Văn Y Theo Phật Khuyên
Phát Nguyện Vãng Sinh Cực Lạc Quốc
Theo Kinh A Di Đà

Tỳ Kheo Thích Nhất Chân soạn
doahong

 

– Đệ tử con … nguyện suốt đời quy y A-Di-Đà Phật, mà hiện giờ Ngài đang thuyết Pháp tại thế giới Cực Lạc ở phương Tây. – Đệ tử con … nguyện suốt đời quy y về thế giới Cực Lạc của Ngài, ở cách đây mười vạn ức cõi Phật về phương Tây.

– Đệ tử con … nguyện suốt đời quy y về Chúng thánh Thanh Văn, Bồ-Tát vô lượng vô biên của Ngài, mà toán số thí dụ cũng không sao tính đếm hết được.

I.  Tín Thọ Lời Phật Phát Nguyện

1. Nguyện thứ nhất (Bổn Sư khuyến tin và khuyến sinh):

Chí tâm đảnh lễ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)

Trong Kinh A Di Đà, Phật có dạy phải tin lời Ngài như sau: “Thế nên Xá-Lợi-Phất, các ông đều phải tin nhận lời Ta cùng những gì chư Phật nói!

Cuối Kinh Phật lại khuyến sinh cõi Phật A-Di-Đà như sau: “Thế nên Xá-Lợi-Phất, các thiện nam tử, thiện nữ nhân nếu ai mà có lòng tin, hãy nên phát nguyện, nguyện sinh nước kia!

Nay con thâm tâm tín thọ lời Phật dạy, chí thành con phát nguyện, nguyện sinh về nước kia:

Nam Mô đức Phật A Di Đà. Nguyện phóng quang nhiếp thọ.

Nam Mô phương Tây Cực Lạc cõi. Bổn Sư cùng chư Phật, khuyến tin hãy vãng sinh, cách đây mười vạn ức, nay con nguyện sinh về (1 lạy)

II. Y Theo Tổng Quát Về Chính Báo Và Y Báo Phát Nguyện

2. Nguyện thứ hai (tổng quát về chính báo):

Chí tâm đảnh lễ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)

Mở đầu Kinh Phật nói rằng: “Từ phương Tây này qua khỏi mười vạn ức cõi Phật, có thế giới tên gọi Cực Lạc. Cõi ấy có Phật hiệu  A Di Đà hiện giờ đang thuyết pháp.

Nay con thâm tâm tín thọ lời Phật dạy, chí thành con phát nguyện, nguyện sinh về cõi kia:

Nam-mô đức Phật A Di Đà, [mà nơi cõi xa kia, hiện Ngài đang thuyết Pháp.] Nguyện phóng quang nhiếp thọ.

Nam-mô thế giới tên Cực Lạc, [từ đây về phương Tây, qua mười vạn ức cõi.]

Phương Tây Cực Lạc cõi, cách đây mười vạn ức, con nguyện sẽ sinh về (1 lạy)

3. Nguyện thứ ba (tổng quát về y báo hữu tình):

Chí tâm đảnh lễ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)

Phật lại nói tiếp: “Xá-Lợi-Phất! Cõi kia vì sao tên gọi Cực Lạc? Chúng sinh cõi ấy không có các khổ, chỉ thọ các lạc, nên gọi  Cực Lạc.

Nay con thâm tâm tín thọ lời Phật dạy, chí thành con phát nguyện, nguyện sinh về cõi kia:

Nam-mô đức Phật A Di Đà, [mà nơi cõi xa kia, hiện Ngài đang thuyết Pháp.] Nguyện phóng quang nhiếp thọ.

Nam Mô Thế Giới tên Cực Lạc: [Nơi ấy chúng sinh không các khổ, chỉ hưởng tất cả các an lạc.]

