chứa mọi công đức
Ngài hành cứu thế gian.
Đảnh lễ bàn tay Ngài
Dẫn dắt con từng bước.
Đảnh lễ bàn chân Ngài,
Chậm lại đợi chờ con.
Đảnh lễ con đường Ngài,
Con đường phàm siêu việt.
Đảnh lễ cảnh giới Ngài,
Tịnh Độ hiện Thế gian.
Đảnh lễ Ngài mãi mãi
Quy y Ngài không cùng
Nguyện được Ngài cứu độ
Trong ba hội Long Hoa.

Đệ tử con tên là…
Vì để thực hành đại Bồ Đề Tâm, nên con nguyện một lòng quay về và nương tựa theo đấng Đại Từ Di Lặc Bồ Tát Ma Ha Tát. Nguyện từ giờ cho đến khi con thành Phật ngồi Đạo tràng:

Con nguyện Ngài là đấng Đạo Sư của con trên con đường Bồ Tát Đạo (1 lễ)

Con nguyện Ngài là bậc Thầy khai mở Đại Bi vô thượng cho con (1 lễ)

Con nguyện Ngài là bậc Thiện Tri Thức chỉ bày vô lượng các pháp môn Đại Bi phương tiện cho con (1 lễ)

Đệ tử con tên là…
Vì để thực hành đại Bồ Đề Tâm, nên con nguyện một lòng quay về và nương tựa theo đấng Đại Từ Di Lặc Bồ Tát Ma Ha Tát. Nguyện từ giờ cho đến khi con thành Phật ngồi Đạo tràng:

Con nguyện lìa bỏ các tâm địa tham ái chấp ngã, để tinh tấn phát tâm học theo các hành nguyện Đại Bi cao cả của Ngài (1 lễ)

Con nguyện đối trị và điều phục các năng lực chỉ lo lợi mình, để tinh tấn dũng mãnh phát khởi thành tựu Đại Bi bình đẳng vô thượng của Ngài (1 lễ)

Con nguyện vượt qua các phóng dật giải đãi, để tinh tấn thâm nhập vào các pháp môn phương tiện Đại Bi vô lượng của Ngài (1 lễ).

Đệ tử con tên là…
Vì để thực hành đại Bồ Đề Tâm, nên con nguyện một lòng quay về và nương tựa theo đấng Đại Từ Di Lặc Bồ Tát Ma Ha Tát. Nguyện từ giờ cho đến khi con thành Phật ngồi Đạo tràng:

Con luôn luôn có Ngài là bậc Đạo Sư của con (1 lễ)

Con luôn luôn có Ngài là thân thuộc họ hàng của con (1 lễ)

Con luôn luôn có Ngài là đại Thiện Tri Thức của con (1 lễ).