Quán Âm Bồ Tát Quy Y Kệ & Văn
doahong

 

Quy mạng lễ tất cả
Mười phương Phật Thế Tôn,
Đại Bồ Đề Tâm Pháp,
Hải hội chư Bồ Tát,
Nguyện thùy từ minh chứng :
Một lòng con đảnh lễ
Đấng Thánh Quán Tự Tại,
Đấng bình đẳng cứu vớt,
Đệ nhất Đại Bi Tôn.
Chính trụ Cực Lạc giới,
Thường cư Sa Bà cõi,
Phương tiện vô lượng xảo
Phổ độ khắp muôn loài.
Ngài là bậc bổ xứ
Tiếp nối Phật Di Đà,
Ngài là bậc tuyên thuyết
Ma Ha Bát Nhã Huệ,
Ngài là bậc hiện thân
Của Trí, Bi, Phương Tiện,
Ngài là bậc ban bố
Vô úy khắp quần sinh.
Con nguyện đảnh lễ Ngài:
Đảnh lễ Bi tâm Ngài
Tầm thanh cứu khổ nạn,
Đảnh lễ Trí quán Ngài
Chiếu kiến Không vô ngại,
Đảnh lễ Phương tiện Ngài
Tùy cơ hiện thuyết Pháp.
Đảnh lễ Ngài an nhiên
Trên sóng sầu tự tại,
Đảnh lễ Ngài điềm nhiên
Giữa gió phiền thư thái,
Đảnh lễ ngài tịch nhiên
Trong biển đời cuồng loạn,
Đảnh lễ Ngài như nhiên,
Ứng thế gian kêu cầu.
Đảnh lễ y áo Ngài
Trắng ngần như Giới tuyết,
Đảnh lễ tịnh bình Ngài
Suốt trong như băng Định,
Đảnh lễ dương liễu Ngài
Thắm tươi như Nguyện nắng,
Đảnh lễ cam lồ Ngài
Mát tan như suối Huệ.
Đảnh lễ ngàn tay Ngài
Trọn ôm vô lượng cõi,
Đảnh lễ ngàn mắt Ngài
Chiếu quán vô lượng Đạo,
Đảnh lễ mười mặt Ngài
Biến khắp mười phương giới,
Đảnh lễ mặt Di Đà,
Pháp giới thân tối thượng.
Con đảnh lễ thân Ngài,
Đảnh lễ ma ni Ngài,
Đảnh lễ tòa sen Ngài,
Đảnh lễ thần chú Ngài,
Đảnh lễ âm thanh “Om,
Ma-ni Pad-me Hum.”
Đảnh lễ Danh Hiệu Ngài Ôi,
Danh hiệu tối thắng!
Đảnh lễ pháp môn Ngài,
Ôi, pháp môn tối diệu !
Nay trọn thân tâm con
Với ba nghiệp chân thành
Quy y Ngài bất tận,
Niệm tưởng Ngài không cùng.
Ngài, bậc đại cảm ứng,
Ban bố mọi nguyện cầu,
Xin Ngài ứng con nguyện
Cho con quy y Ngài.
Kính lễ Đại Từ Bi Đại
Thánh Linh Cảm Ứng
Quán Thế Âm Bồ Tát
Tự Tại Ma Ha Tát.

Đệ tử con tên là…
Vì để thực hành đại Bồ Đề Tâm, nên con nguyện một lòng quay về và nương tựa theo đấng Đại Từ Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nguyện từ giờ cho đến khi con thành Phật ngồi Đạo tràng:

– Con nguyện Ngài là đấng Đạo Sư của con trên con đường Bồ Tát Đạo (1 lễ)

– Con nguyện Ngài là bậc Thầy khai mở Đại Bi vô thượng cho con (1 lễ)

– Con nguyện Ngài là bậc Thiện Tri Thức chỉ bày vô lượng các pháp môn Đại Bi phương tiện cho con (1 lễ)

Đệ tử con tên là…
Vì để thực hành đại Bồ Đề Tâm, nên con nguyện một lòng quay về và nương tựa theo đấng Đại Từ Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nguyện từ giờ cho đến khi con thành Phật ngồi Đạo tràng:

– Con nguyện lìa bỏ các tâm địa tham ái chấp ngã, để tinh tấn phát tâm học theo các hành nguyện Đại Bi cao cả của Ngài (1 lễ)

– Con nguyện đối trị và điều phục các năng lực chỉ lo lợi mình, để tinh tấn dõng mãnh phát khởi thành tựu Đại Bi bình đẳng vô thượng của Ngài (1 lễ)

– Con nguyện vượt qua các phóng dật giải đãi, để tinh tấn thâm nhập vào các pháp môn phương tiện Đại Bi vô lượng của Ngài (1 lễ).

Đệ tử con tên là…
Vì để thực hành đại Bồ Đề Tâm, nên con nguyện một lòng quay về và nương tựa theo đấng Đại Từ Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nguyện từ giờ cho đến khi con thành Phật ngồi Đạo tràng:

1) Con luôn luôn có Ngài là bậc Đạo Sư của con (1 lễ)
2) Con luôn luôn có Ngài là thân thuộc họ hàng của con (1 lễ)
3) Con luôn luôn có Ngài là đại Thiện Tri Thức của con (1 lễ).