Phương Tây Cực Lạc cõi, chúng sinh không có khổ, cách đây mười vạn ức, con nguyện sẽ sinh về (1 lạy)

4. Nguyện thứ bốn (tổng quát về y báo vô tình):

Chí tâm đảnh lễ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)

Phật lại nói tiếp: “Lại, Xá-Lợi-Phất, Cõi nước Cực Lạc bảy lớp lan can, bảy lớp lưới võng, bảy lớp hàng cây đều bằng bốn báu, bao quanh giáp vòng, thế nên nước kia tên gọi Cực Lạc.”  Nay con thâm tâm tín thọ lời Phật dạy, chí thành con phát nguyện, nguyện sinh về cõi kia:

Nam-mô đức Phật A Di Đà, [mà nơi cõi xa kia, hiện Ngài đang thuyết Pháp.] Nguyện phóng quang nhiếp thọ.

Nam Mô Thế Giới tên Cực Lạc: [Nơi lan can, lưới võng, hàng cây đều bảy lớp, đều bằng  bốn loài báu, bao quanh khắp giáp vòng.]  Phương Tây Cực Lạc cõi, bao quanh bằng bốn báu, cách đây mười vạn ức, con nguyện sẽ sinh về (1 lạy)

III. Y Theo Y Báo Phát Nguyện

5. Nguyện thứ năm (ao sen):

Chí tâm đảnh lễ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)

Phật lại nói tiếp: “Lại, Xá-Lợi-Phất, cõi nước Cực Lạc có ao bảy báu, nước tám công đức tràn đầy bên trong, đáy ao thuần dùng cát vàng trải đất; bốn bên thềm đường, vàng, bạc, lưu ly, pha lê hợp thành, trên có lầu gác cũng dùng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, xích châu, mã não để mà trang điểm; hoa sen trong ao lớn như bánh xe, hoa xanh quang xanh, hoa vàng quang vàng, hoa đỏ quang đỏ, hoa trắng quang trắng, sạch, thơm, vi diệu.” Nay con thâm tâm tín thọ lời Phật dạy, chí thành con phát nguyện, nguyện sinh về cõi kia:

Nam-mô đức Phật A Di Đà, [mà nơi cõi xa kia, hiện Ngài đang thuyết Pháp.] Nguyện phóng quang nhiếp thọ.

Nam-mô thế giới tên Cực Lạc: [Có ao sen bảy báu, dâng tràn nước tám đức, đáy ao trải cát vàng, bốn báu làm thềm ao, trên thềm lầu bảy báu, sen ao như bánh xe, quang cùng hoa đồng màu, sạch, thơm và vi diệu.]

Phương Tây Cực Lạc cõi, ao báu sen phóng quang, cách đây mười vạn ức, con nguyện sẽ sinh về (1 lạy)

6. Nguyện thứ sáu (đất, trời, qua lại cúng dường mười phương):

Chí tâm đảnh lễ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)

Phật lại nói tiếp: “Lại, Xá-Lợi-Phất, cõi nước Phật kia thường trổi thiên nhạc, đất bằng vàng ròng, ngày đêm sáu thời mưa hoa mạn-đà-la trời. Chúng sinh cõi ấy thường vào mỗi sáng, mỗi vị dùng áo đựng đầy diệu hoa, cúng dường phương khác mười vạn ức Phật, vừa đến giờ ăn về đến bổn quốc, dùng cơm kinh hành.” Nay con thâm tâm tín thọ lời Phật dạy, chí thành con phát nguyện, nguyện sinh về cõi kia:

Nam-mô đức Phật A Di Đà, [mà nơi cõi xa kia, hiện Ngài đang thuyết Pháp.] Nguyện phóng quang nhiếp thọ.

Nam-mô thế giới tên Cực Lạc: [Nơi thiên nhạc thường trổi, đất  thuần là vàng kim, ngày đêm mưa hoa trời, ban mai đi cúng dường, mười phương khắp chư Phật, trong khoảng vào buổi sáng, cho đến bữa ăn trưa.]

Phương Tây Cực Lạc cõi, thiên nhạc đất hoàng kim, hoa trời mưa mỗi sáng, dạo bước cúng mười phương, cách đây mười vạn ức, con nguyện sẽ sinh về (1 lạy)

7. Nguyện thứ bảy (hữu tình, tức hoá điểu, thuyết pháp):

Chí tâm đảnh lễ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)

Phật lại nói tiếp: “Lại nữa, Xá-Lợi-Phất, cõi ấy thường có đủ loại chim chóc kỳ diệu muôn màu: Các loài hạc trắng, công, két, xálợi, ca-lăng-tần-già cùng với cộng mạng. Các loài chim này ngày đêm sáu thời hót âm hoà nhã. Âm này diễn lên các pháp như là năm căn, năm lực, bảy phần bồ-đề, tám phần thánh đạo. Chúng sinh cõi ấy nghe âm này rồi, trọn đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.

Xá-Lợi-Phất, ông đừng cho rằng các loài chim ấy thật do tội báo mà sinh. Bởi tại sao vậy? Cõi nước Phật kia không ba đường ác. Xá-Lợi-Phất, cõi nước Phật kia đến tên đường ác mà còn không có, huống gì lại là có thật. Các loài chim này đều do A-Di-Đà Phật muốn cho pháp âm tuyên lưu biến hoá làm ra.

Nay con thâm tâm tín thọ lời Phật dạy, chí thành con phát nguyện, nguyện sinh về cõi kia:

Nam-mô đức Phật A Di Đà, [mà nơi cõi xa kia, hiện Ngài đang thuyết Pháp.] Nguyện phóng quang nhiếp thọ.

Nam-mô thế giới tên Cực Lạc: [Nơi ấy hoá điểu hiển kỳ diệu, ngày đêm diễn nói pháp âm mầu.]

Phương Tây Cực Lạc cõi, hoá điểu diễn Pháp âm, cách đây mười vạn ức, con nguyện sẽ sinh về (1 lạy)

8. Nguyện thứ tám (vô tình, tức cây báu, thuyết pháp):

Chí tâm đảnh lễ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)

Phật lại nói tiếp: “Xá-Lợi-Phất, cõi nước Phật kia gió thoảng thổi động các hàng cây báu cùng lưới, võng báu, phát âm vi diệu, ví như trăm ngàn loại nhạc đồng thời cùng trổi. Ai nghe âm này, tự nhiên đều phát sinh tâm niệm Phật, miệm Pháp, niệm Tăng.” Nay con thâm tâm tín thọ lời Phật dạy, chí thành con phát nguyện, nguyện sinh về cõi kia:

Nam-mô đức Phật A Di Đà, [mà nơi cõi xa kia, hiện Ngài đang thuyết Pháp.] Nguyện phóng quang nhiếp thọ.

Nam-mô thế giới tên Cực Lạc: [Nơi ấy gió thoảng thổi động cây, lưới cùng võng báu phát diệu âm, khơi tâm niệm Phật, Pháp cùng Tăng.]

Phương Tây Cực Lạc cõi, cây báu phát diệu âm, cách đây mười vạn ức, con nguyện sẽ sinh về (1 lạy)

Đến đây là hết phần Theo Y Báo Phát Nguyện. Dưới là phần Theo Chính Báo Phát Nguyện.

IV. Y Theo Chính Báo Phát Nguyện 

9. Nguyện thứ chín (quang minh vô lượng):

Chí tâm đảnh lễ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)

Trong Kinh Phật lại nói: “Xá-Lợi-Phất! Theo ý ông nghĩ sao? Phật kia cớ gì hiệu A-Di-Đà? Xá-Lợi-Phất, Phật kia quang minh vô lượng, chiếu mười phương cõi không hề chướng ngại, thế nên hiệu là A-Di-Đà.

Nay con thâm tâm tín thọ lời Phật dạy, chí thành con phát nguyện, nguyện sinh về cõi kia:

Nam-mô đức Phật A Di Đà, [mà nơi cõi xa kia, hiện Ngài đang thuyết Pháp.] Nguyện phóng quang nhiếp thọ.

Nam-mô thế giới tên Cực Lạc: [Nơi ấy đức Phật A-Di-Đà, quang minh của Ngài chiếu vô lượng, chiếu khắp mười phương không chướng ngại.]

Phương Tây Cực Lạc cõi, Di-Đà vô ngại quang, cách đây mười vạn ức, con nguyện sẽ sinh về (1 lạy)

10. Nguyện thứ mười (tuổi thọ vô lượng):

Chí tâm đảnh lễ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)

Phật lại nói tiếp: “Lại, Xá-Lợi-Phất, tuổi thọ Phật kia cùng nhân dân Ngài, vô lượng vô biên a-tăng-kỳ kiếp, nên gọi A-Di-Đà.” Nay con thâm tâm tín thọ lời Phật dạy, chí thành con phát nguyện, nguyện sinh về cõi kia:

Nam-mô đức Phật A Di Đà, [mà nơi cõi xa kia, hiện Ngài đang thuyết Pháp.] Nguyện phóng quang nhiếp thọ

Nam-mô thế giới tên Cực Lạc: [Nơi ấy đức Phật A-Di-Đà, cùng vói nhân dân cõi nước Ngài, tuổi thọ kiếp kiếp lượng vô biên.]

Phương Tây Cực Lạc cõi, thọ mạng lượng vô biên, cách đây mười vạn ức, con nguyện sẽ sinh về (1 lạy)

11. Nguyện thứ mười một (thành Phật lâu mau):

Chí tâm đảnh lễ Bổn Sư Thích-Ca-Mâu-Ni Phật (1 lạy)

Phật lại nói tiếp: “Xá-Lợi-Phất, A-Di-Đà Phật thành Phật đến nay đã là mười kiếp.

Nay con thâm tâm tín thọ lời Phật dạy, chí thành con phát nguyện, nguyện sinh về cõi kia:

Nam-mô đức Phật A Di Đà, [mà nơi cõi xa kia, hiện Ngài đang thuyết Pháp.] Nguyện phóng quang nhiếp thọ.

Nam-mô thế giới tên Cực Lạc: [Nơi ấy đức Phật A-Di-Đà, thành Phật đến nay đã mười kiếp.]

Phương Tây Cực Lạc cõi, Phật trụ đã mười kiếp, cách đây mười vạn ức, con nguyện sẽ sinh về (1 lạy)

12. Nguyện thứ mười hai (Chúng Thánh vô lượng):

Chí tâm đảnh lễ Bổn Sư Thích-Ca-Mâu-Ni Phật (1 lạy)

Phật lại nói tiếp: “Lại, Xá-Lợi-Phất, Phật kia có vô lượng, vô biên Thanh Văn đệ tử, đều A-La-Hán, không phải là điều toán số biết được. Chư Bồ-Tát chúng cũng lại như vậy.

Nay con thâm tâm tín thọ lời Phật dạy, chí thành con phát nguyện, nguyện sinh về cõi kia:

Nam-mô đức Phật A Di Đà, [mà nơi cõi xa kia, hiện Ngài đang thuyết Pháp.] Nguyện phóng quang nhiếp thọ.

Nam-mô thế giới tên Cực Lạc: [Nơi ấy chúng Thanh Văn, đều là A-La-Hán, cũng như chúng Bồ-Tát, toán số không tính nổi.]  Phương Tây Cực Lạc cõi, Thánh Chúng lượng vô biên, cách đây mười vạn ức, con nguyện sẽ sinh về (1 lạy)

Đến đây hết phần y theo Chính Báo mà phát nguyện. Dưới là y theo các bậc thượng thiện mà phát nguyện sinh.

V. Y Theo Các Người Thượng Thiện Phát Nguyện

(Phật Khuyến Sinh lần thứ I)

13. Nguyện thứ mười ba (cùng người thượng thiện câu hội): Chí tâm đảnh lễ Bổn Sư Thích-Ca-Mâu-Ni Phật (1 lạy)

Trong Kinh Phật nói tiếp: “Lại, Xá-Lợi-Phất, cõi nước Cực Lạc chúng sinh sinh về, đều là a-bệ-bạt-trí, trong ấy có nhiều Nhất Sinh Bổ Xứ. Số ấy rất nhiều, không phải là điều toán số biết được, chỉ tạm nói là vô lượng, vô biên, a-tăng-kỳ thôi.

Xá-Lợi-Phất, chúng sinh nào nghe hãy nên phát nguyện, nguyện sinh nước kia. Tại sao như vậy? Được cùng các người thượng thiện như thế chung cùng một chỗ.

Nay con thâm tâm tín thọ lời Phật dạy, chí thành con phát nguyện, nguyện sinh về cõi kia:

Nam-mô đức Phật A Di Đà, [mà nơi cõi xa kia, hiện Ngài đang thuyết Pháp.] Nguyện phóng quang nhiếp thọ.

Nam-mô thế giới tên Cực Lạc: [Nơi chúng sinh sinh về, đều a-bệbạt-trí, đến Nhất sinh Bổ Xứ, nhiều không tính đếm nổi, tạm nói lượng vô biên.]

Phương Tây Cực Lạc cõi, các thượng thiện về sinh, số lượng nhiều vô biên, cách đây mười vạn ức, con nguyện cũng sinh về (1 lạy)

VI. Nguyện Chấp Trì Danh Hiệu Vãng Sinh

(Phật Khuyến Sinh lần thứ II)

14. Nguyện thứ mười bốn (chấp trì danh hiệu, nguyện sinh):

Chí tâm đảnh lễ Bổn Sư Thích-Ca-Mâu-Ni Phật (1 lạy)

Phật lại nói tiếp: “Xá-Lợi-Phất, không thể do nhân duyên chút ít thiện căn, phúc đức, được sinh nước kia.

Xá-Lợi-Phất, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe nói ADi-Đà Phật, giữ lấy danh hiệu, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, nhất tâm không loạn. Người này vào lúc lâm chung, A-Di-Đà Phật cùng chư Thánh Chúng hiện trước người ấy. Người này lâm chung, tâm không điên đảo, liền được vãng sinh cõi nước Cực Lạc của Phật A-Di-Đà

Xá-Lợi-Phất, Ta thấy lợi ấy, nên nói lời này. Nếu có chúng sinh nghe lời nói này, hãy nên phát nguyện sinh cõi nước kia.

Nay con thâm tâm tín thọ lời Phật dạy, chí thành con phát nguyện, nguyện giữ lấy danh hiệu, đến nhất tâm không loạn. Nguyện vào lúc lâm chung, thấy Phật cùng Thánh Chúng, được sinh về cõi kia: Nam-mô đức Phật A Di Đà, [mà nơi cõi xa kia, hiện Ngài đang thuyết Pháp.] Nguyện phóng quang nhiếp thọ.

Nam-mô thế giới tên Cực Lạc, [ở về phương Tây cách xa đây, có đến mười vạn ức Phật sát.]

Phương Tây Cực Lạc cõi, trang nghiêm tối đệ nhất, Thế Tôn A-DiĐà, hiện giờ đang thuyết Pháp, dẫu xa mười vạn ức, con nguyện sẽ sinh về (1 lạy)

VII. Vì Vô Thượng Đạo Phát Nguyện

(Phật Khuyến Sinh lần thứ III)

15. Nguyện thứ mười lăm (vì Vô Thượng Đạo, nguyện sinh):

Nam-mô Bổn Sư Thích-Ca-Mâu-Ni Phật (1 lạy)

Ở phần cuối Kinh, Phật có dạy: “Xá-Lợi-Phất, nếu có người đã phát nguyện, nay phát nguyện, sẽ phát nguyện, nguyện sinh về nước A-Di-Đà Phật, thì các người này đều không thối chuyển khỏi A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề, nơi cõi nước kia hoặc đã sinh, hoặc nay sinh, hoặc sẽ sinh.

Thế nên, Xá-Lợi-Phất, các thiện nam tử, thiện nữ nhân nếu ai có tin, thì hãy phát nguyện, nguyện sinh nước kia.

Nay con thâm tâm tín thọ lời Phật dạy, để không thối chuyển khỏi đạo vô thượng chính chân, chí thành con phát nguyện, nguyện sinh về cõi kia:

Nam-mô đức Phật A Di Đà, [mà nơi cõi xa kia, hiện Ngài đang thuyết Pháp.] Nguyện phóng quang nhiếp thọ.

Nam-mô thế giới tên Cực Lạc, [ở về phương Tây cách xa đây, có đến mười vạn ức Phật sát.]

Phương Tây Cực Lạc cõi, trang nghiêm tối đệ nhất, Thế Tôn A-DiĐà, hiện giờ đang thuyết Pháp, nguyện sinh được bất thối, dẫu xa mười vạn ức, con nguyện sẽ sinh về (1 lạy)

Kết thúc hồi hướng tuỳ nghi.